Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badan stanu technicznego amortyzatorów na stanowisku z harmonicznym wymuszeniem kinematycznym typu Eusama stosowanym na stacjach kontroli pojazdów. Jako parametr eksploatacyjny przyjęto ciśnienie w ogumieniu (założono obniżoną wartość w stosunku do zalecanej wartości nominalnej) oraz określono wpływ tego parametru na wartości uzyskane podczas testów na stanowisku badawczym. Pomiary powtarzano kilkukrotnie zadanych parametrów. Wyniki pomiarów zestawiono tabelarycznie i w formie wykresu i na ich podstawie sformułowano wnioski końcowe.
EN
The article presents the results of the technical state of shock absorbers on the stand with harmonic Eusam type kinematic forcing applied at vehicle inspection stations. As operating parameter, the pressure in the tires was assumed (assumed a reduced value in relation to the recommended nominal value) and the impact of this parameter on the values obtained during testing on the test bench was determined. The measurements were carried out several times. The results are summarized in tabular form and in the form of a graph and based on them final conclusions were formulated.
PL
Wyniki badań jakościowych przeprowadzonych na podstawie ustrukturalizowanego kwestionariusza wywiadu bezpośredniego zrealizowanych z menedżerami lub właścicielami lokali gastronomicznych pokazują, iż wysoko ocenianą wartością w budowaniu konkurencyjności na rynku jest świadome kreowanie i umacnianie wypracowanej pozycji marki, poprzez zwiększenie uwagi na obsługę klienta w lokalu, oferowanie produktów wyższej jakości niż konkurencja, elastyczność i zdolność do szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu rynkowym, a także bezpośrednia współpraca z dostawcami oraz budowanie z nimi trwałych więzów lojalnościowych. Wybór dostawców determinuje: jakość, atrakcyjne ceny i szeroki asortyment oferty towarowej oraz bonifikaty i dogodne warunki dostawy. Efektem podjętego problemu badawczego jest próba wskazania najważniejszych czynników decydujących o wyborze dostawcy w placówkach gastronomicznych. Dzięki sprawdzonym i zaufanym dostawcom właściciele placówek gastronomicznych są w stanie sprostać zmieniającym się potrzebom coraz bardziej wymagających konsumentów. Poprzez zwiększenie uwagi na obsługę klienta w lokalu i oferowanie produktów wyższej jakości (także dzięki dostawcom), przedsiębiorstwa gastronomiczne są w stanie utrzymać i/lub poprawić pozycję konkurencyjną na rynku. Opracowanie ma charakter artykułu badawczego.
EN
The purpose of this discussion is to characterize and attempt to evaluate the use of competition instruments for catering companies in order to stand out in the marketplace and the impact of supplier relationships on their operation. The results of qualitative research conducted on the basis of a structured direct interview questionnaire with managers or owners of catering establishment show that the highly valued value in building competitiveness on the market is the conscious creation and strengthening of the brand’s position by increasing attention to customer service in the premises, offering higher quality products, flexibility and ability to respond quickly to changes in the market environment, as well as direct collaboration with suppliers and building loyal bonds relationships with them. On the other hand, the choice of suppliers determines: quality, attractive prices and a wide assortment of goods offer and discounts and convenient delivery conditions. The result of the research problem is an attempt to identify the most important factors in choosing a supplier in catering establishments. Thanks to proven and trusted suppliers, catering business owners are able to meet the changing needs of increasingly demanding consumers. In addition, by enhancing customer care in the premises and offering higher quality products (also through suppliers) they are able to maintain and/or improve their competitive position in the market. The study is a research article.
PL
Celem artykułu jest prezentacja aktywności innowacyjnej w przedsiębiorstwach gastronomicznych funkcjonujących na terenie aglomeracji warszawskiej w latach 2014-2016. Wyniki badań jakościowych przeprowadzonych z właścicielami bądź menedżerami lokali gastronomicznych pokazują, że głównym celem wprowadzania innowacji jest wywołanie pozytywnego nastawienia konsumenta do danej placówki. Oprócz tego, zadaniem wdrożonych zmian było zwiększenie obrotów firmy i przewagi konkurencyjnej na rynku. Zwrócono także uwagę na innowacje marketingowe, których celem jest poprawa atrakcyjności marki lub zmiana wizerunku firmy. Do najczęściej wprowadzanych innowacji marketingowych można zaliczyć stosowanie reklamy placówki na portalach i stronach www, reklamy zewnętrzne oraz zastosowanie nowych strategii cenowych. Ponadto, wprowadzano istotne zmiany w formie, kolorystyce i otoczeniu placówki gastronomicznej, nowe logo danej firmy, nowe godziny otwarcia czy nową lokalizację lokalu.
EN
The aim of the article is the presentation of the innovative activity of catering companies operating in the area of the Warsaw agglomeration in 2014-2016. The results of qualitative research conducted with owners or managers of catering premises show that the main aim of innovation is to create a positive attitude of the consumer to the establishment. In addition, the task of the implemented changes was to increase the company’s turnover and competitive advantage on the market. Attention has also been paid to marketing innovations that aim to improve the attractiveness of a brand or to change a company’s image. The most frequently introduced marketing innovations were the use of portal advertising on portals and websites, outdoor advertising and the application of new pricing strategies. In addition, significant changes were made in the form, colors and surroundings of the catering establishment, the new company logo, new opening hours and new location.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki cieplnej, przeprowadzonej z zastosowaniem chłodziw polimerowych, na twardość i strukturę prętów walcowanych na gorąco. Uzyskane wyniki i analizy były podstawą określenia warunków inwestycji i wdrożenia technologii obróbki cieplnej elementów wielkogabarytowych. Wyniki badań potwierdziły również wpływ nowoczesnych chłodziw syntetycznych typu PAG na stabilność oraz powtarzalność procesów obróbki cieplnej.
EN
In the article the effect of heat treatment carried out with application of polymer coolants, on hardness and structure of hot-rolled bars has been reported. Obtained results and analysis’s were the basis for determination of investment conditions and implementation of heat treatment process of large-size elements. The results confirmed also an effect of modern synthetic coolants of PAG type on stability as well as the repeatability of heat treatment processes.
PL
W opracowaniu omówiono wpływ parametrów procesu prostowania w prostownicach rolkowych na jakość taśm przeznaczonych do dalszej przeróbki plastycznej. Przedstawiono nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne prostownic rolkowych, ze szczególnym uwzględnieniem układów przeginania walców. Zaproponowano ponadto kryterium doboru układu prostującego, wchodzącego w skład linii tłoczenia automatycznego.
EN
In this elaboration construction solution used in straightening machines and their effect on quality of strips assigned for farther plastic working were discussed. Modern construction solutions of roller straighteners with particular consideration of roll bending system were presented. Moreover a selection criterion for straightening system composed with automatic pressing line was suggested.
6
PL
W opracowaniu zaprezentowano analizę własności mechanicznych prętów gorącowalcowanych ulepszanych cieplnie. Analizie badawczej poddano pręty stanowiące materiał wyjściowy do budowy części maszyn o określonym przeznaczeniu.
EN
The papers presents the mechanic properties of the bars round iron after quenching and tempering. The bars round iron which are the basic material for construction of special machine elements were analyzed.
7
Content available remote Zastosowanie chłodziw polimerowych w obróbce cieplnej obręczy kolejowych
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki zastosowania nowoczesnych chłodziw polimerowych do ulepszania cieplnego obręczy kolejowych, omówiono również wpływ chłodziwa polimerowego typu PAG na strukturę oraz właściwości mechaniczne.
EN
The papers presents the general characteristic of modern polymer quenching used in the heat treatment of rings of wheels. It also presents the influence of hardening and tempering in the polymer quenching type PAG on the structure and the mechanic proprieties of rings of wheels.
8
Content available remote Nowoczesne systemy kształtowników zimnogiętych w budowie pojazdów
PL
W opracowaniu przedstawiono nowoczesne kształtowniki zimnogięte i sposób ich produkcji. Ponadto wskazano miejsca zastosowania kształtowników w budowie pojazdów samochodowych.
EN
The paper presents new cold roll forming shapes and the way of their production. Moreover paper shows their application in car industry.
PL
W opracowaniu przedstawiono wpływ ulepszania cieplnego na strukturę oraz własności mechaniczne prętów walcowanych na gorąco. Analiza przeprowadzona została na podstawie wstępnej symulacji komputerowej oraz badań na próbkach pobranych z prętów ulepszanych cieplnie, hartowanych w chłodziwie polimerowym.
EN
The paper presents the influence of quenched and tempering onto the mechanical properties and structure of the hot rolling bars. The article contains the comparison of computer simulation and real mechanical testing onto samples taken from hot rolling bars after heat treatment the polymer quenching fluid.
PL
W opracowaniu przedstawiono wpływ parametrów procesu profilowania, takich jak kąt i promień gięcia kształtowanej taśmy na gotowy wyrób, jakim jest kształtownik zimnogięty. Pokazano również jedną z metod weryfikacji zaprojektowanego procesu profilowania.
EN
The paper presents the effects of forming parameters i.e. angle and radius of bend, of steel sheet on cold roll forming shape. The paper shows also verification of forming process with help of one of many known methods.
PL
Artykuł zawiera podstawowe wytyczne konstrukcyjne niezbędne przy projektowaniu nowoczesnych systemów obróbki cieplnej, wykorzystujących jako chłodziwa hartownicze roztwory polimerowe. Szczególną uwagę zwrócono na dobór materiałów konstrukcyjnych i ergonomię układów.
EN
This paper presents the basic instructions for design of a modem heat treatment system which uses polymer quenching fluids. This paper also introduces problems of materials and ergonomics for integral cooling system.
PL
Przedstawiono wyniki modelowania analityczno-numerycznego przepływu prądu jonowego przez układ złożony z wiązki równoległych prętów zanurzonych w elektrolicie wykorzystując metodę kolokacji brzegowej. Analizowano przepływ prądu jonowego wzdłuż, oraz w poprzek prętów. Wyznaczono parametry opisujące architekturę wewnętrzną układu: współczynnik uformowania i krętość w funkcji porowatości dla trzech różnych regularnych konfiguracji prętów.
EN
The paper presents the results of analytic-numerical modeling of ionic current flow through an array composed of a bundle of parallel rods, submerged in electrolyte, using the boundary collocation method. The flow o ionic current along and across the rod was analyzed. The parameters were determined, describing internal architecture of the array: formation coefficient and tortuousity relative to three varied regular rod configurations.
PL
W referacie omówiono zastosowanie kształtowników zimnogiętych w transporcie szynowym. Przedstawiono krótką charakterystykę kształtowników zimnogiętych oraz podstawowe wymogi eksploatacyjne stawiane kształtownikom. Ponadto podano zastosowania w budowie taboru kolejowego.
EN
In present times steel cold roll formed shapes has became a very useful constructional material in railway transport. Great influence on adaptation of cold roll formed shapes had economics. Moreover, they are standardized, cheaper and produced in bigger scales of cross - sections. Nowadays, cold roll formed shapes widen constructors' possibilities, who have to apply optimum material to the construction.
PL
Referat zawiera opis zagadnień związanych z obróbką cieplną w nowoczesnych chłodziwach polimerowych w zastosowaniu do pierścieni I obręczy. Przedstawione zostały podstawowe wymogi materiałowe i technologiczne stawiane obręczom kutowalcowanym. Zamieszczona została charakterystyka wybranych chłodziw polimerowych oraz wpływ parametrów procesu chłodzenia podczas hartowania na własności eksploatacyjne obręczy kolejowych.
EN
This paper contains the description of the questions connected with the heat treatment in the newest synthetic polymeric solutions. It also contains the basic requirements of the materials and technology for rolled hammer hoops. This paper carries the characteristics of the newest synthetic media and the influence of the cooling process' parameters for exploitation and mechanical features.
PL
W arykule przedstawiono metody obliczeń podstawowych (wyjściowych) parametrów procesu profilowania kształtowników zim-nogiętych. Dokonano również oceny przydatności tych metod w procesach rzeczywistych.
EN
Methods of basic (initial) parameter calculations of cold roll formed shapes have been presented. Suitability of these methods for real processes was also estimated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki cieplnej przeprowadzonej z zastosowaniem chłodziw polimerowych oraz wody na twardość i strukturę stali stosowanych na obręcze zestawów jezdnych w transporcie szynowym. Analizie porównawczej poddano stale: P54, P55A oraz P60.
EN
Results of testing the influence of heat treatment carried out by using polymer cooling agents and water on hardness and structure of steel used for wheel sets in rail transport have been presented. Comparative analysis was performed on P54, P55A and also P60 steel grades. On the basis of studies positive effect of modern synthetic cooling agents of PAG type on stability and repeatability of heat treatment has been shown.
EN
The paper presents the methods of determination of structural parameters of porous materials: formation factor and tortuosity, based on conductometric techniques. The basic experimental procedures are reviewed and factors, which influence the relative conductivity of electrolyte saturated samples such as type of experimental technique, electrolyte and electrodes, length of sample, are presented. The role of surface conductance, polarization effects and frequency are analyzed.
20
Content available remote Zastosowanie profili zimnogiętych w nowoczesnych konstrukcjach pojazdów
PL
W opracowaniu przedstawiono główne zagadnienia dotyczące nowoczesnych technologii produkcji stalowych kształtowników giętych na zimno. Artykuł obejmuje również tematykę związaną z zastosowaniem powyższych elementów w nowoczesnych konstrukcjach pojazdów, jak również przykłady rozwiązań podstawowych problemów konstrukcyjnych.
EN
The paper presents a principal topic in the area of cold roll forming. The paper also introduces a question connected with its application in modern framework of cars and the examples of fundamental answers to the structural problems.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.