Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This paper presents a portable exhaled breath analyser, developed to detect selected diseases. The set-up employs resistive gas sensors: commercial MEMS sensors and prototype gas sensors made of WO3 gas sensing layers doped with various metal ingredients. The set-up can modulate the gas sensors by applying UV light to induce physical changes of the gas sensing layers. The sensors are placed in a tiny gas chamber of a volume of about 22 ml. Breath samples can be either injected or blown into the gas chamber when an additional pump is used to select the last breath phase. DC resistance and resistance fluctuations of selected sensors using separate channels are recorded by an external data acquisition board. Low-noise amplifiers with a selected gain were used together with a necessary bias circuit. The set-up monitors other atmospheric parameters interacting with the responses of resistive gas sensors (humidity, temperature, atmospheric pressure). The recorded data may be further analysed to determine optimal detection methods.
EN
Abnormal electrical activity of heart can produce a cardiac arrhythmia. The electrocardiogram (ECG) is a non-invasive technique which is used as a diagnostic tool for cardiac diseases. Non-stationarity and irregularity of heartbeat signal imposes many difficulties to clinicians (e.g., in the case of myocardial infarction arrhythmia). Fortunately, signal processing algorithms can expose hidden information within ECG signal contaminated by additive noise components. This paper explores a method of de-noising ECG signal by the discrete wavelet transform (DWT) and further detecting arrhythmia by estimated statistical parameters. Parameters of the de-noised ECG signals were used to form an input data vector determining whether the examined patient suffers from a cardiac arrhythmia or not. Input data were transformed using selected linear methods in order to reduce dimension of the input vector. A neural network was used to detect illness. Compared with the results of recent studies, the proposed method provides more accurate diagnosis based on the examined ECG signal data.
3
Content available Anti-theft lab security system based on RFID
EN
The aim of the project is to design and create an electronic system, which can be used to protect laboratory equipment against theft. The main task of the system is to warn a person responsible for the facilities about any attempts made to steal equipment from a laboratory. In a case of an alarm situation, the system emits a sound signal (siren). The concept of the anti-theft security system based on RFID was developed on the basis of the analysis of the global market. Methods used to design each component of the system are described in detail, by presenting standards and electronic solutions applied in the developed hardware. Algorithms of the designed software embedded in each module and computer software are illustrated and explained. The method used to run and test the system is described.
PL
Tematem podejmowanym w pracy jest projekt systemu zabezpieczenia pomieszczeń laboratoryjnych przed kradzieżą. Na podstawie analizy rynku, opracowano koncepcję systemu alarmowego z zaimplementowaną techniką RFID. W sposób szczegółowy opisano metody realizacji poszczególnych modułów systemu. Omówiono algorytmy działania oprogramowania przeznaczonego na mikrokontrolery i komputery osobiste. Przedstawiono przebieg testów działania zrealizowanego sprzętu oraz sposób obsługi oprogramowania.
EN
The paper presents a method of processing measurement data due to remove slowly varying component of the trend occurring in the recorded waveforms. Comparison of computational complexity and trend removal efficiency between some commonly used methods is presented. The impact of these procedures on probability distribution and power spectral density is shown. Effectiveness and computational complexity of these methods depend essentially on nature of the removed trend. This paper describes several procedures: Moving Average Removal (MAR), fitting a polynomial of degree appropriate to the analyzed data, Empirical Mode Decomposition (EMD).
PL
W pracy przedstawiono sposób przetwarzania danych pomiarowych w celu usunięcia wolnozmiennej składowej trendu występującego w rejestrowanych przebiegach. Porównano kilka często stosowanych w tym celu metod pod względem ich złożoności obliczeniowej oraz skuteczności w usuwaniu trendu. Pokazano wpływ tych procedur na rozkład prawdopodobieństwa wartości chwilowych oraz przebieg gęstości widmowej mocy. W ogólności operację usuwania trendu możemy traktować jako filtrację górnoprzepustową danych pomiarowych. W celu usunięcia trendu można użyć filtru górnoprzepustowego (analogowego lub cyfrowego) już na etapie akwizycji danych pomiarowych. Jednakże często mamy do czynienia z danymi, w których składowa trendu jest potrzebna do przeprowadzania innych analiz i nie może być usunięta na etapie rejestracji danych pomiarowych. Ponadto, może mieć charakter niestacjonarny i metody filtracji górnoprzepustowej nie będą skuteczne. W takich przypadkach należy rozważyć inne, często bardziej zaawansowane metody. Skuteczność i złożoność obliczeniowa takich metod zależy istotnie od charakteru usuwanego trendu. W pracy opisano procedurę usuwania średniej kroczącej (ang. Moving Average Removal – MAR), metody o niskiej złożoności obliczeniowej, ale dającej zadowalające rezultaty w dużej liczbie potencjalnych zastosowań. Rozważono usuwanie trendu przez dopasowanie wielomianem odpowiedniego stopnia do analizowanych danych pomiarowy. Procedura ta może być powtarzana kilkukrotnie, nawet ze zwiększaniem stopnia wielomianu przy każdym z kroków, aż do uzyskania przebiegu, w którym usunięto składową trendu. Część pracy poświęcono prezentacji bardziej złożonych obliczeniowo metod, które zostały rozwinięte dopiero w ostatnich latach i wymagają znacznie bardziej intensywnych obliczeń.
5
Content available remote System of breath collection and analysis for diseases detection
EN
Collection and study of composition of the exhaled air is now intensively investigated to develop non-invasive medical diagnostics based on presence of metabolic compounds in the exhaled air. The process of collecting and processing of the exhaled air must fulfill relevant conditions to achieve satisfactory results. The paper presents the system of collecting samples of exhaled breath and the proposed methods of its analysis, using resistive gas sensors.
PL
Zbieranie oraz badanie składu wydychanego powietrza jest obecnie intensywnie rozwijaną nieinwazyjną metodą diagnostyki medycznej na podstawie występowania związków metabolicznych w wydychanym powietrzu. Proces zbierania i przetwarzania wydychanego powietrza musi spełniać odpowiednie warunki, aby uzyskać zadowalające rezultaty. W pracy przedstawiono rozwiązanie systemu zbierania próbek wydychanego powietrza oraz proponowane metody jego analizy, z wykorzystaniem rezystancyjnych czujników gazów.
EN
Sensing technology has been developed for detection of gases in some environmental, industrial, medical, and scientific applications. The main tasks of these works is to enhance performance of gas sensors taking into account their different applicability and scenarios of operation. This paper presents the descriptions, comparison and recent progress in some existing gas sensing technologies. Detailed introduction to optical sensing methods is presented. In a general way, other kinds of various sensors, such as catalytic, thermal conductivity, electrochemical, semiconductor and surface acoustic wave ones, are also presented. Furthermore, this paper focuses on performance of the optical method in detecting biomarkers in the exhaled air. There are discussed some examination results of the constructed devices. The devices operated on the basis of enhanced cavity and wavelength modulation spectroscopies. The experimental data used for analyzing applicability of these different sensing technologies in medical screening. Several suggestions related to future development are also discussed.
EN
In this paper we showed the method of resistive gas sensors data processing. The UV irradiation and temperature modulation was applied to improve gas sensors’ selectivity and sensitivity. Noise voltage across the sensor’s terminals (proportional to its resistance fluctuations) was recorded to estimate power spectral density. This function was an input data vector for LS-SVM (least squares – support vector machine) algorithm, which predicted a concentration of gas present in sensor’s ambient atmosphere. The algorithm creates a non-linear regression model at learning stage. This model can be used to predict gas concentration by recording resistance noise only. We have proposed a fast method of selecting LS-SVM parameters to determine high quality model. The method utilizes a behavior of immune system to determine optimal parameters of the LS-SVM algorithm. High accuracy of the applied method was proved for the recorded experimental data.
PL
W artykule pokazano metodę przetwarzania danych z rezystancyjnych czujników gazów, stosowaną do wykrywania gazów. W celu zwiększenia czułości i selektywności czujników zastosowano modulację temperaturową oraz oświetlenie diodą LED UV aby zebrać więcej danych. Szumy napięciowe rejestrowane na zaciskach czujnika (proporcjonalne do fluktuacji jego rezystancji) zostały wykorzystane do wyznaczenia gęstości widmowej mocy. Ta funkcja stanowiła wektor danych wejściowych dla algorytmu maszyny wektorów nośnych według kryterium najmniejszych kwadratów (LS-SVM), umożliwiając określenie stężenia gazu występującego w atmosferze otaczającej czujnik. Nieliniowy charakter algorytmu pozwala na tworzenie w fazie uczenia modelu na podstawie danych uzyskanych z pomiarów za pomocą metody odniesienia. Pokazano szybki sposób doboru optymalnych parametrów algorytmu LS-SVM, gwarantujących skuteczność szacowania stężenia gazu. W badaniach wykorzystano metodę symulującą działanie systemu odpornościowego. Analiza danych eksperymentalnych potwierdziła skuteczność prezentowanej metody.
8
EN
Resistance gas sensors exhibit random phenomena (resistance noise) which can be utilized to improve gas sensitivity and selectivity. That new emerging technique has to be investigated to recognize optimal parameters for gas detection. It means that a measurement system has to have ability of numerous parameters adjustment (e.g., sampling frequency, heater voltage, polarization current, voltage noise amplification). That fact induced design of a new setup which limits a number of external power sources and reduces time of gas sensors characterization. The newly prepared system comprises two digitally controlled voltage and current sources, and a control unit to select polarization current of the investigated gas sensor. The system is controlled by the dedicated PC software used for data acquisition and communication. The system allows characterizing of prototype gas sensors having a very high resistance, up to tens of M?. Additionally, the measured sensors can be irradiated by the UV diode to induce photocatalytic effect influencing their gas sensing properties. All these operation have been automated. An every action is automatically logged and state of the system is visualized using windows PC environment. Output files are batch-processed by means of commercial software, such as MATLAB®. Additionally, some exemplary results of recent experimental data for selected gas sensors, such as their noise spectra at various sensors temperatures has been presented.
PL
W rezystancyjnych czujnikach gazu występują zjawiska losowe (np. szumy rezystancji), które mogą być wykorzystane do poprawy czułości i selektywności detekcji gazu. Aplikacja tej stosunkowo nowej techniki wymaga przeprowadzenia badań w celu ustalenia optymalnych parametrów detekcji gazów, co oznacza, że system pomiarowy powinien posiadać możliwość zmiany szeregu parametrów (np. częstotliwości próbkowania, napięcia grzałki, prądu polaryzacji, wzmocnienia napięcia szumów). Implikowało to konieczność zaprojektowania systemu z ograniczoną liczbą zewnętrznych źródeł zasilania i minimalizacji czasu charakteryzowania czujników gazu. Zbudowany system zawiera dwa cyfrowo sterowane źródła prądu i napięcia oraz układ sterujący wyborem prądu polaryzacji badanego czujnika gazu. System jest sterowany z komputera PC za pomocą opracowanego, dedykowanego oprogramowania i umożliwia charakteryzowanie prototypowych czujników gazu o rezystancji aż do dziesiątek M?. Czujnik może być ponadto poddany promieniowaniu przez diodę UV w celu wywołania efektu fotokatalizy, co wpływa na czułość detekcji gazu. Wszystkie wymienione czynności zostały zautomatyzowane w jak największym stopniu. Wszystkie wykonywane operacje są automatycznie rejestrowane, a aktualny stan systemu jest wizualizowany w postaci graficznej na monitorze PC. Pliki wyjściowe są przetwarzane wsadowo przy wykorzystaniu komercyjnego software’u takiego jak MATLAB®. Ponadto, przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów uzyskane przy wykorzystaniu zaprojektowanego automatycznego stanowiska pomiarowego.
PL
W pracy zostały scharakteryzowane źródła zakłóceń występujące podczas pomiarów widm Ramana w warunkach polowych oraz sposoby redukcji ich wpływu na jakość rejestrowanych widm. Zaprezentowano wpływ czasu integracji na jakość rejestrowanych widm w przypadkach, gdy szumy własne spektrometru mają składową typu 1/f, dominującą w zakresie małych częstotliwości. Przedstawiono także wyniki uzyskane podczas pomiarów z detekcją synchroniczną, stosowaną w przenośnych spektrometrach Ramana, w pomiarach przy silnym oświetleniu zewnętrznym.
EN
Raman spectrometers are devices which allow immediate and contactless identification of the examined substances. Detection is possible without any sample preparation, even from a distance or via a transparent package, like glass or plastic vials. These features make the Raman spectra measurement technique popular. Therefore it requires continuous development to get better results. Chemicals detection is based on comparison of a registered Raman spectrum with the reference spectra stored in a database. The algorithm which compares the spectra indicates the substances (one or even a few) having the most similar (according to the applied criterion) spectrum to the Raman spectrum of the investigated chemical. The reference database is created in a laboratory by using precise Raman Spectrometers of high resolution and low noise level. Field measurements of the Raman spectra are usually made by a less accurate device and suffer from external interferences. Therefore an additional procedure for noise and interference dumping is necessary. The paper outlines the sources of noise and interference contaminating Raman spectra. The selected methods for their suppression are discussed. The advantage of synchronous detection measurements at ambient light is shown. Finally, the impact of the time integration on the spectra quality, when inherent noise of a spectrometer has a dominant 1/f component at low frequency range is described.
EN
In addition to traditional imaging of the surface, atomic force microscopy (AFM) enables wide variety of additional measurements. One of them is higher harmonic imaging. In the tapping mode the nonlinear contact between a tip and specimen results in higher frequency vibrations. More information available from the higher harmonics analysis proves to be helpful for more detailed imaging. Such visualization is especially useful for heterogeneous surfaces which are studied to understand corrosion mechanisms. In this paper the measurement system for nonlinear surface spectroscopy by AFM for corrosion processes monitoring is presented.
PL
Oprócz tradycyjnego zastosowania, mikroskop sił atomowych (ang. Atomic Force Microscope, AFM) [1] (rys. 1) umożliwia wiele dodatkowych pomiarów, wśród których wyróżnić można obrazowanie powierzchni próbki wyższymi harmonicznymi [6-13]. W trybie półkontaktowym [2-4] w odpowiedzi mikrobelki zauważane są wyższe harmoniczne będące wynikiem oddziaływań nieliniowych [2-6]. Wykorzystanie wzmacniacza fazoczułego (ang.: lock-in amplifier) umożliwia obrazowanie topografii badanej próbki [12, 13] nawet do dwudziestej harmonicznej. Otrzymywane obrazy umożliwiają wyostrzenie elementów niewidocznych podczas tradycyjnego skanowania. Ma to związek z wyostrzoną czułością wyższych harmonicznych na struktury topograficzne. Takie obrazowanie jest szczególnie przydatne do badań próbek niejednorodnych [12], gdy łatwo wyróżnić przez obserwację poziom niektórych harmonicznych [6]. Oprócz wyraźnych zmian przy przejściach między różnymi substancjami, pomiary w cieczach wykazują się zwiększoną wrażliwością na lokalne różnice w elastyczności i interakcji geometrii [10]. Przedstawiono system do obrazowania powierzchni za pomocą wyższych harmonicznych w pomiarach ECAFM (ang. Electrochemical Atomic Force Microscopy, ECAFM, rys. 2). Prezentowane rozwiązanie (rys. 3, rys. 4) umożliwia jednoczesną rejestrację obrazów do szóstej harmonicznej podczas monitorowania procesów korozji (rys. 5, 6). Proponowany system pozwala na uzyskiwanie dodatkowych informacji o zjawiskach korozji zachodzących na skanowanych powierzchniach. Taka metoda stanowi uzupełnienie istniejących metod analizy powierzchni korozyjnych [14-16].
EN
Motion of a tip used in an atomic force microscope can be described by the Lennard-Jones potential, approximated by the van der Waals force in a long-range interaction. Here we present a general framework of approximation of the tip motion by adding three terms of Taylor series what results in non-zero harmonics in an output signal. We have worked out a measurement system which allows recording of an excitation tip signal and its non-linear response. The first studies of spectrum showed that presence of the second and the third harmonics in cantilever vibrations may be observed and used as a new method of the investigated samples characterization.
EN
Varistors are commonly used elements which protect power supply networks against high-voltage surges or lightning. Therefore, quality and endurance of these elements is important to avoid losses when an expensive laboratory equipment would not be protected from random overvoltages. Additionally, excessive leakage currents generate serious costs due to high energy consumption. The paper presents shortly properties of varistors that comprized different ZnO grain types and can have various quality which changes continuously during exploitation (due to exposition to overheating and overvoltage pulses). Therefore, it is important to monitor varistors during their ageing (causing changes within their microstructures). A few methods of varistor property diagnosis were considered and compared with the methods currently applied in laboratory or industry applications. A new measurement (diagnostic) system that can monitor varistors during ageing and can be widely applied in power networks is presented. The proposed system fulfills requirements of the industrial customers which demand various methods for power line protection. The proposed system can be simply developed into a more advanced wireless diagnostic system of long power supply lines.
13
Content available remote Testowanie jakości warystorów niskonapięciowych
PL
Warystory są powszechnie stosowanym elementem zabezpieczającym przed przepięciami sieć energetyczną. Stąd, jakość tych elementów jest bardzo istotna, aby zabezpieczenie było skuteczne. Warystory są wykonywane z taniego i powszechnie stosowanego materiału - tlenku cynku wraz z dodatkami innych substancji, stanowiącymi zwykle tajemnicę producenta i decydującymi o końcowej jakości wyrobu. Produkty opuszczające fabrykę spełniają narzucone wymogi dotyczące charakterystyki prądowo-napięciowej, zapewniając w ten sposób odpowiednią ochronę przed przepięciami. Niestety, w trakcie eksploatacji, w wyniku narażeń na atmosferyczne czynniki zewnętrzne oraz przewodzenie dużych prądów podczas losowej liczby występujących przepięć, struktura warystora ulega stopniowej degradacji. W efekcie, warystor może przestać pełnić skutecznie swoją funkcję zabezpieczającą. Dlatego zachodzi konieczność testowania skuteczności ochrony przepięciowej warystorów stosowanych w sieci elektroenergetycznej. W pracy przedstawiono budowę warystorów, z uwzględnieniem procesów zachodzących w ich strukturach i prowadzących do zmiany ich parametrów elektrycznych oraz sposoby testowania ich jakości.
EN
Varistors are popular surge arrestors which protect the electronic equipment against damage caused by transient state voltage in the power supply lines. Therefore, their quality is important to effectively protect the equipment. Varistors are produced from inexpensive and popular material - zinc oxide with some additives, decisive of their quality and kept secret by the producers. The produced elements are tested at final stage of their production by checking their voltage-current characteristics. Unfortunately, during their operation and exposition various factors (humidity, high currents conduction) degrade their protective properties. Consequently, varistor can lose valuable features and their protecting role. Thus, it is necessary to test efficiency of varistors' protective role applied in low-voltage power lines. This paper presents microscopic varistor structure and describes processes which diminish their electrical properties. Additionally, it presents some methods of varistors' quality testing.
14
EN
The paper contains a description of the control software of a portable Raman spectrometer which was built in the Department of Optoelectronics and Electronic Systems Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics Gdansk University of Technology. The software has modular structure, which includes the laser control module and the spectrum acquisition module (laser power selection, working mode and data acquisition time) was described. The module of Raman spectra pre-processing (smoothing, background removal, normalization) was described in detail, with particular emphasis on its ergonomic use. The software was prepared for two different user types (experienced and inexperienced), allowing use by the advanced operator or by the less experienced personnel. The Raman spectra database with updating ability by external databases was presented, together with the selected identification algorithms.
PL
Praca zawiera opis oprogramowania sterującego przenośnym spektrometrem Ramana, który został zbudowany w Katedrze Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, w trakcie realizacji grantu rozwojowego. Opisano modułową budowę oprogramowania, zawierającego moduł sterujący pracą laserów oraz procesem akwizycji widma. Bardziej szczegółowo przedstawiono moduły realizujące funkcje wstępnego przetwarzania widm Ramana, ze szczególnym uwzględnieniem ergonomii korzystania z urządzenia w warunkach pomiarów w terenie. Oprogramowanie zrealizowano w koncepcji dwóch użytkowników (zaawansowany i podstawowy), umożliwiając tym samym obsługę urządzania przez doświadczonych operatorów oraz przez personel o ograniczonych kwalifikacjach. Przedstawiono także budowę bazy danych widm Ramana. Scharakteryzowano również algorytmy dokonujące identyfikacji widm.
EN
Standard industrial testing of high-voltage varistors for surge arresters demands application of high voltages and intensive currents. Nondestructive methods for varistor quality and endurance evaluation have been proposed and described. They rely on the application of resonant ultrasound spectroscopy, electroultrasonic spectroscopy, noise measurement and nonlinearity testing at voltages lower than continuous operating range. The achieved results show that these methods could be successively applied for varistor specimens at the production stage and in laboratory circumstances.
PL
Normatywne testy przemysłowe warystorów wysokonapięciowych stosowanych w ogranicznikach przepięć wymagają użycia wysokich napięć oraz prądów o odpowiednio dużych wartościach. Zaproponowano i opisano metody nieniszczące do oceny jakości i trwałości warystorów. Polegają one na zastosowaniu rezonansowej spektroskopii ultradźwiękowej, spektroskopii elektro-ultradźwiękowej, pomiarów szumów i testowaniu nieliniowości w zakresie napięć mniejszych od ciągłego napięcia pracy. Uzyskane wyniki wskazują, że metody nieniszczące mogą być z powodzeniem stosowane w odniesieniu do struktur warystorowych, zarówno w warunkach produkcyjnych jak i laboratoryjnych.
EN
Raman spectrometers enable fast and non-contact identification of examined chemicals. These devices measure Raman spectra and compare with the spectra database to identify unknown and often illicit chemicals (e.g. drugs, explosives) usually without any sample preparation. Raman spectra measurements are a challenge due to noise and interferences present outside the laboratories (field applications). The design of a portable Raman spectrometer developed at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology is presented. The paper outlines sources of noise and interferences (e.g. background removal, spectra smoothing) contaminating Raman spectra measurements as well as signal processing techniques required to reduce their influence. The authors consider influence of packages (glass or plastic vials) on effectiveness of detection of selected chemical mixtures and they propose a method that reduces this factor. Next, the impact of acquisition time and external lighting on the accuracy of Raman spectra measurements is investigated. The synchronic detection is introduced to diminish changes of outside sample irradiation. Finally, the etaloning error present in the measured spectra is considered and attenuated by an additional procedure.
PL
Spektroskopy Ramana umożliwiają szybką i bezkontaktową identyfikację badanej substancji chemicznej. Mierzą widma Ramana i porównują z biblioteką widm, aby identyfikować nieznaną, często nielegalną substancję chemiczną (np. narkotyki, materiały wybuchowe) bez potrzeby przygotowania badanej próbki. Pomiar widm Ramana w warunkach polowych jest dużym wyzwaniem ze względu na obecność wielu źródeł szumów i zakłóceń, m.in. szumy przetworników CCD, fluorescencja, szumy kosmiczne, oświetlenie zewnętrzne. W pracy przedstawiono projekt przenośnego spektrometru Ramana opracowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Opisano źródła szumów i zakłóceń obecnych podczas pomiarów widm Ramana oraz techniki przetwarzania sygnałów zmniejszające ich wpływ (np. usuwanie tła, widm wygładzanie). Autorzy rozważają także wpływ opakowań (szklanych lub plastikowych) na efektywność detekcji wybranych mieszanin chemicznych i proponują metodę, pozwalającą na jego redukcję. Następnie przedstawiono zależności między czasem ekspozycji a dokładnością pomiarów widm Ramana. Określono skutki oddziaływania zewnętrznego (niepożądanego) oświetlenia na jakość pomiarów oraz przedstawiono sposób ich ograniczenia przy użyciu pomiarów synchronicznych. Następnie opisano zjawisko etaloningu oraz procedurę jego usunięcia w kontrolowanych warunkach pomiarowych, za pomocą dodatkowych procedur.
EN
Raman spectroscopy has become more popular due to its new prospective field applications in forensic sciences, war against terrorism, environment protection and other field chemical analysis. Raman spectrometers can be miniaturised to portable devices and their price is decreasing due to development of optoelectronics components. Unfortunately, this technology has still numerous limitations that influence their design and limit the scope of possible applications. The conception and design of the portable Raman spectrometer is described, including discussion of performance and limitations of representative components of such device available on the market. An enhanced portable Raman spectrometer using two lasers, one emitting at 355 nm and the other at 785 nm, and employing advanced signal acquisition and data processing methods is presenented. Advantages of such system are outlined and example measurement results acquired using equivalent hardware are presented. Data processing flow for identification of chemicals is also described.
EN
The Raman spectrometers can be built as the portable devices and can be used in various places to detect illicit chemicals. This method has become popular due to deficiency of other fast methods that could be applied against terrorist attacks or could help police at their work. The Conception of a portable Raman spectrometer has been presented. The Description enclosures the presentation of the prepared device and its possible applications by presenting exemplary detection results.
PL
Rezystancyjne czujniki gazu są obecnie najpopularniejszymi czujnikami różnych gazów na rynku. Metoda pomiaru polega na obserwacji zmian rezystancji, które zależą od zmian stężenia badanego gazu w atmosferze. Wadą tych czujników jest mała selektywność na różne gazy wywołujące jednakową zmianę ich rezystancji. W pracy przedstawiono zasadę działania i budowę tych czujników. Przybliżono metodę zwiększającą selektywności i czułości detekcji różnych gazów w oparciu o równoległe pomiary rezystancji stałoprądowej czujnika oraz jej fluktuacji.
PL
W pracy przedstawiono budowę oraz zasadę działania przenośnego spektrometru Ramana, przygotowywanego w Katedrze Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Politechniki Gdańskiej. Opisano format plików *.SPC, który jest wykorzystywany przez oprogramowanie sterujące budowanym spektrometrem oraz stosowany przez większość komercyjnych aplikacji przeznaczonych do analizy widm Ramana. Przedstawiono podstawowe metody parametryzacji rejestrowanych widm, jakie się stosuje do automatycznej detekcji badanych substancji chemicznych.
EN
Design and operation principles of a portable Raman spectrometer have been presented. The spectrometer is in preparation in the Department of Optoelectronics and Electronics Systems. A file format *.SPC, used in Raman spectroscopy, has been described. The main methods of Raman spectra parameterization for automatic detection of chemicals has been enclosed as well.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.