Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Estetyka obiektów mostowych
2
Content available remote Prefabrykacja przyszłością budownictwa mostowego
3
Content available Environment-friendly roads
EN
Road schemes are linear in nature, which makes the investment process exceptionally difficult and complex, requiring the involvement of large human potential, time-consuming and very expensive. One road investment is subject to numerous consultations, requires many different studies, collecting a huge amount of opinions as well as approvals and obtaining a number of decisions. Currently without including in the project some solutions that would both guarantee minimal influence of the investment on the environment and ensure the efficiency of local ecosystems it is impossible to obtain the positive decision concerning the condition of the environment, which would allow the realisation of the project. An engineer of the 21st century apart from providing the right construction of a given structure, which ensures that this structure is secure, functional, resistant and has architectural merit, must also take into consideration local environmental conditions. The engineer has to ensure that the environment may function without any obstacles and the species may migrate without restraint. To do this, an engineer needs to have clear guidelines concerning both the project and its realisation. The article contains the general form of these guidelines.
4
Content available remote Zastosowanie szkła w budownictwie infrastrukturalnym
5
Content available Obiekty mostowe w obszarach miejskich
PL
Specyfikę projektowania i budowy mostów miejskich można przedstawić w trzech aspektach. Pierwszy aspekt, techniczny, mówi o warunkach technicznych, w jakich budujemy i projektujemy mosty, drugi to aspekt estetyczny, wreszcie nie sposób nie poświęcić uwagi uwarunkowaniom pozatechnicznym.
EN
The nature of the design and construction of urban bridges can be represented in three aspects. The first, technical, aspectrefers to technical conditions in which bridges are designed an built, the second is the aesthetic aspect, and last but not least one must pay attention to nontechnical conditions.
PL
Próbne obciążenie przeprowadza się zwykle w celu oceny ustroju nośnego. Dodatkowe próbne obciążenia można stosować do oceny zachowania się konstrukcji istniejących, a także tych, których stan techniczny się pogarsza albo których ustrój nośny był przebudowywany lub wzmacniany. Opisano główne formy badań pod statycznym obciążeniem próbnym.
EN
The origin of test loading comes from the necessity of investigating the ability of the bridge structure to carry the designed loads before entering into service. Load testing has been performed in many countries for a long time. Load tests are usually undertaken to investigate the adequacy or otherwise of the bridge superstructure. In addition, load testing can be used to monitor the condition of structures which are known to be deteriorating or which have undergone a major structural repair or strengthening. The main forms of static load testing are also described.
PL
Obecne przepisy prawa w Unii Europejskiej i na świecie wymuszają szukanie nowych rozwiązań w projektowaniu i wykonawstwie obiektów budownictwa komunikacyjnego, rozwiązań, które są zgodne z zasadami ochrony środowiska i przyrody, a jednocześnie ekonomicznie uzasadnione. Artykuł zawiera analizę innowacyjnych rozwiązań projektowania i budowy obiektów budownictwa komunikacyjnego na świecie na przykładzie planów przebudowy i modernizacji wiaduktu w ciągu autostrady A3 w Calabrii we Włoszech.
EN
The current legal regulations in the EU and in the world force us to seek new solutions in design and construction of transport infrastructure structuresolutions which comply with the environmental protection rules while being economically justified. The article includes an analysis of innovative solutions in design and construction of transport infrastructure structures in the world using as an example the plans of reconstruction and modernization of a viaduct along A3 highway in Calabria (Italy).
8
Content available Odbiór estetyczny obiektów mostowych
PL
Tendencje do właściwego - w kategoriach estetycznych - kształtowania obiektów mostowych coraz bardziej uwidaczniają się zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Historiografia pojęcia piękna uświadamia, że jest ono nieodłączną częścią ludzkiej egzystencji. Tezę tę w sposób szczególny można odnieść do obiektów mostowych. Są one konstrukcjami wyjątkowymi, a w literaturze fachowej wielokrotnie spotykamy się z przekonaniem, że budowa mostów jest sztuką.
EN
In paper the feeling the beauty of bridge construction, design and the observation and the aesthetical experiences as well as the classic and present principles creating of good picture of bridge construction be described. An influence of landscape, material and structural factors on the human impressions and aesthetical estimation of bridge structures is presented and discussed. Some relevant examples of existing bridges are given.
9
Content available remote Zastosowanie kompozytowych cięgien i prętów do zbrojenia betonu
EN
Fiber-reinforced polymer (FRP) material have emerged as an alternative material for producing reinforcing bars for concrete structures. FRP reinforcing bars offer advantages over steel reinforcement in that FRP bars are noncorrosive, and some FRP bars are nonconductive. Due to other differences in the physical and mechanical behavior of FRP materials versus steel, unique guidance on the engineering and construction of concrete structures reinforced with FRP bars is needed.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia monitoringu stanu technicznego mostów, który polega na identyfikowaniu, przez odpowiednie pomiary i analizy, lokalizacji zmian konstrukcyjnych i ocenie ich dotkliwości oraz pozwala skutecznie oszacować metody zmierzające do właściwego utrzymania mostów pod kątem technicznym i ekonomicznym. SHM zdefiniowano jako pomiar funkcjonalności i stanu technicznego konstrukcji w celu oceny symptomów mogących wywołać awarie, anomalie i / albo degradacje, które mogą wpływać na nośność lub użytkowalność obiektów mostowych.
EN
The paper presents an idea of Structural Health Monitoring (SHM). Ideally, health monitoring consists in identifying, by suitable measurements and analyses, the localization and severity of structural modification (damage or degradation compared to the baseline), and allowing an efficient assessment of measures to remedy and mitigate maintenance costs. Structural health monitoring can thus be defined as the measurement of operating and structural conditions of a structure in order to evaluate the symptoms of operational incidents, anomalies and/or degradations which can affect the integrity, serviceability and operation, and more.
11
PL
Wytyczne zawarte w normie PN-EN 1993-1-5 [4], dotyczące metod określania nośności ze względu na zginanie i ścinanie, opierają się między innymi na wielu wynikach otrzymywanych w drodze badań eksperymentalnych. Grubości środników badanych dźwigarów nie przekraczały 3,5 mm. Blachownice ze środnikami o takiej grubości stosowane są w budownictwie przemysłowym. Zastosowanie środnika falistego wiąże się ze zmniejszeniem ciężaru w stosunku do belek ze środnikiem płaskim przy zachowaniu nośności na tym samym poziomie. Tradycyjne budownictwo mostowe, wykorzystujące dźwigary stalowe ze środnikami z blach płaskich, wymaga stosowania dźwigarów o znacznie większej grubości środnika, często oszpeconego usztywniającymi żebrami. W niniejszej pracy przedstawiono opis badań laboratoryjnych i komputerowych, przeprowadzonych na dźwigarach stalowych ze środnikiem falistym o grubości 7mm. Zaprezentowano również wyniki badań i wnioski końcowe.
EN
The guidelines included in PN-EN 1993-1-5 concerning methods of determining the carrying capacity on account of bending and shear, are based on experimental tests results. Web’s thickness of inspected girders was less than 3.5 mm. Girder webs with such thickness are applied in industrial buildings. Application of corrugated web is connected with weight reduction towards beams with flat web at keeping the carrying capacity on the plateau. Traditional bridge structures using steel beams with a web of flat metal plates require applying girders with much of the largest web’s thickness. In the paper FEM analysis and results of laboratory tests conducted on steel beams with corrugated web thickness of 7 mm were presented. Findings and final conclusions were also given.
PL
SST, od początku ich zaistnienia w praktyce projektowej w Polsce, są bardzo ważnym dokumentem przetargowym i kontraktowym. Zapisy tego dokumentu są prawie niemożliwe do zmiany podczas trwania inwestycji. Fakt ten prowadzi często do niepotrzebnych napięć między uczestnikami kontraktu i powoduje duże straty. W niniejszym artykule odnosimy się jedynie do SST stosowanych do obecnie prowadzonych budów.
EN
From the very beginning of their existence the Detailed Technical Specifications (SST) have been a crucial document for tenders and contracts. During the investments, the provisions thereof are almost never subject to change. As a result, tensions between the parties to the contract are often arisen causing large losses. In this article, only these SST are referred to which are being currently in use.
EN
Already from about twenty years the documentation of project contains Detailed Technical Specifications (SST). Defective records in SST were showed in paper. They are discordant with Polish law and European norms. This influences on conflicts between participants of contract. Paper shows recipes which should b.
14
Content available Stosowanie prefabrykacji w mostach zespolonych
PL
W budownictwie, zwłaszcza mostowym, zapewnienie jakości i trwałości na wysokim poziomie oraz czas wznoszenia budowli są czynnikami niezwykle istotnymi. Termin wykonania konstrukcji staje się szczególnie ważny, gdy mamy do czynienia z przebudową eksploatowanych lub z budową nowych obiektów, znajdujących się w ciągu lub nad czynnymi szlakami komunikacyjnymi. Czasowe ograniczanie ruchu związane z pracami budowlanymi albo budowa objazdów, ewentualnie obiektów tymczasowych, są bardzo kosztowne. Powstające przy tej okazji tzw. koszty społeczne niekiedy przekraczają wartość inwestycji.
15
Content available Budujmy mosty miejskie
PL
Przestrzeń miejska wymaga takiej organizacji, aby możliwe były szybkie i bezproblemowe połączenia z różnymi częściami miasta. Usprawnianie komunikacji to wielkie wyzwanie, bowiem jednocześnie musi ze sobą współdziałać wiele elementów. Ważna jest nie tylko wizja, ale także konsekwencja w realizacji. Ważne są nie tylko pomysły, lecz i odwaga. Nie tylko wiedza, ale też ciągłe szukanie inspiracji. Nie tylko użyteczność, ale także piękno. Na tej podstawie dopiero można budować mosty, które potrzebne są nie tylko w miastach, ale także w kontaktach międzyludzkich.
PL
Współczesne konstrukcje mostowe coraz śmielej przekraczają granice dotąd uznawane za nierealne, zarówno pod względem rozpiętości, jak też zastosowanych materiałów. Przeprawy mostowe o konstrukcji podwieszonej stanowią wielkie wyzwanie tak dla architekta, jak i dla konstruktora. Ze względu na powszechny i chętnie stosowany tego typu układ konstrukcyjny przy przekraczaniu dużych rozpiętości pojawia się dodatkowy problem w postaci obciążenia wiatrowego.
PL
Przyjęcie metodyki i rodzajów koniecznych badań materiałów naprawczych, gwarantujących bezawaryjność konstrukcji mostowych, powinno się koncentrować na wytypowaniu i wykonaniu badań starzeniowych, które symulują zachowanie się materiału w czasie. Badaniem starzeniowym materiałów do naprawy betonu, które ocenia trwałą przyczepność do podłoża wykonanych warstw oraz zmianę właściwości wytrzymałościowych, jest badanie mrozoodporności w komorze klimatyzacyjnej. W artykule przedstawiono klasyfikację materiałów naprawczych oraz omówiono zakresy, metodykę i wymagania dla badań starzeniowych zapraw naprawczych wg PN-EN 1504-3 i badań starzeniowych, powszechnie stosowanych na rynku polskim, a opisanych w Zaleceniach IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych Nr Z/2009-03-019.
EN
The methodology and the types of necessary tests of repair materials guaranteeing the reliability of bridge constructions should be to base on choice and the realization of investigations which was simulated of material behaviour in time. The test to hasten age of materials to repair of the concrete which estimates the durable adhesiveness to basis of executed layers and the change of mechanical property is the investigation of frost-resistant in the conditioning chamber. The above problem can be considered according to the procedure proposed in the PN-EN 1504-3 and in polish guidelines, "Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych Nr Z/2009-03-019". Comparison of both methodologies was described in the paper.
EN
To increase the load bearing capacity of steel and concrete bridges, external prestressing can also be applied. In the paper an example of such strengthening of a bridge span is described. The span consists of prestressed precast WBS type girders and three cross-beams, also prestressed. The spans were erected by longitudinal and transversal launching method. Complex construction technology enabled to use minimal (record) quantities of constructional materials. In the paper the attention is paid to the fact that in the calculations of load bearing capacity of rehabilitated bridges, their construction technology must be taken into account. This is particularly important in the case of verifying calculations of prestressed bridges, especially those consisting of prefabricated elements.
PL
Pierwsza część tego artykułu ukazała się w poprzednim numerze "Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego" (nr 2 [29], s. 84-87). Wskazano w nim, posługując się licznymi przykładami, na fakt, że doboru rodzaju materiałów, schematów statycznych ustrojów nośnych, rodzaju wyposażenia i kolorystyki wiaduktu należy dokonywać w zależności od formy terenu i charakteru otaczającego środowiska. W tej części zostały podniesione kwestie harmonijnego wpisania wiaduktu w krajobraz, m.in. przez zastosowanie w ich wystroju elementów charakterystycznych dla kultury i sztuki regionu
PL
Rozbudowa infrastruktury drogowej przyczynia się pomnożenia liczebności skrzyżowań. Drogi krzyżujące się z autostradami prowadzone są na różnych poziomach. Wynika to ze współczesnych zasad bezpiecznego ruchu pojazdów. Proces powstawania autostrad, modernizacja starych oraz budowa nowych dróg, krzyżujących się z autostradami, doprowadzi do zbudowania ponad 2000 zaplanowanych wiaduktów do 2012 r.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.