Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Measuring methods of welding process parameters
EN
The paper focuses on the problems of monitoring the resistance spot welding process of thin metal sheets used in aircraft structures. The welding process is conducted using welders with software control which allows the welding cycle to be established. Essential parameters in the welding process include: electrode profiles, establishing electrode force as well as the shape and the intensity of the current heating the weld. The paper proposes using a measurement system which registers the above-mentioned welding process parameters and utilises the modules of data acquisition, series NI 9215 operating in a set with NI cDAQ-9178. Software which uses the LabVIEW environment was implemented into the measurement system. The measurement of the welding current intensity was made using a Rogowski coil, while other measurement signals were obtained from the diagnostic interface of the programmable controller of the welder. The paper presents preliminary results of the research. The objective of the initial research is the preparation of a calibration method of welder measurement systems.
PL
W artykule przedstawiono metodę zwiększania dokładności współczynnika wzmocnienia wzmacniacza różnicowego stosowanego w tomografii impedancyjnej, w której występuje duża dynamika zmian sygnałów pomiarowych oraz obserwuje się stosunkowo niski poziom wrażliwości wyników pomiaru na zmiany przewodności. Zaproponowano dwa układy pomiarowe wzmacniacza różnicowego realizujące metodę dynamicznego wzmocnienia poprzez zastosowanie w sprzężeniu zwrotnym układu szeregowego cyklicznie przełączanych rezystorów (rys. 2) oraz układu z gałęziami równolegle połączonych rezystorów sprzężenia zwrotnego (rys. 3). Przedstawiono analizę charakterystyki błędu współczynnika wzmocnienia dla proponowanych układów pracy wzmacniacza metodą symulacyjną Monte Carlo. W pracy wykazano, że przy wykorzystaniu rezystorów o stosunkowo niskiej dokładności można uzyskać niski poziom względnego błędu współczynnika wzmocnienia.
EN
This paper presents a method for increasing the gain accuracy of a differential amplifier used in electrical tomography in which there occurs large dynamics of measurement signal changes and there is observed a relatively low sensitivity level of measurement results to electrical conductivity (Fig.1). The differential amplifier with switched parallel resistors in a feedback circuit is proposed. It uses the dynamic element matching method. The resistive feedback circuit consists of two symmetrical parts with m and k - m connected in parallel resistor branches (Fig. 3). The nominal resistances of all resistors are the same. The resistors of both parts (R11 -R1k and R21 - R2k (Fig. 3)) are cyclically switched to one position and during a full cycle the feedback has k states. Hence, the mean value and standard deviation of the relative error of this amplifier average gain are proportional to the square of the resistor standard deviation (formulas (3)). The simulation results (using the Monte Carlo method) show that even use of relatively inaccurate resistors of σR = š 0,1% provides the amplifying of a differential signal with the mean error of 0,3 - 3 ppm (Fig. 4). As was mentioned above, there cannot be noted any significant impact on the switched resistance gain accuracy, especially for higher gains. Use of parallel resistor connections in feedback circuits of an amplifier decreases significantly the number of switches needed for resistor rotation. Obviously, the dynamic element matching method has another disadvantage: there is needed more time (multiplied by factor Knom) to obtain the accurate input signal gain, which limits the input signal bandwidth.
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu oddziaływań addytywnych oraz multiplikatywnych w torze pomiaru napięć międzyelektrodowych na dokładność rekonstrukcji rozkładu przestrzennego przewodności w tomografii elektrycznej (TE). Przedstawiono ogólną zasadę konstruowania obrazu TE, metodę pomiarową realizującą równoległy pomiar napięć międzyelektrodowych oraz algorytm rekonstrukcji obrazu przewodności.
EN
The influence analysis of additive and multiplicative interactions in measuring system of inter-electrode voltages on accuracy of reconstruction of conductivity spatial distribution in electrical tomography has been presented in this paper. The measurement method based on parallel controlling of interelectrode voltages was considered. It was referred to analogical research based on serial measurement method [3]. The errors of measuring apparatus were presented as sum of three basic components: random additive, systematic additive and systematic multiplicative. For quantitative comparison of particular errors influence on reconstruction errors the conversion factor was introduced. It was defined as square root of ratio of reconstruction variance errors. The results of investigations of conversion degree of instrumental errors in relation to errors of conductivity image obtained from relations (6) and (7) as well as using Mote Carlo method have been compared (Fig.1). The instrumental errors have bigger negative influence on reconstruction accuracy of elements conductivity in the internal area of considered object (lower numbers in figures). They are cause of results' retrogradation in this area. The influence of systematic additives and random errors is significantly bigger than systematic multiplicative. The derived relations can be applied for the requirement formulation in relation to accuracy requirements of measuring systems on the beginning of tomography system design process.
PL
W pracy zbadano dwa algorytmy realizujące rozwiązanie zagadnienia odwrotnego tomografii elektrycznej związane z odtworzeniem rozkładu konduktywności iteracyjnymi metodami przybliżonymi. W pierwszym algorytmie realizowane jest bezpośrednie odtwarzanie rozkładu konduktywności. W drugim algorytmie rekonstrukcji podlega rezystywność. W oparciu o zaproponowane modele rozkładu konduktywności z wzorcowymi zaburzeniami parametrów rozkładu przedstawiono ocenę zbieżności omawianych algorytmów oraz przedstawiono wpływ doboru parametrów początkowego przybliżenia konduktywności oraz sposób jego poprawy przez wprowadzenie współczynnika skalowania parametrów.
EN
In the paper two iterative algorithms for distribution conductivity reconstruction by a tomography method are presented. Both algorithms are based on the previous approximation using the finite element method (FEM) of the conductivity γ inside the investigated area. In the first algorithm (called MG) the approximated conductivity distribution is directly reconstructed. In the second algorithm (called MR) the conductivity distribution is indirectly reconstructed by resistivity ρ with the next inverse transformation: γ = 1/ρ. Using electrical equivalent circuits of the triangular and rectangular elements, the FEM approximation can be presented as electrical networks (Fig. 2) built from resistors (conductors, capacitors and (or) inductors). Therefore the Jacobian matrix, which is used in the reconstruction algorithm, can be calculated directly and accurately (without any methodical errors) with solution of the appropriate equations of node potentials (5) or loop currents (6). The quality of algorithms is verified using 4 test models of conductivity distribution γ in the investigated area (Fig. 3). Each test model consists of Nel=96 triangular elements and provides Nep=24 measuring electrodes (associated with the external node equivalent network). It is shown that the direct algorithm (MG) is convergent for small (about few percent) changes of conductivity and is strongly dependent on the level of initial conductivity in the first iteration. The convergence of the indirect algorithm (MR) does not depend on initial resistivity levels in the first iteration and after 3-4 iterations the model conductivity is reconstructed with the accuracy smaller than 1% for the reconstruction standard deviations (Fig. 3). It is possible to improve the direct algorithm (MR) by scaling the initial conductivity (12). The scaled factor is calculated as a ratio of the mean measured to calculated output interelectrode voltage value (11). After scaling the MG algorithm, it provides the same or better convergence as the MR algorithm (Fig. 3). The investigation results are discussed in the summary.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe problemy rekonstrukcji obrazu rozkładu przestrzennego parametrów elektrycznych w tomografii elektrycznej. Zaproponowano szybszą i bardziesz precyzyjną metodę obliczania macierzy Jacobiego bez błędu metody. Zaproponowano metodę adaptacji parametru regularyzacji w procesie rozwiązania zagadnienia odwrotnego, dzięki czemu znacznie poprawia się zbieżność algorytmu rekonstrukcji. Zaprezentowano wyniki eksperymentów numerycznych dla kilku wybranych modeli rozkładu przestrzennego parametrów.
EN
This article investigates basic problems concerning image reconstruction of electrical parameters space distribution in electrical tomography. The fast and precise metod (without methodical error) or the Jakobian matrix calculation is proposed. Moreover, the algorithm of regularized parameter adaptation in inverse problem solution is proposed. As a result of this, time of the image reconstruction is significant reduced and image becomes more precise. On top of thatm the article presents the results of some numerical experiments for the selected object spatial distribution parameter models.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe problemy spotykane podczas wyznaczania macierzy wrażliwości w tomografii elektrycznej. W ogólnym przypadku przy obliczaniu elementów Jakobianu metodami numerycznymi towarzyszą błędy spowodowane aproksymacją zagadnień polowych związanych z ograniczoną liczbą elementów skończonych, aproksymacją skończonych różnic przy obliczaniu numerycznym pochodnych (obliczanie nachylenia siecznej a nie stycznej) i powodowane niedokładnością obliczania różnicy dwóch bliskich wartości napięć międzyelektrodowych (ograniczenia precyzji reprezentacji liczb w procesorze komputera). Zaproponowano szybszą i bardziej precyzyjną metodę obliczania macierzy Jacobiego bez błędu metody wykorzystującą własności ekwiwalentnych sieci elektrycznych elementów skończonych.
EN
This article describes basic problems that appear during the sensitivity matrix in electrical tomography calculation. Generally, there occur errors during Jacobian matrix elements calculation. Those errors are results of field problems with limited number finite elements approximation, difference finite during numerical derivation (calculation secant gradient versus secant) approximation, and inaccurate two relative voltage values between electrodes (limitation of precision numerical representation in the computer processor) difference calculation. The fast and precise Jacobian matrix calculation method with no methodical error for the aid of equivalent electrical grid finite elements is proposed.
7
Content available remote Dobór częstotliwości próbkowania w mikrokontrolerach analogowych
PL
W pracy przedstawiono podstawowe zagadnienia z zakresu metod wyzwalania przetworników A/C zintegrowanych w mikrokontrolerach analogowych oraz przedstawiono podstawowe problemy związane z doborem częstości próbkowania sygnału wejściowego na przykładzie zastosowań w laboratoriach dydaktycznych.
EN
Basic problems in the field of triggering methods for A/C converters that are integrated in analog microcontrollers and basic issues in sampling frequency input signal selection for applications in didactical laboratory.
8
Content available remote Wpływ mikrododatków na właściwości elektryczne miedzi
PL
W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań procesu usuwania arsenu ze stopów miedzi, metodą wprowadzania mikrododatków które łączą się z arsenem tworząc związki międzymetaliczne oraz wpływ tych związków na wybrane właściwości elektryczne miedzi. Dodanie do stopu Cu-As cyrkonu powodowało powstanie związków międzymetalicznych oraz znaczne zmniejszenie rezystywności stopu Cu-As-Zr. Wyniki pomiarów rezystywności badanych stopów odniesiono do właściwości czystej miedzi oraz przedstawiono zdjęcia mikroskopowe struktur badanych stopów.
EN
The method of removing arsenic from cooper by implementing microadditions which form intermetalic compounds with arsenic and the influence of these compounds on the electric properties of cooper has been presented in this paper. Zirconium added to theCu-As alloy caused the formation of intermetalic compounds and the decrease of the resistance of the Cu-As-Zr alloy. The results of the resistance measurements of the investigated alloys were compared with the electric properties of pure cooper. Moreover, the structures of the investigated alloys have been presented.
9
Content available remote Wybrane problemy procesów wygładzania i kompresji danych cyfrowych
PL
W pracy przedstawiono podstawowe problemy związane z procesami wygładzania i kompresji dużych strumieni danych cyfrowych Zaproponowano metodę prostej dwustanowej kompresji natężenia strumienia danych numerycznych, przeznaczoną do realizacji w czasie rzeczywistym. Rozważono problemy przypisywania miar czasu danym na wyjściu kompresora. Przeprowadzono badania symulacyjne segmentowego sposobu wygładzania i kompresji danych numerycznych. Poddano ocenie wstępne wyniki uzyskane w rzeczywistej aplikacji - system ciągłej rejestracji parametrów układu napędowego śmigłowca W-3.
10
Content available remote Termiczne efekty terapii igłowej
PL
Przedstawiono wstępne wyniki pomiarów temperatury u trzech osób poddanych terapii polegającej na nakłuwaniu punktów akupunkturowych, odpowiednio wybranych przez specjalistę. Przebieg zmian w funkcji czasu temperatury punktu akupunkturowego jest obrazem energetycznej odpowiedzi organizmu wywołanej przez bodziec, jakim jest terapeutyczne nakłucie. Stwierdzono u badanych osób zmianę charakteru tej odpowiedzi podczas kolejnych zbiegów w danym punkcie, co daje podstawy ku dalszym badaniom, które mogą dostarczyć naukowego opisu zjawiska akupunktury.
EN
Preliminary results of measurement of temperature variations at acupuncture point evoked by needle therapy on the point are presented. This is a part of research which target is the statement the physical parameters characterising the phenomenon of acupuncture points.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.