Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 107

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Wskaźnik motoryzacji jest jedną z najczęściej używanych, unormowanych miar rozwoju motoryzacji. W wielu krajach opracowano i wykorzystuje się krajowe i regionalne modele rozwoju motoryzacji. W Polsce szczegółowe badania nad czynnikami rozwoju motoryzacji dotychczas nie były prowadzone. Autorzy artykułu podjęli wyzwanie uzupełnienia tej luki i opracowali metodę prognozowania liczby pojazdów jako miary ogólnej i wskaźnika motoryzacji jako miary unormowanej, zarówno na poziomie kraju, województwa, jak i powiatu. W artykule ogólnie przedstawiono założenia koncepcji trójstopniowego modelu uwzględniającego hierarchiczną strukturę podziału terytorialnego kraju. Szczegółowo opisano metodę modelowania i prognozowania wskaźnika motoryzacji na poziomie województw, wraz z opisem etapów związanych z określeniem poziomu nasycenia motoryzacją analizowanego obszaru, doborem funkcji zmian poziomu motoryzacji oraz identyfikacji i doboru zbioru czynników wpływających na zmianę poziomu motoryzacji.
EN
Motorisation rate is one of the most commonly used, standardized indicator for the development of motorization. National and regional models to forecast motorization development have been developed and used in many countries. In Poland, detailed research on the factors of motorization development has not been carried out so far. The authors of the article took up the challenge to fill this gap and developed a method for forecasting the number of vehicles as a general measure and motorisation rate as a standardized indicator both at the level of the country, voivodships and districts. The article presents the assumptions of the concept of a three-level model taking into account the hierarchical structure of the territorial division of the country. The method of modeling and forecasting the motorization rate at the level of voivodships has been described in detail, along with a description of the stages related to determining the level of saturation of the analyzed area, selection of changes in the level of motorization and identification and selection of factors affecting the change in the level of motorization.
PL
Niekorzystne warunki atmosferyczne, poprzez ograniczenie widoczności czy zmniejszenie przyczepności pojazdu, mogą znacząco wpływać na poczucie bezpieczeństwa wśród kierowców. W przypadku intensywnych opadów deszczu, deszczu ze śniegiem, mokrej lub oblodzonej nawierzchni wielu z nich będzie wybierało niższą prędkość i utrzymywało większe odstępy między pojazdami. To z kolei będzie wpływało na przepustowość drogi i poziom warunków ruchu.
EN
Adverse weather conditions, by limiting visibility or reducing the vehicle’s traction, can significantly affect the drivers’ feeling of safety. In the case of heavy rain, sleet, wet or icy surfaces many of them will choose lower speeds and maintain longer headways between vehicles. This in turn will affect the capacity of the road and the standard of traffic conditions.
3
Content available remote Assessment of road restraint systems in Polish conditions
EN
Key to understanding the needs and tools of road infrastructure management is identifying the hazards and their sources involved in having no or faulty road restraint systems. Clarity is also needed on why the systems are wrongly designed, constructed, built and operated. To ensure that the problem is adequately understood, research and site observations were conducted and mathematical models were built to describe the level of roadside risk. To aid studies of road safety barrier and other road safety equipment functionality, it is vital to carry out field crash tests and crash test simulations. The main goal of the work is to develop a method for selecting optimal road restraint systems.
PL
Identyfikacja zagrożeń i źródeł zagrożeń wynikających z braku lub niewłaściwego stosowania systemów powstrzymujących pojazd przed wypadnięciem z drogi oraz identyfikacja błędnych rozwiązań projektowych, konstrukcyjnych, wykonawczych i eksploatacyjnych tych systemów jest kluczowa dla określenia potrzeb i budowy narzędzi do zarządzania infrastrukturą drogową. Tak poszerzone rozpoznanie problemu wymagało przeprowadzenia badań i obserwacji terenowych oraz budowy modeli matematycznych opisujących poziom ryzyka dla otoczenia dróg. Bardzo istotnym elementem pozwalającym na badanie funkcjonalności barier drogowych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu są poligonowe testy zderzeniowe oraz badania symulacyjne testów zderzeniowych. Głównym celem prowadzonych badań jest opracowanie metody wyboru optymalnych systemów zabezpieczających pojazdy przed wypadnięciem z drogi.
PL
Ostatnie doświadczenia z kilku państw pozwalają zauważyć pewien wspólny kierunek poszukiwań nowych rozwiązań zarządzania ruchem zorientowany na przekrój drogowy typu „2 minus 1”. Jego zasadniczym celem jest umożliwienie zorganizowania ruchu wszystkich użytkowników drogi w obrębie jednojezdniowego przekroju drogi o jednym, lecz dwukierunkowym pasie ruchu oraz obustronnych przestrzeni przy jej krawędziach przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego, wyznaczonych oznakowaniem poziomym. W artykule opisano sposób, w jaki dostosowano istniejącą drogę do przekroju poprzecznego 2-1, wyniki badan pracy takiego przekroju drogowego na drodze powiatowej w powiecie chojnickim oraz rekomendacje dotyczące zastosowania tego typu przekroju drogowego.
EN
Last experience from several countriesallows us to note a certain common direction of new searches, oriented to the “2 minus 1” road section. Its main purpose is to enable traffic for all road users to be organized within a single roadway section of a road with one but two-way lane and two-sided spaces at its edges intended for pedestrian and bicycle traffic marked with horizontal markings. The paper describes the manner in which the existing road has been adapted to the cross-section 2-1, the results of the study of the work of such a road section, on the county road in the Chojnice poviat and recommendations on the use of this type of road section.
EN
During the previous EU financial perspective (2007 - 2013), we observed an intensification of the development of transport management systems using ITS services in Polish cities. One of the biggest territorially and functionally system is Tri-city TRISTAR system, the implementation of which was completed in 2015. The concept of the TRISTAR system and its architecture was developed in the years 2002-2007. Currently, we can observe the intensification of the development of C-ITS services, allowing for the exchange of information between the vehicle and the infrastructure or other vehicles. The existing transport management systems were not prepared, e.g. to communicate with vehicles, and use of Floating Car Data. For this reason, it is necessary to verify the architecture of the systems and indicate the directions of development, allowing them to adapt to the current state of technology and new ITS services. The article presents directions for the development of the TRISTAR system in functional, physical and logical terms. Directions of activities will be indicated to allow the system to be adapted to provide C-ITS services.
EN
Travel time is a measure commonly used for traffic flow modelling and traffic control. It also helps to evaluate the quality of traffic control systems in urban areas. Traffic control systems that use traffic models to predict changes and disruptions in vehicle flows have to use vehicle speed-prediction models. Travel time estimation studies the effects of traffic volumes on a street section at an average speed. The TRISTAR Integrated Transport Management System, currently being deployed across the Tri-City (Gdansk, Sopot, Gdynia), is almost completed and data obtained from the System can be useful for the development of prediction models. A procedure for travel speed model selection for the Tri-City street network is presented in this paper. Matching of chosen volume-delay functions to the data obtained from the TRISTAR has been tested. Analyses have shown insufficient matching of functions that does not justify the possibility of their use in traffic control due to variability in different conditions of traffic, weather and, in the case of an incident, which justifies the need for further research aimed at satisfying matching of functions depending on the above-mentioned factors.
7
EN
In Poland, road inspections were implemented in June 2014 on all national roads. Previous traffic surveys mainly looked at the technical condition of roads, signs and markings; other safety issues were overlooked. The main problem of the inspections is that the qualitative assessment is subjective which affects the classification of the sources of hazard on the road. The paper presents an analysis of the variability of the qualitative assessments of road defects when they are assessed by different teams of inspectors. On this basis, guidelines were developed for the classification of risks based on the relationship between sources of road hazard and the personal and economic losses involved in road accidents. These relationships are quantified using mathematical models to simulate the effect of hazard variability on the consequences of selected road accident causes on sections of the road network.
PL
W Polsce inspekcje drogowe wdrożono do realizacji w czerwcu 2014 roku na wszystkich drogach krajowych. Głównym problemem, jaki występuje podczas wykonywanych inspekcji jest subiektywna jakościowa ocena inspektorów, która wpływa na klasyfikację źródeł zagrożeń na drogach. W referacie przedstawiono analizę zmienności ocen jakościowych defektów na drodze, klasyfikowanych przez różne zespoły inspektorów. Na tej podstawie wypracowano założenia do klasyfikacji zagrożeń w oparciu o zależności pomiędzy źródłami zagrożenia w ruchu drogowym, a stratami osobowymi i ekonomicznymi wypadków drogowych. Zależności te skwantyfikowano za pomocą modeli matematycznych umożliwiających symulowanie wpływu zmienności wybranego zbioru źródeł zagrożenia na wybrane skutki wypadków drogowych na odcinkach sieci dróg.
PL
W pracy wymieniono pewne czynniki związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, wskazując łuki poziome dróg jako miejsca, gdzie występuje istotna liczba groźnych w skutkach wypadków. W części pracy obejmującej symulacje numeryczne, zrealizowano serię badań spełniających warunki testu zderzeniowego TB11 ze zmiennym promieniem bariery. Oszacowano wpływ zróżnicowania geometrii na parametry bezpieczeństwa.
EN
The paper presents main factors related to traffic safety, indicating road curves as places of occurrence of significant number of fatal accidents. In the numerical simulations, a series of tests with variable radius of barrier in the TB11 crash test was performed. The effect of differentiation of barrier geometry on safety parameters was assessed.
EN
This paper addresses the problem of road safety regarding barrier placement as relative to the curb. A short summary of existing regulations is presented. Numerical simulations using the explicit finite element system Ls-Dyna are shown. In the analysis, variable distance between the barrier and the curb is assumed. The obtained result reveals that the distance has little impact on the working width of the barrier.
PL
Kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w ostatnim czasie stała się przedmiotem wielu programów badawczych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zainicjowało program badawczy Rozwój Innowacji Drogowych (RID), którego celem jest m.in. kompleksowa analiza systemów powstrzymujących pojazd zainstalowanych na drogach i obiektach inżynierskich. W artykule badano wpływ usytuowania bariery mostowej względem krawężnika na wartość szerokości pracującej, czyli odległości pomiędzy powierzchnią czołową bariery od strony ruchu a maksymalnym bocznym dynamicznym położeniem jakiejkolwiek części bariery.
EN
Modal share is an important component in developing sustainable transport within a city. In recent years, many cities have set modal share targets for balanced and sustainable transport modes: 30% of public transport and 30% of non-motorized (cycling and walking) modes. Gdansk strategic documents have set similar goals with some actions already taken towards those goals. The cycle network is increasing popular. Gdansk’s cycling infrastructure is more developed than that in other Polish cities. Promotional actions are undertaken each year. Despite that, the share of cycling in the modal split still remains at the low level of 1-3%. The article analyses the case study of Gdansk’s cycling policy and its results. The article summarizes the modal share targets set in Gdansk’s strategic documents, describes the development of its cycle network and promotional campaigns, and presents the volume of bicycle traffic and its share in the city’s modal split. Finally, the article aims to identify the causes behind the low percentage of bicyclists in Gdansk.
PL
Dynamiczna informacja dla kierowców stanowi jeden z kluczowych elementów współczesnych systemów zarządzania ruchem. Systemy zapewniające przekazywanie kierowcom aktualnych danych o ruchu od dłuższego czasu są stosowane w krajach europejskich, zarówno na drogach szybkiego ruchu, jak i w miastach. W Polsce rozwijane są systemy, które za pośrednictwem znaków i tablic elektronicznych prezentują dane m. in. o utrudnieniach w ruchu, czy aktualnych czasach przejazdu w sieci drogowej. Tego typu informacje wspomagają wybór optymalnej trasy, co umożliwia minimalizację uciążliwości oraz kosztów podróży. Znaki zmiennej treści pozwalają ponadto w sposób dynamiczny zarządzać dopuszczalnym limitem prędkości, np. na podstawie informacji o zmianach warunków atmosferycznych, robotach drogowych, czy zdarzeniach na drodze. Przedstawione funkcjonalności wpływają na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu i niezawodności systemu transportu. Artykuł prezentuje przegląd rozwiązań Systemów Informacji dla Kierowców (SIK) w Polsce oraz założenia modułu informacji dla kierowców w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Ruchem TRISTAR. Przedstawiono również powiązania modułu informacji z innymi komponentami systemu TRISTAR zapewniającymi dostęp do aktualnych danych o ruchu oraz plany rozwoju systemu.
EN
Dynamic information for drivers is one of the key elements of modern traffic management systems. Systems providing current traffic information for the drivers have been used for a long time in a wide scale in Europe on motorways and urban roads. The infrastructure that allows to present traffic related information with dedicated electronic boards (i.a. traffic congestions, updated journey times on the road network) is being developed also in Poland. Such information allows drivers to choose optimal routes which contribute with minimization of inconveniences and cost of the journey. Variable Message Signs also allow to manage dynamically with the traffic speed with reference to the information about weather conditions, temporary impediments (i.a. road works), traffic incidents. This actions influence the level of traffic safety of road users and the level of transport system reliability. The article presents Advanced Traveler Information Systems implemented in Poland. The foundations of ATIS in TRISTAR and the infrastructure applied in this system is described. Also connection of different TRISTAR components which supply ATIS with various data is presented together with the vision of its development.
PL
Pierwszy model charakteryzujący zależność prędkość – gęstość – natężenie powstał ponad 80 lat temu. Od tego czasu naukowcy z całego świata pracowali nad opracowaniem własnych modeli ruchu drogowego, które kompleksowo opisywać będą fundamentalny wykres. Prace nad doborem odpowiednich parametrów, niezbędnych do stworzenia modelu, dokonywano głównie na drogach szybkiego ruchu. Problem poruszony w niniejszym referacie odnosi się do niedostatecznej ilości przeprowadzonych badań nad zagadnieniem zależności prędkość – gęstość – natężenie w warunkach miejskich w Polsce. Celem artykułu jest ocenienie możliwości implementacji istniejących modeli ruchu w sieci ulicznej na przykładzie Trójmiasta, wraz z opracowaniem autorskiej metodologii badań, adekwatnej do posiadanych narzędzi. Podjęto próbę opracowania modeli dla ruchu przerywanego w celu lepszego poznania wpływu sygnalizacji świetnej i innych utrudnień w warunkach miejskich na kształt fundamentalnego wykresu.
EN
First model describing relationships: speed-density-volume has been created 80 years ago. Since this very moment scientists all over the world have been studying on their own road traffic models which would describe fundamental diagram comprehensively. Researches on the selection of suitable parameters – necessary for development of the model – have been conducted mainly on the highways. The issue discussed in this article refers to insufficient number of studies on the relationships: speed-density-volume in the urban environment in Poland. The article is aimed to evaluate the possibilities of implementation of the existing traffic models on the example of streets’ network of the Tricity (Trójmiasto) together with development of authors’ methodology of researches adequate to existing tools. An attempt to construct models for intermittent traffic for better understanding of traffic lights and other obstructions in the urban environment impact on the fundamental diagram has been undertaken.
PL
Koszty wypadków drogowych to jeden z elementów składowych kosztów, które stanowią podstawę do analiz efektywności ekonomicznej inwestycji drogowych. Obok kosztów eksploatacji pojazdów, czasu podróży i czasu pracy oraz kosztów emisji spalin i hałasu, koszty wypadków drogowych decydują o tym czy dana inwestycja będzie opłacalna z punktu widzenia efektywności ekonomicznej. Prawidłowe wyliczenie kosztów wypadków dla planowanych inwestycji zależy przede wszystkim od tego jak wyznaczone będą prognozowane wskaźniki wypadków. Wskaźniki te będą zależeć od szeregu czynników takich jak klasa drogi, natężenie, parametry geometrii drogi lub ulicy, otoczenia itp. Do analizy i oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w niniejszej metodzie przyjęto dwie grupy miar, są to: miary wielkości strat społecznych jako miary główne, stosowane do oceny wpływu planowanej drogi na brd oraz miary ryzyka społecznego jako miary pomocnicze, stosowane do oceny ryzyka na istniejącej i planowanej drodze. Na podstawie bazy danych o zdarzeniach drogowych z lat 2008-2010 na drogach krajowych, bazy danych o elementach drogowych (BDD - bank danych drogowych), danych o stanie nawierzchni i poboczy z systemów SOSN i SOPO, danych o natężeniu ruchu drogowego z Pomiaru Generalnego z 2010 r., danych uzyskanych z systemu wizualizacji pasa drogowego oraz danych własnych uzyskanych głównie z przeglądów dróg, zbudowano modele wpływu wybranych czynników na miary brd. Do modelowania wskaźników dla inwestycji liniowych przyjęto miary ryzyka społecznego (gęstość wypadków GW, gęstość ofiar rannych GR, gęstość ofiar ciężko rannych GCR, gęstość ofiar śmiertelnych GZ i gęstość ofiar ciężko rannych i śmiertelnych GCRZ), natomiast dla inwestycji punktowych straty społeczne (liczba wypadków LW, liczba ofiar rannych LR, liczba ofiar ciężko rannych LCR, liczba ofiar śmiertelnych LZ, liczba ofiar ciężko rannych i śmiertelnych LCRZ). Opracowana metoda będzie narzędziem umożliwiającym ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego dla różnych typów inwestycji, na różnych etapach procesu projektowego dla inwestycji realizowanych na drogach krajowych. Wyniki przedstawiające wpływ wybranych czynników na modele zmiennych opisujących poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego należy wykorzystać do wytycznych, instrukcji, przykładów dobrych praktyk zalecanych i stosowanych przez projektantów. Przykładem może być negatywny wpływ szerokich poboczy utwardzonych na ciężkość wypadków.
EN
The costs of road accidents are one of the cost components to be considered when analysing the economic effectiveness of road projects. A project's economic efficiency depends on a number of factors such as vehicle operating costs, travel time, working time and the costs of emissions, noise and road accidents. When calculating the costs of accidents for new roads, a lot depends on how forecasted accident rates will be determined. These rates will be related to a number of factors such as road class, traffic volume, road or street parameters, roadside, etc. Two groups of road safety measures are used to analyse and evaluate road safety in this method. They are societal consequences as the primary measures for evaluating how the new road will affect road safety and measures of societal risk as secondary measures for assessing risk on an existing and planned road. Models of how selected factors affect road safety are built using road accident data for the years 2008-2010 on national roads, road element database (BDD - road data bank), data on the condition of road ways and shoulders from SOSN and SOPO systems, road traffic data from the 2010 General Test, data from the roadway visualisation system and the authors' own data from road reviews. Road project rates were modelled with measures of societal risk (accident density AD, injury density ID, serious injury density SID, fatality density FD and serious injury and fatality density SIFD). Nodal projects were modelled with societal consequences (number of accidents NA, number of injuries NI, number of serious injury NSI, number of fatalities NF, number serious injuries and fatalities NSIF). The method will provide a tool that will help with assessing road safety for different types of road projects at different stages of design for projects delivered on national roads. The results presenting the effects of selected factors on models of road safety variables should be used for developing guidelines, instructions, examples of good practice recommended and used by designers. The negative effect of wide hard shoulders on accident severity is an example.
14
Content available remote Metody oceny efektywności miejskich systemów sterowania ruchem
PL
Rozwijające się duże miasta borykają się ze wzrostem zatłoczenia motoryzacyjnego. Celem usprawnienia sieci transportowej duże miasta, w tym również kilka miast polskich decyduje się na wdrożenie narzędzia, które umożliwi im efektywne zarządzanie i sterowanie ruchem. Jeden z takich systemów został wdrożony w Trójmieście w grudniu 2015 roku. W niniejszym referacie przedstawiono metody oceny efektywności miejskich systemów sterowania, które zostały wykorzystane do oceny efektywności Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem TRISTAR w Trójmieście. Metody te uwzględniają zarówno klasyczne pomiary terenowe wielkości i warunków ruchu, jak i wykorzystują nowoczesne rozwiązania informatyczne w postaci specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego przeprowadzenie symulacji ruchu z różnym poziomie szczegółowości. Uwzględniając obie z tych metod przedstawionych metod możliwe jest dokonanie kompleksowej oceny systemu w odniesieniu do różnych scenariuszy pod względem rozwoju miasta, jak i zmian natężenia ruchu zarówno w zakresie transportu indywidualnego, jak i zbiorowego.
15
Content available remote Narzędzia zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej w Polsce
PL
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej jest to stosowanie w planowaniu, projektowaniu, budowie i użytkowaniu dróg procedur polegających na systematycznej identyfikacji zagrożeń na drodze, szacowaniu ich ewentualnych skutków dla uczestników ruchu drogowego oraz stosowaniu działań eliminujących zidentyfikowane zagrożenia lub zmniejszających skutki ich występowania mierzone liczbą wypadków, liczbą ofiar rannych i śmiertelnych w wypadkach oraz kosztów wypadków drogowych. Istnieje wiele podejść i metod i narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Dyrektywa UE 2008/96/WE porządkuje i proponuje listę narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Realizujące zalecenia Dyrektywy narzędzia zarządzania brd bazują na dwóch kryteriach: przebiegu cyklu życia obiektu drogowego i procesie zarządzania ryzykiem. Celem zarządzania ryzykiem jest ograniczenie rozmiarów szkód, które może ono spowodować poprzez stosowanie zaproponowanych interwencji w racjonalnym zakresie. Narzędzia zarządzania ryzykiem dotyczą dwóch etapów: oceny ryzyka (analiza i wartościowanie ryzyka) i reagowania na ryzyko (postępowanie wobec ryzyka, monitorowanie ryzyka i komunikowanie o ryzyku). Zadaniem tej metody jest ułatwienie, osobom zarządzającym siecią dróg, podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących: bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa infrastruktury drogowej i innych strat ponoszonych w poszczególnych fazach życia obiektu drogowego. W referacie skupiono się na elementach wsparcia naukowego do budowy poszczególnych narzędzi – oceny wpływu na brd nowej drogi, audycie dokumentacji projektowej, inspekcji istniejącej sieci drogowej oraz klasyfikacji odcinków niebezpiecznych.
EN
The objective of road safety infrastructure management is to ensure that when roads are planned, designed, built and used road risks can be identified, assessed and mitigated. There are a number of approaches, methods and tools for road safety infrastructure management. European Union Directive 2008/96/EC regulates and proposes a list of tools for managing road infrastructure safety. Road safety tools look at two criteria: the life cycle of a road structure and the process of risk management. Risk can be minimized through the application of the proposed interventions during design process as reasonable. The proposed tools relate to two stages: risk assessment and risk response occurring within the analyzed road structure (road network, road stretch, road section, junction, etc.). The objective of the methods is to help road authorities to take rational decisions in the area of road safety and road infrastructure safety and understand the consequences occurring in the particular phases of road life cycle. To help with assessing the impact of a road project on the safety of related roads, a method was developed for long-term forecasts of accidents and accident cost estimation as well as a risk classification to identify risks that are not acceptable risks. With regard to road safety audits and road safety inspection, a set of principles was developed to identify risks and the basic classification of mistakes and omissions.
PL
Zdarzenia spowodowane wypadnięciem pojazdu z trasy stanowią 20 – 30 % ogółu zdarzeń niebezpiecznych na drogach. Najczęściej występującymi przeszkodami i niebezpiecznymi obiektami przy drodze, w które uderza wypadający z niej pojazd są: bariery na autostradach i drogach ekspresowych oraz drzewa, słupy i znaki drogowe na innych szlakach. Do opracowania metody projektowania, tj. doboru lokalizacji i rodzaju urządzeń bezpieczeństwa ruchu, potrzebne są badania poligonowe i symulacyjne funkcjonowania tych urządzeń w chwili uderzenia pojazdu. W pracy przedstawione zostały przykłady zastosowania badań numerycznych do symulacji pracy układu bariera drogowa i konstrukcja wsporcza znaku drogowego w przypadku uderzenia w nie autobusu.
EN
The paper presents initial results concerning numerical simulations of crash tests where the bus impacts the bridge parapet safety barrier and additional obstacle in the form of the truss supporting structure placed in the working width of the barrier. Such accident is one of the most popular albeit dangerous event. Here the characteristics of the so-called hard road neighbourhood are presented along with some possibilities of mitigating the risk. Numerical results of the crash tests are presented.
PL
W artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań parkingowych, które przeprowadzono w obszarze Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni w ramach projektu CIVITAS DYN@MO. Badania prowadzone były w celu możliwości określenia wpływu ograniczenia/zamknięcia ruchu na wybranych ciągach ulic.
EN
The paper presents the methodology and results of parking studies, which were carried out in the area of Paid Parking Zone in Gdynia within the framework of CIVITAS DYN@MO project. The research was conducted in order to be able to determine the impact of reducing /closing traffic on selected streets.
PL
W artykule zaprezentowano dane na temat funkcjonowania dużych centrów handlowych w miastach, uzyskane z polskich i obcojęzycznych źródeł literatury oraz badań realizowanych w Polsce i za granicą. Pozwalają one na zapoznanie się z podstawową wiedzą na temat zachowań klientów oraz uwarunkowaniami oferty parkingowej wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Przedstawiono także charakterystyki ruchu generowanego przez tego typu obiekty i opisano potencjalny wpływ tego ruchu na przyległy układ komunikacyjny.
EN
The article presents essential information on functioning of large-sized shopping centers in cities, published in Polish and world literature as well as research carried out in Poland and in the foreign countries. Presented issues allow to get acquainted with basic knowledge on customers behavior, question’s related to determining parking space, characteristics of the traffic generated by shopping centers and its impact on the adjacent transportation system.
PL
W ciągu 111 lat istnienia Politechniki Gdańskiej można wyróżnić kilka okresów jej funkcjonowania: pod panowaniem pruskim, Wolnego Miasta Gdańsk, PRL-u i okres RP. W czasie swojego istnienia uczelnia powiększyła wielokrotnie liczbę studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych, poszerzyła kierunki badań. W ciągu całego okresu jej istnienia mury uczelni opuściło ponad 110 tysięcy absolwentów. Transport to jedna ze specjalności, która w różnym zakresie istnieje na Politechnice Gdańskiej od jej początku. W artykule przedstawiono krótką historię istnienia Politechniki Gdańskiej, zarys działalności naukowo-badawczej w dziedzinie transportu oraz charakterystykę kształcenia na kierunku Transport na Politechnice Gdańskiej.
EN
Over 111 years of existence the Gdańsk University of Technology (GUT) can be divided into three periods of its operation: the period under Prussian rule, the period of the Free City of Danzig and the period of the Republic of Poland. During its existence the number of students and academic teaching and research staff has grown many times as well as scope of researches has been expanded. During the whole period of its existence more than 110 thousand alumnus have graduated from the University. The Transport department is one of the specialties that has been existing at the GUT from the beginning. The article presents brief history of the Gdańsk University of Technology, the outline of scientific researches in the field of Transport and characteristics of education at this department.
PL
Jednym z istotnych czynników wpływających na wypadki z pieszymi przekraczającymi jezdnię są ograniczenia obszarów dobrej widoczności pieszych i pojazdów na przejściach dla pieszych. W Polsce ten problem jest niedoceniany. W niniejszym artykule przedstawiono propozycję metody wyznaczania obszaru dobrej widoczność na przejściach dla pieszych w Polsce. Metodę tę opracowano, korzystając z doświadczeń zagranicznych i badań własnych. Metoda zawiera: sposób szacowania odległości widoczności pojazdu zbliżającego się do przejścia dla pieszych z punktu widzenia pieszego chcącego przekroczyć jezdnię, sposób szacowania odległości widoczności pieszego przechodzącego przez jezdnię lub wykazującego zamiar wejścia na przejście dla pieszych z punktu widzenia kierowcy pojazdu zbliżającego się do przejścia oraz zasady sprawdzania obszaru dobrej widoczności i postępowania w celu ewentualnego jej polepszenia.
EN
One of the important factors affecting accidents with pedestrians crossing the road are limitations of areas of good visibility of pedestrians and vehicles at pedestrian crossings. In Poland this issue is underestimated. This paper proposes a method of determining area of good visibility at pedestrian crossings in Poland. The method has been developed on the basis of international experiences and own studies. The method includes: a measure to estimate vehicle sight distance approaching the crossing from the point of view of pedestrians willing to pass the road, measure to estimate a distance of the visibility of pedestrians crossing the road or demonstrating intention to enter a crossing from the point of view of the driver of approaching vehicle and rules of verification the area of good visibility in order to possible improvement.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.