Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Redukcja szkodliwych emisji i zmniejszenie zużycia energii, stosownie do wymagań UE, wyznaczać będzie kierunki postępu technologicznego w przemyśle materiałów budowlanych. Równocześnie wymagania te stwarzają zapotrzebowanie na nowe, dotąd niewytwarzane materiały proekologiczne dla wielu dziedzin. Przykładem jest szkło dla energetyki odnawialnej. Stanowi ono szanse rozwoju, którą producenci materiałów budowlanych powinni wykorzystać.
EN
The target emissions and energy consumption reduction according to EC requirements will determine the technological progress in the building materials industry at the nearest future. On the other hand they create opportunity for new and sophisticated products which will allow energy saving, and CO2 reduction in many fields of human activity. Glasses for solar energy production are the example.
PL
W lipcu br. w Pradze odbył się 23. Międzynarodowy Kongres Szkła zorganizowany przez Międzynarodową Komisję Szkła (International Commission on Glass – ICG). Lokalnymi organizatorami kongresu były: Czeskie Towarzystwo Szklarskie i Słowackie Towarzystwo Szklarskie. Obie organizacje wyróżniają się aktywną działalnością na arenie międzynarodowej. W 1977 r. ówczesna CsVTS Spolecnost Silikatova organizowała w Pradze 8. Kongres ICG. Słowacy byli organizatorami 11. Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Nauki i Technologii Szkła (ESG), która odbyła się w Trenczynie (Słowacja) w 2008 r., a w 2011 r. zorganizowali Międzynarodową Szklarską Konferencję Naukową pod auspicjami Grupy Wyszehradzkiej, przy wsparciu organizacji narodowych członków grupy, m.in. Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. W 2014 roku odbędzie się następna taka konferencja. Prezesem ESG i sekretarzem generalnym ICG jest dr Peter Šimurka ze Słowacji.
PL
W roku bieżącym przypada 60 rocznica działalności na AGH Katedry Technologii Szkła utworzonej w 1952 r., na ówczesnym Wydziale Ceramicznym a noszącej obecnie nazwę Katedry Technologii Szkła i Pokryć Amorficznych. Wówczas była to pierwsza w Europejskim Szkolnictwie Wyższym Katedra o takim profilu działania. W publikacji przedstawiono ważniejsze osiągnięcia naukowe Katedry w dziedzinie tradycyjnej technologii szkła, nowoczesnych zaawansowanych szkieł i materiałów szkło-ceramicznych, w tym materiałów dla optoelektroniki, materiałów bioaktywnych, hybrydowych organiczno-nieorganicznych szkieł i powłok na szkła, emalii i warstw ochronnych na metale, teorii stanu szklistego materii i krystalizacji szkieł, a także archeometrii szkieł, korozji i konserwacji szkieł zabytkowych i in.
EN
60-ty years ago at 1952 year at Faculty of Ceramics, of AGH the University of Science and Technology in Krakow has been organized Department of Glass Technology, now Department of the Technology of Glass and Amorphous Coating. At that time it was the first Department of such a profile in the European Universities. Scientific achievements of the Department in the traditional glass technology, modern advanced glasses and glass ceramics including materials for optoelectronics, bioactive materials, hybrid inorganic-organic glasses and coating on glass, protective enamels and thin layers on metals, glassy state of matter theory and glass crystallization, as well as glass archeometry and ancient glasses corrosion and conservation are shortly described.
5
Content available remote Profesor Edward Gorlich twórca oryginalnych koncepcji naukowych, 1914-2009
PL
Przypomniano karierę naukową profesora Edwarda Görlicha, dr. honoris causa AGH, oraz przedstawiono informacje o stworzonych przez niego ideach naukowych wyprzedzających aktualny stan wiedzy w różnych dziedzinach. Należą do nich chemia krzemianów, krystalochemiczna koncepcja wiązania chemicznego, natura Wszechświata i rola pełniona w nim przez oddziaływania chemiczne, a także geneza, prehistoria oraz ewolucja ludzkiego języka. Jest autorem nowej koncepcji elektroujemności jako ogólnego parametru natury krystalochemicznej charakteryzującego wiązania chemiczne i oddziaływania chemiczne pomiędzy atomami. Jego elektroujemność (xG) odpowiada efektywnemu ładunkowi jądra atomowego lub kationu Zeff (eV) wyznaczonego z energii jego jonizacji (Iv), zatem xG = Zeffv = v√I'V, gdzie v oznacza wartościowość. Zeffv pozwala wyliczyć parametry charakteryzujące wiązanie pomiędzy dwoma atomami, to jest jego jonowość (iG), lokalizacje L elektronów wiążących (kowalencyjność wiązania) i ekranowanie jądra przez elektrony ρ. Pokazano użyteczność tych parametrów dla określenia mechanizmu reakcji chemicznych w ciałach stałych i ich prognozowania. Krystalochemiczne podejście do procesów chemicznych daje zrozumienie ich pierwotnej przyczyny, którą są oddziaływania międzyatomowe uzupełniające badania metodami termodynamiki chemicznej, zwłaszcza w odniesieniu do stanów nierównowagowych. Jest użyteczna w badaniach złożonych struktur, również amorficznych.
EN
A scientific career of Edward Görlich, professor and dr. h. c. of AGH University of Science and Technology in Kraków was presented and outstanding ideas created by him described. His theories concerning the chemistry of silicates, chemical bonds and electronegativity, nature of the Universe, including chemical interactions in it, and the origin, prehistory and evolution of human languages are described in the paper. He is the author of a new concept of electronegativity as a general crystal-chemical factor characterizing chemical bonds and chemical interactions between the atoms. His electronegativity (xG) corresponds to the effective nuclear charge of an atom or a cation Z(effv), in eV, calculated from the ionization energy (Iv) and xG = Z(effv) = v√I'V , where v is its valence number. Z(effv) value can be used for calculation of the factors characterising the chemical bond binding two atoms, i.e. its ionicity (iG), binding electrons localization factor (L) (covalence of bond), and screening of nuclei by electrons (ρ).Usefulness of the chemical bond characterising parameters for understanding and predicting the mechanisms of chemical reactions in solids is presented. The Görlich crystal-chemical approach is complementary to the thermodynamic analysis of chemical processes, especially in case of metastable states of systems, as informing about the atomic interactions which are a primary reason of everything; it is effective in the study of polycomponent and complex structure solids, including amorphous bodies.
6
Content available remote 60 lat kształcenia kadr i badań naukowych nad szkłem na AGH
PL
W roku bieżącym przypada 60 rocznica działalności na AGH Katedry Technologii Szkła utworzonej w 1952 r. na ówczesnym Wydziale Ceramicznym, a noszącej obecnie nazwę Katedry Technologii Szkła i Powłok Amorfi cznych. Wówczas była to pierwsza w Europejskim Szkolnictwie Wyższym Katedra o takim profilu działania. W publikacji przedstawiono ważniejsze osiągnięcia naukowe Katedry w dziedzinie tradycyjnej technologii szkła, nowoczesnych zaawansowanych szkieł i materiałów szkło-ceramicznych, w tym materiałów dla optoelektroniki, materiałów bioaktywnych, hybrydowych organiczno-nieorganicznych szkieł i powłok na szkła, emalii i warstw ochronnych na metale, teorii stanu szklistego materii i krystalizacji szkieł, a także archeometrii szkieł, korozji i konserwacji szkieł zabytkowych i in.
EN
60 years ago, in the year 1952, the Department of Glass Technology (DGT) has been founded at the Faculty of Ceramics of the AGH University of Science and Technology in Cracow, as the fi rst department of such a profi le at the European Universities. Scientific achievements of the Department of Glass Technology and Amorphous Coatings, which continues the tradition of DGT, are shortly described. They comprise the traditional glass technology, modern advanced glasses and glass ceramics, including materials for optoelectronics, bioactive materials, hybrid inorganic-organic glasses and coatings on glass, protective enamels and thin layers on metals, glassy state of matter theory and glass crystallization, as well as glass archeometry and studies on corrosion and conservation of ancient glasses.
PL
Przedstawiono sposoby zmniejszenia zużycia energii i redukcji emisji rekomendowane przez międzynarodowe organizacje szklarskie. Nowoczesna technologia wytwarzania zestawu szklarskiego obejmująca selektywne przedmieszanie składników, mechaniczną ich aktywację, a niekiedy spiekanie, stanowi najbardziej efektywną drogę do poprawienia szybkości topienia i zmniejszenia kosztów ogrzewania.
EN
The methods of energy consumption diminishing and air pollutions reduction, recommended by international glass organization are presented. Modern glass batch production technology including selective blending, compaction, mechanical activation of components, preheating is indicated as the most effective way to improve melting rate and reduce heating expenses.
8
Content available remote Jak tworzyliśmy naukę w powojennej Polsce
9
Content available remote Strategia rozwoju badań i technologii szkła
PL
Zaprezentowano strategię rozwoju badań i technologii w dziedzinie szkła, opracowaną w ramach projektu Forsight-Foremat, poświęconemu scenariuszom rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych. Głównym zadaniem przemysłu szklarskiego jest wprowadzenie nowych metod służących redukcji zużycia energii oraz emisji CO2. Postuluje się zwiększenie zainteresowania jednostek badawczo-rozwojowych problemami technologicznymi przemysłu szklarskiego. Proponuje się utworzenie programu badawczo-wdrożeniowego "Materiały na ekologiczny dom". W zakresie zaawansowanych materiałów należy skoncentrować uwagę na włóknach optycznie aktywnych dla optoelektroniki, włóknach tekstylnych i wzmacniających kompozyty, nowych pokryciach na szkło i materiały dla energetyki solarnej, jako obecnie najbardziej perspektywicznych.
EN
Strategy of the development of glass science and technology in Poland has been elaborated in the frame of Forsight-Foremat project on the technology of modern metals, ceramics and composites development. As a main effort for the glass industry in the nearest future are the new methods to reduce energy consumption and minimized the CO2 emanations. Increase an effort of R&D centers on glass industry problems is postulated. Program "Materials for Ecologic House" is proposed. Scientific and technical works should be focused on optic active fibers for optoelectronics, textile and reinforcement fibers, new coating on glass and materials for solar energy as most prospecting.
10
Content available remote Luty szklane dla wysokotemperaturowych tlenkowych ogniw paliwowych (SOFC)
PL
Badano szkła krzemianowe barowe w zastosowaniu na luty do planarnych ogniw paliwowych SOFC do łączenia ceramiki YSZ i interkonektorów stalowych. Zbadano strukturę i właściwości termiczne szkieł bezalkalicznych z układu BaO- MgO- ZnO-SiO2 o zawartości SiO2 jako składnika więźbotwórczego mniejszej niż 40 % mas. Pokazano wpływ proporcji pomiędzy zawartością tlenków metali ziem alkalicznych BaO, MgO, ZnO, jako modyfikatorów, na strukturę i właściwości termiczne badanych szkieł. Analiza lokalnych oddziaływań międzyatomowych, składników szkła, mierzonych ich elektroujemnością, pozwoliła wyjaśnić zależności pomiędzy strukturą a właściwościami badanych szkieł barowych. Wytypowano szkło najbardziej odpowiednie jako lut.
EN
The barium silicate glasses were studied as a potential sealant for planar SOFC fuel cells to join YSZ ceramics and steel interconnectors. The present paper describes the results of an investigation of the alkali-metal free glasses, based on the BaO–MgO–ZnO–SiO2 system, and containing less than 40 wt.% of SiO2 as the network forming component. The influence of a change in the proportion of alkaline-earth oxides BaO, MgO, ZnO added as modifiers on the structure and thermal properties of the glasses will be demonstrated. The analysis of local atomic interactions in terms of the electronegativity value is used to explain the relationship between glass structure and properties. The prospective glass is indicated for sealant applications.
EN
The state of the art in the areas glass science and technology today and questions in future development, applications and new opportunities for glass discussed at the 9-th ESG Conference in Trenčin are presented. The main nowadays efforts and challenges for the glass industry in Poland are discussed. They are similar to threats for glass production considered at the Conference. The main objects of scientific researches helping to prevent them are indicated.
12
Content available remote Dawno oczekiwana książka o surowcach mineralnych
EN
Paper is a short information on the World Exhibition of Innovations, Research and New Technologies BRUSSELS EUREKA 2007, Brussel, Belgium 22-27 November 2007. The innovations presented there by Institute of Glass, Ceramics, Refractories and Construction Materials granted with Gold Medal of EUREKA 2007 are described. They are: VitroFosMaK, silicate proecological soil fertilizing glass, the achievement of Glass Branch of the Institute in Cracow and the ceramic lining of the performed bottom on a heat exchanger of the sulphuric acid installation innovation elaborated by Refractories Branch of the Institute in Gliwice.
14
Content available remote Cs containing borosilicate waste glasses
EN
Vitrification has been recognized as the best method of the neutralization and immobilization of the radioactive and toxic waste. Toxic elements are introduced into the structure of chemically durable glasses (waste glass). SiO2-B2O3-Al2O3-Na2O glass is one of the most commonly used waste glass. Radioactive 137Cs is often a dangerous contaminant of hospital and laboratory waste. Incineration of these waste and vitrification of ash by its co-melting with borosilicate glass is the perspective method of immobilization of this nuclide for safety waste storing. The influence of the partial substitution of Na by Cs and of the introduction of CaO as the main waste incineration ash component in the SiO2-B2O3-Al2O3-Na2O waste glass on the change of its structure, crystallization ability, and physical properties were studied.
15
Content available remote Crystallochemical aspects of structure controlled processes in oxide glasses
EN
Nano size crystals formation in SiO2-Al2O3-MgO-TiO2(ZrO2) glasses as a structure controlled process is described. The applicability of the structure - chemical parameters for prediction and modelling of the middle range ordering in glass as a nanocrystals precursor are presented.
16
Content available remote Czy szkło to ceramika.
EN
In handbooks on modern material science three groups of materials are distinguished according different chemical bond in they structure they are ceramics, metals and polymers. In this classification, glass as the material of covalentionic bonds is joint to ceramics. However glass has its strong identity and in the common meaning it is quite different material on account properties and micro and macro structure differences. Glass is homogeneous amorphous, but ceramics is heterogeneous multiphase material. Glass is obtained by melting, and glassware are formed from the liquid melt but ceramic materials are formed by plastic mass shaping or pressing of powders and their sintering. Due to this physico-chemical fundaments of glass and ceramic manufacturing processes are different. As a consequence glass and ceramics has generally separate technical and scientific literature and independent scientific and business organizations. Even so using ceramics as a term, including the glass is reasonable only in a very general considerations concerning problems common for the both materials.
18
Content available remote "Szkło i Ceramika" 70 lat w służbie przemysłu, techniki, nauki, kultury.
EN
Production of ceramics and glass has a long tradition in Poland. It can be traced back to prehistoric times and in the periods of Lusitze and Celtic cultures it was particularly rich. Production of porcelain and majolica began in the XVIIIth century. The glass workshops functioned since the Xth century, and the manufacturing of stained glass started in the XIIth century. The abundance of sand and the large forests, which supplied fuel and wooden ash as flux, were the basis for the functioning of "forest glass works" in the whole country. Production of glass and ceramics on industrial scale began in the early XIXth century. At presence, Poland is an important produced and exporter of white ware and ceramic tiles, flat glass, container glass and table ware, including hand-made, and decorated and artistic glass. Production of isulating glass units and safety glass on the large scale has been developed. The journal "Glass and Ceramics" during 70 years of its existence, constributed to the development of the production of ceramics and glass form the hand-operated to the automated stage by informing the readers about the technical progress and market in Poland and abroad. It propagated the knowledge of the history of the production of ceramics and of the cultural heritage as represented by ancient glass and ceramic objects. The Journal informs also about the results of scientific investigations carried out in Poland. The investigations are concentrated on biomaterials, nanomaterials, smart materials, materials for optoelectronics, problems of environmental protection and utilization of wastes, as well as on other problems essential to the progress of civilization. The importance and the function of the journal are presented against the background of 70 years of its activity.
19
Content available remote Rozwój technologii i nauki o szkle w Polsce.
20
Content available remote Kwarcowa szkło-ceramika.
PL
Odmiana wysokotemperaturowa kwarcu, o strukturze wysyconej Li, Mg, Al lub domieszkami innych kationów jest ważnym składnikiem szeregu nowoczesnych nanokrystalicznych materiałów szkło-ceramicznych (dewitryfikatów). Korzystając z metody HREM zbadano mechanizm tworzenia się tej specyficznej fazy krystalicznej w szkłach z układu SiO2-Al2O3-MgO-TiO2. Wykazano, że jej powstawanie zachodzi w specyficznych warunkach. Towarzyszy ono przejściu szkła ze stanu ciała stałego, sztywnego, w stan wiscoelastyczny w czasie jego ogrzewania i odbywa się poprzez dyfuzyjną redystrybucję kationów modyfikatorów, której towarzyszy reorientacja czworościanów więźby w strukturze szkła. Aktywacja trybologiczna umożliwia wywołanie krystalizacji kwarcu, która jest nukleowana powierzchnią drobnych ziaren szkła. Pozwala to na wytwarzanie kwarcowej szkło-ceramiki przez długotrwałe spiekanie aktywowanego proszku szkła okiennego.
EN
High temperature quartz modification, containing Li, Mg, Al, or another structural admixtures is an important component of several modern nanocrystalline glass-ceramic materials. Mechanism of this crystal phase formation in the amorphous structure of SiO2-Al2O3-MgO-TiO2 glass was studied by HREM method. It was established that its crystallization is of specific character. It is accompanying the transformation of glass from its rigid, solid body state to visco-elastic state during heating and is realized by diffusional modifiers redistribution and reordering network tetrahedra. TiO2 is activating this process as component incorporating into the quartz structure. Tribological activation makes possible surface nucleated high quartz formation in materials obtained by sheet glass powder sintering.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.