Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 67

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wykonania regulatora, który dopasowuje parametry grzałek elektrycznych do napięcia o zmiennej wartości i częstotliwości, generowanego przez prądnicę wolnobieżną, napędzaną turbiną o zmiennej prędkości obrotowej. Opisano wykonany model regulatora. Badano współpracę regulatora obciążenia z modelem prądnicy. Wykazano możliwość wykorzystania przyjętego rozwiązania w elektrowniach przydomowych o małej mocy.
EN
Article presents the concept of the regulator execution, which adapts the parameters of electric heaters to the voltage about the variable value and the frequency generated by the slow-running generator, driven by turbine with variable speed. Is described constructed model of the regulator. Was examined cooperation between regulator of load and model of generator. It has been demonstrated the possibility of using the adopted solution in the power station about the low power for household.
2
Content available remote Wpływ regulacji prędkości na pobór mocy przez silniki przenośnika taśmowego
PL
Badano zmiany poboru mocy przez silniki napędowe przenośnika taśmowego przy zmniejszaniu jego prędkości. Analizowano wpływ regulacji prędkości na pracę przenośnika poziomego i transportującego urobek dość stromo w górę. Obliczono wartości oporów ruchu i momenty obciążenia silników przy pełnej prędkości i przy połowie prędkości. Pobór mocy z sieci wyznaczono dwoma metodami. W pierwszym wariancie wykorzystano proste zależności statyczne. W wariancie drugim posłużono się dynamicznym modelem silnika zaimplementowanym w programie ATP/EMTP.
EN
The changes of the power consumption by the drive motors of the belt conveyor in case of reducing the speed were studied. The influence of the speed control on the work of two conveyors: horizontal and transporting excavated material quite steeply up were analyzed. Values of the resistances of motion and motor’s load torque at full speed and at half speed were calculated. The power consumption of the supply network was determined by two methods. In a first variant according to uses simple static patterns. In the second variant a dynamic model of the engine implemented in the ATP / EMTP program was used.
3
Content available remote Analiza pracy elektrowni odnawialnej z maszynami indukcyjnymi
PL
Badano współpracę elektrowni odnawialnej o małej mocy z wycinkiem systemu zasilającego. W elektrowni pracują 3 generatory indukcyjne, napędzane turbinami wiatrowymi lub 3 silniki. Wybrane wyniki analizy pracy tego układu wykonane metodami statycznymi porównano z uzyskanymi symulacyjnie z zastosowaniem programów do modelowania pracy systemu. Badano spadki napięcia na elementach układu w różnych wariantach pracy maszyn. Porównywano również uzyskane wartości prądów zwarcia trójfazowego i jednofazowego. Wyniki uzyskane różnymi metodami na ogół są zbliżone, ale występują również znaczące różnice pomiędzy nimi.
EN
Cooperation between small renewable power station and the supply system was studied. 3 induction generators, powered by wind turbines or 3 induction motors are working in the power plant. Selected results of the analysis of the system operation made static methods were compared with those obtained by simulation using programs for the system modeling. Voltage drops on the elements of the system in different variants work of machines was studied. The obtained values of short-circuit currents of three-phase and single-phase were also compared. The results obtained by various methods are generally similar, but there are also significant differences between them.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wykonania małej elektrowni wiatrowej, przeznaczonej dla pojedynczego gospodarstwa domowego, o mocy rzędu 150 W. W celu ułatwienia wykonania prądnicy wykorzystano silnik Direct Drive (napęd bezpośredni) z pralki automatycznej. Aby poznać zachowanie maszyny przy pracy generatorowej, wykonano fizyczny model generatora. Po wykonaniu badań laboratoryjnych model udoskonalono tak, aby zwiększyć moc prądnicy. Następnie wyznaczono parametry turbiny dostosowanej do współpracy z badaną prądnicą.
EN
Presents a concept of realization a small wind power plant, dedicated for a single household, with power about 150 W. In order to facilitate the implementation of the generator was used Direct Drive motor of automatic washing machine. In order to know the behavior of the machine while its work as a generator, was performed investigations of physical model of the generator. After the laboratory tests model was improved in order to increase the power of the generator. Then parameters of the turbine adapted to cooperate with tested generator were proposed.
PL
W artykule przedstawiono sposoby modelowania silników indukcyjnych, sprzęgieł podatnych i hydrokinetycznych oraz przekładni zębatych wykorzystywanych w układzie napędu przenośnika taśmowego. Uwzględniono bezpośrednie załączanie silników do sieci zasilającej, jak również wykorzystanie SOFT-START oraz przemiennika częstotliwości. Zaprezentowano przykładowe przebiegi rozruchowe uzyskane z wykorzystaniem rozbudowanego matematycznego modelu przenośnika taśmowego. Model taki umożliwia szczegółową analizę dynamiki urządzenia, sprawdzanie rozwiązań projektowych oraz badanie zjawisk zachodzących w przenośniku.
PL
W artykule opisano dwie wersje modelu maszyny indukcyjnej występujące w programie ATP/EMTP. Wersja pierwsza jest przystosowana do ręcznego wprowadzania wartości początkowych zmiennych opisujących pracę silnika lub generatora (Initialization Manual). W wersji drugiej program automatycznie wylicza parametry początkowe (Initialization Automatic). W przypadku analizowania współpracy 3 maszyn zasilanych ze wspólnej rozdzielni, wersja druga umożliwia uzyskanie wyników zgodnych z logiką. Wymaga to jednak spełnienia szeregu dodatkowych warunków.
EN
The article describes two versions of the induction machine occurring in the ATP/EMTP program. The first version is designed for manually entering the initial values of variables describing the operation of the motor or generator (Initialization Manual). In the second version, the program automatically calculates the initial parameters (Automatic Initialization). In the case of analyzing cooperation 3 machines fed from a common distribution, second version provides results consistent with the logic. However, this requires the fulfillment of a number of additional conditions.
PL
W artykule przedstawiono matematyczny opis taśmy stosowany w modelach wykorzystywanych do badania dynamicznych stanów pracy przenośników taśmowych. Rozpatrywano przemieszczenia wzdłużne taśmy, dlatego ograniczono się do analizy modeli jednowymiarowych. Modele taśmy zaimplementowano w rozbudowanym modelu przenośnika i wykonano przykładowe obliczenia porównawcze. W praktycznych zastosowaniach wystarczy model o dwu elementach, uzupełniony uwzględnianiem zmian współczynnika tarcia. Taki model jest traktowany jako trójparametrowy. Badano również wpływ liczby odcinków, na które dzieli się w obliczeniach trasę taśmy, na wyniki obliczeń symulacyjnych.
PL
W artykule przedstawiono sposoby modelowania silników indukcyjnych, sprzęgieł podatnych i hydrokinetycznych oraz przekładni zębatych wykorzystywanych w układzie napędu przenośnika taśmowego. Uwzględniono bezpośrednie załączanie silników do sieci zasilającej, jak również wykorzystanie SOFT-START oraz przemiennika częstotliwości. Zaprezentowano przykładowe przebiegi rozruchowe uzyskane z wykorzystaniem rozbudowanego matematycznego modelu przenośnika taśmowego. Model taki umożliwia szczegółową analizę dynamiki urządzenia, sprawdzanie rozwiązań projektowych oraz badanie zjawisk zachodzących w przenośniku.
PL
W artykule przedstawiono modelowanie pracy generatora synchronicznego o stosunkowo niewielkiej mocy, obciążonego rezystorami. Pokazano sposób wprowadzania danych I wyniki uzyskane z wykorzystaniem programu ATP oraz EMTP-RV Zamodelowano pracę na biegu jałowym, wzrost obciążenia do znamionowego i zwarcie trójfazowe na zaciskach. Wyniki uzyskane z wykorzystaniem obu programów są zbliżone, co świadczy o poprawności pracy obu opisanych modeli. Oba programy można wykorzystać do modelowania pracy odnawialnych źródeł energii.
EN
The paper presents modelling of work of the synchronous generator with a relatively low power, load by resistors, Shows how to Input data and results obtained with application of ATP and EMTP-RV programs. Were modeled work on idle run, the load Increase to the nominal load and three-phase short circuit at the terminals. The results obtained using the two programs are similar, which indicates proper operation of both these models. Both programs can be used to model the work of renewable energy sources.
PL
Wykorzystując rozbudowany matematyczny model przenośnika taśmowego wyznaczano momenty elektromagnetyczne dwóch silników napędzających wspólny bęben napędowy przenośnika. Uwzględniono możliwość wystąpienia różnic pomiędzy parametrami silników oraz przesunięcia czasu załączenia jednego z nich. Badano również przypadek współpracy silników z przemiennikami częstotliwości pracującymi w otwartym układzie sterowania. Uwzględniono różnice przebiegów ramp rozruchowych obu przemienników. Symulacje pozwalają ocenić stopień przeciążenia silnika i dopuszczalność rozruchu w danych warunkach.
EN
Using extensive belt conveyor mathematical model, electromagnetic moments of the two engines driving a common drive drum of the conveyor were determined. Taken into account the possibility of differences between the parameters of the motors and the time shift switch one of them. Were also investigated case of cooperation between motors with frequency converters operating in open loop. Allowances for differences starter ramp waveforms both drives. The simulations allow us to assess the degree of overload and start acceptability under given conditions.
11
Content available Modelowanie fal naprężeń w taśmie przenośnika
PL
Porównano wyniki wyznaczania prędkości fal naprężeń w taśmie ruszającego przenośnika uzyskane różnymi metodami. Analizowano wykorzystanie rozbudowanego matematycznego modelu przenośnika i trzy metody statyczne podane w literaturze. Porównano również wartości częstotliwości drgań sił w taśmie wyznaczone z modelu i metodą statyczną. Uzyskiwane wartości są zbliżone, poza metodą wykorzystującą prędkość rozchodzenia się dźwięku w linkach stalowych taśmy. Wykorzystanie wzorów statycznych często wymaga znajomości trudnych do określenia parametrów, które wyznacza się pomiarowo. Zastosowanie modelu umożliwia uzyskanie wyników bez pomiarów.
EN
Were compared the results of determining the speed of the stress wave starting conveyor belt received by various methods. Were analyzed using expanded mathematical model of conveyor and three static methods reported in the literature. We also compared the frequency of vibration forces in the belt obtained from the model and the static method. The resulting values are similar beyond method using the velocity of sound in the links of steel belt. The use of static models often require knowledge of difficult to determine the parameters that shall designate the measurement. Application of the model provides results without measurement.
PL
W artykule przedstawiono proste zależności pozwalające wyliczyć przybliżone wartości parametrów projektowanej prądnicy tarczowej bez rdzenia w stojanie. Zależności zilustrowano przykładem obliczeniowym, wykonanym dla prądnicy o mocy ponad 3 kW i prędkości 200 obr./min. Wyniki obliczeń zweryfikowano pomiarami na wykonanym fizycznym modelu prądnicy. Różnice miedzy obliczonymi i zmierzonymi wartościami napięć i mocy nie przekraczają kilkunastu procent wartości pomiarowych.
EN
Simple equations that enable calculation of the approximate values of the parameters of the designed disc generator without a core in the stator were presented. Dependencies were illustrated by an computational example, made for a generator with a power of more than 3 kW and a speed 200 rpm. The calculation results were verified by measurements made on a physical model of the generator. Differences between calculated and measured values of voltage and power does not exceed ten percent of the measured values.
PL
W artykule przedstawiono analizą pracy elektrowni wiatrowych o niewielkiej mocy (do kilku kW). Podano zależności umożliwiające wyznaczenie mocy zawartej w strudze wiatru o zadanym przekroju. Dla różnych typów turbin określono moc przejmowaną z wiatru przez turbiną. Kolejne kroki to wyznaczanie mocy wyjściowej na zaciskach elektrowni oraz ilości energii produkowanej w okresie rocznym. Wzory zilustrowano przykładami obliczeniowymi. Pokazano dobór podstawowych parametrów malej elektrowni wiatrowej.
EN
The article presents an analysis of the small power wind turbines work (up to several kW). Relations enabling definition of power contained in the stream of wind at a given cross-section are given. For different types of turbines specified power take over by turbine from wind. The next step is determination of power on output terminals and quantities of energy produced in the year. Formulas are illustrated examples of calculation. Shown selection of basic parameters small wind power plant.
14
Content available Modelling of long belt conveyors
PL
Przedstawiono matematyczny model przenośnika taśmowego umożliwiający analizę dynamicznych stanów pracy urządzenia. Skrótowo opisano sposób modelowania zjawisk falowych w taśmie, zmian mas i oporów ruchu oraz elementów układu napędowego czyli silników, przekształtników, sprzęgieł, przekładni i współpracy bębna napędowego z taśmą. Rozwiązując komputerowo uzyskane zależności, symulowano rozruch przykładowego przenośnika. Porównano przebiegi rozruchowe uzyskane obliczeniowo z pomiarowymi. Zweryfikowany model można wykorzystać do badania różnych zjawisk i stanów pracy przenośnika.
EN
A mathematical model that allows the analysis of the dynamic states of a belt conveyor was presented. A way of modelling wave phenomena in the tape, changes of mass and resistances to motion and elements of the drive system (motors, frequency converters, couplings, gears and co-operation between the belt and drive pulley) was briefly described. A start up of an exemplary belt conveyor was simulated with the use of obtained formulas. The start-up time histories obtained computationally were compared with measurements. The verified belt conveyor model can be utilized to examine various phenomena and operating states of a belt conveyor.
15
Content available remote Przyłączanie małej elektrowni wodnej do sieci
PL
Analizowano zjawiska towarzyszące włączaniu małej elektrowni wodnej z generatorami indukcyjnymi do sieci niskiego napięcia. Sprawdzono czy zmiany napięć i prądów w układzie zasilającym nie doprowadzą do przekroczenia dopuszczalnej obciążalności elementów sieci lub do pogorszenia jakości dostarczanej energii poniżej wymaganego poziomu. Rozważono proces rozruchu i pracy ustalonej generatorów elektrowni. Oceniono pracę układów zabezpieczeń. Wskazano czułe miejsca w układzie zasilającym wymuszające konieczność zachowania specyficznych warunków pracy lub wymiany krytycznych elementów.
EN
Examined the phenomena accompanying switching on small hydroelectric power station with inductive generators to low-voltage network. Checked whether changes in currents and voltages in supply network will not lead to permissible electrical load of network elements or to the deterioration of the supplied energy quality below the required level. The starting process and steady work of power generators were considered. Evaluate the work of the system protection. Indicate sensitive places in power network that enforce the need to provide the specific working conditions or the exchange of critical elements.
16
PL
Zamodelowano wycinek systemu zasilającego, do którego jest przyłączona mała elektrownia wodna z generatorami indukcyjnymi. Do modelowania i symulacji wykorzystano program ATP. Wyznaczano spadki napięć na poszczególnych elementach układu zasilającego. Analizowano wpływ załączania elektrowni na zmiany napięć w układzie. Wyznaczono wartości prądów zwarciowych. Wyniki symulacyjne porównano z uzyskanymi kalkulatorowo, z wykorzystaniem tradycyjnych metod obliczeniowych.
EN
Was modelled segment of the supply system, to which is attached a small hydroelectric power plant with induction generators. For modelling and simulation was used software ATP. Voltage drops on the components of the supply system was determined. Analysis of the effect switching on power voltage changes in the system were done. Values of short-circuit currents were determined. The simulation results were compared with those obtained using static calculation methods.
PL
Przedstawiono proces oceny wpływu małej elektrowni wodnej na istniejącą sieć niskiego napięcia.
EN
The paper presents a process of assessment of small hydroelectric power plant influence on existing LV network.
18
Content available Budowa modelu prądnicy tarczowej
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń i pomiarów modelu prądnicy tarczowej bez rdzenia w stojanie, która przy prędkości obrotowej 200 obr/min wytwarza moc rzędu 3 kW. W modelu zastosowano zmodyfikowane uzwojenie typu SEMA, co zapewnia dobre wypełnienie miedzią przestrzeni pomiędzy magnesami trapezowymi na dwu tarczach wirnika. Prądnica posiada bardzo mały moment rozruchowy. Jest przystosowana do współpracy z turbinami wiatrowymi, zwłaszcza wolnobieżnymi o osi pionowej.
EN
Presents the results of the calculations and measurements of disc generator model without core in stator, which produces a power of 3 kW at the rotary speed of 200 RPM. The model uses a modified winding type of SEMA, which ensures a good fill in copper space between trapezoid magnets on two discs of the rotor. Generator has very little starting torque. It is adapted for cooperation with wind turbines, especially about vertical axis.
PL
W artykule opisano działanie elementów składowych i całego długiego przenośnika taśmowego o napędzie wielobębnowym. Przedstawiono typowe miejsca zastosowań przenośników oraz niektóre zjawiska i problemy związane z eksploatacją i analizą pracy urządzenia. Wykorzystanie rozbudowanych modeli symulacyjnych stwarza duże możliwości obliczeniowej analizy dynamicznych stanów pracy przenośnika.
EN
The article describes the behavior of the long conveyor belt and its components. Typical applications of conveyors are presented as well as some of the phenomena and problems associated with the operation and device operation analysis. The use of extensive simulation models facilitate computational analysis of the dynamic operating states of the conveyor belt.
PL
W artykule przedstawiono różne sposoby napędzania przenośników taśmowych, uwzględniając napędy wielobębnowe, rozproszone, pośrednie i z taśmą pędną. Autorzy uwzględnili specyfikę kopalń podziemnych i naziemnych oraz przenośników krzywoliniowych i transportujących w górę lub w dół.
EN
The article presents different ways to drive the conveyor belts of different types. The authors included the specificity of both and underground and surface mines and surface as well as curved conveyors and these transporting up or down.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.