Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Praca skupia się na dwóch kompatybilnych grupach czynników, mianowicie na pęku głównych współzależnych efektorów konstytuujących realny system bezpieczeństwa narodowego oraz na docenianiu aksjologii logistyki i strategii. Pierwsza grupa analizuje: (1) krąg znaczeniowy logistyki i bezpieczeństwa; (2) strategię i systematykę celów bezpieczeństwa narodowego; (3) konstatację faktu, iż Polska strategia bezpieczeństwa narodowego pomija znaczenie logistyki. Druga grupa zajmuje się: (1) prakseologiczną projekcją logistyki; (2) funkcją strategii bytu i rozwoju; (3) ograniczonością definicji celów (logistycznych) bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo jest zjawiskiem dynamicznym zarówno w czasie jak i przestrzeni, postrzeganym jako proces. Istotna w tym jawi się architektura bezpieczeństwa, zarówno w obszarze wiedzy, jak i praktyki, obejmująca ogół form i sposobów organizowania i kształtowania przestrzeni dla pokojowego bytu społecznego i państwowego. Warunkiem nieodzownym do ich osiągnięcia jest jednak niezawodne funkcjonowanie infrastruktury krytycznej państwa. Funkcją celu logistyki w systemie bezpieczeństwa każdego państwa, jest sprawna i skuteczna injekcja w tę architekturę spójnie czterech zasad konstruktywnych Witruwiusza: dyspozycji, dystrybucji, symetrii i etyki.
EN
The paper concentrates on two compatible groups of factors, namely on a bundle of main correlative effectors that constitute the real national safety system and of an appreciation of logistics and strategy axiology as well. The first group analyses: (1) semantic circle of logistics and of the safety to; (2) strategy and target systematics of national safety; and (3) constatation the fact that Polish national safety strategy omit the logistics significance. The second group deals with: (1) praxeological logistics projection; (2) function of existence and development strategy to; and (3) finiteness of national safety (logistical) targets definition. The safety be a dynamic event both in time and space, seeing as process. Essential to that appears an architecture of safety, both in knowledge and in practice area, covering a whole of forms and means of space organizing and shaping for security of peaceful social and state existence. However, an indispensable condition to achievement it ones be an unfailing working of state critical infrastructure. The target function of logistics in safety system of each state, be an efficient and effective injection in that architecture coherently, the four constructive principles of Vitruvius: disposition, distribution, symmetry and ethics as well.
PL
Praca rozważa tylko niektóre istotne aspekty funkcji, miejsca i aplikacji ekologistyki w zapewnianiu bezpieczeństwa komunikacyjnego państwa. W szczególności analizowane są następujące kwestie: (1) podstawowe problemy współczesnych zagrożeń ekologicznych; (2) polska polityka bezpieczeństwa ekologicznego państwa; (3) krąg znaczeniowy ekologistyki komunikacyjnej; (4) aksjologia i fikcja bezpieczeństwa; (5) afirmacja wiktymizacji na polskich drogach; (6) niektóre dylematy chaosu (eko)logistycznego w systemach infrastrukturalnych i operacyjnych komunikacji lądowej w Polsce. Ekologistyka definiowana bywa w Polsce ograniczenie, głównie w kontekście procesu obrotu użytkowego (reusingu/recyklingu) odpadami i opakowaniami. Ekologistyka jednak, to coś znacznie więcej, to reifikacja paradygmatu zrównoważonego rozwoju środowiska kulturowego, w tym oczywiście w tym antropocentrycznego. Oznacza to takie postępowanie (indywidualne, społeczne, polityczne, gospodarcze itd.), które w wymiarze logistycznym przyczynia się realnie do osiągania bezpieczeństwa ekologicznego (ludzkiego, infrastrukturalnego, operacyjnego itd.), choćby poprzez skuteczne ograniczanie szkód wyrządzanych przez naturę (np. powodzie czy trzęsienia ziemi i/lub przez ułomność logiczną człowieka (np. wypadki ruchowe).
EN
A paper discusses only some essential aspects of function, place and application of ecologistics in assurance of state communication safety. In particular there are analyzed following questions: (1) fundamental problems of contemporary ecological threats; (2) Polish policy of state ecological safety; (3) semantic circle of communication ecologistics; (4) safety axiology and fiction; (5) affirmation of victimization on Polish roads; (6)) some dilemma of (eco)logistical chaos in infrastructural and operational systems of Poland’s land communication. Ecologistics, in Poland be limited defines, mainly in context of usable turnover (reusing/recycling) process of waste and packages. Ecologistics however, means much more, it is a paradigm reification of sustainable development of cultural environment, together with an anthropocentric of course. It means doing such proceeding (individual, social, political, economic etc.), that in logistical measure provides really for ecological safety achievement (human, infrastructural, operational etc.), even throughout effective damages restraint done by nature (e.g. floods or earthquakes) and/or by logic defect of the man (e.g. traffic accidents).
PL
Rozważania i refleksje na temat rozwoju centrów miast w aspekcie możliwości ich obsługi komunikacyjnej. Wiele przykładów rozwoju miasta na przykładzie rozwoju Poznania.
EN
Consideration and reflection on city centre development in the aspect of their possibilities for transportation services. Some examples of city development on case of Poznan development.
PL
Inżynieria ruchu w klasycznej formule nie odpowiada wyzwaniom obsługi logistycznej miast. Rośnie czas nieproduktywny (przestój) w ruchu motorowym, maleje jego prędkość a godziny szczytu, to zawały transportowe miast. W Polsce, jest to w znacznej mierze wynik politycznie ustalanych normatywów urbanistycznych inżynierii ruchu, postrzegających samochód osobowy jako mrzonkę kapitalistyczną. W artykule przedstawiono przesłanki do projektu paradygmatu inżynierii logistycznej ruchu miejskiego.
EN
Traffic engineering in classical formula do not fit with the city logistics operation challenges. The unproductive time (stoppage) in motor traffic rises, its velocity recedes, and the peak hours appear as city transportation collapse. In Poland, in great measure it is the result of political determination of the urban traffic engineering standards, seeing the private car as capitalist daydream. The article covers the premises of logistics urban traffic engineering paradigm project.
5
Content available remote Logistyka polityczna sieci lotnisk komunikacyjnych w Polsce 1947 - 2007
PL
Wpływ polityki na kształtowanie sieci lotnisk komunikacyjnych w Polsce. Niezrealizowane kolejne plany i programy w tej dziedzinie. Liczba czynnych portów lotniczych w 2009 r. nie różni się od tej z 1951 r.
EN
Influence of the politics on formation of the communication airports network in Poland. The following plans as well as the programmes in this branch, which have not been put in motion. Quantity of the active airports in 2009 is the same as the one from the 1951.
PL
Psy w mieście i skutki ich ekskretów (tj. wydzielin fizjologicznych) były, są i zapewne jeszcze długo będą przedmiotem zasadnych utyskiwań obywateli na patologiczną beztroskę wyprowadzających psy do przestrzeni publicznej i brak kultury respektowania powinności wobec środowiska ludzkiego i przyrodniczego.
PL
W pisanej historii świata wiele już było, logistyka też. To nam się wydaje, że doskonalimy nasz byt i glob, a tymczasem wiele z dzisiaj odkrywanych mądrości jest formułowanych na nowo na bazie przesłanek intelektualistów minionych epok. Historia logistyki sięga czasów przed narodzeniem Chrystusa.
PL
Dobrze wykonany projekt wyposażenia przestrzeni publicznych miasta (przede wszystkim ulic i placów jako miejsc gromadnego ruchu osób i pojazdów) w nieodzowne urządzenia sanitarne, przeznaczone do zachowania wymaganych kulturowo standardów higienicznych, powinien w konsekwencji zapewniać bezpieczeństwo ekologiczne i zdrowotne w środowisku.
PL
Ekologię "odkrył" w 1868 r. niemiecki biolog Ernst Haeckel. "Odkrycie" było w istocie zdefiniowaniem wyniku dociekań badawczych o stosunku organizmu do otaczającego go środowiska zewnętrznego. Związki te analizowano i opisywano już w starożytności, ale podobnie jak to się stało z logistyką i higieną sanitarną, użyteczność dokonywanych obserwacji i badań oraz praktyka w dziedzinie dbałości o bezpieczeństwo zdrowotne i ekologiczne wraz z upadkiem imperium rzymskiego w V w. n.e. poszły w zapomnienie niemal do połowy XIX w.
PL
Miasto jest jak mieszkanie - tylko skala przestrzeni do zagospodarowania przedmiotami codziennego użytku jest inna. Tak jak mieszkanie wypełnia się meblami o różnej funkcji, konstrukcji i formie oraz wg pewnych ogólnych reguł indywidualnych i gustów, tak również miasto bywa wypełniane "meblami", przeznaczonymi do organizacji ładu przestrzennego.
PL
Przestrzeń komunalna jest środowiskiem osadniczym o dwóch odrębnych typach kulturowych i infrastrukturalnych: miejskim i wiejskim. Postrzega się ją i odczuwa poprzez architekturę jej krajobrazu naturalnego i stworzonego. Najczęstszym psychofizycznym spotkaniem człowieka z tą przestrzenią jest wyjście na ulicę czy drogę.
PL
Chodnik jest pierwszym miejscem kontaktu z ulicą, jest nieodłączną częścią ulicy, wyraźnie wydzieloną formą konstrukcyjną i użytkową w jej przekroju poprzecznym. Nawet w większym stopniu niż jezdnia bywa identyfikatorem miejsca w przestrzeni miejskiej, często wręcz częścią jej portretu. Od kilku lat w 27 miastach Polski w akcji "Multipoezja" pisze się nawet na nim wiersze.
PL
Pojęcie "niepełnosprawni ruchowo" obejmuje wiele kategorii osób poruszających się z widomymi i różnorodnymi oznakami ułomnego pokonywania przestrzeni i jej infrastrukturalnego wyposażenia. Ocena skali tej populacji jest trudna, bo sama notacja niepełnosprawności jest ułomna.
PL
Ulica jest kośćcem tworzącym i komponującym miasto, definiującym jego układ przestrzenno-funkcjonalny, umożliwiającym i wyznaczającym warunki komunikacji między ludźmi i środowiskami, obrazem jego bytu, życia i nierzadko trwałości historycznej. Miasto rozpoznawane jest często właśnie poprzez jej architekturę i funkcję strukturalną.
15
Content available remote Logistyka umeblowania ulicy
PL
Praca omawia podstawowe kryteria logistyczne i zasady projektowania logistycznego, definiuje i systematyzuje meble miejskie, wskazuje ograniczenia w logistyce meblowania chodnika oraz analizuje relacje między architekturą a meblowaniem ulicy.
EN
The paper discusses the fundamental logistics criteria and the principles of logistics design, indicates the constraints in footpath furniture and besides, analyses the relations between the architecture and the furniture of the street.
16
Content available remote Bezpieczeństwo ekologiczne w przylotniskowym obszarze lotów
PL
Definicje pojęć "bezpieczeństwo" i "ekologia". Oddziaływanie lotniska na jakość życia w jego zurbanizowanym otoczeniu. Czynniki, które powinny być uwzględniane przy wyborze usytuowania lotniska. Ułomności i niespójności polskich przepisów prawa lotniczego i budowlanego. Wady zagospodarowania przestrzennego terenów przylotniskowych. Jak godzić bezpieczeństwo operacji lotniczych z bezpieczeństwem ludzi oraz obiektów naturalnych i budowlanych na terenach przylotniskowych. Bezpieczeństwo publiczne w otoczeniu lotniska na przykładzie Obszaru Metropolitalnego Poznania.
EN
The notions of the "safety and ecology" the influence of airport on the quality of life within its environment of urbanization. Defects and discrepancies of the Polish regulations of both the law of aviation and building. Defects of the site planning of the close to airfields situated terrains. How to reconcile the safety of the aerial operation with the safety of the people as well as with the natural objects and the building objects safety on the close to airfields situated terrains. The public safety in the environment of the airfield on example of the Metropolitan Area of Poznań.
PL
Niezwykle ważkim ekonomicznie i społecznie następstwem transformacji ustrojowej w Polsce jest rozwój handlu detalicznego, w tym ekspansywny wielkopowierzchniowego - hipermarketów i supermarketów, najczęściej firm zagranicznych. Notuje się jednocześnie restrukturyzację sieci sklepów oraz utratę klientów wielu sklepów małych i średnich na rzecz wielkich obiektów.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.