Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 157

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Celem badań w artykule jest ocena poziomu, kierunku zmian i struktury stopnia zagrożenia finansowego kontynuacji działalności i upadłości małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, od okresu ostatniego kryzysu (lata 2007-2017). Dokonano porządkowania obiektów (działów PKD) badanych mezostruktur, ich klasyfikacji oraz profilowania. W metodologii badań wykorzystano wielozmienny model logitowy predykcji stopnia zagrożenia, rangowanie i analizę profili na podstawie wyłonionych cech badanych mezostruktur. Jako wynik dowiedzione zostały właściwości i ustalone profile badanych mezostruktur w zakresie stopnia zagrożenia, pozycji rangowych oraz ich zmienności. Efektem dociekań jest weryfikacja trzech hipotez badawczych. Oryginalność i wartość badań stanowi wykorzystanie modelu logitowego estymowanego na rozległym zbiorze uczącym z wykorzystaniem innowacyjnych metod. Dokonane badanie pełnej zbiorowości przedsiębiorstw małych i średnich jest niezmiernie rzadkie. Unikalnym jest zastosowanie ujęcia dynamicznego w analizach porównawczych stopnia zagrożenia.
EN
The purpose of comparative research in the paper is the level, directions of changes and structure of the financial distress of going concern and bankruptcy in small and medium enterprises in Poland from the period of last crisis (2007–2017). The objects (divisions of the Polish Classification of Activities) of analysed mesostructures, their classification and profiling were conducted. The research methodology is based on the multidimensional logit model for predicting the financial s distress of corporate activities, ranking and analysis of profiles on the basis of selected features of researched mesostructures. As a result of the research, it has been confirmed the features and profiles of researched mesostructures in terms of the degree of financial distress, rank positions and their variability. The effect of research is the verification of tree research hypotheses. The originality and value of the research is the use of innovative methods in creating a financial distress measure, estimated on a large training set. It is extremely rare research conducted into the total community of small and medium-sized enterprises. A unique feature is the use of dynamic approach in comparative analyses of the financial distress.
PL
W artykule przedstawiono budowę oraz wyniki badań wybranych parametrów fizycznego modelu programowalnego referencyjnego źródła napięcia stałego. Źródło to może być wykorzystane do realizacji cyfrowego generatora napięcia sinusoidalnego o dużej rozdzielczości nastawy amplitudy według jednej z zaprezentowanych w artykule koncepcji. Oprócz wyników badań samego źródła, w artykule przedstawiono także wybrane wyniki badań dwufazowego generatora zrealizowanego na bazie komercyjnej karty PXI z zastosowaniem opracowanego źródła.
EN
The article presents the structure and test results of selected parameters of the physical model of the programmable reference DC voltage source. The source can be used to implement a digital sinewave voltage generator with a high-resolution amplitude setting according to one of the concepts presented in the article. In addition to the research of the DC voltage source, the article also presents selected research results of the twophase generator created on the basis of a commercial PXI card and the developed source.
3
Content available remote Digital control of the buck converter using the law of conservation of energy
EN
Increasing requirements for power supplies make it increasingly difficult to meet these requirements by using classical converter control methods. Already developed control methods are constantly being improved, while at the same time new solutions are tested. Such a solution is to use the law of conservation of energy to stabilize the output voltage of the converter (Bumblebee project). During the research on the digital version of the converter control circuit operating according to the new method, the characteristic oscillations in the steady state were observed. The article shows the causes of this undesirable phenomenon and how to eliminate it.
PL
Rosnące wymagania stawiane układom zasilającym sprawiają, że coraz trudniej je spełnić wykorzystując klasyczne metody sterowania przetwornicami. Obecnie intensywnie poszukuje się metod udoskonalenia sterowania lub opracowywane są nowe. Takim rozwiązaniem jest wykorzystanie zasady zachowania energii do stabilizacji napięcia wyjściowego przetwornicy (projekt Bumblebee). W trakcie prac nad cyfrową wersją układu sterującego pracą przetwornicy zaobserwowano charakterystyczne oscylacje w stanie ustalonym. W artykule pokazano przyczyny tego niepożądanego zjawiska i sposób jego eliminacji.
PL
Przedmiotem zainteresowania w artykule jest ocena stopnia bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw transportu lądowego, w tym kolejowego i drogowego transportu towarów, w latach 2007–2016. W warstwie teorio-poznawczej uwaga koncentrowana jest na problematyce kryzysu przedsiębiorstwa, jego rodzajach, przyczynach wystąpienia oraz na identyfikacji i kwantyfikacji symptomów pogarszającej się sytuacji finansowej. Celem dociekań w warstwie empirycznej jest określenie cech badanej zbiorowości przedsiębiorstw pod względem warunków, potencjału i efektywności prowadzonej działalności oraz dokonanie pomiaru i oceny ich stopnia bezpieczeństwa finansowego. Analizie poddano także występujące współzależności wartości miary stopnia bezpieczeństwa finansowego i odsetka sądowych postępowań upadłościowych.
EN
The paper presents the assessment of the financial security of land transport companies, including railway and road transport, in 2007–2016. In its theoretical and cognitive dimension, the paper focuses on corporate crises, types and causes of crises, as well as on the identification and quantification of the symptoms of deteriorating financial conditions. The empirical part of the paper aims to identify the characteristics of the analysed group of companies from the perspective of the conditions, potential and effectiveness of their business activities, and to measure and assess the degree of their financial security. Also, the author analyses correlations between financial security indicators and the percentage of court insolvency cases.
5
Content available remote A two-phase sine wave generator dedicated for impedance comparison systems
EN
The hardware idea and experimental studies of a two-phase sine wave generator intended for use in an impedance metrology are described. The scope of the study involved determining the parameters of the generator that significantly affect its applicability in precise impedance measurements, i.e.: amplitude and phase stability of generated sinewave signals, as well as the total harmonic distortion and the spurious-free dynamic range, which determine their dynamic properties.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie układowe oraz wyniki badań eksperymentalnych dwufazowego generatora sygnałów sinusoidalnych przeznaczonego do stosowania w metrologii impedancyjnej. Zakres badań obejmował wyznaczenie parametrów generatora, które w istotny sposób wpływają na jego możliwości aplikacyjne w układach do precyzyjnego porównywania impedancji, t.j.: stabilność amplitudy i fazy generowanych sygnałów sinusoidalnych oraz współczynnik zawartości harmonicznych i zakres dynamiczny bez zniekształceń, określające ich właściwości dynamiczne.
PL
Współczesne przetwornice DC-DC muszą zapewnić odpowiednią jakość napięcia zasilania w układach o gwałtownych zmianach poboru mocy, dlatego ważne jest odpowiednie dobranie parametrów transmitancji cyfrowego układu sterującego pracą bloku głównego przetwornicy. Najczęściej realizuje się to za pomocą tzw. prototypu analogowego. Najpierw dobiera się transmitancję dla analogowego układu sterującego, a następnie dokonuje się jej transformacji w postać dyskretną. Istotnym problemem jest dokładność tego przekształcenia przy zachowaniu umiarkowanej złożoności obliczeń numerycznych. Niedokładne odwzorowanie funkcji analogowej powoduje wyraźne pogorszenie parametrów dynamicznych przetwornicy sterowanej cyfrowo, w porównaniu do sterowanej przez prototyp analogowy. W publikacji pokazano sposób użycia półanalitycznych algorytmów splotowych SARA do przekształcenia transmitancji analogowej w postać dyskretną oraz ich wykorzystanie do dwukrotnego obniżenia częstotliwości pracy cyfrowego układu sterującego, w odniesieniu do częstotliwości pracy bloku głównego przetwornicy.
EN
Modern power systems have to ensure the quality of power supply in spite of the rapid changes of power consumption. Choosing the appropriate parameters of the transfer function of the digital control circuit of the converter main block is especially important. The most common method of obtaining the discrete transfer function of control circuit is an analog prototype. An important problem is the accurate conversion of the analog transfer function in the discrete transfer function. Inaccurate transformation of the analog transfer function causes significant deterioration of the dynamic parameters of the converter controlled digitally in comparison to the converter controlled by an analog control system prototype. The paper shows how to use semi-analytical recursive algorithms of convolution calculations (SARA) to convert analog transfer function in discrete form. With SARA algorithms, it is possible to reduce twice the frequency of the digital circuit of the converter in comparison to the frequency of the converter power stage.
PL
Artykuł prezentuje zestaw pożądanych zmian w przepisach dotyczących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zmiany dotyczą elementów jezdni, poboczy utwardzonych, ścieżek rowerowych, oświetlenia, konstrukcji nawierzchni oraz odległości widoczności. Autor odnosi się również do problemów wynikających z systemu „projektuj i buduj”.
EN
The paper presents set of desired changes in technical requirements for public roads. Changes relate to carriageway elements, hard shoulders, cycle paths, lighting, pavement structure and sight distance. The author refers also to the problems resulting from “design and built” system.
PL
W pracy przedstawiono sposób kształtowania analogowej transmitancji układu sterowania HS dla przetwornicy Buck sterowanej metodą napięciową w trybie CCM (Continuous Conduction Mode). Proponowany sposób kształtowania transmitancji HS zapewnia skuteczne tłumienie wpływu zmiany obciążenia przetwornicy na napięcie wyjściowe przetwornicy. Dobór parametrów transmitancji HS oraz badanie stabilności układu z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego przeprowadzono w dziedzinie częstotliwości za pomocą wykresów Bodego. Na wybranych przykładach pokazano wpływ rozmieszczenia zer i biegunów funkcji transmitancji HS na pracę przetwornicy.
EN
The article presents a method of shaping the transfer function HS of the analog control circuit for Buck converter in voltage control mode. Buck converter is operating in continuous conduction mode. The proposed method of shaping HS provides an effective damping of load changes to the output voltage of the Buck converter. Parameters of HS transmittance were chosen in frequency domain using Bode diagrams. Stability of close loop system was tested by using Bode diagrams of open loop transmittance.
PL
Odlewnia Ferro-Term Sp. zo.o. w Topoli Królewskiej funkcjonuje niespełna 10 lat. Powołana została do życia, jako uzupełnienie pro¬gramu produkcyjnego realizowanego od 1989 roku przez macierzystą firmę Ferro-Term. W założeniu odlewnia miała wypełnić na rynku polskim lukę produkcyjną w segmencie jednostkowych i małoseryjnych odlewów, ze szczególnym uwzględnieniem skomplikowanych, wysokojakościowych odlewów ze stopów żelaza. Odlewnia obecnie produkuje odlewy z żeliwa szarego, sferoidalnego, staliwa w szerokiej gamie gatunków, łącznie ze stopowymi. Zastosowane technologie odlewnicze spełniają najwyższe normy UE, zarówno pod względem nowoczesności jak i ochrony środowiska. Kierownictwo odlewni dużą wagę przywiązuje do pozyskiwania zamówień od klientów z bardzo wymagających branż, tj. m. in. gazownictwa, energetyki, przemysłu maszyn drogowych itp. Jednym z przykładów takiej współpracy jest podjęcie produkcji odlewów dla łódzkiej firmy COMMON S.A., czołowego w kraju producenta gazomierzy turbinowych, rotorowych i zwężkowych, stosowanych do przesyłu gazu. Odlewy dla COMMON S.A. wymagają szczególnych własności, w tym szczególnie szczelności przy bardzo wysokim ciśnieniu, rzędu 160 bar. Korpusy gazomierzy produkowane są z żeliwa sferoidalnego, a w ostatnim czasie ze staliwa. Nowe rynki jakie zdobywa firma COMMON S.A. stawiają coraz wyższe wymagania jakościowe, których spełnienie pozwala na rywalizację z dostawcami o najwyższej renomie.
EN
Ferro-Term I.I.C. in Topola Królewska operates less than 10 years. In was set up as a supplementation of the production program realised- since 1989 by the parent house Ferro-Term. This foundry was to fill in the production gap in the segment of individual and small-series castings with specially taken into account complicated, high-quality castings of ferrous alloys. Currently, this foundry produces castings of grey and spheroidal cast iron, of cast steel of a wide grades, togęther with alloyed cast steel. The applied casting technologies meet the highest EU standards in respect of a modernity as well as the environment protection. The management attaches a lot of significance to receiving orders from customers of very demanding sectors such as the gas engineering, power engineering, road machines industry and others. One of examples of such cooperation is the castings production for the company from Łódź, COMMON S.A., the main producer of turbine, rotor and orifice gas-meters applied for gas transmissions. Castings for the COMMON Company require special properties including tightness at very high pressures, of the order of 160 bar Gas-meters bodies are produced of spheroidal cast iron and – in the last period - of cast steel. New markets won by the COMMON S.A. Company demand higher and higher quality, which meeting allows to compete with suppliers of the highest renown.
PL
W pracy przedstawiono analizę błędów ustawienia stołu obrotowego na stole pionowego centrum frezarskiego CNC (czwarta oś) z wykorzystaniem sondy przedmiotowej. Przeprowadzone pomiary miały na celu szybkie sprawdzenie poprawności ustawienia stołu obrotowego, aby umożliwić poprawną obróbkę oraz obsługę obrabiarki przez mniej wykwalifikowany personel.
EN
The paper presents an error analysis of rotary table (4th axis) position on the Vertical CNC milling machine using the machine tool probe. The measurements were aimed to quick position test of the rotary table and warrants ability to proper machining and using the machine by less qualified personnel.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję systemowego zapewnienia bezpieczeństwa w dynamicznej eksploatacji maszyn i pojazdów. Rozwiązanie tego problemu zaproponowano przez zastosowanie Zintegrowanego Systemu obejmującego kontrolą kompletny obszar budowy i istnienia obiektu technicznego. Automatyczne łączenie informacji z systemu eksploatacji z aplikacjami badań i konstrukcji nowych maszyn i pojazdów proponowane jest przez wykorzystanie sieci łączności online i aplikacji takich, jak np. Internet rzeczy, zastosowany do automatycznego rozproszonego rozwiązywania problemów niezawodności i konstrukcji złożonych obiektów technicznych. Szczególną uwagę w treści artykułu skierowano na metody predykcji, istotne dla realizacji celów zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności systemu.
EN
The process of the use of fixed capital is a component of fixed capital management, which is based on the benefits resulting from the use value of particular facilities. Fixed capital management manifests itself in a company’s specific strategy for managing its fixed capital resources. The economic aspects of activities are closely related to the use of facilities, and, consequently, to safety and reliability, because the reliability of technical facilities affects the costs of use. The knowledge of the correlations between the reliability, costs and economic effects of reliability systems allows for comparing the effectiveness of systems characterised by various reliability indicators, constituting a basis for developing the principles of reliability optimisation calculation. In this calculation reliability ratios determine the fundamental economic values which affect corporate functioning in the area of fixed capital management. An assessment of the safety and reliability of technical facilities must be based on systemic solutions. Such solutions should rely on modern, fully automated and integrated monitoring systems, as well as adequate and customised reliability analysis methods. The paper presents a proposal for an Integrated Machine and Vehicle Safety and Reliability System (ZSBENMP), and it describes selected reliability prediction methods of key significance to the effective functioning of the system.
12
Content available remote Technologia szlifowania miniaturowych części na profilowej szlifierce optycznej
PL
W artykule przedstawiono technologię kształtowania miniaturowych części z ceramiki alundowej i hartowanej stali szybkotnącej w procesie szlifowania na profilowej szlifierce optycznej sterowanej numerycznie. Proces szlifowania miniaturowych części realizowano ściernicami super twardymi ze ścierniwem diamentowym i regularnego azotku boru spojonych spoiwem metalowym. Zaprezentowano technologię szlifowania oraz wyniki dokładności kształtowo-wymiarowej i chropowatości powierzchni uzyskane w tych procesach.
EN
In the article the technology of shaping of miniature parts made from Alund ceramics and hardened HSS steel in grinding process using CNC optical profile grinder has been presented. The grinding process of miniature parts has been carried out using diamond and CBN metal bond super hard grinding wheels. Also grinding technology and investigation results concerning shape and dimensional accuracy and surface roughness obtained after grinding have been depicted.
PL
Celem badań jest przeprowadzenie regeneracji formy wtryskowej na obrabiarce CNC w procesie obróbki spełniającej określone wymagania dotyczące błędów kształtu i położenia. W publikacji przedstawiono wyniki badań diagnostycznych pionowego centrum frezarskiego CNC. Zidentyfikowano istotne błędy wpływające na dokładność wymiarowo-kształtową z użyciem kinematycznego pręta teleskopowo-kulkowego typu ballbar. Omówiono przyczyny powstawania błędów i dokonano ich korekcji poprzez dokładne poziomowanie obrabiarki.
EN
The purpose of the research is to regenerate injection mold on the CNC machine , ensuring that machining meets certain requirements concerning the shape and position errors . This publication presents the results of diagnostic tests CNC vertical milling center . Significant shape and dimensional accuracy error have been identified by the telescoping Ballbar systems. The sources of errors have been discussed, and correction has been made through accurate leveling of the machine.
14
Content available Comparison of Two Buffers for Impedance Metrology
EN
The paper presents results of investigations of the two precise voltage followers (buffers) intended for the use in precision impedance metrology. The main application of these buffers are buffering the outputs of multi-phase digital sources of sinusoidal voltage used in precise impedance measurements.
PL
Artykuł dotyczy gałęziowej problematyki transportu towarów. Przedmiotem zasadniczej analizy jest transport kolejowy towarów w Polsce. Szczególną uwagę w artykule skierowano na identyfikację struktury i potencjału zasobów oraz efektów w obszarze techniczno–ekonomicznym transportu. Przedstawiona charakterystyka potencjału i lokalizacji transportu w gospodarce europejskiej stanowi materiał porównawczy do określenia miejsca potencjału transportowego w Polsce z perspektywy krajów UE. Badania obejmują zakres wielkości przewozowych od 2000 do 2014 roku. Zmiany strukturalne oraz dynamika wskaźników pomiaru technicznego i ekonomicznego prezentowane są w postaci odpowiednich charakterystyk i diagramów wartościujących wskazane gałęzie transportu. Charakterystyka przewozów kolejowych i ich struktura towarowa w 2003 i 2013 roku stanowi szczegółowy materiał badawczy z podziałem na kierunki transportu międzynarodowego. Porównanie wartości wskaźników techniczno–ekonomicznych dla różnych form transportu oraz w różnych przedziałach czasu umożliwia obserwację zachodzących zmian. Charakterystyka transportu intermodalnego towarów ze wskazaniem wielkości liczbowych przewozów oraz ocena potencjału tej formy transportu stanowią ważny element prowadzonej analizy. Podjęta została w artykule próba weryfikacji hipotezy badawczej o niewłaściwie ukierunkowanym strukturalnie rozwoju transportu kolejowego towarów w Polsce, w tym zwłaszcza obszaru transportu intermodalnego.
EN
The paper discusses the problems of the transport of goods, focusing on goods railway transport in Poland. Special attention is given to the identification of structure and potential of resources, as well as the technical and economic effects in the area of transport. The presented characteristics of the potential and location of transport in the European economy provide comparative material for identifying the position of Poland's transport potential from the perspective of EU countries. The research study of cargo volumes comprises the period from 2000 to 2014. The structural changes and dynamics of technical and economic indicators are presented in the form of descriptions and diagrams which assess selected transport categories. The characteristics of railway transport and the structure of goods in 2003 and 2013 provide detailed research material broken down into various directions in international transport. A comparative analysis of technical and economic indicators for different modes of transport in specific periods allows for identifying changes in the industry. The characteristics of intermodal freight transport, the presentation of cargo volumes, and the assessment of this mode of transport constitute a significant component of the analysis. The paper makes an attempt to verify a research hypothesis on the inappropriate structure of Poland's railway freight transport including, in particular, intermodal transport.
PL
Rozwój przedsiębiorstwa jest kształtowany przez zmieniający się w czasie zbiór warunków oraz podzbiór czynników rozwoju, które wyznaczają przestrzeń ekonomiczną rozwoju przedsiębiorstwa. Efektywność jest najważniejszym przejawem racjonalnego gospodarowania – wyraża rezultaty racjonalności gospodarowania, a przedsiębiorczość jest skutecznym sposobem osiągania efektywności. Kreowanie wartości przedsiębiorstwa uznać należy za uniwersalny i wszechstronny miernik efektywności jego działań. To w nim zawiera się szereg miar cząstkowych, będących równocześnie celami szczegółowymi przedsiębiorstwa. Stąd analiza wartości przedsiębiorstwa to także analiza efektywności pomnażania zainwestowanego w nie kapitału – efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa. Celem podjętych badań jest ocena wielkości, przebiegu i mechanizmu kreowania wartości przedsiębiorstw transportu towarów, magazynowania oraz działalności wspomagającej transport. Wartość tę stanowi wartość kapitału własnego tych przedsiębiorstw, a proces jej kreowania oceniany jest przez pryzmat stopy zwrotu z kapitału własnego. Weryfikacji z zastosowaniem opracowanej metodologii podlega hipoteza badawcza o dominującym nadal w procesie rozwoju przedsiębiorstw transportowych udziale wielkości i zmian rentowności sprzedaży w kreowaniu wartości, przy słabości oddziaływania czynników w zakresie sprawności gospodarowania majątkiem i struktury jego finansowania. Wielkość oddziaływania czynników kreowania wartości jest ponadto przedmiotowo zróżnicowana względem szczególnego rodzaju prowadzonej działalności (klas PKD).
EN
Corporate development is affected by a set of conditions, changing in the course of time, and the subset of development factors which mark the economic space of a company’s expansion. Effectiveness is the most significant indicator of business rationality – it reflects the effects of business rationality, while entrepreneurship is an effective way of achieving effectiveness. Corporate value creation should be regarded as a universal and comprehensive measure of company operations. It comprises a number of sub–measures which represent a company’s specific objectives. Therefore, an analysis of corporate value is also an analysis of the effectiveness of increasing invested capital – the effectiveness of corporate value creation. The research study aims to assess the volume, manner and mechanism of creating value in goods transport companies, warehousing activities and transport–supporting operations. This value represents companies’ equity and the corporate value creation process is evaluated from the point of view of return on equity. On the basis of the adopted methodology the paper verifies the hypothesis which states that value creation in transport companies is affected by the volumes of and changes in sales profitability rather than such factors as effective asset management and asset financing structures. The impact of value creation factors also depends on the type of business operations (“PKD” – Polish Classification of Business Activities).
PL
Przedmiotem zainteresowania artykułu jest zjawisko upadłości oraz ocena stopnia bezpieczeństwa fi-nansowego przedsiębiorstw transportu lądowego, w tym kolejowego i drogowego transportu towarów, w latach 2007–2014 obejmujących ostatni kryzys finansowy i spowolnienie gospodarcze w Polsce. W warstwie teorio–poznawczej uwaga koncentrowana jest na problematyce kryzysu przedsiębiorstwa, jego rodzajach, przyczynach wystąpienia oraz na identyfikacji i kwantyfikacji symptomów pogarszającej się sytuacji finansowej. Celem dociekań w warstwie empirycznej jest określenie cech badanej zbiorowo-ści przedsiębiorstw pod względem warunków, potencjału i efektywności prowadzonej działalności oraz dokonanie pomiaru i oceny ich stopnia bezpieczeństwa finansowego oraz dynamiki zjawiska upadłości sądowej. Analizie poddano także występujące współzależności wartości miary stopnia bezpieczeństwa finansowego i odsetka sądowych postępowań upadłościowych. Wykazano, że estymowany wielozmienny model logitowy (regresji logistycznej) może być uznany za dobry predykator zagrożenia wykorzystywany w systemach wczesnego ostrzegania.
EN
The paper presents the problem of business failures and assessment of the financial security of land transport companies, including railway and road transport, in 2007–2014 – the period of the last financial crisis and economic downturn in Poland. In its theoretical and cognitive dimension, the paper focuses on corporate crises, types and causes of crises, as well as on the identification and quantification of the symptoms of deteriorating financial conditions. The empirical part of the paper aims to identify the characteristics of the analysed group of companies from the perspective of the conditions, potential and effectiveness of their business activities, and to measure and assess the degree of their financial security and the dynamics of court insolvency procedures. Also, the author analyses correlations between financial security indicators and the percentage of court insolvency cases. The paper shows that an estimated multivariate logit model (of logistic regression) can be an effective threat predictor used in early warning systems.
EN
The paper presents a measurement system developed for determination of frequency characteristics of functional blocks used in precise automated AC impedance bridges. The paper presents the design assumptions, construction and results of investigation of the system detailing a range of tests necessary to assess its metrological properties.
PL
Przedstawiono system pomiarowy przeznaczony do wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych bloków funkcjonalnych stosowanych w precyzyjnych automatycznych mostkach impedancji. Przedstawiono założenia, konstrukcję oraz wyniki badań systemu pozwalające ocenić jego podstawowe właściwości metrologiczne.
19
Content available remote Cyfrowy mostek impedancji na bazie komercyjnej karty akwizycji danych
PL
Przedstawiono koncepcję cyfrowego automatycznego mostka impedancji o wysokiej dokładności zbudowanego w oparciu o komercyjną kartę akwizycji danych. Podano wstępne wyniki komparacji wzorców impedancji wykonanych za pomocą opracowanego przez autorów modelu fizycznego mostka.
EN
The concept of a high accuracy digital automatic impedance bridge based on a commercial multifunction data acquisition card is presented. The authors developed a physical model of the bridge which was used to comparisons of impedance standards. The paper contains the preliminary results of selected comparisons.
EN
This article discusses the issues of increasing the perception of measurements for the creation of corporate value by introducing the concept of superior size, as well as relativization for e.g. evaluation of the benchmark. Consideration is also given to the connection between measurements used for creating added, market and income corporate value. The application section contains surveys carried out on listed companies, leading in the creation and destruction of added value in manufacturing. The findings have helped to assess the medium–term correlation of changes in superior market added value with changes in company capitalization and the economic added value and income value relative to market value.
PL
Artykuł porusza zagadnienia zwiększenia pola percepcji miar kreowania wartości przedsiębiorstwa przez wprowadzenie koncepcji wielkości nadmiarowej, jak również relatywizacji służącej m.in. ocenie względem benchmarku. Rozważono także związki miar kreowania wartości dodanej, rynkowej oraz dochodowej przedsiębiorstwa. Część aplikacyjną wypełniają badania spółek giełdowych, wiodących w tworzeniu i destrukcji wartości dodanej w działalności produkcyjnej. Uzyskane wnioski pozwoliły na ocenę średnioterminową korelacji zmian nadmiarowej rynkowej wartości dodanej ze zmianami kapitalizacji spółek oraz ekonomicznej wartość dodanej i wartości dochodowej względem wartości rynkowej.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.