Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł prezentuje system automatycznego sterowania przepływem wody w obiegu zamkniętym. Omówiono aplikację sterującą przepływem wody na stanowisku. Zaprezentowano wieloczujnikowy system pomiarów. Na omawianym stanowisku przeprowadzane są badania metod statystycznych w pomiarach dwufazowych.
EN
The system of automatic control of the water flow in a closed circuit has been presented in this paper. The laboratory stand allows to control the inverter on the position of research flows. Measurements were concerned a liquid in two-phase (water and air). The application to control the water flow was also discussed. The multi-sensors measurement system was presented. The laboratory stands have been realized for the results verification made obtained from mathematical models, computer simulations and signals acquisition using the stochastic methods. The statistical methods in the measurement of two-phase of statistical methods used in time delay estimation: direct cross-correlation and the function of conditional average value of delayed signal were carried out in the study for this stand.
PL
W artykule zaprezentowano opis szczegółowych procedur matematycznych prowadzących do wyznaczenia opisu matematycznego napięciowej odpowiedzi detektora piroelektrycznego na pobudzenie krótkotrwałym impulsem promieniowania optycznego. Wyprowadzono równanie opisujące zależność pomiędzy amplitudą napięciowego sygnału odpowiedzi detektora a energią pochłoniętego impulsu promieniowania i fizykalnymi parametrami detektora.
EN
Detail mathematical procedures, among others those omitted or unavailable in literature, allowing analytical description of the response of the pyroelectric detector to the short input pulse of optical radiation are presented. An equation describing the relationship between the amplitude of the detector response and the radiation pulse energy and the physical parameters of the detector was derived.
PL
Charakterystyka częstotliwościowa detektora piroelektrycznego opisuje zależność czułości napięciowej detektora od częstotliwości i stanowi źródło kluczowych informacji o jego osiągach. Eksperymentalne badanie charakterystyki częstotliwościowej detektora wymaga zastosowania sinusoidalnie modulowanego promieniowania o regulowanej wartości częstotliwości. W artykule omówiono techniczne problemy realizacji badań charakterystyki częstotliwościowej detektorów piroelektrycznych wykonywanych za pomocą mechanicznych modulatorów źródła promieniowania optycznego. Głównym celem artykułu jest prezentacja opracowanego układu sterownika diod LED zapewniającego uzyskanie praktycznie dowolnego kształtu przebiegu sygnału promieniowania tych diod, a zwłaszcza kształtu sinusoidalnego niezbędnego dla realizacji badań charakterystyki częstotliwościowej badanego detektora piroelektrycznego.
EN
Theoretical and experimental studies of the frequency dependence of voltage responsivity of a pyroelectric detector should be performed applying sinusoidal modulated optical radiation. However, in the majority of papers, the measuring results of frequency characteristics were obtained for the optical radiation signal of trapezoidal or rectangular shape because of the use of an electromechanical modulator of optical radiation. Such results must be charged with error. In the paper the low cost electronic circuit of high power LED driver was proposed. The Led driver allows to produce sinusoidal current driving the LED and as result sinusoidal modulated radiation.
PL
W artykule zaprezentowano szczegółowy tok rozważań analitycznych prowadzących do wyznaczenia modelu transmitancyjnego detektora piroelektrycznego. Opracowany model transmitancyjny może być wykorzystany zarówno do przeprowadzania badań opartych na rozważaniach analitycznych, jak i do badań symulacyjnych właściwości dynamicznych detektorów piroelektrycznych w takich środowiskach programistycznych jak LabVIEW lub MATLAB–Simulink.
EN
In the article an original Laplace transform function model of the pyroelectric detector is proposed for analytical and simulation studies of the detector responses to the input radiation signals of different shapes. The knowledge of Laplace transfer function model of the pyroelectric detector is necessary for its simulation studies with the help of such programs as MATLAB/Simulink or LABVIEW. Simulation in Matlab/Simulink or LABVIEW of designed model of pyroelectric detector gives excellent possibilities of investigation that are difficult to realize by analytical methods. It is very important that the tests can be easily modified and the results are obtained quickly.
5
Content available remote System wizyjny jako interfejs pomiarowy
PL
W artykule przedstawiono kilka wybranych rozwiązań systemów kontrolno-pomiarowych wykorzystujących kamery. Zastosowane kamery spełniają rolę interfejsu pomiarowego, tzn. dane dostępne w analizowanych obrazach po przetworzeniu są wprowadzone do systemu pomiarowego. Do rejestracji i analizy obrazu wykorzystano środowisko LabVIEW oraz moduł NI Vision.
EN
A few selected solutions of controlling systems using cameras have been presented in this paper. The applied cameras play a role of measuring interface. It means the data available in the analysed images are entered into the system after their processing. The LabVIEW environment with NI Vision module were used for image registration and analysis.
PL
Przybliżoną wartość termicznej stałej czasowej detektora piroelektrycznego można wyznaczyć z parametrów jego charakterystyki Bodego, jeżeli stosunek n termicznej i elektrycznej stałej czasowej osiąga odpowiednio dużą, niestety bliżej niesprecyzowaną w literaturze, wartość liczbową. W artykule zaprezentowano ścisły opis matematyczny zależności błędu pomiaru termicznej stałej czasowej detektora piroelektrycznego od wartości współczynnika n.
EN
Thermal time constant of the pyroelectric detector is usually determined from the cutoff frequency of his Bode plot. The method can provide good measurement results by assumption that the thermal and electric time constants are significantly different. In the literature there is no more specific suggestions of desired values of the factor n which describes the ratio between the thermal and electrical time constant. As a result of conducted studies the mathematical formula for determining measurement error of the thermal time constant as function of this factor n was obtained.
PL
W artykule przedstawiono eksperymentalna metodę pomiaru termicznej stałej czasowej detektora piroelektrycznego opartą na zarejestrowanej napięciowej odpowiedzi tego detektora pobudzonego skokowym sygnałem promieniowania. Metoda ta może stanowić konkurencyjną alternatywę dla stosowanych zwykle metod badawczych opartych na amplitudowych charakterystykach częstotliwościowych detektora. Rezultaty badań eksperymentalnych dla wykonanego prototypu detektora z polimerowym piroelektrykiem typu PVDF wykazały dobrą zgodność z wynikami uzyskanymi teoretycznie.
EN
The thermal time constant of a pyroelectric detector is one of the most important factors determining the responsivity, response time and frequency response of the detector. In most cases, the thermal time constant is determined experimentally from the frequency response of the detector. This measurement method is rather technically difficult, because most of the commercial electromechanical modulators produce a non-sinusoidal waveform of the optical radiation. Additionally, this method is effective only if there is met the requirement that the thermal and electrical time constant values are significantly different. In the paper, the method for measuring the thermal time constant of the pyroelectric detector using the pyroelectric response to a step optical input signal is proposed. In Section 2 of the paper, the equivalent circuit of the pyroelectric detector (Fig. 1) and mathematical relationships (Eqs. 2, 3) describing the voltage response to the step optical input signal are presented. The proposed method for determining the thermal time constant (Eqs. 4, 5) from the pyroelectric voltage response to the step input signal (Fig. 3) is described in Section 3. The value of the thermal time constant τth is determined from equation (5), where tmax is the time moment, in which the pyroelectric voltage response reaches maximum and τe is the electrical time constant of the detector. In the second part of Section 3, both theoretical and experimental results of studies are presented in the form of curves. (Fig. 3). A comparison between the theoretical and experimental results shows a good agreement.
PL
Badania zależności czułości detektora piroelektrycznego od częstotliwości powinny być przeprowadzane przy zastosowaniu sinusoidalnie modulowanego promieniowania pobudzającego detektor. W praktyce eksperymentalnej często stosowane są elektromechaniczne modulatory, które zapewniają wytworzenie quasi-prostokątnego lub quasi-trapezowego kształtu przebiegu mocy promieniowania. Wyznaczona w ten sposób wartość czułości napięciowej detektora może być obarczona dużym błędem. W artykule przedstawiono rezultaty badań symulacyjnych, których celem jest wyznaczenie zależności czułości napięciowej od częstotliwości dla modelu detektora piroelektrycznego zaimplementowanego w programie MATLAB-Simulink i dokonanie oceny błędu pomiaru czułości spowodowanego zastosowaniem niesinusoidalnych przebiegów mocy promieniowania pobudzających detektor piroelektryczny.
EN
The voltage responsivity of a pyroelectric detector is one of the most important parameters characterizing its measuring properties. Sinusoidally modulated optical radiation should be used for experimental measuring of the pyroelectric detector responsivity. In practice rotating disk choppers are commonly used as a source of modulated optical signals in experimental setups. A disadvantage of using optical choppers is that the produced radiation may have a square or trapezoidal waveform. In the paper the results of simulation studies of the pyroelectric detector frequency response for sinusoidal, square and trapezoidal shape of the modulated radiation are presented. The simulation studies were carried out for the pyroelectric detektor model with use of program MATLAB-Simulink. Values of the main parameters of this detector were precisely specified. The frequency dependence of the pyroelectric detector voltage responsivity for different shapes of the absorbed radiation waveform is shown in Fig. 2. The simulation results show that the responsivity of the detector excited by a square wave of radiation has a much higher value (up to several hundred percent) in comparison to that obtained with sinusoidal modulation of radiation, especially at low frequencies. Trapezoidal modulation produces a much smaller error than the square wave modulation.
PL
W artykule zaprezentowano rozważania analityczne mające na celu opracowanie modelu transmitancyjnego detektora piroelektrycznego. Model ten zaimplementowano w środowisku MATLAB-Simulink w celu realizacji badań symulacyjnych tego detektora. Pokazano kilka przykładowych wyników badań odpowiedzi napięciowej na pobudzenia promieniowaniem o różnych kształtach przebiegu czasowego.
EN
In the paper analytical considerations aiming at obtaining the Laplace transfer function model of an uncoated (front surface electrode is a thin layer of metal) pyroelectric detector are presented. The pyroelectric detector model was implemented in MATLAB-Simulink environment for simulation studies. The exemplary simulation was performed for the prototype of a polyvinylidene fluoride (PVDF) pyroelectric detector designed and constructed by the authors. Construction, physical parameters and some results of the experimental studies performed with this detector are presented, among others, in [3,4]. Exemplary results of less known simulations illustrating the influence of such parameters as the thermal time constant on the detector voltage responsivity are given. The possibility of simulation study on a basis of time dependences of the voltage pyroelectric response to modulated radiation with different shapes is indicated. The simulation results show that the voltage responsivity of the pyroelectric detector exposed to rectangular modulated radiation of low frequency is higher than that to sinusoidal and trapezoidal modulated radiation. This type of simulation investigations gives important information about the properties of the pyroelectric detector in such applications as remote temperature measurements, monitoring of radiation power or thermovision measurements.
EN
Examples of measurement results concerning the influence of selected disturbance factors on the accuracy of readings of single-phase Watt-hour meters were presented in the paper. The research was realized on a designed measuring position. The measuring position makes it possible to set selected disturbance factors. The influence of voltage drop, temperature and strong magnetic field on the measuring accuracy of selected Watt-hour meters was described.
11
Content available remote Microphone preamplifier for professional purposes
EN
This work presents the constructional solution and selected results of the professional microphone preamplifier examination. The constructed system is an adaptation of INA217 integrated system suggested by the technical documentation of Burr-Brown, who is the manufacturer of this component. There are some circuit modifications made by the authors in order to improve the quality of the signal.
EN
In the paper the LabVIEW application designed for simulation of the operation principle and virtual investigation of binary weighted digital to analog converter (DAC). is presented. The application permits performance virtual experiments thanks to the possibility of the modification of the DAC electronic circuit parameters. The application can be used both for education and for specific research purposes.
PL
W pracy przedstawiono wyniki przykładowych badań, dotyczących wpływu wybranych czynników zakłócających na dokładność wskazań jednofazowych liczników energii elektrycznej. Badania przeprowadzono na zaprojektowanym i wykonanym stanowisku pomiarowym. Prezentowane stanowisko umożliwia zadawanie wybranych czynników zakłócających pracę licznika. Określono wpływ zmian napięcia, temperatury, oraz silnego pola magnetycznego na dokładność pomiaru wybranych liczników.
EN
The exemplary investigation results concerning the influence of selected disturbance factors on the accuracy of indications of single-phase Watt-hour meters are presented in the paper. The investigations were realized on a specially designed measuring stand. This stand makes it possible to actuate the selected disturbance factors. The influence of the voltage drop, temperature and strong magnetic field on the measurement accuracy of selected Watt-hour meters was described.
PL
W artykule zaprezentowano stanowisko do wirtualnego badania modelu przetwornika analogowo-cyfrowego (A/C) z dwukrotnym całkowaniem przy wykorzystaniu aplikacji opracowanej w środowisku LabVIEW. Aplikacja pozwala na modyfikację parametrów sygnału wejściowego i układu przetwornika A/C. Zastosowane animacje ilustrują proces prze-twarzania przetwornika. Opracowane oprogramowanie przeznaczone jest dla celów dydaktycznych i badawczych.
EN
In the paper the virtual testing of a two-slope, analog-to-digital converter model with use of an application developed in the LabVIEW environment is presented. The application enables modification of the input signal and converter system parameters. Animation effects illustrate the principle of operation of this a/c converter. The software developed can be used for education and investigation purposes. Słowa kluczowe: LabVIEW, wirtualne testowanie, symulacja komputerowa
PL
W niniejszym artykule przedstawiono problematykę oceny wiarygodności metod pomiarowych, stosowanych w medycznym laboratorium diagnostycznym na przykładzie badań morfologii krwi obwodowej. Zaprezentowano metodę pomiarową oraz omówiono metody statystyczne stosowane przy opracowaniu wyników pomiarów.
EN
Problem of the reliability estimation of measurement methods used to medical diagnostic laboratory, given the example of blood morphology, was presented in the present paper. Measurement method was presented and statistical methods used to evaluation of measurement results were discussed.
PL
W pracy zaprezentowano aplikacje opracowane w środowisku Lab­VIEW do komputerowej symulacji zasady działania i testowania dwóch rodzajów przetworników analogowo-cyfrowych: przetwornika A/C z przetwarzaniem metodą czasową prostą i przetwornika A/C z dwukrotnym całkowaniem. Panele frontowe zawierają obiekty graficzne, które umożliwiają interaktywną komunikację z użytkownikiem. Zaimplementowane w algorytmie programu efekty animacji umożliwiają ilustrację zasady działania przetwornika A/C. Aplikacja umożliwia ponadto wykonanie wirtualnych eksperymentów-dzięki możliwościom regulacji wartości parametrów sygnałów wejściowych i układów przetworników. Opracowane aplikacje mogą być zastosowane do celów dydaktycznych i badawczych.
EN
Applications designed in LabVIEW environment for computer simulation of operation principle and testing of two types of analog-digital converters: the single-slope A/D converter and dual-slope A/D converter are presented in the paper. Front panels contain graphic objects, which make possible interactive communication with an user. Animation effects allow to illustrate the ADC operation principle. Possibility of adjusting of ADC parameters value and parameters of input signals give possibilities of making virtual experiments. The applications can be used for education and research purposes.
17
Content available remote Modeling and measurements of light transmission through human tissues
EN
The paper presents selected results of studies connected with modeling of a biological object which could be used for simulation and measurements of the selected human tissues optical transmittance. The studies were performed for transilluminated homogeneous tissue layers as well as for objects consisted of different tissues. During simulations the software built with LabVIEW environment was used. Experimental verification of the model structure was made with spectrophotometry. The presented examples of modeling concern the transmittance spectra for two selected specific objects: the venous blood and muscle tissue analyzed in the wavelength range extending from 360 nm to 900 nm. The implemented model could be used in estimating the content and thickness of particular layers distinguished in a complex object and prediction of their transillumination efficiency.
PL
Zaprezentowano opis konstrukcji i zasady działania stabilizowanego źródła światła z matrycą zawierającą dziesięć szeregowo połączonych diod superluminescencyjnych (SLED) przeznaczonego dla celów pomiarowych. Dzięki zastosowaniu stabilizacji temperaturowej diod i układu regulacji z ujemnym, optycznym sprzężeniem zwrotnym uzyskano efekt stabilizacji mocy promieniowania i charakterystyki spektralnej diod superelektroluminescencyjnych.
EN
In this paper the construction and principle of operation of a stabilized source of the light with an array made by 10 connected in series superluminescent diodes are described. By using the thermal stabilisation of the diodes and an optical feedback loop the output power level of SLEDs as well radiation spectral characteristics of SLEDs can be stabilized.
PL
W referacie omówiono wybrane zagadnienia dotyczące metrologicznych aspektów wykorzystywania optycznych właściwości tkanek w biopomiarach bazujących na transmisyjnym wariancie zachodzących interakcji. Przedstawiono przykłady współczesnych zastosowań technik transiluminacyjnych w nieinwazyjnej inżynierii biomedycznej.
EN
In the paper some selected questions concerned metrological aspects of using tissue physics and optics in biomeasurements based on the transmission variant of occurring interactions are considered. Examples of modern applications of transillumination techniques in noninvasive biomedical engineering are presented.
PL
W pracy opisano stanowisko laboratoryjne ze wspomaganiem komputerowym do badania woltomierzy napięcia przemiennego. Do testów wybrano przyrządy analogowe i cyfrowe z przetwornikami wartości średniej i wartości skutecznej. Źródłem sygnału jest generator Agilent 33120A. Sprawdzanie wskazań przeprowadzane jest dla różnych częstotliwości oraz kształtów przebiegów, w tym silnie odkształconych.
EN
In the paper a laboratory stand for testing voltmeters of alternating voltage is described. Analog and digital voltmeters based on the mean value and root mean square converters have been utilized. The generator Agilent 33120A was used as the source of signals to be measured. Controlling of indications was performed for some different frequencies as well as shapes of the waveforms, including the signals strongly deformed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.