Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 89

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Istnieją różne rozwiązania zakończeń przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych. Ich lokalizacja to w dużej mierze instalacje wysokościowe, często trudno dostępne. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań porównawczych dla dyfuzorów – regulatorów przewodów spalinowych; nowych oraz po długotrwałej eksploatacji. Badania obejmowały ocenę strukturalną i wizualną blach dyfuzorów, zmiany geometrii i grubości blach oraz odporności korozyjnej, w kontekście charakteru zachowań pod wpływem oddziaływania temperaturowego spalin oraz zmiennych warunków atmosferycznych.
EN
There are various endings solutions for flue, combustion and ventilation ducts. Endings are, for the most part, high-rise installations that are difficult to access. The study presents the results of comparative tests for new and long-term utilized diffusers (exhaust gas regulators). The tests included structural and visual assessment of diffuser sheets, changes in sheet geometry and thickness as well as corrosion resistance, in the context of the nature of behavior impacted by flue gas and variable atmospheric conditions.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań własności wytrzymałościowych tapicerskich pokryć sprzętu medycznego. Przedmiotem zainteresowania badawczego były operacyjne stoły chirurgiczne, zaś celem pracy jakość użytkowa tapicerek, okalających stoły chirurgiczne. Do badań wytypowano trzy różne pokrycia obiciowe. Zakres pracy obejmował wycięcie próbek z tapicerek zdemontowanych ze stołów chirurgicznych oraz przeprowadzenie stosownych badań i analiz. Wnioski formułowano na podstawie wyników z przeprowadzonych pomiarów.
EN
The paper presents the results of research on strength properties of medical equipment covers. The subject of research interest were surgical operating tables. The aim of the work was to assess the utility value of upholstery surrounding surgical tables. Three different covers were selected for the tests. The scope of work included cutting out samples from upholstery dismantled from surgical tables and carrying out selected tests and analyzes. The conclusions were based on the results of the measurements carried out.
PL
W pracy przedstawiono wyniki oceny jakości powłok cynkowych otrzymanych na powierzchni stali gat. 23MnB4. Przedmiotem badań były elementy złączne – śruby z łbem sześciokątnym M12x40. Materiał do badań podzielono na dwie grupy: na śruby w stanie dostawy (po ulepszaniu cieplnym) i śruby po wyżarzaniu. Przed procesem cynkowania ogniowego zastosowano obróbkę wieloetapową tj. mechaniczną i chemiczną oraz obróbkę chemiczną. Proces cynkowania ogniowego przeprowadzono w temp. 457°C w warunkach przemysłowych. W toku badań wykonano pomiar twardości metodą Vickersa oraz badania metalograficzne struktury stali i powłoki Zn. Odporność korozyjną próbek określano za pomocą badań potencjodynamicznych (LPR). Stwierdzono, że powłoki ukształtowane na powierzchni po wyżarzaniu charakteryzują się większą grubością niż powłoki ukształtowane na stali o strukturze typowej dla stali ulepszonej cieplnie. Odporność korozyjna cynkowanych ogniowo śrub po wyżarzaniu jest lepsza niż śrub po ulepszaniu cieplnym.
XX
The results of the evaluation of the influence of heat treatment on the nature of zinc coating obtained on the surface of steel grade 23MnB4 have been presented in the paper. The research focused on fasteners hexagon bolts M12x40. The material for the research was divided into two main groups: bolts in the initial state (after tempering) and the bolts after annealing. A multistage treatment (mechanical and chemical) and chemical treatment were conducted before hot-dip zinc galvanizing (HDG). The HDG was performed at. 457°C in industrial conditions. The Vickers hardness test and metallographic analysis of steel and Zn coating were performed in the research. The corrosion resistance of the samples was determined by the potentiodynamic test (LPR). It has been proved that the zinc coating thickness formed on the surface after annealing is higher than zinc coating thickness on the steel structure typical of tempered steel. Corrosion resistance of galvanized bolts after annealing is higher than bolts on improving heat.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań stężenia wodoru w wyrobach ocynkowanych ogniowo, wykonanych ze stali gat. 41Cr4. Oznaczenie wykonano przy użyciu analizatora elementarnego LECO ONH836. Badania podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie dokonano pomiaru w próbkach pobranych z elementów z gwintem, cynkowanych w 2012r. W drugim etapie stężenie wodoru oznaczono w próbkach po różnych zabiegach produkcyjnych. Analizowano materiał w stanie dostawy, po walcowaniu, po śrutowaniu, po śrutowaniu i trawieniu oraz po cynowaniu. Zastosowano różne rozwiązania w zakresie przygotowania powierzchni do cynkowania ogniowego. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że stężenie wodoru uzależnione jest ściśle od miejsca pobrania próbki. Obecność powłoki Zn w próbce wpływa na dokładność pomiaru zawartości wodoru. Próbki zawierające powłokę Zn charakteryzują się większym stężeniem wodoru niż stalowe próbki bez powłoki Zn. Stężenie wodoru w stali każdorazowo nie przekraczało 1 ppm. Stężenie wodoru w próbkach pobranych z obszaru z gwintem było wyższe niż z części walcowej. Pomiar tylko stężenia wodoru nie jest miarodajnym testem do formułowania twierdzeń o kruchości wodorowej materiału czy jego nawodorowaniu.
EN
The results of the hydrogen concentration measurements in the hot-dip galvanized products, made of steel grade 41Cr4 have been presented in the paper. The analysis was performed using an elemental analyser LECO ONH836. The research was divided into two stages. In the first stage the hydrogen concentration was measured in samples taken from the threaded products, galvanized in 2012. In the second stage, the hydrogen concentration at different stages of production was determined. The material as delivered, after rolling, shot blasting, shot blasting and etching and galvanizing was analysed. Different ways of the materials preparation to HDG (Hot-Dip Galvanizing) were used. On the basis of the results, it was found that, hydrogen content is strictly dependent on the specific sampling point. The presence of the Zn coating in the sample affects the accuracy of the measurement of the hydrogen content. Samples containing Zn coating have higher hydrogen content than samples without Zn coating. Hydrogen content in steel did not exceed 1 ppm in each analysed case. Hydrogen content in samples taken from threaded sections is higher than in samples taken from nonthreaded sections. Measuring only hydrogen concentration is not a reliable test for the formulation of conclusions about hydrogen embrittlement or hydridation effect.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności aseptycznej oraz własności wytrzymałościowych pokryć sprzętu medycznego. Przedmiotem zainteresowania badawczego są fotele dentystyczne. Do badań mikrobiologicznych wytypowano tapicerkę roczną oraz piętnastoletnią. Następnie przeprowadzono posiew i inkubację wybranych gatunków bakterii. Badania mechaniczne wniosły informację o odporności tapicerek na ścieranie oraz przepuszczalności powietrza. Chemiczne natomiast, poinformowały o odporności wybarwień na działanie potu kwaśnego i alkalicznego. Wnioski formułowano na podstawie wyników z przeprowadzonych pomiarów. Stwierdzono, że klasa zachowań bakterii na tapicerkach pozostawała w funkcji czasu ich eksploatacji.
EN
The paper presents the results of resistance testing aseptic and the strength properties of the coatings of medical equipment. The subject of this research are dental chairs. For the microbiological examination a 15 year old and 1 year ago upholstery was selected. A further step is the seeding and incubation of selected species of bacteria. The mechanical tests carried out have made information about upholstery resistance to abrasion about upholstery resistance to abrasion and breath ability. Chemical whereas inform about the colour fastness to perspiration acid and alkaline sweat. The requests were formulated on the basis of the taken results. It was found out that the class behaviour a function of time of their operation.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stali gat. DC01 zabezpieczonej folią VentureShield™ VS 7510 E. Niniejsza publikacja jest kontynuacją badań w temacie zastosowania folii jako powłoki ochronnej stali, która stanowi materiał bazowy sprzętu medycznego oraz poszycia wewnętrznego ambulansów sanitarnych. Ocenę odporności korozyjnej prowadzono metodą polaryzacji liniowej zgodnie z normą PN-EN ISO 10271:2012. Zastosowano różne ośrodki korozyjne tj. jak roztwór Ringera, roztwór sztucznej śliny oraz sztucznej krwi. Uzyskane dane odniesiono do wyników badań korozyjnych stali gat. DC01 nie zabezpieczonej folią. Przeprowadzone badania potwierdziły, że folia VentureShield™ VS 7510 E stosowana jako powłoka ochronna stanowi dobre zabezpieczenie przed korozją, która zachodzi pod wpływem płynów fizjologicznych i może mieć zastosowanie jako zabezpieczenie stali we wnętrzach ambulansów sanitarnych i środowisku szpitalnym.
EN
The study presents the results of the corrosion resistance research of DC01 steel, protected by VentureShield™ VS 7510 E film. This publication is a continuation of research in the subject of the use of film as a protective coating for steel, which is the base material of medical equipment and ambulances interior. The assessment of corrosion resistance of the examined material was conducted by using linear polarization method, according to the EN ISO 10271:2012 standard. Various corrosion substances were used, i.e. Ringer’s solution, artificial saliva and blood substitute. The data was referred to the research results of DC01 steel surface corrosion not protected by film. The results confirm that VentureShield ™ VS 7510 E film applied as a protection coating provides good protection against corrosion, in the contact with bodily fluids and may be used for the protection of ambulances interior, as well as in hospital environment.
EN
The steel substrate formed as the result of oxy-acetylene cutting (OAB) was treated differently - using: softening annealing, grinding and electro-polishing. Investigations were focused on the influence of additional processing on the structure and corrosion resistance of the deposited zinc coating. The hot - dip Zn galvanizing process was conducted in industrial conditions. Parameters were fixed: temperature 457 °C, dipping time 150 s. The coating thickness diversification dependent on the sub-surface steel structure was analysed and compared to the previous results. The correlation between conducted treatment and coatings morphology was determined.
PL
Połączenie podbudowy protetycznej z warstwą porcelany ma znaczący wpływ na jakość uzupełnienia dentystycznego. Rozwój selektywnej laserowej mikro metalurgii proszków, przyczynił się do rozpoczęcia badań tej technologii w dziedzinie techniki dentystycznej. W artykule przedstawiono ocenę wpływu kondycjonowania piaskiem Al2O3 o gradacji: 50μm, 110μm, 250μm, powierzchni spieków przygotowanych laserowo, na klasę połączenia z fazą licującą. Wnioski zostały formułowane na podstawie wyników z przeprowadzonych pomiarów chropowatości i falistości powierzchni spieków laserowych.
EN
The foundation prosthetic connection with a layer of porcelain has a significant impact on the quality of the dental supplement. The development of selective laser micro powders metalurgy, has contributed to the start of the examination of this technology in the field of dental technology. The article presents an impact assessment conditioning sand Al2O3 grit : 50μm, 110 μm, 250 μm, laser- sintered surface prepared, class connection with the phase of the veneering. Proposals were formulated based on the results of the measurements of roughness and waviness floor space laser sintered.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stali gat. DC01 dodatkowo zabezpieczonej folią VentureShield™ VS 7510 E. Ocenę odporności korozyjnej badanego materiału prowadzono metodą polaryzacji liniowej zgodnie z normą PN-EN ISO 10271:2012. Zastosowano różne ośrodki korozyjne tj. płyny dezynfekcyjne i ustrojowe. Wykorzystano roztwór wodny C2H5OH w stężeniach 24%, 48%, 96%, Domestos o stężeniu 50% i 100% oraz roztwór Ringera i sztucznej śliny. Dane odniesiono do wyników badań korozyjnych powierzchni stali gat. DC01 w roztworach korozyjnych. Uzyskane wyniki potwierdziły, że folia VentureShield™ VS 7510 E (gat. I i II), jako powłoka ochronna, może stanowić zabezpieczenie stali gat. DC01 przed korozją w warunkach kontaktu zarówno z roztworami fizjologicznymi, jak i środkami dezynfekcyjnymi na bazie etanolu. Na tej postawie można przypuszczać, że folia spełni rolę ochronną w warunkach szpitalnych.
EN
The study presents the results of the corrosion resistance research of DC01 steel, protected by VentureShield™ VS 7510 E film. The assessment of corrosion resistance of the examined material was conducted by using linear polarization method, according to the EN ISO 10271:2012 standard. Various corrosion substances were used, i.e. disinfectants and body fluids, the C2H5OH solutions of 24%, 48%, 96% concentration, Domestos solution of 50% and 100% concentration, Ringer’s solution and artificial saliva. The data was referred to the research results of DC01 steel surface corrosion in corrosion solutions. The achieved results confirmed that VentureShield™ VS 7510 E film (I and II grade) used as a protective coating, may provide a corrosion protection of DC01 steel in the contact with both saline solutions and disinfectants based on ethanol. Thanks to that) it may be assumed that the film will fulfill its protective function in hospital environment.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stali gat. DC01 dodatkowo zabezpieczonej powłokami galwanicznymi NiAu i NiAg. Ocenę odporności korozyjnej badanego materiału prowadzono metodą polaryzacji liniowej zgodnie z normą PN-EN ISO 10271:2012. Zastosowano różne ośrodki korozyjne tj. analogi płynów ustrojowych człowieka. Wykorzystano 0,9% roztwór NaCl, roztwór Ringera i sztucznej śliny. Dane odniesiono do wyników badań korozyjnych niezabezpieczonej powierzchni stali gat. DC01 w roztworach korozyjnych. Uzyskane wyniki wykazały, że powłoki NiAu i NiAg nie stanowią idealnej ochrony przed płynami wewnątrzustrojowymi, lecz mogą być z powodzeniem wykorzystywane w stomatologii.
EN
The study presents the results of the corrosion resistance research of DC01 steel, protected by NiAu and NiAg coatings. The assessment of corrosion resistance of the examined material was conducted by using linear polarization method, according to the EN ISO 10271:2012 standard. Various corrosion substances were used – analogs human body fl uids, the NaCl solutions of 0.9% concentration, Ringer’s solution and artificial saliva. The data was referred to the research results of DC01 steel surface corrosion in corrosion solutions. The achieved results confirmed that, NiAu and NiAg coatings are not perfect protection against endobiotic fluids, but can be successfully used in dentistry.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań bakteriologicznych stali DC01 z powłokami a-C:H, CrN oraz TiN/TiAlN wytwarzanymi metodą PVD. Wykorzystano w tym celu dwa szczepy bakterii – Pseudomonas aeruginosa oraz Staphylococus aureus. Stwierdzono, że badane powłoki wykazują właściwości bakteriostatyczne.
EN
The paper presents the results of the bacteriological research of steel DC01 protected by a-C: H, CrN and TiN / TiAlN coatings, that were produced by PVD method. Two strains of bacteria - Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus were used in the experiment. It has been proved that the coatings used in the study have the bacteriostatic properties.
PL
Celem pracy była ocena wpływu kondycjonowania piaskiem Al2O3 o gradacji: 50μm, 110μm, 250μm, powierzchni prętów Ti6Al4V na klasę połączenia z ZrO2 cementem dentystycznym RelyX 3M ESPE. Wnioski zostały formułowane na podstawie wyników badań topografii powierzchni 3D oraz oceny struktur metalograficznych.
EN
The aim of the research was the impact assessment conditioning sand Al2O3 grit: 50μm, 110μm, 250μm, area bars Ti6Al4V on the class connection with ZrO2 dental cement RelyX 3M ESPE. Proposals where formulated based on research results of 3D surface topography and evaluating the structures metallographic.
PL
W wielu placówkach naukowych prowadzone są badania dotyczące eliminacji mikroorganizmów w karetkach pogotowia i środowiskach szpitalnych. Autorzy rozpoczęli badania, których celem była ocena skuteczności zastosowania folii VentureShield™ VS 7510 E, jako zabezpieczenia antybakteryjnego powierzchni stalowych. Do badań adhezyjnych wybrano szczepy bakterii: Pseudomonas aeruginosa oraz Enterococcus faecalis, które następnie inkubowano na badanym materiale. Stwierdzono, że badane folie VentureShield™ VS 7510 E gat. I i II mogą być stosowane jako zabezpieczenie stali gat. DC01.
EN
Many educational institutes conduct experiments in order to eliminate pathogens in ambulances and hospital environments. The authors started a research which aim was to assess the effectiveness of protecting steel surfaces, covered of film VentureShield ™ VS 7510 E. Two strains of bacteria: Pseudomonas aeruginosa and Enterococcus faecalis were selected for the test adhesive and were cultured on tested material. It has been found that the examined Venture Shield™ VS 7510 E film, grades I and II, may be utilized as the DC01 steel protection.
PL
Wstęp i cel: Celem pracy jest analiza stopnia adhezji mikroorganizmów do powierzchni implantów protetycznych, w zależności zastosowania lub braku obróbki modyfikującej powierzchnie implantu. Warstwa wierzchnia wszczepu tytanowego została zmodyfikowana poprzez implantację jonów srebra, dawką jonów 1016 jon/cm2 i energii implantacji 15 keV. Materiał i metody: Badania zostały przeprowadzone na ośmiu wybranych gatunkach mikroorganizmów testowych należących do spektrum zarazków. Badaniu zostały poddane implanty stomatologiczne opracowane w systemie SPI®, który powstał na podstawie systemu HaTi Ladormana. Wyniki: Zastosowanie obróbki modyfikującej powierzchnie implantów tytanowych, poprzez implantację jonów w strukturę zewnętrzną może być jednym z czynników ograniczających reakcje zapalne wokół wprowadzanych wszczepów. Wniosek: Przeprowadzone badania mikrobiologiczne szczepów bakteryjnych, wykazały zwiększoną ilość szczepów na niezmodyfikowanej powierzchni tytanowego implantu w porównaniu z powierzchnią zmodyfikowaną jonami srebra, wpływając na ograniczenie reakcji zapalnych wokół wprowadzonego wszczepu.
EN
Introduction and aim: The purpose of this study was to determine the degree of adhesion of microorganisms to the surface of prosthetic implants, depending on the environment in which the implant is used and surface prep techniques used to prepare the implant. The outer layer of the titanium implant has been treated to a silver ion implantation process at 1016 ions/cm2 at a implantation energy level of 15 keV. Material and methods: The tests were performed using eight different strains of microorganisms. Tests were carried out on eight selected species of micro-organisms belonging to the spectrum of test germs. Study were subjected to dental implants developed in the SPI ® System, which is based on the system Hati Ladormana Results: The use of surface modifying treatment of titanium implants, ion implantation through the outer structure may be one of the factors limiting inflammatory reactions around the implant. Conclusion: The results of the microbiological tests have indicated that the unmodified surface of the titanium implants were more prone to microbial adhesion when compared to the silver Ion implanted implant surface.
PL
Wstęp i cel: Praca została poświecona próbie reperacji drutów NiTi, które z różnych przyczyn uległy uszkodzeniu i deformacji. W dotychczasowej literaturze, Autorzy nie napotkali na informacje dotyczące reperacji elementów wykonanych z materiału z pamięcią kształtu. Połączeń dokonano metodą spawania w osłonie argonu, lutowania, oraz zgrzewania. Zakres pracy obejmuje badania metalograficzne makro i mikroskopowe struktury oraz mechaniczne: statyczną próbę rozciągania, pomiar twardości spoiny. Materiał i metody: Do badań zostały wytypowane druty ortodontyczne z pamięcią kształtu firmy Rematitan-Dentaurum®, oraz Nitanium-Ortho-Organizers®. Do obserwacji makroskopowych wybrano najbardziej charakterystyczne próbki uzyskane metodą różnego połączenia drutów NiTi. Badania spoin dokonano za pomocą mikroskopu stereoskopowego przy powiększeniu 7.5x. Wyniki: Metalografia makroskopowa - wniosła rzetelne informacje o kształcie i wielkości spoin. Badania mikroskopowe natomiast pozwoliły ocenić ciągłość połączenia - linię zwarciaprzylegania drutów NiTi w aspekcie różnych połączeń. Wniosek: W kontekście badań wytrzymałościowych najbardziej właściwą metodą reperacji drutów NiTi jest spawanie ewentualnie lutowanie. Mniejsza twardość spoiny skutkuje podwyższoną plastycznością połączenia.
EN
Introduction and aim: The paper was dedicated to try to repair NiTi wires, which for various reasons have been damaged and deformed. In the prior literature, the Authors have not found the information on repairing components made of a shape memory material. Connections made by welding argon, soldering and welding. The scope of the paper includes studies of macro and microscopic metallographic structure and mechanical: the static tensile test, hardness measurement of the weld. Material and methods: The study had been selected orthodontic wires, shape memory company Rematitan-Dentaurum ®, and Nitanium-Ortho Organizers ®. To observe the most characteristic macroscopic were selected samples obtained by using the different connections NiTi wires. Weld testing was performed using a stereoscopic microscope at a magnification of 7.5x. Results: The macroscopic metallography has been brought some reliable information about the shape and size of welds. But microscopic study allowed to evaluate the continuity of the connection - the line short-adhesion NiTi wires in terms of different connections. Conclusion: In the context of endurance tests, the most appropriate method of repair NiTi is wire welding or soldering. The smaller the hardness of the weld resulting in increased plasticity connection.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących oddziaływania sposobu przygotowania powierzchni elementów stalowych po cięciu na efekty cynkowania ogniowego. Celem było określenie wpływu dodatkowej obróbki cieplnej przeprowadzanej po cięciu palnikiem acetylenowo-tlenowym (PAT) na strukturę i odporność korozyjną powłoki cynkowej. Obiektem zainteresowania były łączniki dwuuchowe wykonane ze stali S355JR wykorzystywane jako osprzęt elektroenergetycznych linii napowietrznych. Po cięciu palnikiem acetylenowo-tlenowym (PAT), jako dodatkową obróbkę zastosowano wyżarzanie zmiękczające. Dla porównania zastosowano szlifowanie oraz elektropolerowanie. W kolejnym etapie powierzchnię łączników oczyszczano śrutem staliwnym GL40 i poddawano klasycznej obróbce chemicznej. Proces cynkowania wykonano w warunkach przemysłowych: w temp. 457oC, czas zanurzenia t = 2,5 min. Uzyskane wyniki potwierdziły, że zastosowanie cieplnej obróbki zmiękczającej po wypalaniu gazowym jest najbardziej efektywne – naniesiona powłoka cynkowa charakteryzuje się największą odpornością korozyjną. Zastosowanie szlifowania oraz metod chemicznych nie zmienia istotnie struktury i właściwości otrzymanej powłoki ogniowej.
EN
In the presented paper the authors described findings regarding surface preparation effects upon the results of hot-dip galvanizing for metal components after cutting process. The aim was to determine the effect of additional heat - treatment performed after the oxy acetylene blowpipe (OAB) cutting on the structure and corrosion resistance of the zinc coating. The research was focused on one of fittings which finds application in overhead power lines – a double eyes link, SLINK’s type, made of steel S355JR. Softening annealing was applied as additional treatment after cutting process using OAB. For comparison, grinding and electropolishing had been applied. In the next step, prepared materials were subjected to an abrasive blasting – steel shot GL40 and traditional chemical treatment. The hot – dip Zn galvanizing process was carried out in industrial conditions: temperature 457oC, dipping time 2,5 min. The results confirmed, that application of a softening annealing after cutting with the oxyfuel cutting is the most effective – the created zinc coating has the highest corrosion resistance. The application of the grinding and chemical methods (electropolishing) doesn’t affect significantly both the structure and properties of the zinc coating.
PL
W badaniach porównawczych przedstawionych w pracy zastosowano cztery metody oceny odporności korozyjnej powłok cynkowych. Wnioski formułowano na podstawie wyników testu prowadzonego w komorze solnej w mgle obojętnej NaCl (wg PN-EN ISO 9227), testu w komorze klimatycznej (VDA 621-415), testu Kesternicha (DIN 50018/2,0 SO2) oraz badania metodą potencjodynamiczne w 5% NaCl. Testy przeprowadzono na próbkach wykonanych ze stali DC01, na które powłoka cynkowa została naniesiona przy zastosowaniu następujących metod: galwanicznej (PN-EN ISO 4042), ogniowej (PN-EN ISO 10684) oraz płatkowej (PN-EN ISO 10683). Zakres badań obejmował ocenę odporności korozyjnej, gdzie kryterium limitującym czas protekcji było pojawienie się korozji białej oraz czerwonej. Stwierdzono, że powłoka cynkowa z nową pasywacją grubowarstwową najdłużej chroni stalowe podłoże w środowisku NaCl, a powłoka Zn płatkowego jest najbardziej odporna na działanie zmiennych warunków termicznych i wilgoci. Powyższe wnioski zostały również potwierdzone za pomocą metody potencjodynamicznej.
EN
This paper presents corrosion resistance of construction elements covered with different metallic (zinc) protective coatings. The following methods of zinc coating were applied: galvanic (PN-EN ISO 4042), hot-dip (PN-EN ISO 10684) and lamellar (PN-EN ISO 10683). All samples with the Zn coating were analyzed metallographically. The structure and continuity of the Zn coating were evaluated. Next, the corrosion resistance of Zn coatings was investigated. Samples were placed in the salt chamber with neutral NaCl (PN-EN ISO 9227), climatic chamber (VDA 621-415) and KESTERNICH (DIN 50018/2,0 SO2) chamber. It is clear that the zinc coating with new passivation thick layer protects the steel base material in the NaCl environment and zinc flake coating is the most resistant to variable thermal conditions and moisture. Research carried out using the potentiodynamic method confirmed these results.
EN
The steel substrate was cut by means of different methods, like water jet, laser or oxyacetylene blowpipe. So, some different surfaces (after cutting / without cutting) were subjected to the (Zn) - hot dip galvanizing. The galvanizing process was performed in industrial conditions by applying the constant temperature equal to 457°C, and a dipping time equal to 150 s. The (Zn) - coating morphologies and sub-layer thicknesses were analyzed to explain some expected differences in the coatings formation.
PL
W prezentowanej pracy podłoże stalowe cięto stosując różne metody: strumień wody, laser, palnik acetylenowo-tlenowy. W wyniku tego otrzymano zróżnicowaną powierzchnię (po cięciu/bez cięcia), która poddano cynkowaniu ogniowemu. Proces cynkowania wykonywano w warunkach przemysłowych stosując stałe parametry: temperaturę 457°C, czas zanurzenia t=150 s. W trakcie badań analizowano morfologię powłoki cynkowej oraz grubości poszczególnych podwarstw w celu wyjaśnienia różnic w narastaniu powłok.
PL
Karetka pogotowia transportująca pacjentów z chorobami zakaźnymi często może być źródłem kolejnych infekcji. Powodem może być m.in jej specjalna konstrukcja - wąska przestrzeń wewnątrz pojazdu, zbyt słaby system wentylacji oraz specyfika znajdujących się tam urządzeń. Problem ten jest dosyć dobrze znany, ale niewiele danych dotyczy wpływu stanu powierzchni wewnętrznych karetki. Badania były zogniskowane na toksyczności i biozgodności stalowych powierzchni pokrytych różnymi powłokami, które mogą być wykorzystane jako materiał wewnętrznego poszycia pojazdu medycznego.
EN
Ambulance transporting patients with infectious diseases can be also the source of the next infections. Special construction - the narrow space inside, pure quality ventilation system and specific of devices applied inside can be a reason of mentioned problems. This situation is well known, but there is practically no data regarding the influence of internal ambulance surface on observed problem. In our study we focused on toxicity and biocompatibility of steel surface coated with different layers, that can be used as internal material of ambulance.
20
PL
We współczesnej protetyce stomatologicznej ważny jest odpowiedni dobór i połączenie materiałów. W pracy skupiono się na sprawdzeniu połączenia porcelany z trzema różnymi rodzajami podbudów (metal frezowany, spiek i cyrkon). Trwałość połączenia materiałów w stomatologii to znaczący aspekt decydujący o jakości wykonanej pracy protetycznej. Wnioski formułowano na podstawie wyników z wykonanych zdjęć makroskopowych i przeprowadzonego badania twardości. Stwierdzono że warstwa nałożona na podbudowę cyrkonową cechuje się najlepszym ciągłym połączeniem.
EN
In todays dental prosthodonties a suitable selection and connecting the materials is important while using permanent prothesis there are a lot of problems with different periodontal conditions of each patient. Biomechanical factors are important and cementing materials used to their accomplishment. The range of this study has been devoted to show the continuity of adhesing the porcelain to the top layer.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.