Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Synthesis and characterization of the graphene hydrogels with three different metallic nanoparticles, that is Au, Ag and Cu, respectively is presented. Synthesized in a one-pot approach graphene hydrogels with embedded metallic nanoparticles were tested as heterogeneous catalysts in a model reaction of 4-nitrophenol reduction. The highest activity was obtained for graphene hydrogel with Cu nanoparticles and additional reaction of methylene blued degradation was evaluated using this system. The obtained outstanding catalytic activity arises from the synergistic effect of graphene and metallic nanoparticles. The hydrogel form of the catalyst benefits in the easiness in separation from the reaction mixture (for example using tweezers) and reusability.
EN
Pr-TiO2 nanoparticles were prepared by using a sol-gel method. As-prepared samples were characterized by BET measurements, X-ray powder diffraction analysis (XRD) and UV-Vis spectra. Visible and ultraviolet light photocatalytic activity of the sample was studied by photodegradation of phenol, while considering the influence of the dopant concentration. TiO2 doped with 0.25 mol% of praseodymium showed the highest photocatalytic activity under visible light irradiation. Pr-TiO2 had anatase structure. The surface area was higher for powders with higher content of rare earth metal ion, and ranged from 121 to 150 m2/g. Red shifts of absorption edge toward the visible region were observed for the doped samples compared to pure TiO2.
EN
In order to find a relationship between structural and electrical properties, niobium and yttrium doped SrTiO3 ceramics were prepared via solid-state reaction. The samples were sintered in hydrogen and air conditions. The samples were also fabricated with a pore-former to obtain highly porous specimens. The electrical properties of Nb-doped SrTiO3 samples and yttrium and niobium co-doped SrTiO3 were compared. The comparable electrical properties were observed and discussed according to previous literature reports. It was noticed that the synthesis in a reducing hydrogen atmosphere can increase the solubility of dopants. Moreover, the samples sintered in air presented lower conductivity level and worse structural properties than the samples sintered in hydrogen. The explanation of obtained results was also suggested and discussed.
PL
Karbonizacja należy do procesów termicznej obróbki paliw, które prowadzone są w szerokim zakresie temperatur w celu uzyskania różnorodnych produktów. Zmiany strukturalne zachodzące w procesie standardowej karbonizacji węgli są spowodowane głównie rozkładem nieuporządkowanych obszarów substancji organicznej. Badania składu struktury powierzchni stałej pozostałości pozwala na głębsze poznanie tych zmian. Przedmiotem pracy był węgiel kamienny z KWK Brzeszcze – Silesia, z pokładu 352, oznaczony symbolem B-352, który poddano procesowi karbonizacji. Proces prowadzony był w atmosferze azotu w temperaturach: 700, 800 i 900oC w czasie 15 i 30 minut. W pracy wykorzystano możliwości jakie daje skaningowy mikroskop elektronowy model Jeol JSM - 5500 LV do badania powierzchni węgla kamiennego wyjściowego oraz po procesie karbonizacji w celu stwierdzenia obecności substancji mineralnej a także interpretacja uzyskanych widm promieniowania rentgenowskiego. Uzupełnieniem wyników były badania prowadzone na porozymetrze rtęciowym typu Pascal 140 (ThermoQuest), zastosowany w trakcie pomiaru zakres ciśnień (0.1 hPa – 400 hPa) pozwolił analizować pory o promieniach z zakresu ok. 50 μm – 1.8 μm. W badanym węglu zaobserwowano zróżnicowanie w topografii powierzchni oraz zmiany rozwinięcia struktury porowatej zależne od temperatury i czasu prowadzenia procesu. Wzrost temperatury i czasu prowadzenia procesu powoduje zmniejszenie ilości porów największych (50 – 30 mm), oraz zwiększenie całkowitej objętości porów.
EN
Carbonization process is a thermal treatment of fuels that is carried out in a wide range of temperatures in order to obtain different products. Structural changes occurring during the coal carbonization process are caused mainly by degradation of unordered regions of organic matter. Investigation on the composition of surface structure of the solid residue allows for a deeper knowledge of these changes. In this study coal from Brzeszcze coal mine (deck no. 325) was investigated. Carbonization of coal samples was performed in a nitrogen atmosphere at the temperatures of 700, 800 and 900oC for 15 and 30 minutes. Opportunities to investigate surface of coal and char to determine the presence of mineral substance and interpretation of the X-ray radiation spectra offered by scanning electron microscope Jeol JSM model - 5500 LV were used in this study. SEM results were complemented by research on mercury porosimeter Pascal type 140 (ThermoQuest). Range of pressures that have been used (0.1 hPa - 400 hPa) allowed to analyze pores with radii in the range of about 50 microns - 1.8 microns. Changes in surface topography, and changes in the development of the porous structure of chars depending on carbonization temperature and time were observed. The increase of temperature and time of the process results in reduction of the amount of the greatest pores (50 - 30 mm), and an increase in the total pore volume.
PL
W lipcu 2011 roku rozpoczęło się pilotażowe wdrożenie systemu do rozliczania robót budowalnych FIDman na kontrakcie: „Roboty budowlane podstawowe liniowe na odcinku Wrocław Grabiszyn - Skokowa i Żmigród - granica woj. Dolnośląskiego”, który jest częścią projektu dotyczącego modernizacji linii E59 współfinansowanego z Funduszu Spójności UE. W niniejszym artykule przedstawiono ogólną charakterystykę systemu FIDman oraz omówiono wnioski wynikają ce z zastosowania systemu na ww. projekcie.
EN
In July 2011 pilot implementation of the system FIDman supporting the Works’ contracts settlement began on the contract: „Basic building works on section Wrocław Grabiszyn – Skokowa and Żmigród – border of Dolnośląskie voivodship”, which is a part of the project connected with modernization of E-59 railway line co-financed by the Cohesion Fund. This article presents an overview of the system FIDman and highlights the conclusions of using the system for the above project.
6
Content available remote Structural and electrical properties of STF materials for SOFC applications
EN
In this study, iron doped strontium titanates (STF) are considered as possible SOFC cathode materials in the temperature range of 600-800°C. Their synthesis, electrochemical and structural parameters are evaluated. Electrochemical performance analysis is performed by means of the Electrochemical Impedance Spectroscopy on symmetrical cells sintered at different temperatures. Chemical interaction of STF materials with yttria stabilized zirconia solid electrolyte is considered by the X-ray diffractometry analysis of reacted powders. Comparison with available data is presented and discussed.
PL
Tytaniany strontu domieszkowane żelazem (STF) rozważane są jako potencjalne materiały katodowe w SOFC do pracy w temperaturach z przedziału 600-800°C. Ich synteza, właściwości elektrochemiczne i strukturalne są oceniane. Analizę wydajności elektrochemicznej przeprowadzono za pomocą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej na symetrycznych komórkach spieczonych w różnych temperaturach. Wzajemne oddziaływanie chemiczne materiałów STF i cyrkoniowego elektrolitu stałego stabilizowanego tlenkiem itru bada się za pomocą dyfraktometrii rentgenowskiej reagujących proszków. Prezentuje się i dyskutuje porównanie z dostępnymi danymi.
7
Content available remote Influence of pore formers on electrical properties of Perovskite-type ceramics
EN
Porous CaTi0.9Fe0.1O3-delta (CTF) perovskites were synthesized by the standard solid state method at different sintering temperatures with carbon black (CB), corn starch (CS) and potato starch (PS) as pore-forming agents. The ceramic samples of porosity between 9% and 42% with 5 - 40 mikrom pore sizes, were obtained by a 6 h sintering at either 1130o C or 1200o C of precursor powder prepared at 1470o C. X-ray diffraction analysis proved the existence of orthorhombic single-phase perovskites crystalline structure. Electrical conductivity at 800�‹ C was between 1.42 �~10.2 S cm.1 and 1.86�~10.3 Scm.1 . The conductivity markedly depended on the sample porosity. It should be noted that 30% of porosity, resulted in reduction of conductivity by less than one order of magnitude. Activation energy of conductivity varied between 0.41 and 0.56 eV. Cornstarch has been chosen as the most suitable pore-forming agent for obtaining the cathode of good properties. The best amount of the cornstarch has been proposed as between 5 and 10%.
8
Content available remote Preparation of ag/cu-doped titanium (iv) oxide nanoparticles in w/o microemulsion
EN
The Cu-TiO2 and Ag/Cu-TiO2 nanoparticles have been prepared using a water-in-oil microemulsion system of water/AOT/cyclohexane. The photocatalytic activity of the catalysts was estimated by measuring the decomposition rate of phenol in 0.21 mM aqueous solution under visible light irradiation. The bioactivity of Ag/Cu-doped titanium (IV) oxide nanocomposites was estimated using bacteria Escherichia coli and Staphylococcus aureus, yeast Saccharomyces cerevisiae and pathogenic fungi belonging to Candida family. The photocatalysts' characteristics by X-ray diffraction, BET surface area measurements, Scanning Electron Microscopy (SEM) energy dispersive spectroscopy (EDS) analysis showed that a sample with the highest photo- and bioactivity had anatase structure, about 190 m2/g specific surface area, absorbed light for ?>400 nm and contained 1.45 mass % of silver, 1.40 mass % of copper and 59.4 mass % of Ti.
9
Content available remote Structure and electric properties of double magnesium zirconium orthophosphate
EN
Double magnesium zirconium orthophosphate (MZP) is a magnesium ion conducting material. In this work, an MZP structure and properties were studied, especially in relation to its possible application as an active material in gas sensors. Double magnesium zirconium orthophosphate was produced both by sol-gel and solid state methods. The phase composition of the material was studied by X-ray diffraction method. Influence of the synthesis method on the quality of obtained material was significant. The single phase material was obtained by the sol-gel method. The precursors (ZrOCl2•6H2O, NH4H2PO4 and Mg(NO3)2•8H2O) were dissolved in water, the solutions mixed and then dehydrated for 12 h using a hot plate at 75°C. Dried powder was ball milled for 12 h and then uniaxially pressed into pellets that were sintered at various temperatures in the range of 700–1200°C. The influence of a synthesis method on electric conductivity of the samples was investigated by impedance spectroscopy (IS). Cyclic voltammetry (CV) was used to examine the possibility of application of MZP as a sensor in the presence of various gases.
PL
Podwójny ortofosforan magnezowo-cyrkonowy (MZP) jest materiałem przewodzącym jony magnezowe. W prezentowanej pracy badano budowę i właściwości MZP, szczególnie w odniesieniu do jego potencjalnego zastosowania w czujnikach gazowych. Podwójny ortofosforan magnezowo-cyrkonowy wytworzono zarówno metodą zol-żel, jak i metodą reakcji w fazie stałej. Skład fazowy otrzymanych materiałów zbadano za pomocą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego. Wpływ metody syntezy na jakość otrzymanego materiału był znaczący. Metodą zol-żel otrzymano materiał jednofazowy. Prekursory (ZrOCl2•6H2O, NH4H2PO4 and Mg(NO3)2•8H2O) rozpuszczano w wodzie, roztwory mieszano i odwadniona na płycie grzejnej o temperaturze 75°C przez 12 h. Wysuszony proszek mielono w młynie kulowym i prasowano jednoosiowo aby uformować tabletki, które spiekano w różnych temperaturach z przedziału 700–1200°C. Wpływ metody syntezy na przewodność elektryczną próbek badano za pomocą spektroskopii impedancyjnej (IS). Woltamperometrię cykliczną (CV) w obecności różnych gazów wykorzystano do zbadania możliwości zastosowania MPZ jako czujnika gazowego.
PL
Produkowane fabrycznie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku oczyszczalnie ścieków konstrukcji stalowej typu "BIOBLOK-A MUt" przeznaczone byty do oczyszczania ścieków w ilości od 100 do 800 m3/d. Znajdowały one zastosowanie szczególnie w przypadku małych jednostek osadniczych, szkół, szpitali, hoteli, ośrodków wypoczynkowych, obiektów socjalnych w zakładach przemysłowych i in. [1]. Wiele z tych oczyszczalni działa nadal, jednak z uwagi na zmiany jakie zaszły zarówno w obiektach przez nie obsługiwanych (np. rozbudowa obiektu), jak i w świadomości ekologicznej społeczeństwa (np. zaostrzenie wymagań odnośnie jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiorników wykorzystywanych rekreacyjnie), a także z uwagi na znaczące zużycie urządzeń, wymagają one modernizacji, często związanej ze zwiększeniem przepustowości oczyszczalni w niniejszym artykule rozpatrzono 3 przykładowe oczyszczalnie z typoszeregu "BIOBLOK - A MUt" charakteryzujące się różnymi wielkościami (100, 200 i 300) oraz układem komór i osadników wtórnych, który nie stanowił bezpośredniego powielenia oczyszczalni 100 MUt (rys. 1).
PL
W pracy przedstawiono opis przygotowania oraz wyniki pomiarów elektrycznych rezystancyjnych czujników tlenu z wykorzystaniem SrTi0.65 Fe0.35 0₃. Czujniki wykonane zostały dwoma technikami: standardową metodą ceramiczną prasowania proszków oraz metodą wykorzystującą prekursory polimerowe. W ten sposób otrzymano zarówno czujniki w postaci pastylek, jak i cienkich warstw o grubości nie przekraczającej ∼2 µm na podłożu alundowym. Wytworzone czujniki przebadano pod kątem zastosowania jako rezystancyjne czujniki tlenu. Badania przeprowadzono w różnych ciśnieniach parcjalnych tlenu (10 ppm - 20% 0₂) oraz w różnych temperaturach (600...800°C).
EN
In this work a preparation and characterization of electrical properties of SrTi0.65 Fe0.35 O₃ (STF35) is reported. This composition has a very interesting feature; it is the so-called zero-TCR (temperature coefficient of resistivity) material, which means that its conductivity is dependent only on the pO₂ and not on the temperature. Sensors are constructed by two technologies: ceramic sintering of powders to built bulk sensor structure and using polymeric precursors, that allow Iow temperature formation of ceramic functional layers. In this case a dense alumina plates were used as a support for ∼2 µm thick sensors. This method is used for the first time for the fabrication of these sensors. The linear sensor response to pO₂ changes occurs at oxygen concentration of 0.4.. .20%. Temperature dependence of conductivity is very smali for both sensors.
12
Content available remote Chemical characteristics of new nanopowder of titania doped with nitrogen atoms
EN
Characteristics of new nitrogen doped TiO2 prepared in an one-pot synthesis where titania (IV) complexes with ligands containing nitrogen atoms were used as a precursor are presented in this paper. The pale yellow nanopowder with crystallite size of 9 – 12 nm is obtained as a product of calcination at 310°C and repeated washing procedure. Elemental analysis shows that nitrogen (1.087 at. pct.) is present in obtained material. The morphology and microstructure of samples were examined by XRD, AFM, UV-VIS and FTIR-ATR techniques. These studies confirm that obtained powder demonstrates a significant decrease in the band gap energy value (Eg = 2.83 eV) comparing to pure TiO2 (Eg 3.22 eV). Presence of N-Ti-O bonds was confirmed via FTIR ATR. Products of the powder thermal decomposition were detected using TG-DSC technique coupled with mass spectrometry (MS). The report presents electrochemical studies which allow estimation of a flatband potential Efb on the basis of the Mott-Schottky relation.
EN
Lead and bismuth grains conducting layers were obtained in the course of heat treatment in hydrogen of lead-germanate and bismuth-silicate glasses surfaces. For the purpose of an improvement of technological properties, glass structures were modified with potassium. The article concerns potassium influence on grains layer formation and grains melting and crystallization during heat treatment. Studies based on AFM and DSC measurements confirmed that bismuth-silicate and bismuth-germanate glasses are good materials for microchannel plates or channeltrons.
14
Content available remote (Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O glass-ceramics - superconductor and granular metal
EN
In the (Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O system, materials of various electrical and superconducting properties may be produced by a glass-ceramic method. As a result of heat treatment, amorphous material partially crystallizes. It causes an increase in the size and/or the number of conducting grains and a decrease in the width of the insulating barriers between them. The resistivity of the samples containing small, weakly coupled grains in the normal state follows the exponential temperature dependence of resistivity, while in the samples with larger intergrain conductivities the dependence is logarithmic. Still stronger connections between the grains lead to linear or almost linear ?(T). The granular character of the (Bi,Pb)4Sr3Ca3Cu4Ox materials also influences their superconducting properties.
EN
The purpose of this work is a development of porous nanocrystalline undoped ceria ceramic sensor on a dense alumina support. Fabrication method used for preparation of layers is a novel low temperature ceramic processing technique called net shape. Sensors properties were evaluated by x-ray diffraction, scanning electron microscopy and impedance spectroscopy. Results show fast and stable response to p(O2) changes.
PL
W pracy zaprezentowano wykonanie czujnika z niedomieszkowanego tlenku ceru o nanometrowych ziarnach krystalicznych. Zastosowana metoda nanoszenia warstw zalicza się do metod niskotemperaturowych. Wytworzone warstwy przebadano za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej, mikroskopii elektronowej oraz spektroskopii impedancyjnej. Wykonane czujniki charakteryzują się krótkim czasem odpowiedzi i stabilnym zachowaniem w czasie dla ustalonego ciśnienia parcjalnego tlenu.
EN
Bismuth nanoclusters embedded in germanate glass matrices and surface layer of bismuth grains have been obtained by thermal treatment in hydrogen atmosphere of Bi0.33Ge0.67O1.84 and Bi0.57Si0.43O1.72 glasses. A simple two-layer model of reduced glasses, proposed by us on the basis of XRD and AFM studies, explains the evolution of surface layer and electrical properties of the materials during the reduction process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.