Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zmienność masy i wytrzymałości na ściskanie granul nawozów wapniowych
PL
Przedstawiono wyniki badań zmienności masy oraz siły niszczącej granule nawozów wapniowych produkowanych komercyjnie w Polsce. Masa granul zmieniała się w bardzo szerokim zakresie 1-281 mg, a największą jej dyspersją (WapMag 44,7%, Dolokorn 22,5%) charakteryzowały się granule z najmniejszej frakcji (1,0-2,0 mm). Najniższa zarejestrowana wartość siły niszczącej granulę wynosiła 5 N, a najwyższa ponad 200 N. Wartości współczynników zmienności siły niszczącej granule obliczone dla poszczególnych frakcji badanych nawozów wynosiły 25,1-57,3%. Zależności masy granul od średnicy oraz siły niszczącej opisano za pomocą krzywych regresji.
EN
Variability of mass and compressive strength of Ca fertilizer granules produced com. in Poland was studied. Mass of granules varied in the range 1-281 mg and its dispersion was highest for smallest granules (fraction 1.0-2.0 mm). The lowest and highest recorded values of compressive strength were 5 N and 200 N, resp. Coeffs. of variation of the compressive strength varied in the range 25.1-57.3%. Linear regression models were fitted for relationships of granule compressive strength on mass and mass on granule diam.
2
Content available remote Biomasa i biogaz jako źródło energii w hybrydowych siłowniach geotermalnych
PL
Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobowiązana do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. W pracy podano ogólne wiadomości o biomasie i energii geotermalnej jako odnawialnych źródłach energii oraz przedstawiono koncepcję połączenia ich wykorzystania w systemie hybrydowym. Omówiono również projekty hybrydowych siłowni geotermalnych wspomaganych biomasą i biogazem znajdujące się w fazie realizacji. Rozwiązania tego rodzaju przyczynią się do zrównoważonego rozwoju, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i poprawy stanu środowiska naturalnego.
EN
Projects of geothermal hybrid power plants based on biomass and biogas were presented and analyzed from economic point of view.
PL
W pracy przeprowadzono analizę możliwości odzyskiwania i magazynowania energii cieplnej z instalacji chłodniczej fluidyzacyjnego tunelu zamrażalniczego a następnie jej magazynowania. Do odzysku ciepła wykorzystano płytowy wymiennik ciepła umieszczony za sekcją sprężarek a podgrzana woda opuszczająca wymiennik przekazywała ciepło poprzez wężownicę do zasobnika ciepła. Wyznaczono ilość ciepła możliwego do odzyskania z instalacji chłodniczej w zależności od obciążenia tunelu chłodniczego i zmiany temperatury wody w zasobniku w trakcie trwania procesu.
EN
The paper presents the analysis of possibilities of recovering and storing thermal energy from a cooling installation of the fluidization tunnel freezer and then its storing. A plate heat exchanger placed behind a section of compressors was used for heat recovery and the heated water that leaves the exchanger transferred heat through a pipe coil to the heat dispenser. The amount of heat possible to be recovered from cooling installation in relation to burdening of the cooling tunnel and the change of water temperature in a dispenser during the process was determined.
PL
Celem pracy było określenie wpływu temperatury konwekcyjnego suszenia owoców pigwy na przebieg procesu i właściwości uzyskanego suszu. Zakres pracy obejmował określenie zmian zawartości wody w surowcu w trakcie trwania procesu, wyznaczenie współczynnika dyfuzji wody, badanie cech mechanicznych suszu oraz określenie zawartości kwasu L-askorbinowego i związków fenolowych w suszu oraz w surowcu przed suszeniem. Materiał badawczy stanowiły owoce pigwy wielkoowocowej (Cydonia oblonga Mill.) odmiany Lescovac. Owoce cięto na plastry o grubości 3 mm, z których wycinano próbki o średnicy 10 mm. Tak przygotowany materiał układano pojedynczą warstwą na sicie i suszono, w temperaturze 313, 323 i 333 K przy prędkości przepływu powietrza przez warstwę materiału wynoszącej 1,0 m*s-1. Próbki suszono do zawartości wody wynoszącej 0,136 kg H2O*kg s.m-1. Współczynnik dyfuzji wody zawierał się w przedziale od 5,00*10-11 do 2,35*10-10 m2*s-1. Wyznaczenie tego współczynnika pozwoliło na opisanie przebiegu suszenia pigwy modelem teoretycznym. Temperatura suszenia pigwy nie miała istotnego wpływu na wartości siły i pracy cięcia próbek suszu. Natomiast wartości tych parametrów były kilkukrotnie niższe dla surowca przed suszeniem. Wzrost temperatury suszenia powodował spadek linowy zawartości kwasu L-askorbinowego w porównaniu do surowca przed suszeniem - średnio od 25 do 17 mg*g s.m-1, nie miał natomiast istotnego wpływu ma zawartość związków fenolowych, która kształtowała się średnio na poziomie 21 mg*g s.m-1.
EN
The purpose of the work was to determine the influence of temperature of quince fruit convective drying on the course of the process and properties of obtained dried fruit. The scope of the work has covered determination of the water content fluctuations in raw material during the process, determining coefficient of water diffusion, examining mechanic properties of dried fruit and determining L-ascorbic acid content and phenol compounds in dried fruit in raw material before drying. Quince fruit constituted research material (Cydonia oblonga Mill.) of Lescovac variety Fruit were cut into 3mm thick pieces, of which 10 mm diameter samples were cut out. Material, prepared in this way, was arranged in separate layer and dried , in the temperature of 313, 323 i 333 K at the air flow speed through a material layer amounting to 1.0 m*s-1. Samples were dried up to water content amounting to 0.136 kg H2O/kg s.m. Coefficient of water diffusion was within the range of 5.00*10-11 to 2.35*10-10 m2*s-1. Determination of this coefficient allowed describing the course of quince drying with theoretical model. Drying temperature of quince did not have significant influence on the value of power and work of cutting samples of dried fruit. Whereas values of these parameters were few times lower for raw material before drying. Increase of the drying temperature caused a linear decrease of L-ascorbic acid content in comparison to raw material before drying - on average within 25 and 17 mg/g s.m., whereas it did not significantly influence phenol compounds content, which was on average at the level 21 mg/g s.s.
PL
W pracy określono wpływ blanszowania wodnego papryki w zakresie od 1 do 3 minut oraz warunków konwekcyjnego i sublimacyjnego suszenia na kinetykę procesu suszenia oraz zawartość karotenoidów w suszu z papryki. Wzrost temperatury powietrza suszącego i półek grzejnych liofilizatora oraz przedłużenie czasu blanszowania wodnego papryki od 1 do 3 minut, wpłynęły na skrócenie czasu trwania sublimacyjnego i konwekcyjnego suszenia i zmniejszenie zawartości karotenoidów w suszu. Najlepszą metodą utrwalania, z uwagi na zachowanie karotenoidów w suszu z papryki, okazało się suszenie sublimacyjne przy najniższej temperaturze półki liofilizatora, bez zastosowania obróbki wstępnej.
EN
The work involved determination of water blanching of paprika within the range 1 to 3 minutes and freeze and convective drying conditions on the process kinetics and total carotene contents in dried paprika. Extending the duration of blanching of paprika from 1 to 3 minutes and increasing the drying temperature result in shortening of the duration of the freeze drying and convective dryling process as well as a reduction of total carotene contents in dried paprika. The most favourable dryling method, in terms of retaining the carotene contents in dried paprika, turned out to be freeze drying in the lowest of temperature heating plates without any pretreatment.
PL
W pracy określono wpływ warunków konwekcyjnego i sublimacyjnego suszenia liści pietruszki na kinetykę ich wysychania oraz zawartość olejków eterycznych w suszu. Suszenie sublimacyjne prowadzono w zakresie temperatur 20-70°C przy ciśnieniu 63 Pa, suszenie konwekcyjne w przedziale temperatur 40-70°C. Najlepszą metodą suszenia, ze względu na zachowanie zawartości olejków eterycznych, okazało się suszenie sublimacyjne - przy temperaturze płyty grzejnej 30°C.
EN
The purpose of this work was to test the impact of freeze and convective drying conditions on their drying kinetics and the content of essential oils in dried parsley leaves. The research was conducted within temperature range of 20°C - 70°C for pressure values 63 Pa (freeze drying), and 40 - 70°C (convective drying). The best drying method in terms of retaining the content of essential oils in parsley leaves proved to be the freeze drying - carried out at heating plate temperature of 30°C.
PL
Dokonano analizy drgań własnych stanowiska do badań zmęczeniowych kół zębatych przekładni lotniczych w układzie mocy krążącej. Zaprezentowano model numeryczny stanowiska opracowany w oparciu o metodę elementów skończonych. Wyniki rozwiązania numerycznego drgań własnych zweryfikowano badaniami doświadczalnymi.
EN
Free vibration was analyzed in the aviation transmission fatigue test stand operated in circulation power system. Presented is a numeric model of the test stand as developed by means the finite element method. The free vibration numeric solution results are compared against those received from experimental tests.
PL
W pracy wyznaczono zmiany zawartości kwasu L-askorbinowego w funkcji czasu trwania procesu konwekcyjnego suszenia na czterech poziomach temperatury i dla dwóch prędkości przepływu powietrza suszącego. Na podstawie uzyskanych danych eksperymentalnych opracowano model matematyczny tych zmian w oparciu o równanie Bigielowa. Opracowany model matematyczny zmian zawartości kwasu L- askorbinowego w funkcji czasu konwekcyjnego suszenia pora (v=0,3 i 0,5 m/s) został zweryfikowany, gdyż błędy modelu, praktycznie w całym zakresie pomiarowym przekraczają 4%.
EN
In the study, the changes L-ascorbic acid content in function of the duration of the convection drying process at four temperature levels and for two drying air flow speed values were determined. Based on the experimental data, a mathematical model of those changes was developed, based on Bigelow equation. The mathematical model of L-ascorbic acid content changes in function of duration of convection drying of leek (v=0.3 and 0.5 m/s) was verified, because the error of the model exceed 4% virtually in all the measurement range.
PL
W pracy zbadano wpływ temperatury (w zakresie 50, 55, 60 i 65°C), prędkości przepływu powietrza suszącego (0,3 i 0,5 m/s) oraz wysycania próbki kwasem cytrynowym na przebieg zmian współrzędnych chromatycznych barwy (L*, a*, b*) podczas konwekcyjnego suszenia papryki odmiany Kier. Na podstawie danych eksperymentalnych opracowano model zmian współrzędnych barwy w funkcji czasu. Temperatura powietrza suszącego jest głównym czynnikiem determinującym zmiany jaskrawości, odcienia i nasycenia barwy. Zmiany wartości współrzędnych chromatycznych barwy rosną wraz ze wzrostem temperatury czynnika suszącego.
EN
The aim of the presented work was to examine the influence of temperature (50, 55, 60 and 65°C), the drying air flow rate (0.3 and 0.5 m/s) and the saturation rate of a sample with citric acid, on the change of colour chromatic co-ordinates (L*, a*, b*) during convection drying of Kier paprika. Based on the experimental data a model of colour co-ordinates changes in the time function was constructed. Drying air temperature is the main factor determining the changes of colour brightness, shade and saturation. The chromatic co-ordinates increase followed the drying agent temperature raise.
PL
W pracy zbadano wpływ warunków sublimacyjnego suszenia i wysycania papryki kwasem cytrynowym na przebieg zmian współrzędnych chromatycznych barwy (L*, a*, b*). Badania przeprowadzono w zakresie temperatury 10-60°C. Na podstawie uzyskanych danych eksperymentalnych opracowano model matematyczny oparty na założeniu, że zmiany jaskrawości, odcienia i nasycenia barwy jako funkcji czasu sublimacyjnego suszenia przebiegają zgodnie z reakcją pierwszego rzędu. Głównym czynnikiem determinującym zmiany jaskrawości, odcienia i nasycenia barwy jest temperatura płyt liofilizatora. Najmniejszą całkowitą zmianą barwy charakteryzował się susz uzyskany w najniższej temperaturze (10°C), natomiast największą susz uzyskany w temperaturze 60°C.
EN
In the present work the influence of lyophilization conditions and saturation of paprika with citric acid on changes of chromatic co-ordinates of colour (L*, a*, b*) were examined. The tests were carried out at a temperature ranging from 10°C to 60°C. Based on the experimental data obtained, a mathematical model was constructed based on the assumption that the changes of colour brightness, shade and saturation in the lyophilization time function occur following the first-order reaction. The main factor determining colour brightness, shade and saturation is the temperature of lyophilizing cabinet plates. The smallest of total colour change was characteristic for dried material obtained in the lowest temperature (10°C), whereas the greatest change was characteristic of the dried material obtained at the temperature of 60°C.
PL
Zbadano wpływ sposobu blanszowania i temperatury konwekcyjnego suszenia owoców czarnej porzeczki na straty kwasu L-askorbinowego w czasie tych procesów oraz na cechy sensoryczne suszu, jego zdolność do pochłaniania wody, jak również na przebieg i czas suszenia. Określony został najlepszy sposób blanszowania i optymalna temperatura suszenia tych owoców.
EN
The study dealt with the effects of blanching procedure and temperature of convection drying of the black currant berries on L-ascorbic acid losses during these treatment, as well as on the sensory properties of dried product, its water absorption ability, time and rate of drying. An optimal procedure of blanching and the optimum temperature of drying black currant berries were determined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.