Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Problemy zużycia szyn i kół tramwajowych w warunkach wrocławskich
PL
W referacie poruszono zagadnienia trwałości zestawów kołowych w trakcji tramwajowej. Proces eksploatacji kół tramwajowych w większych miastach w Polsce przebiega w specyficznych warunkach. Dotychczasowe doświadczenia w środowisku wrocławskim, wykazały, że zużycie profili starego typu T było mniejsze niż typu PST, stąd opory przed upowszechnieniem nowego profilu, zalecanego od wielu lat przez producentów taboru tramwajowego. Celem tego referatu jest przywołanie argumentów przemawiających za przeprowadzeniem badań eksploatacyjnych wraz z ich planem. Przygotowywane badania mają posłużyć do lepszego poznania zjawisk zużycia kół oraz czynników wpływających na nie.
EN
The article presents factors have influence on the operation process safety of tramway rolling stock, and in consequence will have influence on service intervals. The main goal is to collect a set of important factors, which will be helpful in planning of operation research. The boundary conditions of tramway operation and maintenance change for different cities in Poland. In the Wroclaw City case, the newest wheel profile PST is nor used, as consequence of studies were made ten years ago. In later, processes occurring in the operation and maintenance of tram vehicles were identified. Also influencing factors due to each process phase were described. Then a concept of operation research for a new rolling profile of wheels was introduced. The paper ends with a summary and further research perspectives.
PL
Brak uregulowań prawnych dotyczących recyklingu autobusów, powoduje powstawanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie recyklingu opracowanych przez producentów w zakresie recyklingu. W pracy omówiono recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji, a w szczególności autobusów. Przedstawiono wyniki działań związanych z identyfikacją i analizą zasad recyklingu PWE. Ponadto poruszono aspekty dotyczące analizy rynku produkcji autobusów i ich sprzedaży na terenie Polski oraz innych krajów UE. Przeprowadzono analizę recyklingu autobusu jako źródła materiałów/odpadów niebezpiecznych.
EN
There are no regulations regarding the recycling of buses, results in the formation of innovative recycling solutions developed by manufacturers for recycling. The paper discusses the recycling of end of life vehicles, especially buses. Presents the results of activities related to the identification and analysis of the recycling PWE. In addition, aspects addressed on market analysis and the production of buses sold in the Polish and other EU countries. An analysis of the bus as a source of recycled materials / hazardous waste.
PL
W artykule poruszono problematykę bardzo ważną z punktu widzenia magazynów, które w logistycznych łańcuchach dostaw zużywają w przeliczeniu na pojedyncze obsługiwane jednostki ładunkowe gigantyczne wielkości energii – energii która jest potrzebna dla utrzymania stawianych przez normy, firmy kooperujące – wymagań technologicznych w postaci warunków termicznych składowania.Dla tego typu magazynów przedstawiono model matematyczny obliczeń w postaci zależności matematycznych. Wyprowadzenie wzorów weryfikowano na bieżąco spotykanymi w literaturze wartościami poszczególnych współczynników. Dla wyprowadzonych zależności przeprowadzono krótkie obliczenia testowe, aby pokazać możliwość praktycznego zastosowania modelu. Wyniki obliczeń dla przykładowego obiektu dają zadowalające wynik. Wskazane jest dalsze testowanie modelu matematyczne pod kątem weryfikacji współczynników doświadczalnych.
EN
The article deals with the problem of very important from the point of view of storage which logistics supply chains consume per unit of cargo handled single gigantic size of energy - energy that is needed to maintain the standards set by, the companies cooperating - the technological requirements in the form of thermal storage. For this type of magazine presents a mathematical model calculations in the form of mathematical relationships. Derivation of formulas verified to date encountered in the literature values of the individual coefficients. Derived according to the calculation carried out a short test to show the possibility of practical application of the model. The results of calculations for a typical example give a satisfactory outcome. It is further testing the mathematical model for the verification of the experimental factors.
PL
Do oceny zużycia energii w magazynie służą wskaźniki efektywności energetycznej magazynu, pozwalająceśledzić wpływ poszczególnych obszarów funkcjonowania magazynów, które charakteryzuje wysoka energochłonność. Niestety takich parametrów dla logistycznych systemów magazynowych nie opracowano – w przedstawionej literaturze przedmiotu ich się nie znajdzie. Posługując się wyprowadzonymi w referacie wzorami na wskaźniki energochłonności, możliwe jest zaplanowanie rozwiązań i działań mających na celu zmniejszenie energochłonności funkcjonowania. Wskaźniki mogą być również potraktowane jako kluczowe wskaźniki efektywnościi służyć ocenie stopnia realizacji celów energetycznych magazynu. Wyprowadzenie wzorów poprzedziła ogólnadyskusja podstaw fizyki zjawiska w zakresie energii i mocy. Dalej wyprowadzono wzory na poszczególne wskaźniki: w zakresie technicznym i kosztowym.
EN
To evaluate the energy consumption in the warehouse are energy efficiency indicators warehouse to track the impact of specific areas of the magazine, which is characterized by high energy consumption. Unfortunately these parameters for logistic storage systems not developed - in the illustrated literature did not find them. Using the formulas derived in the paper on indicators of energy consumption, it is possible to plan solutions and actions aimed at reducing the energy intensity of the operation. Indicators can also be considered as key performance indicators and to serve the objectives of assessing the degree of energy storage. Derivation of formulas preceded by a general discussion of the underlying physical phenomena in the field of energy and power. Next derived formulas for individual indicators: the technical and cost.
PL
System ruchomej drogi postrzegany jest jako konkurencyjny w stosunku do popularnego i dominującego obecnie transportu drogowego. W artykule założono, że tego typu komunikacja może być traktowana jako 3610 doskonałe uzupełnienie transportu samochodowego. Zaproponowano komunikację typu „ruchoma droga” między Polską a Republiką Czeską i dokonano oceny czy jej uruchomienie, przy udziale transportu drogowego, wpłynęłoby na skrócenie czasu oraz obniżenie kosztów przewozu ładunków w relacji Skandynawia (Norwegia, Szwecja) – Europa Południowa i Środkowa (Włochy, Chorwacja, Węgry) przez polskie porty morskie (Gdynia, Świnoujście) w porównaniu do transportu drogowego
EN
The moving road is seen as competitive in relation to currently popular and dominant road transport. This article assumes that this type of communication can be considered as a perfect complement to road transport. It was suggested a "moving road" between Poland and the Czech Republic and an assessment of whether its launch, with the participation of road, would shorten the time and reduce the cost of transporting goods from Scandinavia (Norway, Sweden) to Southern and Central Europe (Italy, Croatia , Hungary) by the Polish sea ports (Gdynia, Swinoujscie) compared to road transport.
PL
Opisano zebrane dane literaturowe dotyczące problemów ekologistycznych w Polsce po zmianie przepisów w 2013 r. Zebrano i opracowano w postaci tabel i wykresów dostępne dane z dokumentów GUS i UE. Następnie przedstawiono zebrane w toku prowadzonych badań dane z wybranych gmin, z terenu Polski. Badania miały na celu zweryfikowanie danych statystycznych z rzeczywistymi w kontekście prowadzenia współpracy z przemysłem B+R. Ilość odpadów segregowanych i odzyskiwanych w sposób systematyczny rośnie. Wskaźnik ten zazwyczaj podaje się w przeliczeniu na mieszkańca – i tak w Polsce wynosił on za 2013 rok 320 kg/miesiąc/mieszkaniec wybranej gminy.
EN
Described collected literature data on problems ekologistycznych in Poland after the change in legislation in 2013 were collected and compiled in the form of tables and graphs available data from the Central Statistical Office documents and the EU. Then presents collected during the research data of the selected municipalities from Polish. The study aimed to verify the statistical data in the context of the actual conduct of collaboration with industry R & D. The amount of waste sorted and recycled in a systematic way to grow. This ratio is usually administered per capita - and so he was in Poland for 2013 years 320 kg / month / resident of the municipality.
PL
W artykule przedstawiono problem energochłonności logistycznych systemów magazynowych. Uwzględniono w bilansie energochłonności udział oświetlenia magazynu. Okazuje się, że stanowi on dość duży udział w całości, bo sięga nawet 30-40%. Wykonano krótką charakterystykę możliwych do stosowania w magazynach technologii oświetleniowych. Zaproponowano rozwiązania poprawiające oświetlenie, bez wykorzystywania energii elektrycznej. Dla przeprowadzonej rozprawy wykonano testowe obliczenia wg podanego algorytmu.
EN
The article presents the problem of energy consumption in logistics storage systems. Taken into account in the balance of energy consumption of the lighting part warehouse. It turns out that it is a fairly large share of the total, as high as 30-40%. Made a brief description of possible use in warehouses lighting technologies. Proposed solutions to improve lighting without using electricity. For the hearing conducted test calculations made by the specified algorithm. The calculation results give strong position in the rankings University of Technology.
PL
W artykule przedstawiono przypadek gdy w logistycznym systemie magazynowym wykorzystuje się ogniwa fotowoltaniczne. Przeprowadzono dyskusję na temat warunków funkcjonowania ogniw oraz ograniczenia techniczne występujące w systemach logistycznych. Przeanalizowano dostępne materiały literaturowe mogące mieć zastosowanie w obliczeniach. Dla przykładowego magazynu wykonano obliczenia testowe z wykorzystaniem wyprowadzonych zależności matematycznych. Otrzymane wyniki wymagają dalszych badań eksperymentalnych w celu optymalizacji obliczeń. Referat kończą wnioski.
EN
The article presents a case where the logistics storage system uses photovoltaic cells. A debate on the conditions for the functioning of the cells and the technical limitations in logistic systems. Examines the literature available materials that could be used in the calculation. For exemplary storage test calculations were performed using the derived mathematical relationships. The results require further experimental studies to optimize the calculation. The paper ends requests.
PL
W pracy omówiono skalę przewozów ładunków niebezpiecznych transportem kolejowym. Omówiono najważniejsze akty prawne regulujące przewozy materiałów niebezpiecznych koleją. Szczególną uwagę zwrócono na środki transportu – głównie wagony cysterny, ich odmiany. Przedstawiono statystyki zdarzeń wycieków substancji niebezpiecznych z cystern na przestrzeni ostatnich 10 lat. Zwrócono uwagę na wymagania stawiane urządzeniom łagodzącym siły wzdłużne działające na przewożone ładunki oraz sposoby ich łagodzenia. Zaproponowano metodę systemowego podejścia do transportu materiałów niebezpiecznych dla pełniejszej identyfikacji zagrożeń. Praca kończy się podsumowaniem, które zwraca uwagę na szerszy kontekst dbałości o bezpieczeństwo transportu kolejowego ładunków niebezpiecznych.
EN
The paper discusses the scale of transport of dangerous cargo by rail transport. It describes the most important regulations in transporting dangerous materials by train. Particular attention was paid to the means of transport - mainly tank, wagons and their variety. It presents statistics of dangerous events in railway transportation, such as leakage of dangerous materials in the last 10 years. Attention was drawn to the requirements of equipment responsible for smoothing longitudinal forces acting on the cargo, and ways to mitigate them. Work concludes with a summary, which draws attention to the broader context of concern for the safety of rail transport of dangerous cargo.
PL
W artykule przedstawiono problematykę odzysku energii kinetycznej w wózkach widłowych pracujących w magazynach towarów sztukowych, paletowych. W tym celu wykonano bilans energetyczny pracy wózka widłowego. Obliczono jaka część energii elektrycznej może być odzyskana. Na tej podstawie przeprowadzono analizę możliwości zmagazynowania energii na bardzo krótko w akumulatorze zbudowanym z superkondensatorów. Pozostaje sprawą dalszą problem konstrukcji zasilacza pozwalającego bez usterek skuteczne ładowanie superkondensatorów oraz problem zmieszczenia baterii superkondensatorowej w wózku widłowym.
EN
In the article the problem of the recovery of kinetic energy in forklifts working in the warehouses of goods piece, pallet. For this purpose, the energy balance of the work performed forklift. Calculated how much of the energy can be recovered. On this basis, an analysis of the possibility of storing energy in the very short battery composed of supercapacitors. Remains a continuing problem of power supply design allows trouble-free and efficient charging supercapacitor battery issue supercapacitors fit in a forklift.
PL
Problem optymalnego doboru wózka widłowego w logistycznym systemie transportu bliskiego dla magazynu sztukowych jednostek paletowych, występuje zarówno na etapie jego projektowania jak i rewitalizacji. Dotychczas zagadnienie to rozwiązuje się w oparciu o deterministycznie określone normy czasowe (dawne normy branżowe PN lub metodykę MTM), praca zawiera teoretyczne podstawy komputerowego modelowania tych zagadnień w systemie ReSolver oraz przykładowe obliczenia dla zadań przemysłowych, z wynikami
EN
The problem of optimal selection of a forklift truck in logistics handling system for a magazine piece cargo pallet units, occurs both at the stage of design and revitalization. Until this issue is resolved based on a deterministic time-specific standards (former industry standards BS or methodology MTM), the work includes theoretical foundations of computer modeling of these issues in the system resolver, and sample calculations for industrial tasks, the results.
EN
The paper presents the results of laboratory tests of passive RFID tags, which were conducted at the laboratory in order to determine the application area of this technology. The study was conducted in three stages: transponders reviews, that involved reading parameters such as the positional relationship between the transponder antenna and the maximum reading distance. The influence of typical packaging materials such as cardboard, foil, etc. on the correctness of reading was also taken into account, dynamic tests of transponders that involved reading tags in a linear or rotary motion at diff erent speeds. Reading more moving transponders, which are also close to each other, was carried out, and transponders research programme, which was to determine the possibility of writing such information and programming during movement.
EN
The paper presents a model of energy consumption in transport and logistics system for the construction of a storage map of its power consumption (for trucks with electric drive). Based on the map of energy consumption determined amount of energy that can be recovered in the logistic system. To maximize the recoverable amount of energy the battery is designed supercapacitors, its size and weight - help formulate the technical capabilities of its building.
PL
Przedstawiono nowe sposoby modernizacji logistycznych procesów zarządzania i ich implementacji w firmie przy pomocy koncepcji CRM koncentrującej się na kliencie w celu budowania z nim trwałych związków. Praca ma za zadanie przedstawić analizę możliwości wdrożenia systemu CRM w firmie i pokazać jak wdrożenie wpływa na osiągane przez firmę korzyści. Głównie z punktu widzenia przedsiębiorców w Polsce.
EN
Presentation of new manner of modernization of process of logistical management is purpose of work and in firm with the aid of concept on client for construction implementations concentrating with (from) CRM before permanent relationships (associations). Work has to present analysis of capability to accustoming of system for task in firm CRM and show as accustoming effect achieve by firm of benefit. From the point of view of businessmen in poland mainly.
PL
Od kilku lat nie montuje się w samochodach ciężarowych tachografów analogowych, które zastąpiono cyfrowymi. Wyniki kontroli ITD. Wskazywały jeszcze niedawno, że kierowcy pracujący dla różnych firm bądź z własnej inicjatywy, bądź przez inne osoby - byli nakłaniani do pracy bez przerw. Pojawiające się zmęczenie prowadziło do różnych niekorzystnych zdarzeń drogowych. W referacie przeprowadzono analizę stanu w tym zakresie obecnie - posiadając wyniki kontroli ITD. Z okresu 4 lat. Często kontrolującymi są studenci Politechniki Wrocławskiej kierunku Transport, odbywający praktyki, pracy wykorzystano takie dane.
EN
For several years does not fit in the trucks analogue tachographs, which was replaced by digital. Audit results, ETC. Have recently suggested that drivers working for different companies or on their own initiative, or by others - they were reminded to work without interruption. Emerging fatigue leads to various adverse traffic events. In this paper an analysis of the state in this area now - having the results of the inspection, ETC. From the period of 4 years. Often they are controlling the direction of Wroclaw Technical University students Transportation, held a practice paper uses such data.
PL
W sieciach dystrybucyjnych występuje potrzeba szybkiego i elastycznego reagowania na zmiany cen produktów. Dotyczy to firm których działalność mocno zależy od kursu złotego, wahań na rynkach giełdowych. Ponadto dotyczy to akcji promocyjnych itp. Przeprowadzenie zmian cen w systemie komputerowym jest bardzo proste jednak chodzi o to by klient na półce, pracownik w sklepie w systemie kasowym miał te same ceny. Problem jest szerszy i dotyczy innych informacji prezentowanych w sklepie np. daty przydatności do spożycia lub jeszcze nie prezentowanych z uwagi na koszt tego procesu. W referacie przedstawiono obecnie znaną technikę korzystania ze znaczników RFID jak również wykorzystywania techniki podczerwieni.
EN
Distribution networks there is a need for fast and flexible response to changes in product prices. This applies to companies whose activities are heavily dependent on the zloty exchange rate volatility on stock markets. Moreover, this applies to promotions, etc. Carry out price changes in the computer system is very simple but the idea is that the client on a shelf, an employee in the store in the system had the same cash price. The problem is broader and relates to other information presented in the store such as expiry dates or are not presented because of the cost of this process. The paper presents a technique now known to use RFID tags as well as the use of infrared technology.
PL
Referat zawiera analizę przedwdrożeniową systemu EDI w AmRest Holdings SE (popularnej firmie KFC oraz Pizza HUT). Firma posiadała już pewne rozwiązania EDI, a zdecydowała się go rozbudować. Praca ukazuje, na przykładzie firmy Amrest, jak system elektronicznej wymiany dokumentacji wpływa na usprawnienie przepływu danych pomiędzy podmiotami biznesowymi oraz pracy, jaką w związku z nim trzeba wykonać. Opisano zasady, na jakich system ten funkcjonuje oraz jak można wykorzystać go do poprawienia wyników finansowych przedsiębiorstwa.
EN
Paper provides an analysis of the EDI system in a pre-AmRest Holdings SE. The company already had a number of EDI solutions, and decided to expand it. Work is shown, for example Amrest's how the system affects the electronic exchange of documents to streamline the data flow between business and labor, which in conjunction with the need to perform. Describes the principles on which this system operates and how you can use it to improve financial performance.
PL
Referat zawiera analizę przypadku, gdzie przedsiębiorstwo w którym zarządzający transportem dalekim menadżer kontroluje czas pracy kierowców. Zadań w tym zakresie przybywa na stanowisku pracy, osób wykwalifikowanych, które potrafią znając przepisy tę analizę prowadzić się nie zatrudnia, a właściciele firmy chcąc pozbyć się kłopotu planują wyposażenie jej w system komputerowy, który umożliwiałby zastąpienie pracy dla kilku osób pracą jednego specjalisty dyspozytora/spedytora. Powyższy problem zaistniał w firmie, która dysponuje ok. dwudziestoma samochodami ciężarowymi, natomiast w swej strategii rozwoju przewiduje się dalszy jej rozwój w zakresie spedycji międzynarodowej. Czy i jakie narzędzia są na polskim rynku - krótki ich przegląd zamieszczono w załączniku, zaś w referacie przedstawiono rozwiązanie tego zadania.
EN
Paper examines the case where a company where the transport manager far manager controls the working time for drivers. Tasks in this area arrive at the workplace, skilled people who are able to know the rules to carry out this analysis does not employ, and the owners wanting to get rid of the trouble of planning to equip it with a computer system that would allow the replacement work for some people the work of one specialist dispatcher / freight forwarder . This problem existed in the company, which has about twenty trucks, while in its development strategy is expected to continue its development in the field of international forwarding. Whether and what tools are on the Polish market - a brief overview is given in the Annex, and in the paper the solution of this task
19
Content available remote Transport intermodalny w aspekcie realizacji modelu Systemu Logistycznego Polski
PL
Transport intermodalny w Polsce jest zyskującą na popularności formą przewozu ładunku. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki nowym dużym przedsiębiorstwom prowadzącym interesy na całym świecie, które lokują swoje fabryki lub magazyny dystrybucyjne w Polsce. Duże koncerny poznały zalety tej formy transportowania ładunków i bardzo często zachęcają swoich mniejszych kontrahentów do korzystania z niej. Liczba przeładunków w portach morskich liczona w TEU zwiększa się z roku na rok. Daje to nadzieje na przyszłość znacznego zwiększenia się przewozów intermodalnych z poziomu dzisiejszych ok. 3% do poziomu europejskiego, tzn. ok. 15% w ogólnej pracy przewozowej.
EN
Thanks to new manufacturers setting new entertainments intermodal transport becomes more popular in Poland. World key business players take advantage by using this method of goods transportation. Number of container transshipment in seaports (in TEU) rapidly increases. It makes belief in achievement european level of intermodal transport utilisation (from 3% now to 15% in next 10 years).
PL
Referat stanowi dyskusję na temat opłacalności uruchomienia przewozów intermodalnych w systemie ruchomej drogi w obliczu komodalności transportu. Obecnie tylko w nielicznych krajach Europy organizowane są takie przewozy, mimo Że koszty ponoszone przez społeczeństwo tej formy transportowania ładunków są o wiele niższe niż tradycyjnego transportu drogowego.
EN
The paper represents discussion on economic side of rolling highway in face of comodality. Actually only Switzerland and Austria launch Ro-La connections although all society pay for bad results of overlarge road transport. Can Ro-La be economically reasonable? Author try to find answer for this question.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.