Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Podnoszenie niezawodności oraz efektywności pracy sieci jest jednym z głównych wyzwań stojących przed operatorami systemu dystrybucyjnego (OSD). Wdrożona w 2015 roku przez URE regulacja jakościowa stawia przed OSD cele w zakresie ograniczenia wskaźników awaryjności sieci SAIDI i SAIFI. Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych z obszaru sieci inteligentnych, tj. zaawansowanych układów monitorowania sieci SN i nN oraz inteligentnego opomiarowania AMI, dostarcza nowych danych o stanie pracy sieci. Dzięki temu możliwe jest budowanie nowych funkcjonalności, które wprowadzają nową jakość w sposobie zarządzania siecią dystrybucyjną. W artykule opisano działania zrealizowane przez ENERGA-OPERATOR SA w ramach demonstracyjnego projektu Upgrid, mające na celu zwiększenie poziomu obserwowalności i kontroli sieci SN i nN w obszarze demonstracyjnym. W tekście opisano zastosowane w projekcie rozwiązania sieciowe i informatyczne oraz możliwość wykorzystania AMI do zwiększenia efektywności pracy sieci. Wskazano również wpływ zastosowanych rozwiązań na sposób i efektowność zarządzania siecią dystrybucyjną.
EN
Improvement of grid operation reliability and efficiency is one of the main challenges faced by Distribution System Operators (DSO). The quality regulation implemented in 2015 by the URE Energy Regulatory Office sets goals for the DSO to reduce the SAIDI and SAIFI grid failure indices. Implementation of new engineering solutions in the Smart Grids domain, i.e. advanced systems for MV and LV grids monitoring as well as smart AMI metering, provides new data on the operational grid performance. This enables the development of new functionalities that introduce a new quality in the distribution grid management. This paper describes ENERGA-OPERATOR SA’s activities completed as part of the Upgrid demonstration project, aimed at increasing the level of MV and LV grids’ observability and control in the demonstration area. The grid and IT solutions employed in the project are described, as well as the AMI application options to improve the grid performance. The applied solutions ‘s impact on the distribution grid management’s mode and effectiveness is also discussed.
PL
W referacie przedstawiono wybrane zagadnienia z prac prowadzonych w ramach europejskiego grantu UPGRID realizowanego przez konsorcjum firm z siedmiu państw europejskich, w tym również z Polski, który dotyczy między innymi optymalizacji pracy sieci niskiego napięcia przy wykorzystaniu danych z liczników AMI.
EN
The paper describes selected functions being applied to LV grid as result of UPGRID project realization. The project covers the use of AMI system for increase observability and controllability of the low voltage grid.
EN
This is a report of a project involving, inter alia, low voltage grid performance optimization with data from AMI meters. The study was supported with a European UPGRID grant, and executed by a consortium of companies from seven European countries, including Poland.
PL
Prezentowany jest opis projektu dotyczącego m.in. optymalizacji pracy sieci niskiego napięcia przy wykorzystaniu danych z liczników AMI. Prace były prowadzone w ramach europejskiego grantu UPGRID, realizowanego przez konsorcjum firm z siedmiu państw europejskich, w tym również z Polski.
PL
Wprowadzona w 2015 roku przez URE regulacja jakościowa sprawia, że kwestia niezawodności zasilania jest priorytetową sprawą dla OSD. Dodatkowo przyłączanie coraz większej ilości mikroźródeł do sieci nN może powodować pogorszenie się jakości energii. W celu sprostania tym wyzwaniom konieczne jest podnoszenie poziomu obserwowalności i kontroli sieci dystrybucyjnej. Integrując stosowane obecnie rozwiązania automatyzacji sieci SN z infrastrukturą AMI możliwe jest osiągnięcie nowej jakości w zakresie pozyskiwanych danych, będące podstawą do wdrażania nowych rozwiązań systemowych. ENERGA-OPERATOR realizuje projekt pilotażowy Upgrid, którego celem jest rozwój narzędzi do kontroli i nadzoru sieci SN oraz nN. W artykule przestawiono informacje nt. opracowanej nowej koncepcji rozwiązań dla stacji SN/nN oraz wdrażanego w ramach projektu Upgrid systemu DMS nN.
EN
Improving the reliability and efficiency of the network is one of the main challenges that DSOs face. Implementation of new technical solutions from Smart Grid area, like Advanced Metering Infrastructure (AMI) or advanced automation of the secondary substation (SS) and LV network, can provide new information about the state of the MV and LV network. As a result, it is possible to build the functionalities that bring a new quality to the network operations and management. ENERGA-OPERATOR SA gathered experience in the field of Smart Grid for several years. After the completion of several smart grid pilot projects in the MV network and deployment of AMI it is time to focus on LV network management and challenges that can arise in the future i.e. high saturation of microgeneration the need for rapid response to failures, large quantity of data from RTUs and smart meters. By integrating existing systems and adding new functionality, it is possible to meet these challenges. The paper will present: the concept of the new solution for secondary substation, the impact of the solution on the grid and using data form AMI and automation to improve power quality.
EN
New Smart Grid technologies allow increasing grid observability and using data for the implementation of new analytical tools. By integrating the available data, the grid management paradigm can be changed, and grid effectiveness increased. The paper presents the results of a 2014 research work into the potential for reducing technical losses in a low voltage grid through reconfiguration and optimisation of the grid operating system. By using data from LV grid monitoring systems and modern computational methods a significant reduction of the technical losses in LV grids can be achieved with no additional capital expenditures on grid development.
PL
Nowe technologie z obszaru Smart Grid umożliwiają zwiększenie obserwowalności sieci i wykorzystanie danych do wdrożenia nowych narzędzi analitycznych. Integrując dostępne dane, możliwa jest zmiana sposobu zarządzania pracą sieci i podniesienie jej efektywności. W artykule przedstawiono wyniki z przeprowadzonych w 2014 roku badań w zakresie możliwości ograniczenia strat technicznych w sieci nN poprzez rekonfigurację i optymalizację układu pracy sieci. Dzięki wykorzystaniu danych z systemów monitorujących pracę sieci nN oraz nowoczesnych metod obliczeniowych możliwe jest ograniczenie w znacznym stopniu strat technicznych w sieci nN w sposób bezinwestycyjny (bez dodatkowych nakładów w rozbudowę sieci).
PL
Nowe technologie z obszaru Smart Grid umożliwiają zwiększenie obserwowalność sieci i wykorzystanie danych do wdrożenia nowych narzędzi analitycznych. Integrując dostępne dane możliwa jest zmiana sposobu zarządzania pracą sieci i podniesienie jej efektywności. W artykule przedstawiono wyniki z przeprowadzonych w 2014 r. badań w zakresie możliwości ograniczenia strat technicznych w sieci nN poprzez rekonfigurację i optymalizację układu pracy sieci. Dzięki wykorzystaniu danych z systemów monitorujących pracę sieci nN oraz nowoczesnych metod obliczeniowych możliwe jest ograniczenia w znacznym stopniu strat technicznych w sieci nN w sposób bezinwestycyjny (bez dodatkowych nakładów w rozbudowę sieci).
EN
Following the major challenges in ensuring high quality of the electricity supply, improving the power system efficiency, and enabling the offering of new service levels to energy consumers, ENERGA-OPERATOR SA (DSO) is launching a pilot project of Smart Grid solutions. The Hel Peninsula has been selected as the pilot project area. The paper focuses on the analysis and results of the Smart Grid project, especially on the new possibilities of reduce technical losses in MV and LV network. Research on the model of MV and LV networks were designed to evaluate the possibility of increasing the efficiency of the network through the use of technical calculations based on actual data obtained from GIS, SCADA and AMI. Calculation system (ELFGird) was used to perform optimization calculations for network reconfiguration, based on genetic algorithms. This is a system to support development, planning and management of electric grid including distributed generation, energy storages and controllable receivers and network configuration optimization. The level of total reduction of energy losses in the Hel Peninsula was over 10%.Basing on the carried research work and analysis it has been found that there is a big possibility to reduce technical losses in LV network. That is possible by using integrated information from AMI, GIS, SCADA LV.
PL
Artykuł koncentruje się na analizie i rezultatach projektu Smart Grid, szczególnie na nowych możliwości ograniczenia strat w sieciach techniczna SN i nN. Badania modelowe w sieciach SN i nN miały na celu ocenę możliwości zwiększenia efektywności pracy sieci za pomocą obliczeń technicznych na podstawie rzeczywistych danych uzyskanych z systemów: GIS, SCADA oraz AMI. Do wykonywania obliczeń optymalizacyjnych wykorzystany został system obliczeniowy oparty na algorytmach genetycznych. System ten został opracowany w celu wspierania rozwoju, planowania i zarządzania siecią elektryczną. Łączne zmniejszenie strat energii w obszarze pilotażowym wyniosła ponad 10%.
EN
The paper focuses on an analysis and the results of the Smart Grid project, especially on new possibilities to reduce technical losses the in MV and LV networks. Research of model MV and LV networks was designed to evaluate the possibility of increasing network efficiency, using technical calculations based on the actual data obtained from GIS, SCADA, and AMI. The calculation system, based on genetic algorithms, was used to perform optimisation calculations aimed at reconfiguring the network. The system was devised to support the development, planning and management of the electric grid, including distributed generation, energy storage, as well as controllable receivers, and optimisation of network configuration. The total reduction of energy losses in pilot area reached over 10%..
PL
Optymalizacja rozcięć jest jednym z podstawowych działań bezinwestycyjnych mających na celu zmniejszanie strat w sieci dystrybucyjnej, przy założeniu, że nie są instalowane nowe punkty podziału. Wprowadzenie metod optymalizacyjnych może doprowadzić do zmniejszenia sumarycznych strat mocy nawet o kilkanaście procent. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń dokonanych dla rzeczywistego fragmentu sieci rozdzielczej SN i nN.
EN
Optimization of network configuration is one of the basic non-investment activities for reducing the losses in the distribution network. Introduction of optimization methods can lead to a reduction in aggregated losses by up to ten percent. The results of calculations made for the actual fragment distribution network MV and LV are presented in the paper.
PL
Przedstawiono zasady wdrożenia projektu pilotażowego smart grid na Półwyspie Helskim w zakresie monitoringu i oprogramowania sieci średniego i niskiego napięcia.
EN
The paper presents principles of implementation of pilot project smart grid on Hel Peninsula in the scope of monitoring and software of MV and LV networks.
PL
W artykule przedstawiono wyniki z przeprowadzonego projektu pilotażowego ­ redukcji strat technicznych poprzez rekonfigurację układu pracy sieci nn na podstawie obliczeń rozpływowych wykorzystujących dane z AMI i GIS.
EN
The article presents the results of the pilot project of technical loss reduction by reconfiguration of the LV network with using data from AMI and GIS systems to power flow calculations..
EN
The article summarizes a research project which was conducted in order to ensure what will be the influence of future investments and changes in the Polish Power System on the stability and functionality of the ENERGA SA distribution grid system. Development of the ENERGA SA distribution grid system was also included. Only stable states were tested for various cases of system load and generation in power plants (the Nuclear Power Plant in Żarnowiec was taken into account) and also in wind farms. The system was also tested in N-1 and N-2 states. The result of this study is an overall evaluation of the ENERGA SA distribution grid condition, as well as the identification of potential weak points inside this structure.
PL
Autorzy podsumowują projekt badawczy, zrealizowany jeszcze w trakcie studiów magisterskich, który miał na celu sprawdzenie, jak zmiany w systemie elektroenergetycznym do 2025 roku wpłyną na pracę sieci dystrybucyjnej 110 kV ENERGA SA. W projekcie skupiono się na stanach ustalonych pracy KSE dla różnych wariantów obciążenia systemu i generacji w jednostkach wytwórczych. System poddano analizie prace w stanach normalnych oraz awaryjnych przy przy wyłączeniu elementów KSE, tzw. analiza N-1 i N-2. Wynikiem opracowania była ogólna ocena przystosowania sieci dystrybucyjnej spółki ENERGA SA do pracy przy zmieniającej się strukturze KSE, jak również wskazanie potencjalnych najsłabszych punktów w strukturze zasilania sieci dystrybucyjnej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.