Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Wood chip plastic composites (WCPC) with high mechanical properties were produced by combining long pine wood strands with formaldehyde-free binder systems. The obtained novel bio-based lightweight materials compensate major disadvantages of commonly used oriented strand board (OSB). WCPC are load- and application-optimized, non-toxic, with zero-waste and cost-efficient. Suitable binder systems and production process options for WCPC were selected. The behavior of strands when pressurized was investigated to specify the limit of the compression pressure, that did not cause damage of the wood cell walls. Specimens were produced with an experimental mold using thermoplastic as well as thermosetting binder systems and resin injection as well as hot compression molding techniques. Mechanical properties of WCPC were determined and compared with the properties of conventional wood-based materials.
PL
Otrzymano kompozyty polimerowe na bazie polipropylenu z udziałem długich zrębków drzewnych, spajanych octanem etylenowo-winylowym (WCPC). Materiały te kompensują wady tradycyjnych płyt OSB (orientowanych osiowo), są nietoksyczne, wytrzymałe na obciążenia, produkowane bezodpadowo i niewielkim kosztem. Dobrano odpowiedni system spajający oraz wariant procesu wytwarzania płyt WCPC. Określano wartość dopuszczalnego ciśnienia sprężania użytych zrębków drzewnych, nieuszkadzającego ich ścian komórkowych. Próbki wytwarzano w formie doświadczalnej z wykorzystaniem dwóch różnych układów spajających, metodą wtryskiwania żywicy oraz kompresyjnego formowania na gorąco. Oznaczano właściwości mechaniczne WCPC i porównano je z właściwościami konwencjonalnych materiałów drewnopochodnych.
EN
This paper describes a new on-line method for capacitance and dissipation factor measurements of high voltage bushings, for recording grid transients and for partial discharge monitoring at power transformers. The needed accuracy for reliable detection of failures is in the range of 5 pF for capacitance and 0.1 % for dissipation factor. To overcome these shortcomings, this paper introduces an absolute method for measuring capacitance and dissipation factor of HV bushings. As for off-line measurements, the discrimination between noise and true internal discharges is the key for successful diagnosis. Strategies for sensitive partial discharge measurements under disturbed on-line conditions are described, also involving measurements in the UHF range.
PL
Artykuł opisuje nowe metody pomiaru on-line pojemności i współczynnika strat przepustów wysokonapięciowych na potrzeby, monitorowania przepięć w sieci i wyładowań niezupełnych w transformatorach energetycznych. Według statystyk awaryjności przepusty WN są jedną z głównych przyczyn awarii transformatorów, co motywuje operatorów do ciągłego monitoringu on-line stanu układów izolacyjnych. Na potrzeby wiarygodnej diagnostyki wymagana jest dokładność pomiaru pojemności rzędu 5 pF i współczynnika strat rzędu 0,1%. Aby uzyskać taką rozdzielczość, wskutek braku symetrii w sieci, nie wystarczy względne porównanie prądów mierzonych w zaciskach pomiarowych w przepustach trzech faz. Dodatkowo, ten sposób pomiaru nie pozwala identyfikować procesu starzenia przebiegającego w trzech fazach ze zbliżonym tempem. W artykule przedstawiono metodę pomiaru rzeczywistych wartości pojemności i współczynnika strat przepustów WN. Pozwala ona uzyskać dokładność podobną do pomiarów off-line nawet w warunkach eksploatacyjnych. Wyładowania niezupełne są wczesnym wskaźnikiem zbliżającego się przebicia w izolacji WN. Ich pomiar na zacisku przepustu WN umożliwia wykrycie defektów w izolacji przepustu oraz transformatora. Podobnie jak w pomiarach off-line, rozróżnienie zakłóceń od rzeczywistych wyładowań wewnętrz izolacji jest kluczem do poprawnej diagnostyki. Opisano strategie czułego pomiaru wyładowań niezupełnych w warunkach on-line, z uwzględnieniem zakresu UHF.
EN
In the article geometrical problems elaborated by Teofil Żebrawski and published in 1847 have been presented. The paper printed by J. Cypeer in Krakow was an extension and complement of the first textbook on descriptive geometry by Franciszek Sapalski entitled “Descriptive Geometry with Application to Perspective, Shadows, Masonry, Carpentry and Other Constructions, Worked for the Use of Military Application School”(1822). T. Żebrawski in his publication based on the theoretical part elaborated by F. Sapalski and developed the issue of tangency of a straight line to a given surface, assuming that the line passes through any point not lying on this surface. In addition, he supplemented the Sapalski’s elaboration with the issues of intersections of developable and revolution surfaces.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia geometryczne opracowane przez Teofila Żebrawskiego i opublikowane w 1847r. Praca ukazała się nakładem J. Cypeera w Krakowie. Publikacja ta jest rozwinięciem i uzupełnieniem pierwszego podręcznika z geometrii wykreślnej autorstwa Franciszka Sapalskiego pt.”Geometria wykreślna z zastosowaniem do perspektywy, cieniów, gnomoniki, kamieniarstwa, ciesiołki i innych konstrukcji, wypracowana dla użytku szkoły wojskowej aplikacyjnej” z 1822 roku. Teofil Żebrawski w swojej publikacji, opierając się na części teoretycznej opracowanej przez F. Sapalskiego, rozwija zagadnienie styczności prostej do dowolnej zadanej powierzchni i wystawionej z dowolnego punktu nie leżącego na tej powierzchni. Ponadto uzupełnia opracowanie F. Sapalskiego o zagadnienia przenikania powierzchni obrotowych i rozwijalnych.
EN
In this paper we present the key points of the public address of F. Sapalski at the Cracow Scientific Society on 16 November 1817. F. Sapalski presenting the essence of the new science, descriptive geometry, refers in his speech to the practical benefits of its application in art, science, construction, architecture etc. An important element is also the assessment of the impact of descriptive geometry on the socio - economic development of the country. The author thus becomes the proponent of the idea of shaping the social being through the development of modern technical education.
PL
W artykule przedstawiono zasadnicze tezy, pierwszego publicznego, wystąpienia F. Sapalskiego w Krakowskim Towarzystwie Naukowym w dniu 16 listopada 1817 roku. F. Sapalski prezentując istotę nowej nauki, geometrii wykreślnej, odnosi się w swoim wystąpieniu do praktycznych korzyści wynikających z jej stosowania w sztuce, nauce, budownictwie, architekturze itp. Ważnym elementem jest także ocena wpływu geometrii wykreślnej na rozwój społeczno-ekonomiczny kraju. Autor przez to staje się także propagatorem idei kształtowania bytu społecznego poprzez rozwijanie nowoczesnej edukacji technicznej.
5
Content available remote Bonding of porous alumina structures with zirconia nanoparticles
EN
Porous alumina coatings with a final thickness in the order of 0.1 mm were produced by spraying ethanolic dispersions of particle mixtures onto steel substrates, followed by drying and heating at 500°C for 60 min. The coatings consisting only of a mixture of coarse and sub-žm sized alumina particles are generally poor in adherence and in abrasion resistance. By including a colloid of nanoscaled zirconia (d ∼ 7 nm, calculated from the specific surface area) to the dispersion, coatings with clearly improved mechanical properties can be obtained. The zirconia fraction of 8 vol.% (related to the ceramic content) causes strong bonding between the alumina particles and the substrate. This bonding effect is quantified by bending tests, which have been performed after spray drying the dispersions, pressing the powders to form mechanical testing beams and applying a heat treatment at 500°C. The bending tests reveal that strengths are improved at least by a factor of 5 when the nanoparticles are present in the mixture. The described method to establish ceramic bonds in ceramic structures at temperatures, which are far below usual sintering temperatures, is a typical effect which arises in the nano size range, as the nanoparticles’ high reactivity based on their large specific surface area is deployed.
PL
Porowate powłoki z tlenku glinu o końcowej grubości rzędu 0.1 mm wytworzono rozpylając zawiesiny etanolowe mieszanin proszków na stalowe podłoża, poddane następnie suszeniu i wygrzewaniu w 500°C przez 60 min. Powłoki składające się jedynie z mieszaniny gruboziarnistych i submikronowych cząstek tlenku glinu mają generalnie słabą przyczepność i odporność na ścieranie. Poprzez wprowadzenie do zawiesiny koloidu nanometrycznego dwutlenku cyrkonu (d ∼ 7 nm, obliczone z powierzchni właściwej) można uzyskać powłoki o wyraźnie polepszonych właściwościach mechanicznych. Udział dwutlenku cyrkonu wynoszący 8 % obj. (w stosunku do zawartości części ceramicznej) powoduje mocne połączenie pomiędzy cząstkami tlenku glinu i podłożem. Efekt wzmocnienia połączenia znajduje ilościowy wymiar w badaniach zginania, które przeprowadzono po wysuszeniu rozpyłowym zawiesin, prasowaniu otrzymanych proszków w postać belek do badań mechanicznych i zastosowaniu obróbki cieplnej w 500°C. Badania zginania ujawniają, że wytrzymałość poprawia się przynajmniej pięciokrotnie wtedy, gdy w zawiesinie występują nanocząstki. Opisana metoda wytworzenia ceramicznego połączenia w strukturach ceramicznych w temperaturach, które mieszczą się daleko poniżej zazwyczaj stosowanych temperatur spiekania prowadzi do typowego efektu, który powstaje w zakresie rozmiaru nano, ponieważ wprowadzana jest wysoka reaktywność nanocząstek związana z ich dużą powierzchnią właściwą.
6
Content available Dr Tomasz Sulima Samujłło - posthumous tribute
EN
The article presents curriculum vitae and professional career of Dr eng. Tomasz Sulima Samujłło. Dr eng. Tomasz Sulima Samujłło a research worker in the Faculty of Applied Mathematics AGH in Cracow died on February 10, 2009. Senior Lecturer (Adjunct), head of Division of Descriptive Geometry and Engineering Graphics and member of the Polish Society for Descriptive Geometry and Engineering Graphics. He published 55 scientific articles.
PL
W publikacji przedstawiamy życiorys i działalność zawodową dr inż. Tomasza Sulimy-Samujłło. Dr inż. Tomasz Sulima-Samujłło, pracownik Wydziału Matematyki Stosowanej AGH w Krakowie, zmarł w dniu 10 lutego 2009 roku. Adiunkt, długoletni kierownik Pracowni Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej oraz członek Polskiego Towarzystwa Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej. Opublikował 55 artykułów naukowych.
EN
Power transformers are critical, capital-intensive assets for utilities and industry. Transformers are extremely reliable; however, many of the transformers in use today have already exceeded their design life. Today transformers are not automatically replaced, if they have reached the end of their life span, but left in service as long as possible. In contradiction to the past power transformers are operated nowadays at or above rated power. This accelerates the ageing process of the inner insulation, particularly of the insulation paper, which cannot be easily replaced. Investments of new transformers have to be planned in advance because big transformers cannot be bought ready made from the factory. For a systematic replacement and to avoid unexpected breakdowns diagnostic tools are more and more important. Reliable assessment of the ageing state of high voltage power transformers is a basic condition for a failsafe and cost-saving service. One ageing indicator is the water content in the solid part of the insulation (paper, pressboard). Water is an ageing product and accelerates the further deterioration of cellulose through de-polymerization. In addition increased water content in oil may cause bubble formation and lead to an electrical breakdown. It is important to have reliable tools for measuring the water content in the oil-paper-insulation. This way unexpected breakdowns can be avoided and the maintenance, repair or replacement can be scheduled in time. Additional diagnosis tools are necessary for locating faults to avoid unexpected complete breakdowns and enable repair and maintenance work before it is too late. Those faults are often indicated by the oil analysis, which is a proved and meaningful tool. The paper gives an overview about the latest measuring technologies and contains interesting case studies for successful insulation diagnosis and fault locations in power transformers.
PL
Transformatory energetyczne są bardzo ważnymi, wymagającymi wysokich nakładów kapitałowych urządzeniami użytku publicznego i przemysłu. Transformatory są niezwykle niezawodnymi urządzeniami, jednakże wiele z nich, będących obecnie w użytku, już przekroczyło zaprojektowany okres eksploatacji. W obecnych czasach transformatory nie są wymieniane automatycznie na nowe po przekroczeniu okresu trwałości, ale pozostają w użytku tak długo jak to tylko możliwe. W przeciwieństwie do przeszłości, transformatory są użytkowane obecnie na poziomie lub powyżej poziomu mocy znamionowej. To przyspiesza proces starzenia izolacji wewnętrznej, a w szczególności papieru izolacyjnego, która nie może być łatwo wymieniona. Inwestowanie w zakup nowych transformatorów musi być planowane z wyprzedzeniem, jako że duże transformatory nie są dostępne pod postacią wyrobu gotowego w fabryce. A więc narzędzia diagnostyczne dla celów systematycznej wymiany i uniknięcia nieoczekiwanych awarii stają się coraz ważniejsze. Rzetelna ocena stanu starzenia się wysokonapięciowego transformatora energetycznego jest podstawowym warunkiem dla obsługi mającej na celu eliminację awarii i redukcję kosztów. Jednym ze wskaźników stanu starzenia się jest zawartość wody w części stałej izolacji (papier, preszpan). Woda jest produktem procesu starzenia się i przyspiesza dalsze pogarszanie się jakości celulozy poprzez depolimeryzację. W dodatku, zwiększona zawartość wody w oleju może powodować powstawanie „bąbelkowania” i prowadzić do awarii elektrycznej. Ważnym więc jest posiadanie godnych zaufania narzędzi do pomiaru zawartości wody w izolacji olejowo-papierowej. W ten sposób można uniknąć niespodziewanych awarii, a obsługa, naprawa czy wymiana mogą być zaplanowane we właściwym czasie. Celem lokalizacji uszkodzeń, aby uniknąć nieoczekiwanych awarii i umożliwić przeprowadzenie napraw i prac obsługowych zanim będzie za późno, potrzebne są dodatkowe narzędzia diagnostyczne. Uszkodzenia takie są często ujawniane poprzez analizę oleju, która to analiza jest sprawdzonym i mającym duże znaczenie narzędziem. Artykuł ten stanowi przegląd najnowszych technik pomiarowych i zawiera interesujące przypadki badań, w wyniku których przeprowadzono pomyślnie diagnostykę izolacji i zlokalizowano uszkodzenia w transformatorach energetycznych.
EN
The breakdown voltage of mineral insulation oil was systematically investigated under the influences of moisture, acidity, pressure and particles. The standards IEC156/95 (VDE0370/Part5/96 and ASTM D1816) specified the test conditions! Moisture provides charge carriers, therefore a moisture saturation of 0 to 20 prec. decreases the breakdown voltage from 72 down to 61 kV. Acids as aging products decrease the dielectric strength too for the same reason. Not the total acid number TAN, but the low molecular acids effect the major decrease. Since the breakdown process starts with a microscopic bubble, an increasing pressure increases the breakdown voltage too. The observed asymptotic behaviour seems to come to a maximal end value of the breakdown voltage at around 150 kV. Under-intlation supports bubble generation, decreasing the dielectric withstand strength. Dry particles (cellulose fibres) decrease the breakdown voltage only at under-inflation, nearly no influence was observed at atmospheric pressure.
EN
Dielectric measurements and diagnostic methods are established procedures to evaluate moisture as an ageing indicator in commonly used oil-paper insulations of power transformers. Both the measurements themselves as well as the analysis of collected data contain several uncertainties and sources of error. This investigation discusses the sources of error and gives a further insight to the influences of transformer insulation design (geometry), insulation temperature, moisture equilibrium in oil and paper and other aspects regarding practical measurements. The dominating impact on dielectric analysis is related to the insulation temperature rather than insulation geometry. Limits and influences on linear modelling of multilayer insulations by equivalent circuits are described too. The investigation includes all the common dielectric diagnostic methods for oil-paper insulations: Recovery Voltage Method (RVM), Polarisation and Depolarisation Currents (PDC) and Frequency Domain Spectroscopy (FDS).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.