Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z przetwarzaniem i obsługą archiwów danych w systemie DCS Master, jak również wymiany danych z archiwami zewnętrznych systemów. Z założenia system automatyki DCS MASTER, na każdym poziomie organizacyjnym, może współpracować z dowolnymi innymi systemami informatycznymi, w tym z systemami archiwizacji, zapewniając przy tym przejrzyste rozwiązania konfiguracyjne. W starszych rozwiązaniach wymienione systemy nadrzędne dostarczane były przez IASE przede wszystkim na serwerach Windows 2008. Obecnie proponowane są również serwery sieciowe NAS firm Synology, QNAP i Dell z dedykowanym dla nich oprogramowaniem operacyjnym. W zależności od wymagań stawianych przez użytkowników i wielkości instalacji systemu automatyki DCS MASTER, możliwe są rozwiązania bazujące na najbardziej podstawowych serwerach plików, jak również takie, które uwzględniają dodatkowe funkcjonalności dostarczane przez nowoczesne platformy NAS.
EN
Presented are problems connected with data processing and handling data storage systems in the system DCS MASTER as well as with exchanging data with data storages of external systems. There is an assumption that the automation system MASTER on its every organisational level can cooperate with other IT systems, ensuring at the same time transparent configuration solutions. In older solutions the mentioned superior systems were provided by IASE with the use of Windows Servers 2008. Currently, proposed are also NAS network servers produced by Synology, QNAP or Dell with the dedicated for them operating softwares. Depending on requirements from the side of users and the size of the DCS MASTER automation system installation it is possible to offer solutions basing either on the most standard file servers or on the ones that will take account of additional functionalities provided by the modern NAS platforms.
EN
The results of tribological investigations into the lubrication efficiency of greases in steel sliding pairs working in mixed friction conditions are presented. The lubrication efficiency was evaluated according to the criterion of wear determined by tribological tests conducted at variable values of motion parameters: load F and sliding velocity v. Wear volume VF(d), calculated from wear regression equations (wear d = f(p,v), was adopted as the lubrication efficiency criterion. Five different commercial greases currently available on the market and one in-house grease (a compound of grease 1S and two solid greases (6% PTFE and 5% Cu)) were tested. The experiment was conducted in a four-ball tester at five levels in accordance with the rotatable experiment design. A regression function with interrelated ball wear d, sliding velocity v, and applied load F, was formulated for each of the tested greases. Wear volumes VF(d) were calculated and conclusions were drawn.
PL
Przedstawiono wyniki badań tribologicznych nad efektywnością smarów plastycznych w stalowych skojarzeniach ślizgowych pracujących przy tarciu mieszanym. Efektywność tę oceniano według kryterium zużycia uzyskanego z testów tribologicznych przeprowadzonych przy zmiennych wartościach parametrów ruchowych – obciążeniu F i prędkości poślizgu v. Za kryterium efektywności przyjęto objętość zużycia VF(d) uzyskanego z równań regresji zużycia (zużycie d = f(p,v). Zbadano 5 różnych smarów plastycznych aktualnie oferowanych w handlu oraz jeden smar własny będący kompozycją smaru 1 S z dwoma smarami stałymi (6% PTFE i 5% Cu). Eksperyment realizowano na aparacie czterokulowym, stosując metodę planowanego eksperymentu z wykorzystaniem planu rotalnego na 5 poziomach. Dla każdego z badanych smarów została opracowana funkcja regresji, która uzależniała zużycie kulek d od prędkości poślizgu v i obciążenia nadanego F. Obliczono objętości otrzymanego zużycia VF(d) i podano stosowne wnioski.
PL
Przedstawiono badania wpływu rodzaju smaru plastycznego na efekt synergetyczny jego kompozycji z proszkiem PTFE i miedzi podczas smarowania stalowych węzłów ślizgowych pracujących w obszarze tarcia mieszanego. Do analizy przyjęto dwa smary plastyczne, tj. smar samochodowy 1S z zagęszczaczem litowym oraz smar STP z zagęszczaczem wapniowym. Napełniaczami tych smarów były proszki dwóch smarów stałych – PTFE i miedzi. Dla każdego z przyjętych smarów plastycznych przebadano trzy kompozycje smarowe. Dwie kompozycje zawierały po jednym napełniaczu w ilości 5% wagowo, a trzecia – oba napełniacze w tej samej ilości (po 5%). Własności smarne przyjętych kompozycji oceniano na podstawie eksperymentu tribologicznego przeprowadzonego na aparacie czterokilowym zgodnie z wytycznymi normy PN-76/C04147. Efektywność analizowanych smarów oceniano według czterech wielkości kryterialnych, tj. zużycia kulek d, obciążenia zespawania Fz,, wskaźnika zużycia Ih oraz granicznego obciążenia zużycia Goz. Wyniki eksperymentu zostały opracowane statystycznie przy poziomie ufności 95%, stosując test t-Studenta. Opracowane wyniki badań przedstawiono graficznie. Podano stosowne wnioski.
EN
Studies of the influence of the type of grease on the synergistic effect of its compositions with PTFE powder and of copper during the lubrication of steel sliding pairs working in mixed friction area of were presented. Two greases, car grease 1S with a lithium thickener and grease STP with calcium thickener, were adopted for analysis. As fillers in the two lubricants, powders of two solid lubricants were PTFE and copper were used. Three lubricating compositions were tested for each of the adopted greases. Two compositions contained one filler of 5% by weight, and the third composition contained the two fillers in the same proportion (5% each). The lubricating properties of the adopted compositions were evaluated based on an experiment conducted with the use of a four–ball extreme pressure tester according to the standard PN-76/ C04147. The effectiveness of the analysed lubricants was evaluated according to four criterion values (wear of the balls d, fusion point Fz, limit wear load Goz, and wear index Ih). The results were statistically handled at the confidence level of 95% using Student’s t-test. The developed test results are shown graphically. Appropriate conclusions were drawn.
EN
The results of the tribological studies on the lubrication efficiency of greases evaluated based on tribological tests performed at varying pressure p and rubbing speed v are presented. For the efficiency criterion, the volume of wear VF(d)&enspobtained from the regression equations of wear was adopted (wear F (d) = f (F, v)). Six different lubricants were tested; two of them were commercial greases, and four of them were compositions based on them, including conventional solid greases (PTFE, tin, copper, and boron nitride). The experiment was carried out on a four-ball extreme pressure tester according to a rotatable design on five levels. For each of the selected lubricants, a regression function was developed that defined wear as a function of rubbing speed and load. The volume of the obtained wear VF(d)&enspwas calculated and relevant conclusions were drawn.
PL
Przedstawiono wyniki badań tribologicznych nad efektywnością smarów plastycznych ocenianą na podstawie testów tribologicznych przeprowadzonych przy zmiennych wartościach nacisku p i prędkości poślizgu v. Za kryterium efektywności przyjęto objętość zużycia VF(d)&enspuzyskanego z równań regresji zużycia (zużycie F(d) = f(F,v)). Zbadano 6 różnych smarów, przy czym dwa z nich to smary plastyczne będące w handlu, a cztery to kompozycje sporządzone na ich bazie z pospolitymi smarami stałymi (PTFE, cyną, miedzią i azotkiem boru). Eksperyment przeprowadzono na aparacie czterokulowym metodą planowanego eksperymentu z wykorzystaniem planu rotalnego na pięciu poziomach. Dla każdego z wytypowanych smarów została opracowana funkcja regresji, która uzależniała zużycie od prędkości poślizgu i obciążenia nadanego. Obliczono objętości otrzymanego zużycia VF(d)&enspi podano stosowne wnioski.
PL
W pracy przedstawiono wpływ nanocząstek miedzi na efektywność smarowania oleju. Jako bazowy przyjęto olej parafinowy AP/E Core 600. Olej bazowy zmodyfikowano, tworząc kompozycje smarowe zawierające dodatek 0,02%Cu lub 0,25%Cu granulacji 40 nm oraz dodatek 0,02%Cu/CuO lub 0,25%Cu/CuO granulacji 100 nm. Do realizacji założonego celu przyjęto następujący program badań: 1) Ocena skuteczności działania olejów według dwóch kryteriów: obciążenia zespawania Fz i charakterystyki zużycia w funkcji obciążenia nadanego d = f(F), 2) Ocena skuteczności działania dodatków smarnościowych zawartych w oleju na podstawie granicznego obciążenia zużycia Goz/40. Wszystkie badania prowadzone były na standardowym aparacie czterokulowym. Etap pierwszy zrealizowany został z zastosowaniem wytycznych normy PN-76/C-04147 „Badania własności smarnych olejów i smarów”. Na etapie drugim określono graniczne obciążenie zużycia Goz/40, zgodnie z metodyką opisaną w WTWT- 94/MPS-025. Przyjęto obciążenie 40 daN, czas biegu 3600 s i prędkość obrotową kulki górnej n = 500 obr./min. Im wyższa wartość wskaźnika Goz/40, tym lepsza jest skuteczność badanego środka smarnego w zmniejszaniu zużycia. Testy na każdym etapie i dla każdego punktu pomiarowego były zawsze powtarzane minimum pięciokrotnie. Wyniki opracowano statystycznie przy poziomie ufności 95%, stosując test t-Studenta.
EN
The paper presents the effect of nanoparticles of copper on the effectiveness of lubrication oil. Paraffin oil AP/E Core 600 was selected as the base oil. This was modified with an ingredient to form a lubricating additive of 0.02% Cu and 0.25% Cu with a granulation of 40 nm with the addition of 0.02% Cu/CuO or 0.25% Cu/CuO with a granulation 100 nm. The following program was applied for the studies: (1) the assessment of the effectiveness of the oil according to two criteria: seizure load Fz and wear characteristics as a function of the load d = f (F); and, (2) the assessment of the effectiveness of the lubricity of additives contained in the oil based on the limit wear load index Goz/40. All tests were conducted on a standard four-ball tester. The first stage was realized with the guidelines of the PN-76/C-04147 „Research lubricating properties of oils and lubricants”. A second step determined the limit wear load index Goz/40, according to the methodology described in WTWT-94 / MPS-025. The adopted load was 40 daN, with a run time of 3600 s and the speed of the upper balls was n = 500 rpm. The higher ratio Goz/40, the better was the effectiveness of the test lubricant to reduce wear. Tests in each stage and for each measurement point were always repeated at least five times. The results were statistically within a confidence level of 95% using Student's t-test.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad wpływem dodatków uszlachetniających w smarze plastycznym na efektywność smarowania (stalowych węzłów ślizgowych) jego kompozycjami z napełniaczem – proszkiem PTFE (policzterofluoroetylenu) lub miedzi. Analizie poddano kompozycje smarowe utworzone na bazie smaru plastycznego litowego 1S z dodatkami uszlachetniającymi – adhezyjnym, antykorozyjnym i antyutleniającym (smar handlowy) oraz kompozycje z tym samym smarem tylko bez dodatków uszlachetniających. Badano kompozycje zawierające 1 i 6% wagowo jednego z przyjętych napełniaczy. Właściwości smarne utworzonych kompozycji oceniano na podstawie eksperymentu tribologicznego przeprowadzonego na aparacie czterokulowym zgodnie z wytycznymi normy PN-76/C-04147. Efektywność analizowanych smarów oceniano według trzech wielkości kryterialnych, tj. zużycia kulek d, obciążenia zespawania Fz oraz granicznego obciążenia zużycia Goz. Wyniki eksperymentu zostały opracowane statystycznie przy poziomie ufności 95%, stosując test t-Studenta. Uzyskane wyniki badań przedstawiono graficznie. Pozwalają one dokonać oceny jakościowej wpływu składu smaru plastycznego 1S na poprawę efektywności smarowania kompozycji smar plastyczny – napełniacz w zastosowaniu do stalowych węzłów ślizgowych działających przy tarciu mieszanym.
EN
The article presents the results of experimental studies on the effects of additives in grease on the lubrication efficiency (steel sliding nodes) of its compositions using one filler – powder PTFE (polytetrafluoroethylene) or copper. Analysis covered lubricating compositions created based on lithium grease 1S with additives – adhesive and antioxidant (commercial grease) and the compositions of the same lubricant without additives. Tested compositions contained 1 and 6% by weight of one adopted filler. Investigations were carried out using a standard four–ball extreme pressure tester in accordance with PN-76/C-04147 "Tests of Oils and Lubricants.” The effectiveness of the lubrication of the following oils based on three criteria were examined, i.e. balls wear “d,” welding load “Fz” and limit wear load index “Goz.” The results were statistically handled at a confidence level of 95% using Student’s t-test. The obtained results were presented graphically. They allow a qualitative assessment of the impact of the composition of the grease 1S to improve the lubrication efficiency of composition grease–additive applied to the steel sliding nodes working in a mixed friction area.
EN
This paper presents a real-time algorithm for detection of overhead transmission line wires. The algorithm is implemented in National Instruments LabVIEW with the Vision module. The application is using edge detection methods with sub-pixel accuracy of feature extraction.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych efektywności smarowania kompozycją smaru plastycznego i azotku boru. Kompozycje zawierające 1, 3, 6 i 9% azotku boru zbadano przy stałych wartościach obciążenia i prędkości poślizgu. Eksperyment prowadzono na aparacie czterokulowym zgodnie z wytycznymi normy PN-76/C-04147 „Badania własności smarnych olejów i smarów”. Ocenę efektywności najlepszej kompozycji, tj. zawierającej 1% azotku boru, przeprowadzono na podstawie testów zrealizowanych przy zmiennych wartościach nacisku i prędkości poślizgu metodą planowanego eksperymentu. Opracowano funkcję regresji, która uzależniała zużycie od prędkości poślizgu i obciążenia nadanego. Skuteczność badanej kompozycji oceniano według kryterium wartości funkcji objętości zużycia. Podano stosowne wnioski.
EN
In the paper, the results of tribological researches of lubricating efficiency of composition grease and boron nitride were presented. The analyzed compositions contained 1, 3, 6 or 9% of boron nitride and tests were carried out at constant values of load and sliding velocity. At this stage the tribological testing was carried out using a four-ball apparatus according to the standard PN-76/C-04147 “The tests of properties of oils and greases”. Then, the efficiency of the best composition (with 1% of boron nitride) was determined on the basis of tests carried out at variable values of load and sliding velocity. In this stage in the investigations the experiment design method was applied. Basis on the results regression function was derived. Obtained regression equation correlating wear, sliding velocity and pressure. The effectiveness of the tested composition was evaluated according to the criteria of the volume of consumption function. Proper conclusion were given.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań rozpoznawczych nad wpływem różnych napełniaczy (Bi₂O₃, Sb₂O₃, CuO, ZnO, TiO₂) w wapniowym smarze plastycznym (Maszynowy 2) na efektywność smarowania stalowych skojarzeń ślizgowych. Badania tribologiczne przeprowadzono na aparacie czterokulowym. Analizie poddano kompozycje smarowe mające 4 i 10% wagowo każdego z przyjętych napełniaczy. Dla celów porównawczych wyznaczono charakterystyki tribologiczne Smaru Maszynowego 2 bez napełniacza. Efektywność analizowanych smarów oceniono według dwóch wielkości kryterialnych, tj.: granicznego obciążenia zatarcia Foz oraz granicznego nacisku zatarcia poz. Wyniki eksperymentu opracowano statystycznie na poziomie ufności 95%, stosując test t-Studenta. Stwierdzono, że dwutlenek tytanu, tlenek cynku i trójtlenek bizmutu są mało efektywnymi napełniaczami Smaru Maszynowego 2. Ponadto zaobserwowano, że zmiana stężenia tlenku miedzi lub trójtlenku antymonu z 4% do 10% powoduje zwiększenie efektywności smarowania.
EN
The paper presents the results of preliminary studies into the effect of different fillers (Bi₂O₃, Sb₂O₃, CuO, ZnO, TiO₂) in calcium grease (Machine Grease 2) on the efficiency of the lubrication of steel sliding pairs. Tribological tests were carried out using a four-ball tester. Grease mixtures containing 4% and 10% by wt. of one of the fillers were tested. For purposes of comparison, the tribological characteristics of Machine 2 grease without any filler were determined. The efficiency of the greases was evaluated according to two criteria: limit seizure load Foz and limit seizure pressure poz. The experimental results were statistically processed at a confidence level of 95% using Student's t-test. Titanium dioxide, zinc oxide, and bismuth trioxide were found to be poorly effective fillers of Machine Grease 2. Moreover, it was found that a change in the concentration of copper oxide or antimony trioxide from 4% to 10% results in an increase in lubrication efficiency.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań doświadczalnych z zakresu modyfikowania warunków pracy węzłów tarcia trzema preparatami – dwoma wytwarzającymi na powierzchni elementów warstwę ceramiczną i jednym modyfikującym warstwę wierzchnią na drodze reakcji chemicznej. W ramach pracy przeprowadzono doświadczalne badania na standardowym aparacie czterokulowym próbek smarowanych olejem Castrol Magnatec Diesel 10W-40 bez dodatku (jako olej odniesienia) i z wymienionymi dodatkami w ilości 10% lub 0,1%. Do oceny skuteczności smarowania przyjęto trzy kryteria (obciążenie graniczne Fg, charakterystyka zużycia w funkcji obciążenia nadanego d = f(F), wskaźnik granicznego obciążenia zużycia Goz). Wielkości kryterialne zaczerpnięto z normy PN-76/C-04147 "Badania własności smarnych olejów i smarów". Wyniki opracowano statystycznie przy poziomie ufności 95%, stosując test t-Studenta. Oceniając skuteczność działania badanych środków w oleju Castrol Magnatec Diesel 10W-40, stwierdzono ich pozytywne działanie, chociaż poprawa określanych wskaźników istotnie zależy od badanych materiałów, a uzyskany efekt nie zawsze wart jest poniesionych nakładów.
EN
This paper presents the results of the experimental work on the modification of the operating conditions of working nodes using three preparations: two that create ceramic layers on the surfaces of elements and one modifying the surface layer by chemical reaction. Investigations were carried out using a standard four-ball extreme pressure tester. Specimens were lubricated with Castrol Magnatec Diesel 10W-40 without additives (as basic oil) and with Castrol Magnatec Diesel 10W-40 with the addition of preparations of 10% or 0.1% by volume. To assess the lubrication efficiency of the tested compositions, three criteria were used (limit load Fg, limit wear load index Goz, and wear characteristic as the function of load d = f(F)). Comparative quantities were taken from the Polish standard PN-76/C-04147 "The tests of properties of oils and greases". The results were statistically handled at a confidence level of 95% using Student's t-test. After assessing the working efficiency of tested additives in Castrol Magnatec Diesel 10W-40 oil, a favourable reaction was noticed but improvements of determined quantities fundamentally depends on test materials. It was found that the additives are not always cost effective.
PL
W artykule przedstawiono badania nad wpływem smaru stałego będącego napełniaczem w smarze plastycznym na efektywność smarowania w procesie kształtowania blach sztywnymi narzędziami. Ocenę efektywności smarowania utworzonych kompozycji przeprowadzono na uniwersalnym urządzeniu hydraulicznym firmy Erichsen. Analizie poddano cztery smary stałe, tj. MoS2, Sn, Sb203, MIX. Napełniacze te były dodawane w ilości 4% wagowych do smaru plastycznego wapniowego (Maszynowy 2). Dodatkowo w celach porównawczych poddano ocenie smar Litomos EP25 (uważany za jeden z efektywniejszych smarów, przeznaczony do smarowania maszynowych węzłów ślizgowych) oraz olej LAN-10 (powszechnie stosowany w procesach tłoczenia). Efektywność smarowania oceniano wg trzech kryteriów, tj.: wartością maksymalnej siły tłoczenia przy stałej średnicy wstępniaka (krążka blachy), głębokością tłoczenia mierzoną drogą przesunięcia się stempla do momentu pęknięcia wytłoczki oraz wartością największej średnicy krążka blachy, przy której nie następowało oderwanie się dna wytłoczki (pęknięcie wytłoczki). Stwierdzono, że efektywność smarowania smaru technologicznego w procesie tłoczenia blach stalowych zależy istotnie od gatunku smaru. Jest ona wyraźnie wyższa dla smaru plastycznego w porównaniu z olejem technologicznym. Dokonana modyfikacja smaru Maszynowego 2 analizowanymi napełniaczami spowodowała wyraźny wzrost efektywności smarowania w procesie tłoczenia blach.
EN
The paper presents investigations into the influence of a solid lubricant being the filler in grease on the effectiveness of lubrication in the deep drawing of sheet metal with rigid tools. The lubrication effectiveness of grease mixtures was evaluated using the Erichsen universal hydraulic device. Four solid lubricants: MoS2, Sn, Sb203 and MIX were analysed. These fillers were added in the amount of 4% by wt. to calcium grease (machine grease 2). For comparison purposes, grease Litomos EP25 (considered to be one of the most effective greases for machine sliding pairs) and oil LAN-10 (commonly used in sheet-metal forming processes) were evaluated. Lubrication effectiveness was evaluated according to three criteria: the maximum stamping force at a constant diameter of the preform (a sheet metal disc), the stamping depth measured as the distance covered by the punch until the stamping fractured and the largest diameter of the sheet metal disc at which the stamping’s bottom would break off (the stamping would fracture). It was found that the lubrication effectiveness of the technological grease in the forming of steel sheets significantly depends its grade. The effectiveness is considerably higher for the grease than for the technological oil. Thanks to the modification of machine grease 2 with the fillers its lubrication effectiveness in the sheet metal forming process increased even more.
PL
Przedstawiono badania wpływu rodzaju styku w węźle ślizgowym na ocenę efektywności smarowania smarami plastycznymi stalowych węzłów ślizgowych pracujących przy tarciu mieszanym. Badania tribologiczne prowadzono na dwóch tribometrach: aparacie czterokulowym (styk punktowy) oraz na maszynie wahadłowej z łożyskiem ślizgowym (styk rozłożony). Badane skojarzenia smarowano czterema rodzajami smaru: smarem Litomos EP-25, samochodowym 1S oraz dwiema kompozycjami sporządzonymi na bazie smaru 1S, tj. zawierającymi 6% proszku miedzi lub 6% proszku PTFE. W testach realizowanych na aparacie czterokulowym, efektywność smarowania oceniano według dwóch kryteriów – zużycia kulek d i obciążenia granicznego Fg. W badaniach przy styku rozłożonym (maszyna wahadłowa) kryteriami oceny efektywności smarowania było obciążenie graniczne Fg oraz sumaryczne zużycie (liniowe) czopa i panwi. Wyniki eksperymentu zostały opracowane statystycznie dla poziomu ufności 95%, stosując test t-Studenta.
EN
The paper presents experimental work on the influence of the type of contact in a sliding node related to the estimation of lubrication efficiency using greases working in a mixed lubrication area. Investigations were carried out using two testers: a standard four-ball extreme pressure tester (point contact) and an oscillatory machine with sliding bearing (splitting contact). Investigated nodes were lubricated with four kinds of greases: Litomos EP-25 grease, automobile grease 1S, and two compositions based on grease 1S containing 6 wt% powder of cooper or 6 wt% powder of PTFE. In tests carried out on four-ball tester, the effectiveness of the lubrication was evaluated according to two criteria: the ball wear, d, and the limiting load, Fg. In tests carried out on splitting contact (oscillatory machine), criterion of lubrication efficiency were the limiting load, Fg, and the total wear (linear) of pin and pan. The experimental results were statistically processed at a confidence level of 95% using Student's t-test.
PL
W artykule opisano autorską aplikację rozszerzającą możliwości środowiska AutoCAD służącą do obliczania parametrów oraz automatycznego rysowania układów geometrycznych rozjazdu kolejowego. Scharakteryzowano ogólne zasady i reguły procesu projektowania, w szczególności uwzględniono przebieg procesu projektowania rozjazdu kolejowego. Powstały program został napisany w języku C# z wykorzystaniem interfejsu programowania aplikacji ObjectARX.
EN
This paper presents an original application to extend the functionality for computer-aided design to calculate parameters of geometric systems of railway switches and automatically drawing it into Auto- CAD. The application is written in C# using the ObjectARX application programming interface as a dynamic link library that works in conjunction with AutoCAD. This work characterized the principles and rules of the design process with particular emphasis on course design railroad switch.
PL
W artykule przedstawiono autorskie stanowisko rejestrujące położenie przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej. Dodatkowo zaprezentowano wyniki pomiarów zarejestrowanych w długim przedziale czasu wraz z możliwościami potencjalnego zastosowania ich dla wspomagania procesu eksploatacji sieci elektroenergetycznej .
EN
The article presents the position of a original instrument for recording the position of wires on overhead power lines. In addition, presents the results of the measurements recorded over a long period of time, along with the capabilities of their potential application to support electricity grid operation process (support network dispatcher, to prevent failures of power lines).
PL
Przedstawiono badania wpływu rodzaju zagęszczacza w smarze plastycznym, który zmodyfikowano (napełniono) smarem stałym, na efektywność smarowania stalowych węzłów ślizgowych pracujących w obszarze tarcia mieszanego. W wyniku badań wstępnych do analizy przyjęto dwa smary handlowe, tj. smar samochodowy 1S z zagęszczaczem litowym oraz Maszynowy 2 z zagęszczaczem wapniowym. Kompozycje do badań otrzymywano przez napełnienie przyjętych smarów proszkiem smaru stałego w ilości 4% wagowo. Napełniaczami były powszechnie stosowane smary stałe, tj. dwusiarczek molibdenu, grafit, PTFE i miedź. Własności smarne przyjętych kompozycji oceniano na podstawie eksperymentu tribologicznego przeprowadzonego na aparacie czterokulowym zgodnie z wytycznymi normy PN-76/M04147. Efektywność analizowanych smarów oceniano według trzech wielkości kryterialnych, tj. zużycia kulek d, obciążenia zespawania Fz oraz granicznego obciążenia zużycia Goz. Wyniki eksperymentu zostały opracowane statystycznie przy poziomie ufności 95%, stosując test t-Studenta. Opracowane wyniki badań przedstawiono graficznie. Pozwalają one dokonać oceny jakościowej wpływu zagęszczacza litowego i wapniowego na poprawę efektywności smarowania kompozycji smar plastyczny-napełniacz w zastosowaniu do stalowych węzłów ślizgowych działających przy tarciu mieszanym. Podano stosowne wnioski.
EN
These investigations concern the influence of the type of filler in grease modified with solid oils on lubrication efficiency in steel sliding nodes working in mixed lubrication. Based on preliminary works, two commercial greases were used for analysis: car-grease IS with lithium thickener and grease Maszynowy with calcium thickener. Investigated compositions were obtained by the addition 4% by weight of analysed filler (solid oil, i.e. disulfide of molybdenum, PTFE, graphite and cuprum) to grease. The tests were carried out in agreement with the prescriptions of the Polish standard PN-76/C-04147 "The tests of properties of oils and greases". To assessment of lubrication efficiency of the tested compositions three criteria were used (wear characteristic as the function of load d = f(F), seizure load Fz, limit wear load index Goz). Investigations were carried out using a four-ball extreme pressure tester. The results were statistically handled at a confidence level of 95% using Student's t-test. Results are presented on graphs. Proper conclusions are given.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad wpływem proszku PTFE i ołowiu na efektywność smarowania kompozycji utworzonych z litowym smarem plastycznym. Badania tribologiczne prowadzono na aparacie czterokulowym z zastosowaniem wytycznych normy PN-76/C-04147. Analizie poddano kompozycje smarowe mające 6% wagowo jednego z przyjętych napełniaczy oraz smar napełniony obydwoma napełniaczami w ilości po 6% wagowych każdego. Dla celów porównawczych wyznaczono również charakterystyki tribologiczne dla dwóch smarów handlowych, tj. Nulonu i Litomosu EP-25. Nulon jest smarem importowanym i zawiera dodatek PTFE. Efektywność analizowanych smarów oceniano według czterech wielkości kryterialnych, tj.: zużycia kulek d, granicznego obciążenia zużycia Goz,, wskaźnika zużycia Ih oraz obciążenia zespawania Fz. Wyniki opracowano statystycznie przy poziomie ufności 95% stosując test t-Studenta. Wyniki eksperymentu przedstawiono graficznie. Stwierdzono bardzo znaczne polepszenie efektywności smarowania kompozycji zawierającej mieszaninę proszku PTFE i ołowiu.
EN
In the paper, investigations of the influence of powder PTFE and lead on the lubrication efficiency of a composition made with lithium grease are presented. The tribological testing was carried out in agreement with the prescriptions of the Polish standard PN-76/C-04147 using a four-ball apparatus. The analysed compositions contain 6% by weight of each filler, using two types of fillers. In comparison, tribological characteristics of two commercial greases (Litomos EP-25 and Nulon) were investigated. Nulon (imported grease) contains the addition of PTFE. To assess the lubrication efficiency of the tested compositions, four criteria were used (scar diameter of balls d, seizure load Fz, limit wear load index Goz, wear index Ih). The results were statistically handled at a confidence level of 95% using Student’s t-test. Obtained values of the investigation are presented in the form of a graph. It was found that influence of fillers (PTFE and lead) on improvement of lubrication efficiency of the tested compositions is meaningful.
PL
W artykule przedstawiono badania wpływu modyfikacji oleju mineralnego proszkami wybranych smarów stałych na efektywność smarowania stalowych węzłów ślizgowych pracujących w obszarze tarcia mieszanego. Analizie poddano kompozycje smarowe otrzymane przez dodanie (w ilości 3% wagowo) do oleju mineralnego Antykol TS120 wybranego smaru stałego. W szczególności modyfikatorem był: dwusiarczek molibdenu, grafit, miedź oraz policzterofluoroetylen (PTFE). Własności smarne kompozycji olejowych oceniano na podstawie eksperymentu tribologicznego przeprowadzonego na aparacie czterokulowym zgodnie z wytycznymi normy PN-76/M04147. Efektywność analizowanych kompozycji oceniano według czterech wielkości kryterialnych, tj. zużycia kulek d, obciążenia zespawania Fz, granicznego obciążenia zużycia Goz. oraz wskaźnika zużycia Ih, Wyniki eksperymentu zostały opracowane statystycznie przy poziomie ufności 95%. Otrzymane wartości wskaźnika zużycia Ih, granicznego obciążenia zużycia Goz: oraz charakterystyki zużycia od obciążenia nadanego i obciążenia zespawania Fz przedstawiono graficznie na rysunkach 3, 4 i 5. Badania wykazały, że zmodyfikowanie oleju mineralnego Antykol TS120 przez dodanie 3% (wagowo) proszku jednego z czterech analizowanych smarów stałych powoduje zawsze wzrost efektywności smarowania stalowych skojarzeń ślizgowych, ocenianej przyjętymi czteroma kryteriami. Wzrost ten jest różny i zależy od rodzaju smaru stałego i wartości działającego obciążenia. Im wyższe wartości działających obciążeń tym bardziej ujawnia się pozytywny efekt modyfikacji.
EN
The paper deals with influence of modification of mineral oil with solid lubricants powder on lubrication efficiency in steel sliding nodes in mixed lubrication conditions. The research was done on lubricating greases thickened by solid lubricant (fraction 3%) with Antykol TS120 mineral oil. Disulfide of molybdenum, graphite, cooper and PTFE powder were used. Tribological test was carried out in agreement with the prescriptions of the Polish standard PN-76/C-04147 using a four-ball apparatus. The efficiency of the tested lubrication compositions was evaluated using four criteria: ball wear d, limiting wear load G, seizure load Fz and wear index Ih. Obtained values of wear index Ih limiting wear load Goz and characteristics ball wear in function of applied load and seizure load Fz on figures 3, 4 and 5 are presented. Investigation shows that the modification of Antykol TS120 mineral oil with solid lubricant (fraction 3%) always cause an increase of lubrication efficiency in steel sliding nodes. This increase is different and depends on solid lubricant and load value. The positive effect of modification goes hand in hand with high load value.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych nad wpływem nacisku i prędkości poślizgu oraz smaru na opory tarcia podczas tłoczenia blachy stalowej. Testy wykonano na specjalnie skonstruowanym urządzeniu, działającym według koncepcji przeciągania paska blachy, nazywanym w literaturze skrótem PPB. Badania doświadczalne przeprowadzono metodą planowanego eksperymentu, stosując plan rotalny na pięciu poziomach. W badaniach zmiennymi niezależnymi (wielkościami wejściowymi) był nacisk Hertza pH oraz prędkość poślizgu v. Wielkością wyjściową (kryterialną) - współczynnik tarcia ž , Kierując się zasadą zbliżonej adekwatności do obiektów rzeczywistych, zmienne wejściowe przyjmowały wartości z obszaru: nacisk Hertza pH = 500-1100 MPa, a prędkość poślizgu v = 2*10-3 - 10*10-3 m/s. Do matematycznego opisu zależności pomiędzy wielkościami wejściowymi i wyjściowymi, zmierzonymi podczas eksperymentu zastosowano analizę regresji. Jako funkcję aproksymującą wyniki badań przyjęto wielomian drugiego stopnia ze współdziałaniem pierwszego rzędu. Opracowano funkcję regresji ž = f(p,v) uzależniającą opory tarcia od nacisku i prędkości poślizgu przy smarowaniu smarem plastycznym wapniowym (maszynowy 2) oraz smarem litowym (Litomos EP-25). Przedstawiono graficzną ilustrację otrzymanych funkcji i dokonano ich analizy. Stwierdzono, że dla badanych smarów w całym zakresie badanych wymuszeń wpływ nacisku Hertza ph na wartość współczynnika tarcia |a, jest wyraźnie inny od wpływu prędkości poślizgu v.
EN
The paper presents the results of tribological investigations into the influence of the pressure, the rubbing speed and the grease on the frictional resistance during steel sheet forming. The tests were carried out in a specially designed device operating on the principle of metal sheet strip drawing (MSSD). The experiments were performed according to a rotatable design on five levels. The independent variables (input quantities) were as follows: Hertz pressure pH and rubbing speed v. The output (criteria) quantity was the friction coefficient ž. In order to closely approximate the real objects the input variables assumed values in the following ranges: Hertz pressure pH = 500-1100 MPa and rubbing speed v = 2*10-3 - 10*10-3 m/s. Regression analysis was used to mathematically describe the relation between the input and output quantities measured during the experiment. The experimental results were approximated by a function in the form of a second-degree polynomial with first-order interactions. Regression function ž = f(p,v) interrelating friction resistance with pressure and rubbing speed for lubrication with calcium grease (machine grease 2) and lithium grease (Litomos EP-25), was developed. The obtained functions were presented graphically and analysed. For the greases used it was found that in the whole range of the applied excitations the influence of Hertz pressure pH on friction coefficient ž is markedly different than that of rubbing speed v.
PL
W artykule przedstawiono badania tribologiczne dwóch smarów plastycznych (smaru maszynowego i Litomosu EP-25) przeprowadzone pod kątem oceny ich zdolności do pełnienia funkcji smaru technologicznego. Badania efektywności tych smarów przeprowadzono w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmował wyznaczenie wskaźników efektywności na podstawie testów wykonanych na aparacie czterokulowym z kulkami o twardości modelującej twardość matrycy i tłoczonej blachy. Jako kryteria efektywności przyjęto obciążenie zespawania, zużycie i wskaźnik granicznego obciążenia zużycia. W etapie drugim przeprowadzono testy na prasie w sztywnej matrycy używając stempla o średnicy = 190 mm. Tu kryterium efektywności smaru była głębokość i maksymalna siła tłoczenia.
EN
A paper presents results of tribological tests of two plastic greases (a machine grease 2 and Litomas EP - 25) carried - out in order to estimate their ability to perform the function of the technological grease in the process of deep sheet - metal stamping. The tests of the greases effectiveness have been realized in two stages. The first stage comprised determination of the effectiveness factors basing on the tests conducted on four - balls apparatus with the balls of the hardness modeling the hardness of both the die and the metal sheet. The rotating ball was hardened to 62 HRC while stationary balls to 240 HB. The following factors were assumed as the effectiveness criteria: welding load FZ, wear rate of the stationary balls d and the indicator of the limiting wear load Goz. In the second stage the tests were carried - out by means of hydraulic press with the load of 2000 kN. The samples were in the form of rollers being stamped in the rigid die by the punch of diameter 190 mm. The samples were produced from the car body sheet E220BH with thickness of 0,75 mm. Here, the effectiveness criterion was depth and maximal stamping force as well as the surface outlook of the drawpiece. It has been found that the welding load FZ was equal to 450 daN and that it is by 120% bigger when compared to the force found for the machine grease. The similar differences occurred during the stamping trials. Destruction of the samples, in the presence of the machine grease, occurred on the depth of 24 mm, that is about 9 mm greater as without grease. It was easy to stamp the samples without the traces of destruction on the full depth of 69 mm at the presence of Litomas grease. The results to be found allow to conclude that the effectiveness of the plastic grease estimated on the four - balls apparatus with the balls modeling the die and metal sheet hardnesses does not differ essentially from that determined in the process of deep stamping. However, this statement necessitates, due to the small number of the greases as well as due to neglecting variation of p, v parameters, further tests.
PL
Przeanalizowano trzy warianty rozwiązań konstrukcyjnych ramy podwozia malowarki, różniące się długością podłużnie i lokalizacją głównych jej elementów. Dokonano wyboru optymalnego rozwiązania ramy w świetle przyjętych kryteriów. Zbudowano model geometryczny i dyskretny. Przy pomocy metody elementów skończonych dobrano cechy konstrukcyjne d!a wybranego wariantu.
EN
The study covers the analysis of the three construction solutions variants of the painting machine chassis frame, which are differ in length of the frame side member and in their main elements location. The optimal solution of the frame according to established criteria were chosen. The geometrical and discrete model were built. With the use of Finite Element Method the design features for chosen variant were selected.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.