Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available X Światowy Kongres Kolei Dużych Prędkości
PL
10 edycja Światowego Kongresu Kolei Dużych Prędkości odbyła się w dniach 8–11 maja 2018 r. w stolicy Turcji, Ankarze, pod hasłem „Dzielenie się wiedzą dla zrównoważonej i konkurencyjnej działalności” („Sharing knowledge for Sustainable and Competitive Operations”). Udział w kongresie wzięło ponad 1 000 osób reprezentujących 30 krajów. W 25 sesjach tematycznych przedstawiono 150 prezentacji. W ramach 3 okrągłych stołów odbyły się wielogodzinne dyskusje i wymiana poglądów na najbardziej aktualne w środowisku kolejowym tematy. Towarzysząca kongresowi wystawa była okazją do zapoznania się z produktami, rozwiązaniami oraz innowacjami oferowanymi przez 51 producentów zarówno z Azji, jak i Europy.
2
Content available Tabor kolejowy dla obsługi portów lotniczych
PL
Istotnym problemem w zakresie obsługi logistycznej lotnisk jest zapewnienie efektywnego transportu pasażerów. Porty lotnicze są miejscami dużej koncentracji dróg transportowych służących ich obsłudze. Ich odpowiednie rozplanowanie jest niezbędnym czynnikiem w zakresie działania sprawnego systemu transportowego zapewniającego dogodne dojazdy i odpornego na szczytowe obciążenia komunikacyjne oraz mało podatnego na zakłócenia ruchowe. Dynamiczny wzrost liczby pasażerów korzystających z usług linii lotniczych powoduje, iż szczególna rola w obsłudze połączeń centrów miast z portami lotniczymi w ostatnich latach jest przypisywana transportowi kolejowemu. Udział kolei dalekobieżnej i lokalnej jest zależny od wielkości i charakteru portu lotniczego. Duże porty lotnicze obsługujące rocznie powyżej kilkudziesięciu milionów pasażerów są coraz częściej włączane w sieć obsługi pociągów intercity, a największe lotniska na świecie w sieć kolei dużych prędkości. Obsługa portów lotniczych wykonywana jest również kilkoma równoległymi sposobami np. koleją miejską i kolejami dalekobieżnymi. Do obsługi kolejowej portów lotniczych wykorzystywany jest tabor różnych rodzajów. Przeważnie jest to standardowej konstrukcji tabor konwencjonalny lub kolei dużych prędkości, a jedynie nieliczne lotniska, dla których budowane są specjalne linie kolejowe są obsługiwane taborem o dedykowanych rozwiązaniach technicznych.
EN
An important problem in the airport logistics is creation of the efficient passenger transport. Airports are places where a big concentration of transport ways is present. The appropriate layout is necessary in the creation of the efficient transport system ensuring convenient commute and well-resistant to peak communication loads and unsusceptible to traffic disturbances. The dynamic growth of the passengers using airline services may cause that the rail transport gains a special role in servicing of city center connections with airports in recent years. The character of trains – longdistance and local ones – used for communication of the city center with the airport is dependent on the nature of the airport. Large airports servicing annually more than tens of millions of passengers are successively included in the intercity train service network and the largest airports – also in the world in the high-speed rail network. The airport rail communication service is also performed in several parallel ways, for instance, by public transport (metro, light rail, etc.) and long-distance rail. The various trains’ types are used for communication as airport trains. A conventional or high-speed rolling stock are usually used and only a few airports for which special railway lines are built, are serviced by rolling stock with specifically dedicated technical solutions.
3
Content available Rozwój koncepcji międzynarodowej sieci kolejowej
PL
Jednym z najważniejszych problemów w restrukturyzacji transportu w Unii Europejskiej jest stworzenie wspólnego europejskiego obszaru kolejowego. O ile w sektorze transportu drogowego osiągnięto już dużą spójność i ukształtowały się główne międzynarodowe korytarze, praktycznie bez granic, to sieć kolejowa nadal w niewystarczającym stopniu spełnia założenia dotyczące zniesienia barier dla swobodnego przepływu dóbr i osób [10]. Mimo znaczących nakładów inwestycyjnych na rozwój kolei dużych prędkości, które są najbardziej predestynowane do odgrywania międzynarodowej roli, nadal istnieją bariery historyczne lub geograficzne uniemożliwiające tworzenie efektywnych międzynarodowych połączeń kolejowych, zwłaszcza pasażerskich. Chociaż najczęściej badacze skupiają się na wpływie rozwoju sieci kolejowych na gospodarkę i finanse narodowe, trudno pomijać wpływ kolei na inne obszary, w tym na postęp technologiczny, obronność, relacje społeczne, urbanizację, architekturę, film, literaturę i to nie tylko w kontekście narodowym, ale i ponad narodowym. W niniejszym artykule przedstawiono determinanty rozwoju międzynarodowej sieci kolejowej do przewozów pasażerskich.
EN
One of the most important issues in transport restructuring in European Union is creating common European railway area. However, in road transport section has been crated main international corridors and has been achieved cohesion, railway network is still not meeting the assumptions regarding the elimination of barriers to the free movement of goods and persons. Besides significant investments in high speed railways development, which are the most predestined to international role, there are still historical and geographical barriers which does not allow to create efficient railway connections, especially for passengers. Even though scientifics are concentrated on influence of railway network development on international economy and finances, it can’t be omitted such sections as: technology, defense, social relations, urbanization, architecture, film and literature, not only national, but even in international context. In this article has been presented determinants of international passenger railway network development.
4
PL
Jednym z ciekawszych przykładów obsługi komunikacyjnej portów lotniczych jest wykorzystanie tramwaju w Lyonie. Linia tramwajowa Rhônexpress z Part Dieu do Lyon Saint Exupéry Airport (Satolas) została uruchomiona 9 sierpnia 2010 r. Wykorzystuje ona częściowo tory linii tramwajowej T3 do Meyzieu Z.I., skąd kursuje z prędkością 100 km/h po nowo wybudowanych torach (wyposażonych w sygnalizację kolejową) na lotnisko. Zaprojektowany jako „Liaison ExpresS LYon Saint-Exupéry” (LESLYS) Rhônexpress jest obsługiwany przez Veolia Transdev sześcioma tramwajami Stadler Tango. Zapewnia szybkie i dogodne połączenie lotniska z centrum miasta. Jej charakterystyka techniczna i eksploatacyjna jest przedmiotem niniejszego artykułu.
5
Content available Rail Baltica – the project of the century
EN
Rail Baltica is a greenfield rail transport infrastructure project aiming to integrate the Baltic States in the European rail network. The project includes five European Union countries – Poland, Lithuania, Latvia, Estonia and inddirectly also Finland. Rail Baltica is the largest railroad infrastructure project – to be constructed – in the Baltic countries in the last 100 years. It will form a new economic corridor, which will closely connect the North East of the Europe with the rest of the European Union.
PL
W dniach 18–21 września 2018 r. odbyły się w Berlinie najbardziej atrakcyjne i największe targi skupiające środowisko transportu szynowego. Były okazją do wymiany poglądów w ramach dyskusji i debat oraz zapoznania się z nowościami technologicznymi i technicznymi oraz rozwiązaniami oferowanymi przez 3 062 wystawców z 61 krajów. W programie zaprezentowano ponad 400 innowacji, 155 światowych premier oraz 155 pojazdów wystawionych na torach ekspozycji otwartej. Podczas dni targowych 153 421 osób ze 149 krajów odwiedziło tereny i hale wystawowe, a w dni otwarte (22 i 23.09) 12 tys. osób dodatkowo było zainteresowanych taborową ekspozycją zewnętrzną. 45% odwiedzających stanowili goście z Niemiec, a 55% osoby z innych krajów europejskich: (75,2%), Azji (19,6%), obu Ameryk (3,2%), Afryki (1,4%), Australii (0,6%).
EN
On September 18-21, 2018, the most attractive and largest trade fair focused on the rail transport environment took place in Berlin.
7
EN
The 10 th jubilee congress of the HS is a good opportunity to present the influence of the UIC on the development of high-speed railways and the history of cyclic congresses. UIC (International Railway Union ( fr. Union International des Chemin de fer), as the worldwide professional association representing the railway sector and promoting rail transport, leads an innovative and dynamic sector. Since 1922, UIC supports their Members in their efforts to develop new business and areas of activities, as well as proposes new ways to improve technical and environmental performance of rail transport.
8
EN
The implementation of a multi-faceted undertaking related to the preparation, construction and commissioning of the Central Polish Airport (CPK) requires effi cient transport. Th e selected location – 30 km from Warsaw, near Grodzisk Mazowiecki, where there already is a large concentration of transport routes and high speed railway lines are planned for construction – will facilitate the completion of this project. The article presents the transport environment of the CPK, the signifi cant conditions and the capabilities in terms of transporting passengers to and from the airport by rail, including the division into metropolitan area and regional traffi c and considering long-distance traffic, as well. One of the key requirements for the success of the project will be integrating the airport with the regional, national and international railway networks.
PL
W artykule przedstawiono analizę powiązań gospodarczych i transportowych pomiędzy województwami łódzkim i świętokrzyskim, w szczególności pomiędzy Łodzią i Kielcami. Wykazano braki w sieci kolejowej, które uniemożliwiają efektywne wykorzystywanie transportu kolejowego w przewozach pasażerskich i towarowych. Dokonano także analizy wykorzystania możliwości wynikających z przebiegu transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) przez obszar obu województw. Zaproponowano program niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych.
10
EN
The article presents an analysis of the economic and transport connections between the Łódź and Świętokrzyskie regions, in particular between Łódź and Kielce. Shortages in the railway network, which make it impossible to effectively use railway transport for both passenger and freight transport, were identified. An analysis was also performed concerning the use of opportunities arising from the course of the Trans-European Transport Network (TEN-T) through the territory of both regions. A program of necessary infrastructure investment was also proposed.
PL
Realizacja wielopłaszczyznowego przedsięwzięcia związanego z przygotowaniem, budową i uruchomieniem Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) wymaga zapewnienia efektywnego transportu. Wybrana lokalizacja w odległości 30 km od Warszawy w okolicy Grodziska Mazowieckiego, gdzie już istnieje duża koncentracja ciągów transportowych, a w przyszłości jest planowana budowa linii dużych prędkości, ułatwia to zadanie. W artykule przedstawiono otoczenie transportowe CPK, istotne uwarunkowania oraz możliwości obsługi pasażerskiej lotniska transportem kolejowym z uwzględnieniem podziału na ruch aglomeracyjny i regionalny oraz dalekobieżny. Jako jeden z kluczowych elementów powodzenia tego przedsięwzięcia wskazano konieczność integracji z siecią kolejową, zarówno regionalną, jak i krajową oraz międzynarodową.
PL
Budowa portu lotniczego pomiędzy Warszawą a Łodzią jest dużym wyzwaniem logistycznym również w zakresie zapewnienia spraw nego dowozu do niego pasażerów. Jego przewidywana lokalizacja, w odległości 30–50 km na zachód od centrum Warszawy wpisuje się w światowe trendy przenoszenia uciążliwych dla otoczenia lotnisk poza tereny zurbanizowane. Warunkiem powodzenia całego przedsięwzięcia będzie jednakże zapewnienie sprawnego i niezawodnego transportu zarówno publicznego, jak i dojazdów indywidualnych. Nowy port lotniczy będzie porównywalny pod względem liczby obsługiwanych pasażerów do największych portów lotniczych Europy: Charlesa de Gaulle’a w Paryżu i we Frankfurcie. Oba są obsługiwane przez rozległe sieci kolei dużych prędkości oraz przez sprawny transport aglomeracyjny i regionalny. Rozwiązania zagraniczne mogą być przykładem dla opracowania docelowej obsługi komunikacyjnej nowego portu lotniczego. Zagadnienia te są przedmiotem rozważań w niniejszym artykule.
EN
Construction of the airport between Warsaw and Łódź is the greatest logistic challenge within the scope of ensuring efficient transfer of passengers to the airport. Its predicted localization, in the distance of 30-50 km to the west of the centre of Warsaw fits in world trends in the the scope of transfering airports that are burdensome for the environment beyond urbanised areas. However providing the efficient and reliable public and individual transport will be a precondition for success. The new airport will be comparable in terms of the number of served passengers to the biggest European airports: Charles de Gaulle in Paris and the one in Frankfurt. Both these ports are supported by extensive high speed railway networks, as well as by efficient agglomerative and regional transport. Foreign solutions can be useful indications for drawing up the target communications service of the new airport. These issues are a subject of deliberations in the article.
13
Content available Rola UIC w rozwoju kolei dużych prędkości
PL
Jednym z najbardziej rozwijających się obecnie segmentów rynku kolejowego są koleje dużych prędkości. Istotną rolę w ich promowaniu oraz propagowaniu najlepszych rozwiązań technicznych i organizacyjnym odgrywa Międzynarodowy Związek Kolei, UIC (fr. Union Internationale des Chemins de fer). W ramach jego struktur działa komitet zajmujący się sprawami kolei dużych prędkości (ang. Intercity & High Speed Committee), organizujący od 1992 r. w cyklach 2–3-letnich kongresy kolei dużych prędkości. Ostatni z nich odbył się w Japonii w lipcu 2015 r., zaś następny zaplanowany jest w Turcji (Ankara) w terminie 8–10 maja 2018 r.
PL
W artykule przedstawiona została geneza projektu mającego swoje początki w latach 90. ub. wieku oraz omówione podstawy prawne realizacji tej inwestycji w ramach sieci TEN-T. Został także przeanalizowany zakres rzeczowy programu zakładający budowę nowej linii z Warszawy do Poznania i Gdańska, jej międzynarodowe połączenie z Pragą i Berlinem oraz zestaw działań komplementarnych. W latach 2009–2015 zostały wykonane niezbędne studia i analizy mające na celu przygotowanie budowy linii. Sfinansowano je częściowo ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Potwierdziły one zasadność przyjętych założeń mających na celu budowę w Polsce efektywnego systemu kolei dużych prędkości. Wytrasowano również przebiegi dla planowanych linii, opracowano raporty środowiskowe i wykonano niezbędne analizy kosztów i korzyści. W ten sposób została zakończona faza przygotowania inwestycji. Kolejny etap powinien w bieżącej perspektywie finansowej obejmować dalsze prace przygotowawcze. Na ten cel mogą zostać wykorzystane środki unijne z instrumentu finansowego CEF.
EN
In the article a project genesis having its beginning in 90s of last age and discussed legal basis of the investment implementation within the TEN-T network was described. Subsequently the program’s material scope concerning the structure of the new line from Warsaw to Poznań and Gdańsk, its international connections with Prague and Berlin and the set of complementary action was analyzed. In 2009-2015 essential studies and analyses aimed at preparing the line’s structure were performed. They were financed partly from the foreign aid budget of the European Union. They confirmed the legitimacy of made assumptions aimed at a construction of effective high speed railway system in Poland. Localisation of the lines were planned, environmental reports were drawn up and an essential cost-benefit analysis were carried out. In this way the project preparation stage was finished. The next stage should in current financial perspectives include the further preparatory works. For this purpose EU funds from the CEF financial instrument may be used.
PL
Ostatnie ćwierćwiecze przyniosło istotny postęp w skracaniu czasów przejazdów pomiędzy miastami Europy Środkowo-Wschodniej. Są one krótsze średnio o około 27,5% w porównaniu z czasami przejazdu z 1989 r. Jednak pomimo tego postępu kolej w ruchu międzynarodowym w tej części Europy systematycznie traci udziały rynkowe na korzyść lotnictwa i przewozów autobusowych czy indywidualnych podróży samochodem. Postęp w budowie autostrad i dróg był szybszy i na większą skalę jakościową niż zrealizowane programy modernizacji linii kolejowych. W dalszej części artykułu przedstawione zostały plany budowy linii dużych prędkości w krajach regionu. Następnie zostały przeanalizowane potencjalne skutki rozwoju sieci linii dużych prędkości dla radykalnej poprawy czasów przejazdu z Polski do krajów regionu. Wyniki analizy wskazują, że Polska może być ważnym beneficjentem tych inwestycji.
EN
The last quarter of a century gave the relevant progress in shortening the transfer time between cities of Centre-Eastern Europe. They are shorter, on average by 27.5% in comparison with transfer times in 1989. However in spite of this progress railways in the international routes in this part of Europe have been systematically losing market shares to the benefit of aviation and bus transport or individual travels by car. Progress of construction the motorways and roads was faster and on a quality larger scale than covered railway lines modernization programs. Next part of the article presents plans of building the high speed line in countries of the region. Subsequently potential effects of the high speed network development remained for the radical improvement in transfer times from Poland to countries of the region were analyzed. Analysis results show that Poland can be an important beneficiary of these investments.
16
Content available Międzynarodowe targi TRAKO 2017
PL
W dniach 26–29 września 2017 odbyła się kolejna, już 12. edycja Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO. Odbywające się w dwuletnim cyklu targi TRAKO to najbardziej prestiżowe w Polsce i drugie w Europie wydarzenie w transporcie szynowym. Od lat organizowane są przez spółkę Międzynarodowe Tragi Gdańskie (MTG S.A.) oraz Grupę PKP i stanowią doskonałą okazję do spotkań, prezentacji i promocji. W tym roku wzięło w nich udział ponad 700 wystawców z 25 krajów, zajmując powierzchnię 30 tys. m2 i ponad 1 km torów wystawowych oraz blisko 16,5 tys. gości branżowych z 48 krajów.
PL
Jednym z najważniejszych projektów europejskich w najbliższych latach będzie budowa linii dużej prędkości Rail Baltica przebiegającej przez 3 kraje bałtyckie – od Tallina do granicy polskiej. Linia ta stanie się główną osią transportową i elementem restrukturyzacji sieci kolejowej tych państw, która obecnie ukierunkowana jest w zasadzie równoleżnikowo. Gęstość tej sieci jest jak na warunki europejskie niewielka, a standardy techniczne linii o szerokości toru 1 520 mm stosunkowo niskie. Linia Rail Baltica w połączeniu z projektami linii dużych prędkości w Polsce i w Czechach może też zmienić geografię transportową w Europie Środkowo-Wschodniej, a Polska jako centrum nowego układu komunikacyjnego zarówno dla pociągów pasażerskich, jak i towarowych może stać się jednym z głównych beneficjentów tych inwestycji.
EN
In the nearest years a structure of the Rail Baltica high speed line crossing 3 Baltic countries from Tallinn to border Polish will be one of the most important European projects. This line will became the main transport axle and the element of the restructuring of the railway network of the Baltic countries. The Rail Baltica line in combination with projects of the high speeds lines in Poland and in Czech can also change transport geography in central-eastern Europe. Poland as the centre of the new communications network both for passenger as well as freight trains can become one of main beneficiaries of this investment. In the article a history of the project of the new line was described from concept through the feasibility studies to the phase of preparations works.
18
Content available 6. Międzynarodowa Konferencja NEXTSTATION 2017
PL
W dniach 19–21 października 2017 r. w Madrycie odbyła się kolejna z cyklu konferencji dotyczących zagadnień stacyjnych. Tegoroczna edycja, pod hasłem Smart Station in Smart City została zorganizowana pod patronatem Ministerstwa Robót Publicznych Hiszpanii przez Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) wspólnie z Zarządcą Infrastruktury Kolejowej w Hiszpanii (ADIF). Stała się miejscem spotkania blisko 400 osób z 30 państw całego świata zainteresowanych tematyką stacji kolejowych. Partnerem medialnym konferencji był w tym roku miesięcznik Technika Transportu Szynowego.
PL
Przebudowa łódzkiego węzła kolejowego, w tym budowa podziemnego dworca w centrum miasta, stała się także okazją do gruntownych zmian w zakresie obsługi pasażerów komunikacją autobusową regionalną, dalekobieżną i miejską. W ich efekcie powstał w centrum miasta duży i nowoczesny multimodalny węzeł skupiający wszystkie środki transportu. Nowy dworzec wraz z otaczającą go infrastrukturą drogową został otwarty w grudniu 2016 r. Ocena funkcjonalności tego dworca jest przedmiotem niniejszego artykułu.
EN
The new history of a new Łódź multimodal station, its functions and surroundings has few milestones – in 2007 (concept), the feasibility study (2011) and the technical documentation (2013), than implementation stages (2012-2016). Designed using the best foreign experience in the field of multimodal railway and buses hubs. Its multifunctionality facilitates interchanges between different means of transport, contributing to the time reduction in the door-to-door journey. At the same time, the building an underground station enabled freeing a significant space for urban functions which was up till now an example of a deurbanized part of the city center.
PL
Mimo, że obszar funkcjonalny warszawsko-łódzki skupia ponad 4 mln mieszkańców (ponad 10% potencjału ludnościowego Polski) oraz posiada liczne powiązania społeczno-gospodarcze ze wszystkimi regionami kraju to system powiązań transportowych zarówno wewnętrznych w ramach tego obszaru, jak i system jego powiązań zewnętrznych są wysoce niewystarczające przede wszystkim pod względem jakości infrastruktury. O ile system autostrad i dróg szybkiego ruchu został w znaczącym stopniu rozbudowany w ostatnich latach i jest obecnie domykany przez inwestycje w obwodnice Warszawy i Łodzi to system połączeń kolejowych opiera się na liniach kolejowych z XIX wieku o niskich parametrach technicznych. Porażką okazały się inwestycje w linie kolejowe nr 1 z Warszawy do Katowic i nr 17 z Koluszek do Łodzi, które miały w założeniach radykalnie poprawić jakość połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą i Łodzią. Efekty skrócenia czasu okazały się niewielkie, a dla niektórych połączeń nawet prawie żadne ze względu na brak inwestycji w nowy tabor kolejowy. Co gorsza konkurencyjność kolei pogorszyła się w wyniku budowy autostrady A2 wraz z obwodnicami obu miast, co spowoduje jeszcze w 2016 r. poprawę konkurencyjności transportu drogowego.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.