Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This article is an attempt to interest the subjects associated with maritime technology-in the possibilities of increasing the safety of Polish Navy ships (or civilian ships), which may be threatened by attacks of maneuvering missiles and drones moving at low altitude at high speed. The concept proposed by the team was initially verified in simulation tests and the obtained results of these studies indicate that the automated missile self-defence system based on guided and unguided missiles with caliber 40 mm and 70 mm, can be an effective means of self-defence (even the smallest vessels). Small dimensions and mass as well as simplicity of use and reliability of this weapon system allow to believe that 40 mm MLRS1 could also be used by special forces of Polish Navy in offensive operations (destruction of lightly armoured objects of surface or ground, vehicles, force, putting smoke screens, mine mines) to 2000 m. For that reason, the system is referred to by the team of implementers as ‘pocket rocket artillery.
PL
Artykuł jest próbą zainteresowania podmiotów związanych z techniką morską możliwościami zwiększenia bezpieczeństwa okrętów marynarki wojennej (lub statków cywilnych), które mogą być zagrożone atakami pocisków manewrujących i dronów przemieszczających się na małej wysokości z dużą prędkością. Zaproponowana przez zespół autorski koncepcja została wstępnie zweryfikowana w badaniach symulacyjnych, a otrzymane wyniki wskazują, że zautomatyzowany system samoobrony rakietowej w oparciu o kierowane i niekierowane pociski rakietowe kal. 40 mm i 70 mm może być skutecznym środkiem samoobrony nawet najmniejszych jednostek pływających. Małe gabaryty i masa oraz prostota użycia i niezawodność tego systemu broni pozwalają sądzić, że 40 mm MLRS mogłyby stanowić uzbrojenie lekkich bezzałogowców i być wykorzystywane przez wojska specjalne marynarki wojennej w operacjach zaczepnych (niszczenie lekko opancerzonych obiektów nawodnych lub naziemnych, pojazdów, siły żywej, stawianie zasłon dymnych, minowanie terenu w odległości do 2000 m itp.). Z tej przyczyny system ten określany jest przez zespół realizatorów jako „kieszonkowa artyleria rakietowa”.
PL
Artykuł porusza problematykę możliwości zwiększenia potencjału polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz zwiększenia możliwości oddziaływania ogniowego na przeciwnika przez wszystkie rodzaje formacji Sił Zbrojnych RP - dzięki opracowaniu i produkcji w Polsce kierowanych i niekierowanych pocisków rakietowych kalibru 2,75" (70 mm). W artykule przedstawiono główne kierunki prac badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem technologii zapewniających uzyskanie pożądanych wymagań taktyczno-technicznych dla pocisków rakietowych tego typu. Przedstawiono także przykładowe wyniki symulacji związanych z pracami przygotowawczymi do realizacji projektu.
EN
The paper discusses the possibilities of increasing the potential of the Polish armaments industry and increasing the fire resistance potential of the opponent through all types of Polish Armed Forces - thanks to the development and production in Poland of guided and unguided 2,75” (70 mm) missiles. Research and development works related to the development of technologies ensuring the achievement of the desired tactical and technical requirements for missiles of this type, as well as examples of simulation results related to preparatory work for the project.
PL
Analiza zmienności profili batymetrycznych w okolicy Niechorza i Lubiatowa. Wyznaczenie dolnej obwiedni zmian profili brzegowych w obu miejscach. Wstępne sformułowanie sposobu wyznaczania położenia infrastruktury przyłączeniowej w strefie brzegowej południowego Bałtyku.
EN
Analyses of variability of Niechorze and Lubiatowo bathymetric profiles. Determination of lower envelope curve. Preliminary methodology for determination the required depth to top of transmission infrastructures in the South Baltic coastal zone.
4
Content available remote Polskie projekty w Tekla Global BIM Awards 2016
PL
Tekla Global BIM Awards jest międzynarodowym konkursem, organizowanym od siedmiu lat, którego celem jest promowanie osiągnięć klientów oraz przybliżenie światowej publice szczegółów projektów przygotowanych z wykorzystaniem BIM i oprogramowania Tekla Structures.
EN
The paper presents the main methods of small capacitance measurement used in electrical capacitance tomography: the AC method with a sine wave excitation and the charge-discharge method with square wave excitation. Construction of synchronous detector for both circuits was discussed. A modified "charge-discharge" method was presented.
PL
W artykule przedstawiono główne metody pomiaru małych pojemności stosowane w elektrycznej tomografii pojemnościowej: metodę częstotliwościową z pobudzeniem za pomocą fali sinusoidalnej oraz metodę „ładuj-rozładuj” z pobudzeniem za pomocą fali prostokątnej. Przedstawiono budowę detektora synchronicznego dla obu układów. Zaprezentowano również modyfikację metody „ładuj-rozładuj”
EN
Electrical Capacitance Tomography is a technique which allows to visualize a spatial distribution of electric permittivity in an examined volume. ECT allows to achieve hundreds of frames per second which is suitable for the industrial application, e.g. monitoring of multiphase flows or material mixing. Construction of such ECT system which enables precise data acquisition with sufficient speed is a challenge. In the Division of Nuclear and Medical Electronics ECT systems which have found applications in many research facilities in Poland and all over the world have been constructed for over 15 years. In this article a multichannel ET3 tomograph and its successor,EVT4, are presented. EVT4 will allow to obtain more than 10 thousand frames per second. This will allow to make progress in studies of dynamic processes and 3D visualization.
PL
Elektryczna tomografia pojemnościowa pozwala na obrazowanie przestrzennego rozkładu przenikalności elektrycznej w badanej objętości. Technika ta pozwala na uzyskanie setek obrazów na sekundę, dzięki czemu istnieje możliwość wykorzystania jej w przemyśle, na przykład do monitorowania procesów dynamicznych, takich jak przepływy wielofazowe lub mieszanie materiałów. Skonstruowanie systemu tomograficznego pozwalającego na bardzo szybką akwizycję obrazów o dobrej jakości jest jednak dużym wyzwaniem. W Zakładzie Elektroniki Jądrowej i Medycznej Politechniki Warszawskiej od lat powstają konstrukcje tomografów pojemnościowych, które znajdowały zastosowanie w placówkach naukowych w Polsce i na świecie. W tym artykule prezentowany jest wielokanałowy tomograf ET3 oraz jego następca, EVT4, który pozwoli na uzyskiwanie 10 tysięcy obrazów na sekundę. Pozwoli to na dokładniejsze badanie procesów dynamicznych oraz wizualizację trójwymiarową.
PL
Wzrost liczby ludności spowodował intensyfikację rolnictwa, co doprowadziło do zubożenie gleb w makro- i mikroelementy. Mikroskładniki pobierane są przez rośliny w niewielkich ilościach, jednak stanowią czynnik determinujący wielkość i jakość plonowania. Pełnią funkcję biochemiczne, a ich zastąpienie przez inne pierwiastki jest niemożliwe. Przemysł nawozów mikroelementowych istnieje stosunkowo od niedawana. W produkcji nawozów istotne jest, by zapewnić efektywność stosowanych preparatów oraz zminimalizować niekorzystny wpływ na środowisko. Coraz częściej mikroelementy aplikowane są w postaci chelatów, które cechują się dużą trwałością. Związki należące do grupy aminopolikarboksylowych są wykorzystywane w produkcji płynnych nawozów mikroelementowych. Nadal najczęściej stosowaną substancją jest sól disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA). Doniesienia literaturowe świadczą o słabej biodegradacji tego związku. Nieustannie poszukuje się nowych związków, których rozkład nie będzie negatywnie wpływał na środowisko. Istotne jest także, by substancja chelatująca stabilizowała mikroelement w szerokim zakresie pH. Celem badań była próba otrzymania związków aminopolikarboksylowych z wykorzystaniem reakcji Mannicha. Jej zaletami są: jednoetapowość reakcji oraz dostępność substratów. Synteza ta posiada duży potencjał aplikacyjny.
EN
The population growth caused an increase in agriculture, which led to the impoverishment of the soil in macro- and microelements. Micronutrients are assimilated by plants in small amounts, however, are a factor in determining the size and quality of crops. They serve as biochemical, and their replacement by other elements is impossible. Micronutrient fertilizers industry has developed relatively recently. The production of fertilizers is essential to ensure the effectiveness of assimilated, and minimize the adverse impact on the environment. Increasingly, micronutrients are applied in the form of chelates, which are characterized by high stability. The compounds belonging to the group aminopolycarboxylic compounds are used in the production of micronutrients liquid fertilizer. Still most commonly used substance is the disodium salt of ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA). Literature reports indicate poor biodegradability of this compound. Still looking for new compounds whose distribution does not have a negative impact on the environment. It is also important that the trace element chelator stabilized in a wide pH range. The aim of this study was to obtain aminopolycarboxylic compounds using Mannich reaction. One-step this reaction and the availability of substrates is a big advantage this reaction. This synthesis has a large application potential.
PL
Większość budowli dedykowanych do celów przemysłowych charakteryzuje się niepowtarzalnością oraz złożonością konstrukcji, co wynika z przeznaczenia obiektu czy zastosowanej technologii produkcji o różnym stopniu skomplikowania. Aby osiągnąć sukces w projektowaniu budynków tego typu, należy sprostać wielu wyzwaniom, związanym m.in. ze współpracą pomiędzy różnymi branżami. Aktualnie największą efektywność w tym zakresie zapewnia technologia Modelowania Informacji o Budynku (BIM), która wspomaga projektowanie, montaż, a nawet zarządzanie budynkami. Skierowana jest do wszystkich współpracujących branż, pozwalając na łatwiejszą komunikację oraz dokładniejszą wymianę informacji.
PL
Konstrukcje mostowe charakteryzują się dużą złożonością, a ich budowa wymaga ścisłej współpracy przedstawicieli różnych branż i pokonywania problemów związanych z obiegiem informacji, dokładnością, a także krótkim czasem oddania do użytku. Przy budowlach tego typu niezbędna jest wydajna technologia, która pomoże przy realizacji inwestycji: Modelowanie Informacji o Budowli (BIM).
PL
Artykuł opisuje realizację projektu mostu zwodzonego w belgijskim miasteczku Tildonk. Obiekt ten jest tylko jednym z wielu przykładów zastosowania technologii BIM oraz oprogramowania Tekla Structures przez Biuro Inżynierskie RCK.
EN
The drawbridge located over the Leuven-Dijle canal is a part of a new investment which is being realized in Tildonk, a Belgium town. The company responsible for the steel construction - CSM SteelStructures - has ordered the development of a 3D BIM model and documentation at RCK Engineering Office Sp. z o.o. from Poznań. The BIM software - Tekla Structures and Tekla BIMsight – was used to develop the project and prepare drawings, reports and NC files for production and collaboration.
11
Content available remote Sukcesy polskich projektantów w Tekla Global BIM Awards 2014
PL
Global BIM Awards jest międzynarodowym konkursem, organizowanym od pięciu lat przez fińską firmę Tekla. Jego celem jest promowanie osiągnięć klientów oraz przybliżenie światowej publice szczegółów inwestycji przygotowanych z wykorzystaniem BIM i oprogramowania Tekla Structures. W 2014 roku do wydania międzynarodowego zakwalifikowały się także firmy z Polski, m.in. Energoprojekt-Katowice SA oraz Constravia Sp. z o.o. Sp. k.
12
Content available remote BIM w praktyce – podziemna stacja i dworzec multimodalny Łódź Fabryczna
PL
W 2007 roku pochodzący z Luksemburga światowej sławy urbanista Rob Krier przedstawił koncepcję modernizacji centrum miasta Łodzi. Był to pierwszy krok do opracowania przez Miejską Pracownię Urbanistyczną miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o powierzchni ok. 100 ha znajdujących się w śródmieściu. Pod nazwą „Nowe Centrum Łodzi” (NCŁ) kryje się około pięćdziesięciu związanych ze sobą inwestycji, o łącznej wartości 4,7 mld zł, realizowanych przez różne podmioty. Projekt ma na celu ożywienie serca miasta, rewitalizację historycznych budynków oraz – co najważniejsze – przywrócenie go mieszkańcom poprzez różnego rodzaju udogodnienia przyjazne dla pieszych.
13
Content available remote BIM w praktyce: Centrum Kulturalno-Kongresowe w Toruniu
PL
Tekla Global BIM Awards jest międzynarodowym konkursem, którego celem jest światowa promocja rozwiązań Modelowania Informacji o Budynku przeznaczonych do projektowania i realizacji inwestycji w nowoczesnym budownictwie. W kolejnych edycjach wydarzenia fińska firma Tekla skupiała się na prezentacji osiągnięć swoich klientów oraz przybliżeniu publice szczegółów budowli przygotowanych z wykorzystaniem oprogramowania Tekla Structures.
PL
Elektryczna tomografia pojemnościowa umożliwia obrazowanie przestrzennego i czasowego rozkładu przenikalności elektrycznej. Podstawowym zastosowaniem tej obrazowej techniki diagnostycznej jest monitorowanie procesów dynamicznych w inżynierii chemicznej i procesowej. Opracowywany przez naszą grupę tomograf EVT4 ma zaspokajać rosnące wymagania użytkowników dotyczące dużej liczby obrazów na sekundę i czułości pomiaru. W artykule ukazano obecny stan prac nad konstrukcją 32 kanałowego tomografu EVT4. Przedstawiono budowę sprzętową tomografu bazującą na układach programowalnych FPGA jak również architekturę wbudowanego oprogramowania sterującego. Modułowy system zarządzany jest przez kartę sterującą wyposażoną w układ FPGA (Xilinx Spartan) i 32 bitowy procesor (ARM CORTEX). Karta sterująca połączona jest z kartami odczytu danych poprzez gigabitowe transmitery wykorzystujące warstwę fizyczną standardu SATA. 8 kart odczytu danych połączonych jest z 8 kartami pomiarowymi. Karty pomiarowe – po 4 kanały na każdej – są podłączone do elektrod sondy pojemnościowej.
EN
Electrical capacitance tomography allows to visualize a spatial and temporal distribution of electric permittivity. This imaging and diagnostic technique has the basic application in monitoring of dynamic processes in the field of process and chemical engineering. EVT4 tomograph developed by our team is aimed to satisfy user’s growing requirements for more images per second and higher measurement sensitivity. The current progress of work on the construction of 32-channel tomograph EVT4 is presented in the article. The hardware design based on FPGA programmable chips as well as architecture of the embedded software are presented. The modular system is managed by the control board which contains the Xilinx Spartan-6 FPGA chip and the 32-bit ARM Cortex-A8 processor. The control board is connected with read-out boards by gigabit transceivers which use SATA physical layer. Eight read-out boards are connected with eight analogue measurements boards. Each measurement board contains 4 channels to connect the board to the tomographic sensor.
PL
Prace pogłębiarskie związane z utrzymaniem odpowiednich głębokości nawigacyjnych torów podejściowych, basenów i kanałów portowych są konieczne do prawidłowej eksploatacji portów. Urobek pogłębiarski z basenów portowych (chrakteryzujący się drobnymi frakcjami), często nie posiada parametrów pozwalających na wykorzystanie go w sposób użyteczny i musi być odkładany na morskich klapowiskach. Deponowanie osadów w morzu jest działaniem o niekorzystnym wpływie na środowisko i w tym kontekście należy dążyć do minimalizacji negatywnych oddziaływań związanych z tego typu operacjami. Użyteczność modeli numerycznych stworzonych na bazie pakietu obliczeniowego MIKE 21, była sprawdzana w celu oceny oddziaływania klapowisk w różnych fazach ich eksploatacji na środowisko morskie. Niniejszy artykuł przedstawia założenia i kolejne fazy budowy modelu numerycznego, który byłby przydatny do opisu rozprzestrzeniania się urobku pogłębiarskiego z obszaru klapowiska, tak podczas samego deponowania jak i w okresie późniejszym. Uwagi zawarte w artykule dotyczą zasad doboru obszaru obliczeniowego, skali czasowej modelowanych zjawisk, problemów dotyczących definiowania warunków brzegowych na otwartych granicach modelu oraz optymalnego zakresu prowadzenia symulacji obliczeniowych. W artykule podkreślono również istotne znaczenie rozpoznania charakterystyk dna morskiego oraz materiału deponowanego na wiarygodność budowanego modelu numerycznego.
EN
Dredging is a necessary part of harbour operations, associated with the maintenance of the required navigable depths of approach channels and harbour basins. The fine dredged material obtained particularly from harbour basins often cannot be used in a beneficial way and must be disposed of at sea. Dumping dredged material at sea might have an adverse effect on the environment, so in this context one should seek to minimize the negative impacts associated with this type of operation. The potential of numerical models developed using the MIKE 21 package was tested, in order to assess the impact of disposal sites in different phases of their operation on the marine environment. The present paper examines the technical aspects of the construction phase of a numerical model which would be useful to describe the spillage of dredged material from the disposal site, both when the deposit operation takes place as well as in the subsequent period. Comments relate to the selection of a computing area, the model’s time scale, issues associated with determining the boundary conditions on the model’s open boundaries, and the optimal range for conducting computational simulation. The article also highlights the importance of identifying the relevant characteristics of the seabed and the material deposited on the reliability of the numerical model which is created.
16
Content available remote Jak powstaje centrum logistyczne Amazon?
PL
W lutym wmurowano kamień węgielny pod centrum logistyczne Amazon – globalnej firmy specjalizującej się w handlu internetowym. Obiekt ten będzie znajdował się w Sadach pod Poznaniem. Jest to jedna z największych inwestycji ostatnich lat powstających w Wielkopolsce – centrum będzie miało powierzchnię około 100 tys. m2 , a pracę znajdzie w nim prawie 2000 osób. Podobna konstrukcja powstanie w Bielanach Wrocławskich, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła Nowa Wieś.
17
Content available remote Wykorzystanie BIM przy projekcie centrów logistycznych Amazon
PL
W bieżącym roku jesteśmy świadkami realizacji największych w Polsce (a także w Europie Środkowo-Wschodniej) obiektów magazynowych. Centra logistyczne międzynarodowej firmy Amazon, specjalizującej się w handlu internetowym, powstają w dwóch miejscach. Pierwsza z konstrukcji znajduje się w Sadach pod Poznaniem, a druga – w Bielanach Wrocławskich, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła Nowa Wieś. Są to największe hale budowane w ciągu ostatnich lat – poznańskie centrum będzie miało powierzchnię około 100 tys. m2 , a pracę znajdzie w nim prawie 2000 osób.
18
Content available remote Mikroreaktor krzemowo-szklany do syntezy 2-izopropoksy-5- nitrobenzaldehydu
PL
W niniejszym artykule przedstawiono mikroreaktor krzemowo-szklany oraz jego zastosowanie w reakcji selektywnego nitrowania 2- izopropoksy benzaldehydu do 2-izopropoksy-5-nitrobenzaldehydu, ważnego elementu budulcowego nitrowego katalizatora metatezy olefin typu Hoveydy-Grubbsa. Mikroreaktor wykonano technikami mikroinżynieryjnymi z krzemu i szkła, materiałów odpornych na środowisko nitrowania. Dodatkowo mikroreaktor wyposażono w miniaturowe czujniki temperatury oraz zaplanowano wykorzystanie miniaturowych, odpornych na korozję czujników ciśnienia.
EN
Herein we describe a flow-through silicon-glass microreactor and its application in selective nitration of 2-isopropoxybenzaldehyde to 2- isopropoxy-5-nitrobenzaldehyde, important building block of nitro-substituted metathesis catalyst of type Hoveyda-Grubbs. The flow-through microreactor was fabricated using microengineering techniques from silicon and glass, materials resistant to nitration environment. Microreactor is equipped with miniature temperature sensors and with resistant to corrosion pressure sensors.
PL
Proces kompostowania polega na mikrobiologicznym rozkładzie substancji organicznych w warunkach tlenowych za pomocą mikroorganizmów termofilnych i pleśni. Podczas procesu kompostowania wydzielają się duże ilości ciepła, które może być wykorzystane do różnych celów. W literaturze światowej brak jest informacji o wykorzystaniu sieci neuronowych w modelowaniu procesów cieplnych zachodzących podczas kompostowania. Celem prezentowanej pracy było modelowanie procesu kompostowania stałych nawozów naturalnych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy cieplnej zachodzących zjawisk. Skupiono się na estymacji ilości ciepła otrzymywanego w wyniku reakcji egzotermicznych zachodzących podczas procesu kompostowania. Dokonano analizy oraz wytworzono, przetestowano i zweryfikowano zbiór topologii sieci neuronowych, działających jako efektywne instrumenty predykcyjne. W tym celu wykorzystano pakiet oprogramowania analitycznego Statistica v. 7.1 moduł: "Sieci Neuronowe". Mała wartość ilorazu odchyleń standardowych oraz współczynnik korelacji bliski jedności świadczy o dobrej jakości otrzymanych sieci neuronowych.
EN
Composting process depends on microbiological decomposition of organic matter in oxygenic conditions proceeded by the thermopile microorganisms and moulds. During the process there is a lot of heat energy emission which can be used for different aims. There is no information about neural network used for modelling of composting processes in the world publications. The objective of presented work was to model the composting process of solid natural fertilizers using the artificial neural networks. I focused mainly on thermal analysis of this process. Qualification of heat emission as a result of exothermic reactions during composting process was the focus of attention. The second stage was complex analysis as well as creating, testing and verification of series of neural networks topology. The analytical software package Statistica v. 7.1: 'Neural Networks' was used. Low ratio of standard deviations and correlation coefficient close to one, provide the most important information for the good assessment of the neural network.
PL
W artykule przedstawiono nową konstrukcję Elektrycznego Tomografu Pojemnościowego, w którym zastosowano metodę pomiarową AC. Dzięki zastosowaniu detektora synchronicznego w torze pomiaru zyskano znaczne polepszenie parametrów pomiarowych dla femtofaradowych pojemności. Otrzymane obrazy prętowych fantomów uzyskane przy wykorzystaniu 16-elektrodowej sondy i standardowego algorytmu Landwebera w pełni potwierdzają wysokiej jakości parametry pomiarowe tomografu IREna.
EN
The papers presents a new construction of Electrical Capacitance Tomograph (ECT) with AC-based measuring circuit. Due to synchronized detection circuit the parameters of femto-farad measurement was much better. The obtained images of rod phantoms based on 16-electrode sensors and standard Landweber algorithm fully confirmed the high quality measurement parameters of IREna tomograph.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.