Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Cztery metody ograniczania dopływu wody do wykopu
2
Content available remote Zastosowanie ścian szczelinowych w kolejowych obiektach inżynieryjnych
PL
Wdrożona przez Grupę PKP strategia poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych ma się przyczynić do ograniczenia ilości wypadków. Każde zdarzenie ze skutkiem śmiertelnym to wielka ludzka tragedia, ale nawet niewielka kolizja na przejeździe powoduje przerwę w ruchu i reperkusje w systemie kolejowym. Jednym z rozwiązań, które ma wpłynąć na poprawę obecnej sytuacji, jest budowa bezkolizyjnych skrzyżowań. W przypadku przejazdów kolejowych bardzo dobrze sprawdzają się poprowadzone pod nimi tunele drogowe, wykonane z zastosowaniem technologii ścian szczelinowych.
EN
Strategy of improving the security on the level crossings implemented by PKP Group was created to reducing the accidents rate. Each fatal accident is a great tragedy for people, but even a small collision on a level causes also a disruption and some repercussions in railway system. One of the solutions to this problem, one that may have a positive impact on the situation, is the construction of collision-free crossings. In the case of level crossings a very good solution is to built the road tunnels, using the diaphgram walls.
PL
Ze względu na 100-lecie odzyskania niepodległości oraz przyznaną niedawno przez władze miasta Gdańska nagrodę dla firmy Warbud S.A. za najlepszą realizację architektoniczną, postanowiliśmy uczcić te dwie okazje i przypomnieć o najtrudniejszym etapie budowy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, jakim były prace fundamentowe pod tym obiektem. 80% budynku, w tym najcenniejsza ekspozycja główna, jest zlokalizowane na głębokości 14 m pod ziemią w bliskim sąsiedztwie dwóch rzek - Motławy i Raduni. Wysoki poziom wód gruntowych był w tym przypadku największym wyzwaniem.
EN
Because of the centenary of regaining of independence by Poland and because of the prize for the best performance of the architectural design awarded recently to Warbud S.A. by the Gdańsk authorities, the authors decided to celebrate both and remind readers of the hardest stage of building the World War II Museum in Gdańsk. Said stage included foundation works under this building. About 80% of the building, including the most valuable main exposition, is located 14 meters deep under the ground level, next to two rivers - Motława and Radunia. The greatest challenge was the high level of groundwater.
PL
Omówiono konstrukcje w postaci ścian szczelinowych wykorzystanych jako ściany oporowe oraz ściany fundamentowe nowego dwupoziomowego układu komunikacyjnego w centrum Łodzi. Zmienna geometria i poziom skomplikowania rozwiązania wymusiły wykonanie wielu analiz obliczeniowych i ekonomicznych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Podano przyjęte założenia obliczeniowe i opisano najtrudniejsze zagadnienia obliczeniowe.
EN
In article is presented modern and economy solutions for reducing time of passing by and improving attractiveness of old part of the city. Transit road is designed on underground level (lower part) with distribution ways (ramps-on and ramps-off) to the ground level (upper part). Tram traffic stayed on the ground level with track beds over tunnels and direct on cantilevers structures. In article are presented results of complex engineering calculations and economic choice of final structural and functional arrangement.
7
Content available remote Ocena sztywności podwodnej betonowej płyty metodą analizy wstecznej
PL
Ocena sztywności połączenia betonowej podwodnej płyty kotwionej w podłożu za pomocą mikropali ze ścianą szczelinową stanowiącą obudowę wykopu. Bieżąca kalibracja przyjętego modelu obliczeniowego na podstawie wyników monitorowania przemieszczeń poszczególnych elementów konstrukcji wykopu. Określenie rzeczywistej sztywności połączenia ściany szczelinowej i płyty – korka betonowego. Analiza numeryczna uwzględniająca wpływ sztywności płyty na wartości naprężeń w betonie i określenie wymaganej klasę betonu niezbędnej do właściwego wykonania konstrukcji korka w dnie wykopu.
EN
Evaluation of the stiffness of the underwater concrete slab anchored in subsoil with micropiles and interacting with diaphragm wall. The current calibration calculation model on the basis of the results of the monitoring of displacements of the excavation. Stiffness determination of the connection of diaphragm wall and concrete, underwater slab. The numerical analysis of the impact of connection stiffness on the value of the stresses in the concrete slab was made and evaluation of the value of necessary class of concrete slab.
9
Content available remote Projekt i wykonanie ścian szczelinowych dla budynku biurowego w Warszawie
EN
The development of cities and their infrastructure, as well as offices of new companies opening their businesses in Poland, and especially in Warsaw, necessitates the construction of both residential and office buildings in new, interesting and also technically challenging locations. The dense city tissue forces investors to place buildings on land with a complex geological structure or with other drawbacks. For the sake of building security, such buildings are founded with the pile and slurry walls technology.
PL
Rozwój miast wraz z infrastrukturą i zwiększająca się coraz bardziej liczba firm otwierających swoje oddziały w Polsce, a w szczególności w Warszawie, wymusza budowę obiektów czy to mieszkalnych, czy to biurowych w nowych, ciekawych, jak i skomplikowanych wykonawczo lokalizacjach. Konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych powoduje projektowanie części podziemnych budynków o znacznie większej liczbie kondygnacji podziemnych. Ścisła zabudowa miast wymusza także zabudowę terenów o złożonej budowie geologicznej i nie tylko, wcześniej będących poza zainteresowaniem inwestorów. Dla bezpieczeństwa budowli obiekty takie są fundamentowane pośrednio przy użyciu technologii pali i ścian szczelinowych.
10
Content available remote Wpływ temperatury na przemieszczenia rozpieranych ścian szczelinowych
PL
W artykule przedstawiono opis badań rozpartej stalowymi rozporami rurowymi ściany szczelinowej, których celem była ocena przemieszczeń wywołanych dobowymi zmianami temperatury. Podczas badań wykonano szereg geodezyjnych pomiarów poziomych przemieszczeń ściany w jednym i dwóch poziomach, z minimalnym odstępem czasu pomiędzy odczytami wynoszącym 1 godzinę. Maksymalna różnica temperatury dla jednej doby wynosiła 24°C. Wyniki pomiarów przedstawiono na wykresach uwzgledniających przemieszczenia wszystkich punktów pomiarowych w tym samym okresie dobowym. Jako uzupełnienie badań wykonano wstępną analizę obliczeniową, weryfikując wpływ siły przekazywanej z rozszerzającej się pod wpływem promieniowania słonecznego rozpory na przemieszczenia oraz na związaną z tym zmianę stanu naprężenia w ścianie.
EN
The paper presents analysis of the diaphragm wall deformations caused by thermal protrusions of the steel props. It gives the actual measurements of the displacements at the temperature interval up to 24 degrees Centigrade. In the analysed example, 80-centimeter thick diaphragm wall is supported by 2 levels of temporary steel props, at a excavation depth of 11.75 meter below the ground level. The results of geodetic and inclinometric observations were compared with the preliminary numeric analysis of the wall.
PL
Przeanalizowano 18 realizacji w gruntach czwartorzędowych. Obiekty znajdowały się w gęstej zabudowie miejskiej. Obudowę wykopów stanowiły ściany szczelinowe. Omówiono wyniki pomiarów przemieszczeń tych ścian i przeanalizowano je z uwzględnieniem warunków geotechnicznych oraz metod rozparcia.
EN
In the paper 18 cases of deep excavations executed in Quarternary soils (silty sands, silty clays, clayey sands and Pliocene clays) in Warsaw are presented. All of the cases were executed in urban areas that is why excavation walls were protected by means of diaphragm walls and measurements of displacements of these walls were performed. The results of measurements are presented and discussed in relation with geotechnical conditions, methods of construction and support system.
PL
Omówiono problemy związane z projektowaniem i budową ścian szczelinowych kotwionych kotwami gruntowymi, posadowionych w ekspansywnych iłach plioceńskich. Przedstawiono przykład realizacji obudowy wykopu budynku wzniesionego w Warszawie.
EN
An example of 80 cm thick diaphragm wall anchored with 1 level of ground anchors and 2 levels of steei struts in the corners, realized in expansive clays is presented. The bearing capacity of ground anchors is 750 kN and the length of grouted body 9 m. The realized diaphragm wall is the most economical ground support structure. It's also safe to the structure of nearby buildings as well as the environment (it does not influence the water level in the area).
PL
Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno głębokiego wykopu, jak i sąsiadujących z nim budynków, każda budowa powinna być odpowiednio monitorowana w czasie pracy ściany szczelinowej w fazach tymczasowych, a niekiedy również w okresie późniejszym.
EN
The paper refers to the issue of monitoring of diaphragm walls used to provide safety of excavation and buildings surrounding it. The author shows her conclusions on many examples.
16
Content available remote Prosta Tower - pięć kondygnacji podziemnych na małej działce
PL
W 2006 r. firma deweloperska Marvipol SA powierzyła przedsiębiorstwu Soletanche Polska Sp. z o.o. budowę podziemia budynku przy ul. Prostej 32 w Warszawie. Wyjątkowość tego zadania wynikała z głębokości podziemia oraz powierzchni działki. Konstrukcja podziemna miała liczyć pięć kondygnacji, co oznacza, że głębokość wykopu była większa niż jego szerokość, a powierzchnia rzutu piwnic miała wynosić ok. 800 m2, przy wielkości całej działki ok. 900 m2. Ponadto w ostrej granicy znajdował się sąsiedni budynek - wysoki i nieco płycej posadowiony. W artykule omówiona została technologia realizacji ścian szczelinowych z wykorzystaniem systemu ciągłego złącza wodoszczelnego CWS firmy Soletanche Polska na przykładzie realizacji tego trudnego zadania.
PL
Omówiono technologię wykonania pięciokondygnacyjnej części podziemnej budynku, zabezpieczonej ścianą szczelinową rozpieraną rozporami usytuowanymi w jednym poziomie oraz stropami w dwóch poziomach. Maksymalna głębokość wykopu wynosila16,50 m. Dodatkowo wykonano barety głębokości do 42 m i nośności do 40 800 kN, usytuowane w miejscach słupów.
EN
The paper presents the realization of the undergrounds part of 5 levels building, which is secured by diaphragm wall supported by one level of struts and 2 levels of slabs (the maximum depth of excavation -16.5 m below zero level). In addition, barretes were made into pillars of the depth to 42.0 m and the carrying capacity of 40 800 kN.
18
Content available remote Uzdatnianie gruntu pod budowę lekkich obiektów o dużych powierzchniach
PL
Przedstawienie warunków geologiczno-hydrologicznych dla dwóch supermarketów posadowionych na gruntach słabo nośnych przy zastosowaniu metody dynamicznego zagęszczania podłoża. Opis metody dynamicznego zagęszczania podłoża. Przedstawienie obliczeń osiadania kolumn zagęszczanych dynamicznie, przeprowadzonych za pomocą programu PLAXIS (MES). Porównanie wyników obliczeniowych z rzeczywistym osiadaniem kolumn.
EN
Geological and hydrogeological conditions of a subsoil for the construction of two supermarkets founded on weak soil improved by dynamic compaction method. Description of the method. Calculations of settlements of dynamically compared columns by PLASIS numerical code. Comparison of calculated settlements with the results of in-situ measurements.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.