Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Badania złącza spawanego rury tytanowej z płytą sitową wymiennika ciepła
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań złączy uzyskanych w wyniku spawania rur z technicznego tytanu z płytą sitową wymiennika ciepła. Złącza wykonano metodą TIG stosując różne natężenie przepływu gazu osłonowego oraz energie liniowe spawania. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż jakość osłony gazowej jeziorka ciekłego metalu ma kluczowe znaczenie dla uzyskania żądanych właściwości połączenia. Natlenienie metalu spoiny wiąże się z wystąpieniem przebarwień lica, które stanowią miarę właściwości mechanicznych złącza. Wraz ze zwiększaniem energii liniowej wzrasta obszar SWC oraz średnia wielkość ziarna w tej strefie.
EN
The article presents the results of tests of welded joints of the pipe with sieve plate heat exchanger. Joins are made GTAW with different variants of gas shielding and heat input welding. On the basis of non-destructive testing and destructive joints pure titanium was found that the quality of the cover gas liquid metal is crucial to achieve the desired properties. This oxidation of the weld metal is associated with the occurrence of discoloration faces of weld, which are a measure of the mechanical joint. With the increase of the heat input increases HAZ area and the average grain size in these zone.
EN
In the present paper the identification of fatigue processes in commercially pure titanium (ASME SB-265 Gr1) has been performed and presented. The flat specimens have been subjected to fully reversed push-pull loading under the force controlled system. As a result the mechanisms of microcracking have been identified and basic fatigue characteristics have been determined.
PL
Tytan Grade 1 (oznaczenia przemysłowe: ASTM Grade 1, ASME SB-265 Gr.1) charakteryzujący się najmniejszą ilością domieszek (Ti: 95,5%%wt) spośród produkowanych wyrobów z czystego tytanu jest stosowany w przemyśle chemicznym, okrętowym, lotniczym ze względu na łatwość kształtowania (dobra plastyczność). Ze względu na dobrą plastyczność materiału stosowany on jest również jako materiał nakładany w procesie zgrzewania wybuchowego z innymi materiałami. Charakterystyki zmęczeniowe oraz procesy zmęczeniowe tytanu Grade 1 są mało poznane. Celem pracy jest identyfikacja procesów zmęczeniowych oraz przedstawienie podstawowych charakterystyk zmęczeniowych tytanu Grade 1.
EN
In the present paper the analysis of interface inhomogeneity of titanium-steel bimetallic composite is presented. The research is focused on the size of local melting area, height and length of connection wave, distribution of microhardness, analysis of chemical constitution.
PL
Zgrzewanie wybuchowe metali ma zastosowanie w gałęziach przemysłu, w których wymagane jest połączenie metali o różnych właściwościach fizycznych, mechanicznych, chemicznych (np.stal-tytan, stal-aluminium, itp.). Trwałe połączenie takich metali innymi metodami jest trudne lub niemożliwe. W zależności od parametrów procesu zgrzewania wybuchowego oraz właściwości mechanicznych i strukturalnych łączonych metali struktura powierzchni połączenia (tzw.interfejs) jest różnorodna. Przy zastosowaniu większych energii detonacji połączenie może mieć kształt fali z lokalnymi przetopieniami i mikro­pęknięciami.Istnienie takich defektów zwiększa prawdopodobieństwo inicjacji pęknięć zmęczeniowych prowadzących do zniszczenia konstrukcji. Celem pracy jest analiza niejednorodności połączenia bimetalu stal-tytan pod względem wielkości stref przetopień, wysokości i długości fali połączenia, rozkładu mikrotwardości oraz zmienności składu chemicznego.
PL
W pracy opisano wpływ obróbki cieplnej na rozwój pęknięć zmęczeniowych w próbkach stal-tytan wykonanych metodą zgrzewania wybuchowego. Badane próbki o przekroju poprzecznym prostokątnym poddano zginaniu przy wartości średniej naprężenia równej zero. Dokonano pomiaru twardości w obszarze złącza. Wzrost pęknięć zmęczeniowych był cyklicznie mierzony przy użyciu mikroskopu optycznego. W próbkach obserwowano wzrost pęknięć zmęczeniowych równolegle do przyłożonego obciążenia, którego kierunek zmieniał się na linii złącza bimetalu. Następnie obserwowano rozwój pęknięcia wzdłuż linii złącza powodując rozwarstwienie bimetalu. Rozwój pęknięć następował od strony stali lub tytanu w zależności od zastosowanej obróbki cieplnej (wielkość ziarna). Na przełomach bimetalu występują zarówno pęknięcia przebiegające transkrystaliczne jak i po granicy ziaren.
EN
The paper presents influence of heat treatment on the fatigue crack growth in steel-titanium specimens made by the explosive welding. The tested specimens of the rectangular cross-section were subjected to bending under the stress mean value equal to zero. The measurement of hardness was performed in the joint area. The fatigue crack growth was measured in cycles by means of the optical microscope. In the specimens, the fatigue crack growth was observed in parallel to the applied loading, the direction of which varied along the interface line. Next, the crack growth was observed along the interface line when the bimetal was stratified. The crack growth started from the side of steel or titanium depending on the heat treatment (grain size). At the bimetal fractures there were both the cracks running transcrystalline and along the grain boundary ones as well.
PL
Praca zawiera analizę numeryczną strefy złącza bimetalu stal-tytan uzyskanego metodą wybuchową. Ze względu na falistość tej strefy i różne własności materiałów składowych materiały tego typu zawierają karb strukturalny. Dlatego też istotne między innymi z punktu widzenia prezentacji wyników zmęczeniowych są naprężenia maksymalne, które występują właśnie w okolicy tej strefy. W pracy zaproponowano metodę modelowania strefy złącza profilem sinusoidalnym.
EN
The paper contains a numerical analysis of interface zone steel-titanium bimetal obtained by explosive cladding method. Due to the wave of the zone, and various properties of the constituent material of the materials type contain structural notch. Therefore it is important inter alia in terms of presentation of the results of fatigue are the maximum stresses that occur just in the area of the zone. The method of modeling the joint zone by a sinusoidal profile was proposed.
PL
Zmiany, jakie dokonują się w strefie połączenia poszczególnych warstw w wyrobach spajanych wybuchowo są kluczowe dla zmian we właściwościach użytkowych platerów. W niniejszej pracy analizowano układ Ni/Ti (alloy 201/Gr.1) wykonany z blach o małej grubości (1 mm/1 mm), łączonych technologią zgrzewania wybuchowego. Badaniom poddano platery w stanie "po połączeniu" oraz po zabiegach obróbki cieplnej, symulujących rzeczywiste warunki pracy. Zmiany mikrostruktury, składu chemicznego oraz własności mechanicznych bimetalu analizowano z wykorzystaniem mikroskopii optycznej oraz elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM), jak również poprzez pomiary mikrotwardości. Szczególną uwagę skoncentrowano na zmianach, jakie dokonują się w obszarach położonych w pobliżu strefy połączenia. Analiza zmian składu chemicznego, jakie dokonują się w pobliżu warstwy spojenia, prowadzona była z wykorzystaniem SEM wyposażonego w system EDX. Natomiast zmiany morfologiczne (np. formowanie się strefy drobnokrystalicznej) oraz zmiany w topografii orientacji w nanoobszarach analizowano z wykorzystaniem systemu pomiaru orientacji lokalnych w SEM. W pracy opisano zróżnicowane przypadki występowania obszarów warstwy przetopionej. W platerach w stanie "po połączeniu" zidentyfikowano obszary przetopione, występujące sporadycznie w zawinięciu fal. Badania stereologiczne tych obszarów pozwoliły na wyznaczenie, tzw. równoważnej grubości przetopień (współczynnik RGP). Współczynnik RGP dla tych złącz jest niewielki (max. do 4,73 [mi]m). W złączach po zgrzewaniu i obróbce cieplnej pomiędzy Ni a Ti zidentyfikowano również dodatkową warstwę przejściową, nie występującą w platerach w stanie wyjściowym bez obróbki cieplnej. Pomiary mikro-twardości wykazały znaczne umocnienie w obszarze złącza (do 200-250 HV0,2) oraz skokowo jego wzrost w warstwach przetopionych (do 811 HV0,2). Obróbka cieplna platerów spowodowała spadek umocnienia w tych obszarach. Analiza otrzymanych wyników wykazała, że technologia zgrzewania wybuchowego pozwala na uzyskanie bimetalu z blach o małych grubościach o dobrej jakości połączenia.
EN
The events that occurs close to the interface of explosively welded bimetallic components are of key importance for functional properties of clads. This research study is focused on microstructural changes that occurs close to the interface of explosively welded Ni/Ti (alloy 201/Gr.1) sheets (1 mm/1 mm). The changes in microstructure, chemical composition and mechanical properties were analysed using optical microscopy, scanning electron microscopy (SEM) equipped with EDX and EBSD systems as well as through the microhardness measurements. The studies were focused on a detailed characterization of the intermediate layers close to the interface, i.e. an identification of the intermetallic phases and the possible interdiffusion between the Ni and the Ti. The obtained results showed that explosive welding technology allows manufacturing of a "good" bimetals composed of thin sheets. The wavy and the flat interfaces between the bonded metals were outlined by a characteristic sharp transition; there is no mechanical mixing between the welded materials in the solid state. However, the explosive jet heating gives rise to a significant increase of temperature and to melting some volumes of both sheets at the Ni/Ti interface. A few kinds of intermetallic compounds of the NimTin - type were identified inside the melted volumes and those mostly populated take a form a thin continuous layer. Interest is also directed towards the detailed characterization of the morphology of the intermetallic compounds.
PL
W artykule opisano rozwój pęknięć zmęczeniowych w próbkach stal-tytan wykonanych metodą zgrzewania wybuchowego. Powstałe złącze wykazało nieznaczne obszary przetopione oraz mikropustki w zawinięciu fal. Próbki o przekroju poprzecznym prostokątnym poddano zginaniu przy wartości średniej naprężenia równej zeru. Dokonano punktowego pomiaru mikrotwardości w obszarze złącza. Wzrost pęknięć zmęczeniowych był cyklicznie mierzony przy użyciu mikroskopu świetlnego. W próbkach obserwowano wzrost pęknięć zmęczeniowych równolegle do przyłożonego obciążenia, którego kierunek zmieniał się na linii złącza bimetalu. Następnie obserwowano rozwój pęknięcia wzdłuż linii złącza, powodującego rozwarstwienie bimetalu. Rozwój pęknięć następował od strony stali lub tytanu w zależności od stosunku grubości składowych metali złącza. Odnotowano, że na przełomach bimetalu występują zarówno pęknięcia przebiegające po granicy ziaren, jak i transkrystaliczne.
EN
The paper presents fatigue crack growth in steel-titanium specimens made by the explosive welding. In the obtained joint, small joint penetration areas and microvoids were found in the wave hollow. The tested specimens of the rectangular cross-section were subjected to bending under the stress mean value equal to zero. The point measurement of hardness was performed in the joint area. The fatigue crack growth was measured in cycles by means of the optical microscope. In the specimens, the fatigue crack growth was observed in parallel to the applied loading, the direction of which varied along the interface line. Next, the crack growth was observed along the interface line when the bimetal was stratified. The crack growth started from the side of steel or titanium depending on the ratio of thickness of components of the joint metals. At the bimetal fractures there were both the cracks running along the grain boundary and transcrystalline ones as well.
PL
Praca zawiera wyniki badań doświadczalnych rozwoju pęknięć zmęczeniowych w kompozycie stal-tytan przy zginaniu wahadłowym. Badano próbki o przekroju poprzecznym prostokątnym przy stosunku wysokości 2,5 : 1. Wzrost pęknięć zmęczeniowych był cyklicznie mierzony przy użyciu mikroskopu optycznego o powiększeniu 25 razy. W próbkach obserwowano wzrost pęknięć zmęczeniowych równolegle do przyłożonego obciążenia, którego kierunek zmieniał się na linii złącza kompozytu. Następnie obserwowano rozwój pęknięcia wzdłuż linii złącza lub przecinanie linii złącza. Kiedy rozwój pęknięcia przebiegał wzdłuż linii złącza, wówczas obserwowano spadek prędkości pęknięć. Na przełomach kompozytu przeważają pęknięcia transkrystaliczne.
EN
The paper presents the results of experimental studies of fatigue crack growth in steel-titanium composite under oscillatory bending condition. Specimens with rectangular cross-section at a ratio of height h, : h2 = 2.5 were tested. Fatigue crack growth was cyclically measured with the use of an optical microscope with a magnification of 25x. The fatigue crack growth was observed parallel to the applied load, the direction of which was varied on the interface line. Then, it was observed the fatigue crack growth along the cutting line connectors or line connectors. When the crack growth passed along the interface line, decrease of the crack growth rate took place. Transcrystalline cracks prevailed on the fractures of the composite.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zmęczeniowych przeprowadzonych na próbkach z bimetalu stal-tytan (S355J2, tytan Grade 1) wykonanych metodą zgrzewania wybuchowego. Próbki poddano cyklicznemu rozciąganiu- -ściskaniu przy sterowaniu wartością siły i współczynniku asymetrii cyklu R = –1. Zaobserwowano efekt cyklicznego osłabiania się bimetalu oraz zjawisko ratchetingu. Opracowanie charakterystyki zmęczeniowej bimetalu, naprężeniowej lub odkształceniowej, było utrudnione ze względu na różne właściwości łączonych metali w warunkach obciążeń cyklicznie zmiennych.
EN
The paper presents the results of fatigue tests carried out on bimetal specimens (S355J2 steel-titanium Grade 1) produced by explosive welding. The specimens were subjected to cyclic tension-compression loading with a zero mean value of controlled force. During fatigue tests the effects of cyclic softening and ratcheting were observed. The identification of conventional fatigue characteristics (based on strains or stresses) of bimetal is problematic because of the different cyclic properties of joined metals.
10
Content available remote Rozwój pęknięć zmęczeniowych przy zginaniu w kompozycie stal-tytan
EN
The paper presents the experimental results of fatigue cracks growth in the composite steel-titanium under oscillatory bending. Specimens of rectangular cross- section at a ratio of height h1: h2 = 2.5: 1 were tested. The specimens were observed fatigue crack growth parallel to the applied load, which changed the direction of the line interface. Then observed the development of cracks along the line interface or cutting through the line interface. When the crack developed along the line interface of a decline in velocity cracks. On the fractures there have been observed first of all transcrystalline cracks.
PL
Baszta Bramy Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim (d. Neumark) powstała w II połowie XIV wieku. Jak dotychczas zabytek ten nie był objęty zainteresowaniem badawczym, chociaż posiada interesującą ikonografię z XVII i XVIII wieku obrazującą jego przekształcenia. Zmiany, jakie nastąpiły w XVIII wieku, utrwalone zostały w XIX wieku, kiedy to baszta została zaadaptowana na sąd, więzienie oraz strażnicę straży pożarnej. Obecnie baszta wykorzystywana jest jako siedziba ZHP. Potrzeba naprawy dachu pozwoliła na wykonanie badań architektonicznych. Rezultatem badań stało się odkrycie reliktów pierwotnej gotyckiej konstrukcji dachu. Przekaz ikonograficzny jest zgodny z rozpoznanymi elementami, tym samym potwierdzone zostało unikatowe rozwiązanie szczytu baszty z 4 gankami z każdej strony baszty. Tego typu rozwiązanie nie jest typowe w architekturze gotyckiej. Wykonana analiza wykazała, iż podobna forma szczytu baszty znana jest z Rothenburga we Frankonii. Istnienie baliwatu Zakonu Krzyżackiego we Frankonii oraz migracja osadnicza z tych terenów do Państwa Zakonnego jest potwierdzona na II połowę XIV wieku. Poświadczałoby to proweniencję tego rozwiązania. W ramach projektu naprawy dachu baszty zaproponowano poprawę estetyczną istniejących zniszczonych szczytów. Mimo ograniczonych środków na remont opracowany projekt konserwatorski przywracał obecność formy ganków, choć jedynie na istniejących obecnie szczytach. Działanie takie służyłoby przywróceniu w społecznej świadomości faktu zachowania w Nowym Mieście Lubawskim oryginalnego i unikatowego zabytku. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zakres prac ograniczono jedynie do naprawy dachu. Należy oczekiwać, iż w przyszłości wykonana zostanie pełna rekonstrukcja szczytu baszty, a przeprowadzone badania architektoniczne będą jej mocną podstawą.
EN
The tower of the Lubawska Gate in Nowe Miasto Lubawskie (formerly Neumark) was erected in the 2nd half of the 14th century. So far the monument has not been of much scientific interest, although it has an interesting iconography from the 17th and 18th century reflecting its transformations. Alterations which took place in the 18th century were preserved in the 19th century when the tower was adapted to house a court of law, prison and a fire brigade headquarters. Currently the tower is used for the Polish Scouts headquarters. The need to repair the roof allowed for conducting architectonic research, the result of which was discovering the relics of the original Gothic roof construction. The iconographic record agrees with the identified elements, thus confirming the unique solution of the tower top with 4 galleries on each side of the tower. That type of solution is not typical for Gothic architecture. The conducted analysis revealed that a similar form of the tower top is known from Rothenburg in Franconia. The existence of the Teutonic Knights' bailiwick in Franconia and settlement migration from that region to the State of the Teutonic Order has been confirmed for the 2nd half of the 14th century, which would confirm the provenance of the solution. Within the project of the tower roof repair it was suggested that the aesthetics of the existing damaged tops could be improved. Despite limited financial means for renovation, the prepared conservation project restored the form of galleries, but only on the currently existing tops. Such approach would serve to restore to the social conscience the fact of preserving an original and unique monument in Nowe Miasto Lubawskie. By the decision of the Voivodeship Monument Conservator the range of work was limited merely to repairing the roof. It is to be expected that a full reconstruction of the tower top will be carried out in the future, and the conducted architectonic research will serve as its basis.
PL
Zgrzewanie wybuchowe metali jest procesem o dużym znaczeniu technologicznym dla możliwości produkcji nowoczesnych kompozytów metalowych. Jednakże dobór parametrów zgrzewania nie jest sprawą prostą. W pracy poddano ocenie wpływ zróżnicowanych wartości prędkości detonacji oraz odległości blach, na jakość strefy połączenia w układzie cyrkon (Zr 700)-stal węglowa (P265GH). Badania prowadzono dla złączy w stanie wyjściowym, tj. bezpośrednio po zgrzewaniu wybuchowym. Przedstawiono wyniki badań mechanicznych, strukturalnych oraz analizę jakościową i ilościową warstwy przetopień. Zastosowanie elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) pozwoliło na wstępną identyfikację formujących się faz. W celu określenia zmian w wielkości umocnienia wykonano pomiary mikrotwardości zarówno w obszarze złącza, jak i obydwu łączonych płyt. Otrzymane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że dla założonych parametrów spajania możliwe jest uzyskanie bimetalu Zr-stal węglowa o właściwościach spełniających wymagania normy. Przeprowadzona analiza metalograficzna pozwala stwierdzić, że odległość pomiędzy płytami ma wpływ na charakterystykę granicy połączenia oraz ilość warstwy przetopionej. Mniejsze odległości sprzyjają powstawaniu fal o mniejszych parametrach (długości oraz wysokości) natomiast większe pozwalają uzyskać połączenie o wyraźnie zarysowanym, powtarzającym się charakterze falistym, lecz jednocześnie sprzyjają zwiększeniu ilości warstwy przetopień. Również odległość początkowa pomiędzy łączonymi materiałami sprzyja umocnieniu w obszarach bezpośrednio przyległych do granicy połączenia. Obserwacje z zastosowaniem SEM udokumentowały, że miejsce występowania fazy przetopionej oraz kształt obszaru przetopień są silnie uzależnione od parametrów technologicznych procesu. Analiza składu chemicznego pozwoliła na identyfikację trzech dominujących faz w strefie przetopienia, tj. FeZr, FeZr2 oraz Fe2Zr3.
EN
Explosive welding of metals is a process of great technological significance in terms of modern metal composites manufacturing possibilities Nevertheless, selecting welding parameters is not an easy task. This paper assesses the effect of various values of detonation velocity and distance of sheets on the quality of the bond zone in zirconium (Zr 700)-carbon steel (P265GH) structure. The research was carried out for initial state bonds, i.e. immediately following explosion welding. The results of mechanical and structural investigations as well as qualitative and quantitative analyses of the intermediate layers were presented. Using scanning electron microscopy (SEM) allowed the initial identification of the forming phases. In order to determine changes in the value of strengthening, microhardness tests of both the weld and the joined plates were performed. The results received allowed to conclude that for the assumed parameters it is possible to obtain Zr/(carbon steel) bi-metallic strips with properties meeting the standard's requirements. Performed metallographic analysis shows that the stand?off distance affects the quality of the welded sheets as well as the quantity of the transition zones near the interface. Smaller distance promotes the formation of waves with lower parameters (of length and height), whereas greater distances allow forming the bond of a more pronounced, repetitive wavy character, however, increasing the quantity of the transition zones at the same time. Also, the initial distance between the materials to be joined makes for the strengthening in the areas adjacent to the interface. SEM observations proved that the location of the intermetallic phase and the shape of the transition zone are strictly dependent on technological parameters of the process. The analysis of the chemical composition allowed to recognize three main intermetallic phases in the intermediate layer, i.e. FeZr, FeZr2 and Fe2Zr3.
13
EN
In the presented paper two sets of Al/Cu and Ti/Ni sheets bonded through the explosive welding process was thoroughly analyzed. A particular attention was drawn to describe the changes in microstructure and chemical composition within the volumes close to the bonding interface. Optical microscopy as well as scanning (SEM) and transmission (TEM) electron microscopy were applied in the above studies whereas strain hardening across the welding zone was determined by Vickers microhardness measurements. Optical microscopy revealed the coexistence of wavy (dominant) and flat interfaces in both sets of plates. Electron microscopy studies showed that the interface was characterized by sharp transition between two metals. For the Cu/Al sheets local melted zones were found mainly at the front slope of the waves where fluctuations in chemical composition were observed. Melting inside intermediate layers resulted in formation of intermetallic phases of the CumAln-type while in the case of Ti/Ni sheets a continuous intermetallic layer of TimNin-type delimitating both sheets was found.
PL
W pracy analizowano zmiany struktury i składu chemicznego w zgrzewanych wybuchowo płytach w dwu układach blach, tj. Al/Cu i Ti/Ni wytworzonych z materiałów o czystości technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie następują w warstwach położonych w pobliżu strefy połączenia. Przeprowadzono wieloskalowe badania z wykorzystaniem mikroskopii optycznej, elektronowej mikroskopii skaningowej i spektrometru dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego GENESIS oraz badania w skali transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Dla obydwu układów łączonych płyt, dla zastosowanych parametrów technologicznych procesu spajania obserwowano silne zmiany geometryczne na powierzchni łączonych blach. Szczegółowym badaniom poddano te platery, które zakwalifikowano, jako ‘poprawnie połączone’, tj. charakteryzujące się wymaganą stosownymi normami wytrzymałością połączenia. W najczęściej obserwowanych przypadkach uzyskane połączenie można sklasyfikować, jako płaskie lub faliste z fazą pośrednią. W wyniku przetopienia w strefie połączenia (w obydwu analizowanych układach) obserwowano tworzenie się faz międzymetalicznych typu CumAln oraz TimNin. Wskazuje to na zmieniającą się wzajemną koncentrację poszczególnych pierwiastków w zależności od analizowanego obszaru. Inną charakterystyczną cechą procesu spajania było wystąpienie silnego umocnienia po obydwu stronach warstwy fazy międzymetalicznej. Zróżnicowanie pomiędzy łączonymi platerami, w najbardziej transparentny sposób ujawnia się poprzez zróżnicowaną grubość strefy pośredniej wypełnionej fazą międzymetaliczną. O ile w układzie Cu/Al występuje silna skłonność do jej pojawienia się dla bardzo szerokiego spektrum parametrów technologicznych procesu spajania, o tyle w przypadku układu Ti/Ni pojawia się ona raczej sporadycznie a uzyskane połączenie ma najczęściej charakter płaski. W tym ostatnim przypadku także i fluktuacje składu chemicznego w kierunku normalnym do powierzchni połączenia są znacznie mniejsze aniżeli dla układu Cu/Al.
PL
W pracy przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań zmęczeniowych krzyżowych złączy spawanych. Badane elementy obciążano jednoosiową siłą zmienną: rozciąganie-ściskanie o cyklu wahadłowym. Kształt i wymiary bada- nych próbek dobrano tak, aby możliwe było porównanie dwóchcharakterystyk zmęczeniowych typu Oan-Nf w celu określenie efektu skali. Jedną z charakterystyk otrzymano na podstawie badań własnych. Drugą charakterystykę zmęczeniową, doty- czącą elementów spawanych o kilkukrotnie większych rozmiarach, otrzymano na podstawie wyników zamieszczonych w opublikowanych pracach innych autorów. Na podstawie analiz wyznaczono parametr symulujący efekt skali.
EN
The paper presents results of fatigue tests carried on transverse stiffener welded joints submitted to fully reverse axial loading. Based on the derived results, S-N curve was ob- tained and compared to published results for specimens differing in dimensions. Purpose of this comparison is analyzing the volume effect in fatigue of welded joints.
15
Content available remote Testy zmęczeniowe i badania metalograficzne platerów stal-tytan
PL
Platery stal-tytan znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym i energetycznym gdzie trwałość zmęczeniowa może mieć ogromne znaczenie. Ponieważ aktualnie problem ten nie jest dokładnie opisany, podjęto próbę zbadania trwałości takiego materiału. Zawarte w pracy badania zmęczeniowe dotyczą plateru stal-tytan. W pracy przedstawiono wyniki dwóch serii badań zmęczeniowych materiału będącego połączeniem stali S355J2 z tytanem SB 265 G1 jako materiałem nakładanym oraz samej stali będącej materiałem rodzimym. Próbki wykonano tak, aby miejsce złącza bimetalu wypadało dokładnie w połowie ich przekroju.
16
Content available remote Structure characteristic of modify magnesium alloy MgAl8MnCa
EN
Magnesium alloys has been used for a wide variety of applications, namely from the reason of their low density and high strength-to-weight ratio. Low inertia, which results from its low density, is advantageous in rapidly moving parts, for example automobile wheels and other automobile parts [1-2]. The basic magnesium alloys include ones which contain manganese, aluminium, zinc and other elements which allow obtaining suitable properties. Scope of utilisation of foundry magnesium alloys is continuously being extended, so if we want to operate as competitive producers, it is necessary to investigate very actively properties of individual alloys, optimise their chemical composition, study issues of their metallurgical preparation, verify experimentally their casting properties and conditions of successful casting of castings by individual methods, including heat treatment, forming and others specials methods of processing as are application of new forming method ECAP. Application of this method on aluminium alloys is described by many authors. From the reason low formability metals with hexagonal lattice the application of this method on magnesium alloys is now developed [3]. Paper presents results of investigations in new commercial prepared of modify magnesium alloy MgAl8MnCa with the following chemical composition (wt %): Al - 7,8; Zn - 0.05; Mn - 0.172; Ca - 0.9; rest Mg. Modify magnesium alloy MgAl8MnCa is a competitive cost alloys with aluminum 380. It is a creep resistant alloy with the capability of long-term operation at temperatures up to 150°C under high loads. This alloy exhibits good castability, corrosion resistance and mechanical properties at room temperature, similar or better to AZ91D. The main modifying element is Ca. Comparison the basic mechanical properties are shown in Table 1 [4]. The creep resistance of the alloy is substantially superior to that of commercial magnesium alloys at temperature of 130-150°C under stresses of 50-80MPa. The main applications targeted by this alloy include gearbox housings, valve covers, intake manifolds, oil pans, oil pumps and many under the hood components. For the metallographic analysis of structure magnesium alloy MgAl8MnCa the light microscopy and SEM were used.
PL
WSTĘP Wykorzystanie energii wybuchu do celów pokojowych ma długą tradycję. Materiały wybuchowe stosuję się między innymi do: kruszenia materiałów kopalnych, wyburzania budynków, gaszenia pożarów (zdmuchiwanie płomienia), napinania pasów i napełniania poduszek powietrznych (airbag), odpalania rac, flar i naboi ratunkowych, obróbki materiałów metalicznych i niemetalicznych (spajanie, umacnianie, prasowanie, formowanie, uzyskiwanie przemian fazowych). Ogromna energia wyzwalana w krótkim czasie podczas wybuchu daje możliwość realizacji procesów technologicznych, które w warunkach „typowych” są niemożliwe do zrealizowania. Wymienione technologie wykorzystujące siłę wybuchu odznaczają się cechą wspólną – umiejętnym wykorzystaniem ekstremalnych wartości prędkości i ciśnienia towarzyszących wybuchowi. W niniejszej pracy przedstawiono podstawowe testy wytrzymałościowe dostosowane specjalnie do badania materiałów platerowanych metodą wybuchową oraz wyniki badań zmęczeniowych materiału będącego połączeniem stali S355J2 z tytanem SB 265 G1 jako materiałem nakładanym. Materiał poddano klasycznej próbie zmęczeniowej tj. zginaniu wahadłowym przy obciążeniu zmiennym sinusoidalnie.
PL
Połączenia blach tytan - stal o znacznej grubości można uzyskać w procesach platerowania wybuchowego. Technologia ta związana z dynamicznym oddziaływaniem materiału nakładanego na podstawowy, powoduje istotne zmiany struktury łączonych materiałów w strefie złącza oraz w całym przekroju materiału nakładanego, a także wywołuje znaczne naprężenia plateru. Celem zmniejszenia i wyrównania naprężeń, a także odbudowy zniekształconej struktury stosuje się obróbkę cieplną plateru [1]. Obróbka ta pozwala również na obniżenie twardości, która znacząco rośnie w strefie przyzłączowej, a tym samym powoduje spadek plastyczności złącza. W zależności od rodzaju łączonych materiałów stosuje się różne parametry obróbki cieplnej. Dla złączy tytan - stal austenityczna bardzo ważne jest ograniczenie temperatury i czasu obróbki, gdyż jak podaje literatura [2] obróbka stali austenitycznej w temperaturze powyżej 500 stopni C powoduje wydzielanie się węglików chromu na granicach ziaren, co może prowadzić do korozji międzykrystalicznej. Podobnie wpływa wydłużenie czasu wygrzewania stali. Jednocześnie tytan cechuje się wysoką wrażliwością na wysokotemperaturowe utlenianie, czy degradację właściwości związaną z rozpuszczaniem gazów atmosferycznych [3,4]. Producenci aparatury chemicznej, stosujący platery tytan - stal austenityczna wymagają obróbki cieplnej plateru w zakresie temperatur 500 stopni C - 600 stopni C. W związku z tym postanowiono zbadać wpływ temperatury obróbki cieplnej na złącza wykonane z tych materiałów.
19
Content available remote Badania bimetalu stal austenityczna-tytan wyżarzanego w różnych warunkach
PL
Przedstawiono wyniki badań bimetalu stal austenityczna 304L-tytan TiGr1 uzyskanego poprzez zgrzewanie wybuchowe po wyżarzaniu w różnych warunkach. Na podstawie przeprowadzonych badań oceniono jakość uzyskanego połączenia, a także określono wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności złącza stal-tytan oraz strefy przyłączeniowej.
EN
The results of tests of austenitic stainless steel 304L-titanium Ti Gr.1 bimetal, manufactured by explosive cladding method, after heat treatment in different conditions have been presented. Basis on made tests evaluated quality of manufactured bond as well as determined influence of heat treatment for structure and properties of bond steel-titanium and bond zone.
20
Content available remote Wpływ obróbek cieplnych na parametry technologiczne bimetali stal-tytan
PL
Spajanie wybuchowe jest podstawową technologią wytwarzania platerowanych tytanem i jego stopami, blach i odkuwek stosowanych w budowie elementów aparatury procesowej. Specyfika tej technologii, związana jest z dynamicznym oddziaływaniem materiału nakładanego na materiał podstawowy. Skutkuje to znaczącymi zmianami struktury obu łączonych materiałów w strefie przyzłączowej, a także w całym przekroju materiału nakładanego. Dla likwidacji tych efektów, w zakresie wyznaczonym wymaganiami wytrzymałościowymi i plastycznymi, dla konstrukcji wytwarzanej z elementów platerowanych, zalecane jest w większości przypadków, przeprowadzenie odpowiedniej obróbki cieplnej. Wytworzenie aparatu procesowego, wymaga również zaplanowania szeregu obróbek cieplnych związanych z odprężaniem spoin, formowaniem elementów, np. den, na gorąco lub na zimno, w tym z międzyoperacyjnym wyżarzaniem odprężającym. Z jednej strony mamy więc do czynienia z materiałem podstawowym, który najczęściej stanowią stale konstrukcyjne węglowe lub niskostopowe, wymagające zastosowania odpowiednio wysokich temperatur wyżarzania oraz odpowiednich czasów wytrzymania. Z drugiej strony, trwale połączony materiał nakładany - tytan lub stop tytanu, który cechuje się wysoką wrażliwością na wysokotemperaturowe utlenianie czy degradacje własności związaną z rozpuszczaniem innych gazów atmosferycznych, jak wodór czy azot. Również efekty dyfuzyjne pomiędzy tytanem i stalą, zachodzące podczas obróbki cieplnej lub długotrwałej pracy złącza w podwyższonej temperaturze, nie są obojętne dla jego wytrzymałości. Opracowując technologie platerowania tytanem, wytypowano i w ramach przyjętego cyklu prób i badań, zweryfikowano cztery rodzaje obróbek cieplnych. Uwzględniono w tej mierze, tak doświadczenia własne, jak i wymagania postawione wytwórcom platerów, przez takie firmy, jak Mitsui Engineering & Shipbuilding, czy Hitachi. Dodatkowo, w zakresie najwyższej zastosowanej temperatury, przyjęto sugestie związane z planowanym procesem wytwarzania den metoda tłoczenia na gorąco w układzie stempel - pierścień ciągowy. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań stanowiących podstawę do właściwej oceny, jakości złączy tytan - stal, wytwarzanych metodą platerowania wybuchowego. Opisano wykonane, symulacyjne obróbki cieplne modelowych elementów tytan-stal, w aspekcie ich przemysłowych aplikacji. W oparciu o wykonane badania makro i mikrostrukturalne, jak również powiązane z nimi badania właściwości mechanicznych, przedstawiono wpływ obróbek cieplnych na właściwości złącza tytan - stal, strefy przyzłączowej oraz materiałów składowych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.