Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Spalanie biomasy, jest traktowane jako proces neutralny dla środowiska przez pryzmat emisji CO2. Jednak w pewnych warunkach spalanie biopaliw w indywidualnych systemach grzewczych, może powodować poważne zagrożenie w skali lokalnej dla środowiska i zdrowia ludzi. Biorąc pod uwagę cechy energetyczne biomasy, podjęto badania, których celem było ilościowe określenie wybranych produktów gazowych i stałych spalania peletów ze słomy pszennej, żytniej i trocin sosnowych. W grupie produktów gazowych określono emisję CO, NO i SO2, natomiast w grupie produktów stałych (w popiele) określono zawartość wybranych makro- i mikroelementów oraz metali ciężkich. W warunkach badań zaobserwowano znacznie zróżnicowaną emisję CO, NO i SO2. Na obciążenie środowiska CO i SO2 wyraźny wpływ ma technologia spalania i warunki spalania. Okresowe spalanie porcji peletów z biomasy roślinnej na ruszcie z zapłonem od dołu i podawaniem powietrza pod ruszt powoduje znaczną emisję CO do atmosfery w początkowej fazie spalania oraz w końcowej podczas dopalania pozostałości koksowej. Jedynie, głównie dla peletów z biomasy drzewnej, przez krótki czas spalania emisja CO była na poziomie akceptowalnym, określonym przez stosowne standardy. Wykorzystanie peletów w takich urządzeniach grzewczych niesie ze sobą niewielki efekt ekologiczny oraz sprawia że spalanie odbywa się ze znacznie mniejszą efektywnością. Przy wykorzystaniu tego typu biopaliw, charakteryzujących się przeciętną temperaturą spalania mniejszą od 800°C, istotna jest również emisja NO do atmosfery, która poprzez zależność od zawartości azotu w paliwie mniej jest związana z konstrukcją paleniska. Wybór do spalania biopaliw o jak najmniejszej zawartości azotu powinien przyczynić się do zmniejszenia emisji NO, która staje się kolejnym kryterium dopuszczającym urządzenia grzewcze do obrotu. Wielu badaczy zwraca uwagę na możliwą emisję pyłów i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych podczas spalania biomasy. Stąd też celowym byłoby wykonanie takich analiz w odniesieniu do kotłów małej mocy górnego spalania i z automatycznym podawaniem paliwa, uwzględniając różnice pomiędzy rodzajami wykorzystanych do spalania surowców. Stały produkt spalania w postaci popiołu ze słomy, ze względu na większą obecność potasu niż w drewnie, może powodować dodatkowo problemy z dystrybucją powietrza przez spieki tworzące się na ruszcie. Skutkuje to pogorszeniem spalania i większą emisją do atmosfery. Pomimo zróżnicowanego składu chemicznego analizowane popioły pod kątem obciążenia środowiska makro, mikroelementami i metalami ciężkimi nie wykazują tendencji do przekroczenia wartości granicznych określonych odpowiednimi normami. Niewielka zawartość metali ciężkich w analizowanych peletach świadczy o jego ekologicznych właściwościach w aspekcie jego energetycznego wykorzystania, nie powodując przeciwskazań przy wprowadzeniu do środowiska stałych produktów spalania jako nawozu.
EN
Biomass combustion is treated as a neutral process for the environment through the prism of CO2 emissions. However, under certain conditions, the burning of biofuels in individual heating systems can result in a serious local threat to the environment and human health. Considering energetic features of biomass, research was undertaken to quantify selected gas products and solid combustion of wheat, rye, and sawdust straw pellets. In the group of gaseous products the emission of CO, NO and SO2 was determined, whereas in the group of solid products (in ash) the value of selected macro- and microelements as well as heavy metals was determined. In the test conditions, significantly differentiated emissions of CO, NO and SO2 were observed. The combustion technology and combustion conditions have a significant effect on the CO and SO2 load. Periodic combustion of a portion of plant biomass pellets on the grate with ignition from below and air supply under the grate causes a significant emission of CO to the atmosphere in the initial combustion phase and in the final coke residue after burning. Only, mainly for wood biomass pellets, CO emission for a short time was at an acceptable level, determined by appropriate standards. The use of pellets in such heating devices brings with it a small ecological effect and makes burning much less effective. Using this type of biofuels, characterized by average combustion temperature less than 800°C, also important is the emission of NO to the atmosphere, which through the dependence on the nitrogen content in the fuel is less related to the construction of the furnace. Choosing to burn biofuels with the lowest nitrogen content should contribute to the reduction of NO emissions, which becomes another criterion for allowing heating devices to be marketed. Many researchers point to the possible emission of dust and polycyclic aromatic hydrocarbons during biomass burning. Therefore, it would be advisable to carry out such analyzes with regard to low-power upper combustion boilers and with automatic fuel delivery, taking into account the differences between the types of raw materials used for combustion. The solid combustion product in the form of straw ash, due to the greater presence of potassium than in wood, can cause additional problems with the distribution of air by the sinters forming on the grid. This results in reduced combustion and increased emissions to the atmosphere. Despite the varied chemical composition, the ashes analyzed in terms of the macro, micronutrient and heavy metals load do not tend to exceed the limits set by the relevant standards. The low content of heavy metals in the analyzed pellets shows its ecological properties in terms of its energy use, without causing contraindications when introducing solid combustion products to the environment as a fertilizer.
EN
Biodiesel has become more attractive material for its properties such as biodegradability, renewability and very low toxicity of its combustion products. A higher quality of this fuel is essential in its potential commercialization. Analytical methods used in biodiesel analysis are constantly refined. The most popular analytical techniques include chromatography and molecular spectroscopy. The ATR-FTIR spectroscopy is one of the most important methods of spectroscopy. This paper presents the results of studies on selected oils of natural origin using ATR-FTIR infrared absorption spectroscopy. Three types of oils from pumpkin seeds and winter rapeseed were analysed. The main fatty acids were also determined in all the samples.
PL
Biodiesel staje się coraz bardziej atrakcyjnym materiałem ze względu na swoje właściwości takie jak: biodegradowalność, odnawialność oraz bardzo niską toksyczność produktów powstających z jego spalania. Jakość tego paliwa ma również docelowo zasadnicze znaczenie w jego potencjalnej komercjalizacji. Metody analityczne używane w badaniach biodiesla są cały czas udoskonalane. Do najpopularniejszych technik analitycznych zaliczyć należy chromatografię oraz metody spektroskopii molekularnej, a wśród nich spektroskopię w podczerwieni ATR-FTIR. W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych za pomocą spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni ATR-FTIR wybranych do badań olejów pochodzenia naturalnego, tj. z nasion dyni oraz rzepaku ozimego. We wszystkich próbkach oznaczono także zawartość głównych kwasów tłuszczowych.
EN
The paper presents the results of a research on pelletizing different kinds of straw with admixture of rapeseed cake, soya bean hulls and spelt hulls. Obtained pellets were qualitatively assessed by examining: mechanical strength of the pellets, cutting and crushing strength, and basic physical characteristics. The results were compared with the ISO 17225-6:2014 quality standard in order to assess their suitability for industry. The results were statistically processed to determine the effects the particular admixtures and straw kinds had on the test parameters. The research testifies that moisture content of mixtures during the pelletizing process ranged between 9.0 and 13.65%, however pellets - 7.31-11.45%. The net calorific value of the produced pellets varied to a small extent (15.85-17.89 MJ·kg-1). The lowest ash content was measured for pellet made of rye straw and soya bean hulls (4.06%), and the highest for pellet made of rapeseed straw and rapeseed cake (5.17%). The various kinds of straw with applied compounds do not affect the specific density of the pellets. However, the obtained bulk density varied. The pellets obtained from rapeseed straw with spelt hulls and rapeseed cake compounds had the lowest bulk density (380.9 kg×m-3). Only the pellets made of soya bean hulls and rye straw, wheat straw and soya bean hulls, and the ones made of rapeseed straw and spelt hulls and based on rapeseed cake had bulk density > 500 kg×m-3. The highest mechanical strength was measured for the pellets made of rapeseed straw with admixture of rapeseed cake and spelt hulls (95.9%), for which also the highest crushing strength (1222.2 N) and cutting strength (136.6 N) were obtained. Considering the analysed parameters, the pellets made of rapeseed straw with rapeseed cake and spelt hulls admixture received the lowest ratings. They were characterised by the lowest net calorific value (15.85 MJ·kg-1), high moisture content (11.45%), low bulk density (390.8 kg×m-3) and low mechanical strength (89.4%). Out of the examined pellets, the one made of rye straw and soy bean hulls had the highest net calorific value of 17.89 MJ·kg-1 and received the highest ratings.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad peletowaniem różnych rodzajów słomy z dodatkiem makuchu rzepakowego, łuski sojowej i łuski orkiszowej. Uzyskane pelety poddano ocenie jakościowej badając: wytrzymałość mechaniczną peletów, siłę cięcia i zgniatania oraz podstawowe właściwości fizyczne. Otrzymane wyniki porównano z normą jakościową ISO 17225-6:2014 oceniając ich przydatność dla przemysłu. Wyniki opracowano statystycznie stwierdzając zależności wpływu dodatków i słomy na badane parametry. Z badań wynika, że wilgotność mieszanek w procesie peletowania mieściła się w przedziale od 9,0 do 13,65%, a peletów - 7,31-11,45%. Wartość opałowa otrzymanych peletów była zróżnicowana w niewielkim stopniu (15,85-17,89 MJ·kg-1). Najmniejsza zawartość popiołu wyniosła dla peletu wytworzonego ze słomy żytniej i łuski sojowej (4,06%), a największa dla peletu ze słomy rzepakowej i makuchu rzepakowego (5,17%). Rodzaj słomy wraz z zastosowanymi dodatkami nie wpłynął na gęstość właściwą peletów. Otrzymano natomiast zróżnicowanie w gęstości nasypowej. Pelety uzyskane ze słomy rzepakowej z dodatkiem łuski orkiszowej i makuchu rzepakowego posiadały najniższą gęstość nasypową (380,9 kg×m-3). Tylko pelety uzyskane ze słomy żytniej i łuski sojowej, słomy pszennej i łuski sojowej oraz pelety uzyskane ze słomy rzepakowej i łuski orkiszowej na bazie makuchu rzepakowego posiadały gęstość nasypową powyżej 500 kg×m-3. Najwyższą wytrzymałość mechaniczną posiadały pelety, wytworzone ze słomy rzepakowej z dodatkiem makuchu rzepakowego i łuski orkiszowej (95,9%), dla których uzyskano również najwyższą odporność na ściskanie (1222,2 N) oraz siłę cięcia (136,6 N). Pod względem analizowanych parametrów najniżej oceniono pelety, wykonane ze słomy rzepakowej z dodatkiem makuchu rzepakowego i łuski orkiszowej. Posiadały one najniższą wartość opałową (15,85 MJ·kg-1), wysoką wilgotność (11,45%), małą gęstość usypową (390,8 kg×m-3) oraz wytrzymałość mechaniczną (89,4%). Najkorzystniejsze z ocenianych peletów okazały się pelety, ze słomy żytniej i łuski sojowej o najwyższej wartości opałowej 17,89 MJ·kg-1.
PL
Dokonano oceny możliwości wykorzystania glicerolu technicznego jako dodatku zmniejszającego tarcie przy produkcji brykietów z biomasy roślinnej oraz jego wpływu na produkty spalania brykietów. Nie zaobserwowano, by domieszka glicerolu technicznego zmniejszała jednostkową energochłonność brykietowania. Na ten parametr wywierała wpływ niewielka wydajność brykietowania, ze względu na sklejanie się i utrudnione podawanie surowca do komory zgęszczającej brykieciarki. Dodatek ten powodował również zmniejszenie gęstości oraz trwałości mechanicznej brykietów. Domieszka glicerolu sprzyjała jednak poprawie parametrów termofizycznych aglomeratu, bowiem uzyskano zwiększenie wartości opałowej o 5% oraz zmniejszenie zawartości popiołu o 12%.
EN
Briquettes were prepd. sep. from various species of straw and sawdust, with 5% or 10% addn. of glycerol or without glycerol. The addn. of glycerol resulted in 5% increase of calorific value of briquettes and in 12% redn. of the ash content in the combustion products.
EN
The paper presents results of research on quality characteristics of briquettes made from selected raw materials of plant origin. The following raw materials were used: corn straw, oat straw, and chamomile waste. Cereal straw was crushed using H 111/1 shredder equipped with a screen with a diameter of 20 mm. For the production of briquettes, a hydraulic piston briquetting machine of JUNIOR type from Deta Polska working at the pressure of 8 MPa, was used. The moisture, calorific value, granulometric composition, and compaction of raw materials as well as length, mass, bulk density and mechanical strength of the briquettes, were determined during the tests. Depending on the type of agglomerated raw material and its granulometric composition, the qualitative characteristics of briquettes varied. More advantageous features of briquettes were found in case of agglomeration of oat straw and chamomile waste, whereas less favorable for corn straw.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań cech jakościowych brykietów produkowanych z wybranych surowców pochodzenia roślinnego. Do badań użyto następujących surowców: słomę kukurydzianą, słomę owsianą i odpady rumiankowe. Słomę zbóż rozdrabniano przy użyciu rozdrabniacza bijakowego H 111/1, wyposażonego w sita o średnicy otworów 20 mm. Do produkcji brykietów zastosowano hydrauliczną brykieciarkę tłokową typu JUNIOR firmy Deta Polska, przy ciśnieniu roboczym 8 MPa. Podczas badań określano wilgotność, wartość opałową, skład granulometryczny i stopień zagęszczenia surowców oraz długość, masę, gęstość objętościową i trwałość mechaniczną brykietów. W zależności od rodzaju aglomerowanego surowca oraz jego składu granulometrycznego badane cechy jakościowe brykietów były zróżnicowane. Korzystniejsze cechy brykietów, stwierdzono w przypadku aglomeracji słomy owsianej i odpadów rumiankowych, a mniej korzystne dla słomy kukurydzianej.
EN
The paper presents results of study of the pellets made of agricultural biomass. In the tests wheat straw was used and then ground raw materials were concentrated using two types of pelleting machines: with flat matrix and driven by compacting rollers as well as with ring matrix. The research methodology consisted of measurements of physicochemical properties of pellets, i.e. humidity after compaction, bulk density, and mechanical stability factor. Calorific value, ash content, and chemical composition of the raw material were also specified. Average humidity of the raw material ranged from 10.30% for ring press to 10.77% for flat press. The pelleting process changed the water content in a final product causing statistically significant differences between pelleting devices applied. The bulk density of pellets in both machines did not differ considerably and amounted to 541.77 kg·m-3 for ring press and to 544.21 kg·m-3 for flat press. Calorific value of the produced pellet in both cases was above 15 MJ·kg-1. Applying new constructional solutions in a form of two pelleting device types, allowed for obtaining product that was characterized by high mechanical durability greater than 95%.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań peletów z biomasy pochodzenia rolniczego. Do analiz użyto słomy pszennej, a następnie rozdrobnione surowce zagęszczano przy użyciu dwóch rodzajów granulatorów: z matrycą płaską i napędzanymi rolkami zagęszczającymi oraz z matrycą pierścieniową. Metodyka badań obejmowała pomiary właściwości fizykochemicznych peletów, tj. wilgotność po zagęszczeniu, gęstość usypową i współczynnik trwałości mechanicznej. Określono wartość opałową, zawartość popiołu oraz skład chemiczny surowca. Średnia wilgotność surowego materiału mieściła się w granicach od 10,3% dla prasy pierścieniowej do 10,77% dla prasy z matrycą płaską. Po procesie granulacji zawartość wody w gotowym produkcie uległa zmianie powodując statystycznie istotne różnice między stosowanymi granulatorami. Gęstość usypowa peletów w obu prasach nie różniła się znacząco między sobą i wynosiła 541,77 kg·m-3 dla prasy pierścieniowej oraz 544,21 kg·m-3 dla prasy z matrycą płaską. Wartość opałowa uzyskanych peletów w obu przypadkach wynosiła powyżej 15 MJ·kg-1. Wykorzystując nowe rozwiązania konstrukcyjne w postaci dwóch granulatorów uzyskano surowiec charakteryzujący się wysoką trwałością mechaniczną, wynoszącą w obu prasach powyżej 95%.
EN
Currently, many countries are establishing goals for substituting fossil fuels with biomass. This global trade in solid biofuels, which is to some extent already taking place, will have a major impact not only on other commodity markets like vegetable oils or animal fodder but also on the global land use change and on environmental impacts. It demonstrates the strong but complex link between biofuels production and the global food market, it unveils policy measures as the main drivers for production and use of biofuels and it analyzes various sustainability indicators and certification schemes for biofuels with respect to minimizing the adverse effects of biofuels. Biomass is seen as a very promising option for fulfilling the environmental goals defined by the European Commission as well as various national governments. We have measured selected physicochemical properties of several the most common oilseeds and the residue materials in the form of cakes, moisture, fat, heat of combustion, the calorific value and ash content. The results showed that the considered plants and waste derived therefrom can be a good energy source. Examples include sunflower oilcake, sesame, pumpkin and rapeseed cake, for which the calorific value amounted to respectively: 28.17; 27.77; 26.42 and 21.69 MJ·kg-1.
PL
Biomasa jest postrzegana jako bardzo obiecująca opcja do spełnienia celów środowiskowych określonych przez Komisję Europejską, jak również rządów w innych krajach. Dlatego też przeanalizowano wybrane właściwości fizykochemiczne kilku najpowszechniejszych roślin oleistych oraz ich pozostałości poprodukcyjnych w postaci makuch, pod kątem zawartości wilgoci, tłuszczu, ciepła spalania, wartości opałowej oraz zawartości popiołu. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, iż rozpatrywane rośliny oraz pozyskane z nich odpady poprodukcyjne mogą być dobrym surowcem energetycznym. Przykładem mogą być makuchy słonecznika, sezamu, dyni i rzepaku, dla których wartość opałowa wynosiła kolejno: 28,17; 27,77; 26,42 oraz 21,69 MJ·kg-1.
EN
The objective of the paper was to assess the usefulness of bark of black locust trunks as an energy source based on chemical and energy properties. Material for research was collected from five forest stands of black locust (Robinia pseudoacacia L.). After determination of the bark mass, its participation in the mass of trees, the content of moisture in bark, density, calorific value, ash, content of C, H, N, S, K and P were established. In comparison to wood, bark has worse chemical properties on account of a high content of sulphur and nitrogen. In the conditions of research, black locust bark had an average density of approx. 400 kg·m-3 which is comparable to the willow and poplar wood. Average calorific value of black locust bark was by 10% higher than the average value of this parameter for bark wood.
PL
Celem pracy była ocena, na podstawie cech chemicznych i energetycznych, przydatności kory z pni robinii akacjowej do wykorzystania jako źródła energii. Materiał do badań pobrano w pięciu drzewostanach robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.). Po określeniu masy kory, jej udziału w masie drzew, określono zawartość wilgoci w korze, gęstość, wartość opałową, popiół, zawartość C, H, N, S, K i P. W porównaniu z drewnem kora posiada gorsze właściwości chemiczne ze względu na znaczną zawartość siarki i azotu. W warunkach badań kora pni robinii akacjowej średnio posiadała gęstość około 400 kg·m-3, która jest porównywalna z drewnem wierzbowym i topolowym. Średnia wartość opałowa kory robinii akacjowej była o 10% większa niż wartość średnia tego parametru dla drewna pni.
9
Content available remote Analiza gazów emitowanych w procesie spalania brykietów z biomasy roślinnej
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych, chemicznych i energetycznych wybranych surowców roślinnych oraz pomiarów kontrolowanego spalania wytworzonych biopaliw wraz z analizą składu i temperatury gazów spalinowych. Do produkcji brykietów użyto: słomy kukurydzianej, pszennej, rzepakowej, siana łąkowego oraz łodyg ślazowca pensylwańskiego i miskanta olbrzymiego. Stała średnica brykietów wynosiła 50 mm, ich średnia długość wahała się w przedziale 21–45 mm, a masa 48–82 g. Najmniejszą gęstość właściwą miały brykiety z łodyg miskanta olbrzymiego (844 kg/m3), a największą brykiety z siana łąkowego (1159 kg/m3). Skład chemiczny spalin zależał od rodzaju użytego surowca. Najbardziej korzystne wskaźniki emisji gazów uzyskano podczas testów spalania brykietów z łodyg ślazowca pensylwańskiego, a najmniej korzystne ze spalania brykietów z siana łąkowego. Stwierdzono, że ze wzrostem zawartości azotu oraz siarki w spalanych biopaliwach następował spadek temperatury gazów spalinowych. Analizowano także zależność pomiędzy czasem spalania brykietów a temperaturą gazów spalinowych oraz wielkością ich strat i wydajnością pirotechniczną procesu.
EN
Samples of biofuels produced sep. from hay meadow, stems of Sida hermaphrodita and Miscanthus giganteus as well as three kinds of straw (corn, wheat and oilseed rape) were combusted in a lab. boiler. Energy contents were 16.5–17.6 MJ/kg, depending on the type of used biomass. The CO, NOx and SO2 concns. in the exhaust gas were detd. The lowest concns. (1125, 110 and 24 ppm, resp.) were found in the exhaust gas generated by the combustion of Sida hermaphrodita. The combustion of hay meadow resulted in a gas contg. 3918, 123 and 66 ppm of CO, NOx and SO2, resp.
PL
W pracy przedstawiono analizę wybranych cech jakościowych peletów wytworzonych ze słomy pszennej ozimej, żytniej, pszenżyta ozimego dwóch odmian - Grenado i Fredro, mieszanki zbożowej, gryczanej i z siana łąkowego. Ocenie poddano następujące cechy wytworzonego peletu: wilgotność, wartość opałową i trwałość mechaniczną. Posłużono się metodami ogólnie przyjętymi w tego typu badaniach, opisanymi w normie PN-EN 14961 „Biopaliwa stałe - specyfikacje paliw i klasy”. Badania wykazały, że rozpatrywane cechy jakościowe wytworzonych peletów w aspekcie ich energetycznego wykorzystania oraz transportu i przechowywania były na wysokim poziomie, a otrzymane wyniki były porównywalne z danymi prezentowanymi przez innych badaczy. Zauważono również, że wszystkie rozpatrywane cechy, dla każdego materiału wyjściowego z którego powstał pelet, spełniały wymagania jakościowe stosownej normy, a produkt ten mógł być dopuszczony do obrotu na rynku biopaliw.
EN
The paper presents the analysis of the selected quality properties of pellets produced of winter wheat straw, rye straw, Grenado and Fredro winter triticale, wheat mixture, buckwheat and and meadow hay. The following properties of the produced pellets were evaluated: moisture, calorific value and mechanical strength. Generally accepted methods, set forth in the standard PN-EN 14961 "Solid biofuels- fuel specifications and classes" were used. The research proved that the considered quality properties of the produced pellets on account of their energy use, transport and storing were on a high level and the obtained results were comparable to the data presented by other researchers. It was also reported that all discussed properties for each initial material, of which pellet was made, met the quality requirements of the used standard and the product could have been admitted for turnover on the biofuels market.
PL
Wiele produktów będących pozostałością produkcji pochodzenia rolniczego jak i przemysłowego charakteryzuje się odpowiednimi właściwościami fizyczno-chemicznymi, umożliwiającymi wykorzystanie ich jako surowca do produkcji peletów. W pracy dokonano analizy parametrów fizyko-chemicznych oraz trwałości peletów wytworzonych ze 100% słomy rzepakowej, makuch rzepakowych oraz mieszanek słomy rzepakowej z 5 i 10% udziałem wagowym makuch, MONG’u oraz gliceryny technicznej. Analizie poddano parametry dotyczące wilgotności, wartości opałowej oraz trwałości mechanicznej. Ogólnie badane parametry wartości opałowej wykazały, że wszystkie zestawienia zastosowane w niniejszych analizach czynią powyższe surowce cennym materiałem dla energetycznej gałęzi przemysłu.
EN
Many products which remain after agricultural and industrial production are characterized by relevant physico-chemical properties allowing their use as raw material for the production of pellets. The paper presents the analysis of physic-chemical properties and strength of pellets made of 100% rapeseed straw, rapeseed cake and rapeseed straw mixture of 5 and 10% share of cake weight, MONG and technical glycerin. The parameters concerning the moisture content and the calorific value as well as mechanical strength were analyzed. Overall, the investigated calorific value parameters showed that all lists used in these studies make the above raw materials a valuable material for the power industry.
12
PL
Przedstawiono analizę cech fizycznych brykietów wytworzonych z biomasy roślinnej. Do produkcji brykietów użyto słomy pszennej, żytniej, kukurydzianej, rzepakowej, mieszanki zbożowej oraz siana łąkowego. Badane surowce roślinne rozdrabniano za pomocą stacyjnej sieczkarni bębnowej, napędzanej silnikiem elektrycznym o mocy 7,5kW. Teoretyczna długość cięcia materiałów roślinnych wynosiła 20mm. Analizy wilgotności i wartości opałowej surowców oraz gęstości nasypowej i trwałości mechanicznej brykietów przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi normami. Wilgotność surowców w stanie świeżym wynosiła od 16-20% dla słomy rzepakowej do 35-55% dla słomy kukurydzianej, natomiast w stanie suchym odpowiednio - od 11-13% do 13-15%. Średnia wartość opałowa dla badanych surowców roślinnych wahała się w przedziale od 16,1 do 17,2MJ·kg-1. Do wytwarzania brykietów zastosowano brykieciarkę ślimakową JW-08 z podgrzewaną komorą zagęszczania. Gęstość nasypowa oraz trwałość mechaniczna brykietów zależały od rodzaju użytego surowca i temperatury w komorze zagęszczającej brykieciarki. Najniższa gęstość nasypowa brykietów zawierała się w przedziale 505-734kg·m-3 dla siana łąkowego, a największa 643-827kg·m-3 dla słomy kukurydzianej, przy temperaturze komory zagęszczającej 200 i 250°C. Natomiast trwałość mechaniczna brykietów wahała się odpowiednio od 50 do 75% dla siana łąkowego i od 69 do 94% dla słomy kukurydzianej, dla przyjętych temperatur komory zagęszczającej brykieciarki.
EN
Analysis of physical properties of plant biomass briquettes was presented. Wheat, maize and rapeseed straw, grain mixture and meadow hay were used for production of briquettes. The researched plant raw materials were ground with the use of a drum straw-cutter driven with an electric motor of 7.5kW capacity. Theoretical length of cutting plant materials was 20mm. Moisture and calorific value analysis of materials as well as bulk density and mechanical strength of pellets were carried out according to valid standards. Moisture of raw materials in a fresh state was 16-20% for rapeseed straw to 35-55% for maize straw while in a dry state respectively 11-13% to 13-15%. The average calorific value for the researched plant materials was between 16.1 to 17.2MJ·kg-1. For production of briquettes a screw briquetting machine JW-08 with a heated compression chamber was used. Bulk density and mechanical strength of briquettes depended on the type of the used material and temperature in the compression chamber of a briquetting machine. The lowest bulk density of briquettes was within 505-734kg·m-3 for meadow hay and the highest was 643-827kg·m-3 for maize straw at the temperature of the compression chamber 200 and 250°C. While mechanical strength was between respectively 50 to 75% for meadow hay and from 69 to 94% for maize straw for the accepted temperatures of the compression chamber of a briquetting machine.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wydajności brykietowania oraz jakości brykietów wytworzonych z wybranych surowców roślinnych w brykieciarce ślimakowej JW-08. Analizowano wyniki dotyczące średnicy zewnętrznej i wewnętrznej brykietów oraz ich długości i masy. Do procesu zagęszczania użyto słomy rzepakowej, słomy pszennej, siana łąkowego i łodyg ślazowca, stosując odpowiednie temperatury w komorze zagęszczania brykieciarki, tj. 200, 225 i 250°C. Zarówno wydajność brykietowania, jak też jakość wytworzonych brykietów były zróżnicowane. W zależności od użytego surowca i przyjętej temperatury w komorze zagęszczania wydajność brykietowania wahała się od 37 do 74 kg*h-1. Z kolei średnica zewnętrzna i wewnętrzna brykietów różniła się nieznacznie, niezależnie od przyjętych parametrów procesu zagęszczania. Natomiast długość i masa brykietów zwiększały się wraz ze wzrostem temperatury w komorze zagęszczającej brykieciarki dla wszystkich badanych surowców. Najlepsze efekty procesu brykietowania uzyskano w przypadku zagęszczania łodyg ślazowca przy temperaturze komory zagęszczania 250°C, natomiast najmniej korzystne w przypadku słomy rzepakowej przy temperaturze 200°C.
EN
The study presents the results of the research on briquetting efficiency as well as quality of briquettes produced out of selected plant raw materials in the screw briquetting machine JW-08. Results concerning the outer diameter and inner diameter of briquettes and their length and mass. Rape straw, wheat straw, meadow hay and mallow stems were used in the process of compressing, while applying appropriate temperatures in the compression chamber of briquetting machine, that is, 200, 225 and 250°C. Briquettting efficiency was between 37 do 74 kg*h-1 depending on the material used and the temperature applied in the compression chamber. Whereas, outer and inner diameter of briquettes differ slightly, independently from the accepted parameters of the compression processes. While, length and mass of briquettes were increasing together with growth of temperature in the compression chamber of briquetting machine for all tested materials. The best effects of the briquetting process were obtained in case of mallow stems compression at the compression chamber temperature of 250°C, while the least advantageous in case of rape straw at temperature of 200°C.
PL
W pracy oceniono właściwości fizyczne dendromasy robinii akacjowej. Robinia akacjowa charakteryzuje się drewnem o pożądanych właściwościach fizycznych w aspekcie jego energetycznego wykorzystania. W odniesieniu do właściwości fizycznych wymaganych dla aglomeratu w normie EN 14961-2, świeże drewno robiniowe charakteryzuje się średnią wilgotnością większą o 20%, a gęstość przestrzenna drewna suchego jest o ponad 18% mniejsza. Natomiast objętościowa wartość opałowa odniesiona do gęstości metra przestrzennego drewna suchego w korze jest mniejsza o 10% od minimalnej oraz o 25% od wartości maksymalnej podawanej dla aglomeratu.
EN
The study assessed physical properties of black locust. Black locust is characterized by wood of the desired physical properties in terms of its energy use. With regard to the physical properties required for the agglomerate in the EN 14961-2 standard, black locust fresh wood is characterized by a 20% higher average moisture content and spatial density of dry wood is more than 18% lower. While, the volumetric heating value in relation to the spatial density of one cubic meter of dry wood in the bark is 10% lower than the minimum and about 25% than the maximum value reported for the agglomerate.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań gęstości usypowej i energochłonności procesu produkcji peletów z wybranych surowców roślinnych w peleciarce z dwustronną matrycą płaską. Do procesu zagęszczania użyto słomy zbożowej i siana łąkowego, stosując odpowiednie prędkości obrotowe matrycy tj. 230 i 290 obr*min-1. Analizowano pobór mocy i nakłady energii elektrycznej podczas ich wytwarzania. Uzyskane pelety charakteryzowały się zróżnicowaną gęstością usypową i wielkością ponoszonych nakładów energetycznych. W zależności od rodzaju użytego surowca i przyjętej prędkości obrotowej matrycy gęstość usypowa peletów wahała się od 308 do 425 kg*m-3. Z kolei energochłonność procesu peletowania mieściła się w przedziale od 0,125 do 0,155 kWh*kg-1. Korzystniejsze efekty procesu produkcji peletów uzyskano w przypadku zagęszczania rozdrobnionej słomy zbożowej, natomiast nieco mniej korzystne w przypadku siana łąkowego.
EN
The study presents results of the research on bulk density and energy consumption of production process of pellets of the selected plant materials in a pellet machine with two-side flat press. Wheat straw and meadow hay were used for the process of compression, with application of suitable rotational velocities of the press that is 230 i 290 rotations *min-1. Power consumption and electric energy input were analysed during the process of their production. The obtained pellets were characterised by various bulk density and the size of incurred energy inputs. Briquettting efficiency was between 308 do 425 kg*h-3 depending on the material used and rotational velocity applied in the compression chamber. While, energy consumption of pelleting process was between 0.125 do 0.155 kWh*kg-1. More advantageous effects of production process were obtained in case of compression of fragmented wheat straw, whereas less advantageous in case of meadow hay.
PL
W pracy przeprowadzono analizę możliwości oraz zdolności wykorzystania wszelkich pozostałości poprodukcyjnych pochodzących z upraw, tłoczenia nasion rzepaku oraz produktów powstających w wyniku produkcji paliw odnawialnych. Zebrane informacje umożliwiają dalszą pracę nad opracowaniem innowacyjnych metod utylizacji powyższych produktów zapobiegając ewentualnym problemom z jego nadprodukcją oraz przyczynią się do obniżenia kosztów pozyskiwania biopaliw.
EN
The paper presents the analysis of the possibility and the ability to use any post-production remains from crops, winter rape and products resulting from the production of renewable fuels. The information collected will allow for further work on development of innovative methods of disposal of these products in order to prevent possible problems with its over-production and will contribute to lower acquisition costs of biofuels.
PL
W pracy oceniono zawartość miedzi, cynku, ołowiu, kadmu, arsenu i rtęci w drewnie pni drzewostanów robinii akacjowej pod kątem przydatności drewna tego gatunku do spalania jako ekologicznego źródła energii. Surowiec do badań pobrano z sześciu monokulturowych drzewostanów w różnym wieku, zlokalizowanych na utworach piaszczystych, gliniastych i pylastych. Zawartość ocenianych metali ciężkich w drewnie robiniowym porównano z wynikami podobnych badań innych drzew liściastych, opisanymi w literaturze. Okazało się, że w drewnie robinii gromadzi się mniej takich metali niż w drewnie innych drzew. Niewielka zawartość metali ciężkich w drewnie robiniowym świadczy o jego ekologicznych właściwościach w aspekcie jego energetycznego wykorzystania.
EN
The contents of copper, zinc, lead, cadmium, arsenic and mercury were determined in the wood trunks of black locust stands. Particular attention in the study was paid to usefulness of such kind of wood for incineration as an ecological energy source. Raw material for studies was taken from the six monocultural tree stands of diverse age, localized on sandy, clayey and dusty soil formations. Evaluated contents of heavy metals in black locust wood were compared with similar tests of other deciduous trees, described in the literature. It has appeared that the black locust wood contains less heavy metals than the wood of other trees. Low contents of heavy metals in black locust wood prove its ecological properties in terms of energetic exploitation.
PL
W pracy poddano ocenie gęstość, wilgotność i wartość opałową świeżego drewna robinii akacjowej w korze w celu określenia możliwości wykorzystania drewna tego gatunku jako źródła energii. Surowiec do badań pozyskano z trzech 8-letnich zadrzewień śródpolnych z uwzględnieniem podziału na pnie, gałęzie i klasy grubości. Wszystkie określane wielkości w stanie świeżym, zróżnicowane były dla sortymentów drewna jak i w poszczególnych klasach grubości. Wielkość ciepła spalania suchego drewna robinii akacjowej była porównywalna z wielkością ciepła spalania drewna dębu.
EN
The paper evaluates the density, humidity and calorific value of black locust fresh wood in the bark with special reference to using the wood of this species as an energy source. The raw material for the studies was obtained in three eight-year midfield plantings, dividing them into trunks, branches and thickness grades. All the determined parameters of wood in fresh state varied according to wood assortments and in particular thickness grades. However, the heating value quantity for of black locust dry wood and it was comparable to the heating value quantity of oak wood.
PL
W pracy określono zawartość węgla, wodoru, tlenu, siarki i azotu w drewnie i korze pni drzewostanów robinii akacjowej. Surowiec do badań pobrano w pięciu 35-letnich drzewostanach zlokalizowanych na utworach piaszczystych kopalni siarki w Piasecznie koło Tarnobrzega. W procesie spalania, drewno robinii akacjowej ma korzystniejsze właściwości chemiczne niż kora tego gatunku, przede wszystkim ze względu na niewielką zawartość siarki. Związane jest to z mniejszą emisją SO2 i SO3 do atmosfery. Zawartości ocenianych pierwiastków chemicznych w drewnie i korze robinii akacjowej są porównywalne z danymi w literaturze podawanymi dla innych drzew.
EN
The paper evaluates the contents of carbon; hydrogen, oxygen, sulfur and nitrogen in the wood and bark of black locust stand trunks. The raw material for the studies was collected in five 35-year-old tree stands located on sand deposits of sulfur mine in Piaseczno near Tarnobrzeg. As far as combustion is concerned, the black locust wood has more advantageous chemical properties than the bark of this species, especially because of small sulfur contents. This with smaller emission be connected SO2 and SO3 to atmosphere. The contents of assessed chemical elements in the wood and bark of black locust are comparable to those referred to in literature for other trees.
PL
Przedstawiono analizę gęstości świeżej i suchej masy drewna pni w korze i gałęzi w korze oraz gęstości suchej masy drewna pni bez kory i kory robinii akacjowej z uwzględnieniem ich klas grubości. Wykazano zróżnicowanie i zależność badanych parametrów od sortymentu i grubości drewna - położenia drewna w strukturze drzewa. Wyniki badań porównano także z podawanymi w literaturze danymi dotyczącymi gęstości surowca drzewnego wierzby. Gęstość suchego drewna robinii akacjowej była większa od gęstości suchego drewna wierzby o około 60%, z czego wynika, że z 1 m3 drewna robiniowego można otrzymać o 50% więcej energii niż z 1 m3 drewna wierzby.
EN
The black locust (Robinia pseudoacacia) wood raw material was analyzed as a potential renewable energy source. Densities of the fresh and dry matter of trunk and branch wood (both in bark) as well as dry matter density of decorticated trunk wood and trunk bark, were determined, considering their thickness classes. Wide differentiation and dependence of the tested parameters on wood assortment, thickness and location of wood in the tree structure, were observed. The results were also compared with data quoted in the literature concerning density of the willow wood raw material. Dry wood density of the black locust was by about 60% higher than the density of dry willow wood. Thus, the amount of energy supplied per 1 m3 for black locust is by about 50% higher than for the willow wood.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.