Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W ramach przedstawionej pracy przeprowadzono analizę modeli matematycznych umożliwiających ocenę wartości współczynnika przewodności cieplnej skały na podstawie składu mineralnego i porowatości. Zastosowano różnego rodzaju modele, od najprostszych, zakładających warstwową budowę skały, do bardziej skomplikowanych modeli inkluzji niesferycznych. Wartości obliczone porównano z danymi laboratoryjnymi. Uzyskane wyniki umożliwiły dobór optymalnych modeli służących do obliczenia przewodności cieplnej piaskowców podłoża Karpat.
EN
Mathematical models for the estimation of the thermal conductivity of rocks on the basis of mineral composition and porosity were analyzed in the presented work. Different types of models from the simplest, layer models to more complex nonspherical inclusions models were introduced. The calculated values were compared with the laboratory data. The obtained results enabled the selection of the most effective models for the calculation of the thermal conductivity of the Carpathian basement sandstones.
PL
Skały mułowcowe, pomimo że zawierają znacznie mniej minerałów ilastych niż iłowce, to na krzywych otworowych mają podobnypoziom radioaktywności, co istotnie utrudnia wydzielenie ich z analizowanego profilu litologicznego. Celem przedstawionych badań jest opracowanie metodyki pozwalającej na wydzielenie, charakterystykę i oszacowanie ilościowego udziału frakcji pylastej (silt) w skałach mułowcowych. Przetestowane zostały różne laboratoryjne metody rozdrabniania skał (kruszenie, zamrażanie, nasycanie solą glauberską) tak, aby uniknąć sztucznego utworzenia dodatkowego siltu (np. przez zbytnie rozkruszenie skały), jak i zaniżenia jego ilości (przez niedostateczne rozdrobnienie skały). Poszczególne frakcje ziarnowe zostały wydzielone w rozdrobnionym materiale skalnym metodą sitową (frakcja piaszczysta) oraz metodą wirowania (frakcja pylasta, frakcja ilasta). Następnie przeprowadzono dokładną charakterystykę mineralogiczną i petrofizyczną oraz dokonano oceny ilościowej wydzielonej frakcji pylastej. Wydzielenie frakcji pylastej badanych skał i uwzględnienie jej w modelach interpretacyjnych umożliwia rozróżnienie mułowców i iłowców w profilach otworów wiertnicznych zapadliska przedkarpackiego.
EN
Mudstones, although they contain significantly less clay minerals than claystones, they exhibit similar levels of radioactivity on the well logs, which significantly impedes their distinction in the analyzed lithological profile. The aim of the study was to develop a methodology for separating, characterizing, and estimating the amount of silt fraction in mudstone rocks. Various laboratory methods of fragmentation (crushing, freezing, saturation with Glauber’s salt) have been tested to avoid both creating additional silt artificially (e.g. by over-crushing the rock), and underestimating of its amount (by insufficient fragmentation of rocks). The individual grain fractions were separated in the crushed rock material by the sieve (sand fraction) and centrifugation methods (silt fraction, clay fraction). Subsequently the detailed mineralogical and petrophysical characteristics and quantitative evaluation of the silt fraction were carried out. The separation of the silt fraction in the examined rock and its inclusion in the interpretation models will allow to distinguish between mudstones and claystones in the profiles of the Carpathian Foredeep boreholes.
PL
W ramach przedstawionej pracy przeprowadzono analizę modeli matematycznych umożliwiających ocenę wartości współczynnika przewodności cieplnej skały na podstawie składu mineralnego i porowatości. Zastosowano różnego rodzaju modele, od najprostszych, zakładających warstwową budowę skały, do bardziej skomplikowanych modeli inkluzji sferycznych. Wartości obliczone porównano z danymi laboratoryjnymi. Uzyskane wyniki umożliwiły dobór optymalnych modeli służących do obliczenia przewodności cieplnej piaskowców fliszowych.
EN
Mathematical models for the estimation of the thermal conductivity of rocks on the basis of their mineral composition and porosity were analyzed in the presented work. Different types of models from the simplest, layer models to more complex spherical inclusion models were introduced. Calculated values were compared with the laboratory data. The obtained results enabled the selection of the most effective models for the calculation of the thermal conductivity of flysch sandstones.
PL
W pracy przedstawiono możliwość zastosowania metod analizy termicznej w charakterystyce skał silikoklastycznych o zróżnicowanym zaileniu. Badania wykonano dla dwóch grup próbek: słabo zdiagenezowanych skał mioceńskich i fliszowych oraz mocno przeobrażonych mułowców dolnopaleozoicznych. Dla wszystkich próbek przeprowadzono pomiary symultanicznej analizy termicznej STA, sprzężone ze spektrometrią masową QMS. Analiza wykonanych badań pozwoliła na określenie zakresów temperatur i ubytków masy charakterystycznych dla takich procesów jak: dehydratacja i dehydroksylacja minerałów ilastych, spalanie substancji organicznej i rozkład węglanów.
EN
The possibility of applying thermal methods to the characterization of siliciclastic rocks of different clay content was studied in the presented work. Two series of samples were investigated: highly diagenetic lower Paleozoic mudstones and less altered Miocene and Flysch rocks. Simultaneous thermal analysis STA coupled with mass spectrometry QMS was conducted for all samples. The reaction temperatures and mass changes of such processes as: dehydration and dehydroxylation of clay minerals, thermooxidative decomposition of organic substance and carbonates were determined.
PL
Wykonywanie badań metodą magnetycznego rezonansu jądrowego na próbkach skał wymaga uwzględnienia ich specyfiki (np. rozmiar porów, skład mineralny, w szczególności zawartość minerałów ilastych, właściwości filtracyjne, zawartość minerałów żelazistych). Omówiono szereg zastosowań spektrometrów pracujących z częstotliwością rezonansową 2 MHz, 8 MHz i 23 MHz, wyposażonych w różne sondy pomiarowe, dające możliwość dopasowania spektrometru i sekwencji pomiarowych do charakteru badanej próbki. Autorzy koncentrują się na różnych aspektach wyznaczania porowatości oraz identyfikacji płynów złożowych dla próbek różnych typów skał klastycznych.
EN
The application of nuclear magnetic resonance (NMR) for the evaluation of rock core samples, requires taking into account, their specific features, e.g. pore size, illite composition, filtration properties, concentration of iron containing minerals. Measurements were performed using 2, 8 and 23 MHz NMR spectrometers – core analyzers – equipped with various probeheads. It allowed matching the spectrometer and pulse sequence parameters, to the characteristics of the sample. The authors concentrated on several aspects of porosity assessment and fluid typing for various clastic sedimentary rock samples.
PL
Celem pracy było określenie współczynnika przewodności cieplnej skał na podstawie składu mineralnego. Przetestowano wybrane modele matematyczne uwzględniające objętościową zawartość poszczególnych minerałów wraz z odpowiadającymi im współczynnikami przewodności cieplnej, a następnie porównano otrzymane wyniki z danymi laboratoryjnymi. Zaobserwowano znaczący wpływ litologii na wybór odpowiedniego modelu.
EN
The aim of the presented work was the determination of the thermal conductivity of rocks based on their mineral composition. Mathematical models based on volumetric fractions of rock components and their thermal conductivities were introduced and the obtained results were compared with laboratory data. A significant impact of lithology on the choice of an appropriate model was observed.
PL
Celem pracy było określenie zależności pomiędzy zawartością substancji organicznej TOC uzyskanej z badań laboratoryjnych a parametrami uzyskanymi z profilowań geofizycznych. Wykorzystano następujące profilowania geofizyczne: akustyczne, opornościowe, gęstościowe oraz porowatość wyliczoną z danych otworowych z odwiertu W. Skonstruowane modele cechują się współczynnikiem korelacji R z zakresu: 0,76÷0,86. Opracowane zależności zastosowano w otworze W oraz w odwiercie L położonym w badanym obszarze, uzyskując zadowalające wyniki.
EN
The aim of this paper was to determine the relation between the laboratory measurements of the organic substance content (TOC) and parameters obtained from geophysical logs. The data from the acoustic, resistance, and density logs, and porosity calculated from well logs from the borehole W were used. Constructed models are characterized by correlation coefficients R ranging from 0.76 to 0.86. The obtained relations were applied in boreholes W and in L from the studied area, and satisfying results were achieved.
PL
Pomiary porowatości skał ze złóż niekonwencjonalnych stanowią wyzwanie ze względu na bardzo niską przepuszczalność, niewielkie rozmiary porów, wysoką zawartość substancji organicznej, jak i minerałów ilastych. Przedstawiona praca ma na celu przystosowanie metodyki pomiaru porowatości helowej do badań skał mikroporowych. Wykonane badania wykazały, że warunki pomiaru mają tutaj duże znaczenie, dotyczy to zarówno ciśnienia pomiaru i rozmiaru ziaren. Najwyższe wartości porowatości uzyskano dla pomiarów wykonanych na próbkach pokruszonych do frakcji < 0,5 mm.
EN
Porosity measurements of rocks from unconventional reservoirs are a challenge because of their extremely low permeability, small dimensions of pores, high content of organic substance and clay minerals. The goal of the presented work was to adapt the helium porosity measurements to investigation of microporous rocks. The obtained results revealed the importance of such measurement conditions as pressure and grain size. The highest porosity values were obtained for measurements conducted on samples crushed to grain size < 0.5 mm.
PL
Celem pracy było zastosowanie pomiarów naturalnej promieniotwórczości do określenia zailenia skał. Zawartości pierwiastków promieniotwórczych uzyskano przy wykorzystaniu spektrometru Gamma Logger oraz za pomocą aparatu typu Mazar. Opracowano modele dla otworu T, cechujące się współczynnikami determinacji R2 z zakresu 0,67÷0,71 dla urządzenia Gamma Logger oraz 0,85÷0,90 dla spektrometru Mazar. Weryfikację modeli przeprowadzono na podstawie wyników pomiarów laboratoryjnych składu mineralnego. Uzyskane zależności zastosowano w otworach T oraz M, o podobnej stratygrafii. W obydwu otworach wykonano pomiary spektrometrem Gamma Logger. Kolejnym odwiertem testowym był otwór L, w którym nie przeprowadzono pomiarów spektrometrycznych. W wyniku zastosowania modeli uzyskano wyniki składu mineralnego dobrze skorelowane z danymi laboratoryjnymi (R2: 0,67÷0,87).
EN
The aim of the research was the application of natural radioactivity measurements to determine the clay content of rocks. Radioactivity content of elements was acquired by using both, Gamma Logger and Mazar spectrometers. Mathematical models for “T” well indicating R2 = 0,69÷0,71 for Gamma Logger and R2 = 0,75÷0,90 for Mazar were constructed. The models were verified, using laboratory mineralogical analysis results. The obtained mathematical relations were applied in two wells, “T” and “M”, characterized by similar stratigraphy. Measurements were carried out in both wells, using Gamma Logger spectrometer. Another well, “L”, was not tested with any spectrometers. Application of mathematical models indicate good correlation between modeled mineralogical content and laboratory results with R2 = 0,67÷0,87.
PL
Celem pracy jest charakterystyka skał ilastych fliszu karpackiego pod względem zdolności do pęcznienia, wykonana na podstawie analizy własności fizykochemicznych (CEC) i analizy mineralogicznej. Przebadano skały fliszowe reprezentujące całe spektrum stopnia illityzacji: od 10 do 94% pakietów smektytowych w minerale mieszanopakietowym illit–smektyt. Dysponowanie tak szeroką bazą danych umożliwiło kompleksową charakterystykę badanych skał oraz powiązanie zdolności jonowymiennych z ilością i rodzajem materiału ilastego.
EN
The aim of the presented work was the characterization of the Carpathian Flysch rocks swelling capacity based on the analysis of their physicochemical (CEC) and mineralogical properties. Flysch sediments representing the whole range of illitization: from 10% to 94% of smectite layers in the mixed layered mineral illite–smectite were investigated. Such a broad database enabled comprehensive characterization of the investigated rocks swelling properties and relating the cation exchange capacity to the amount and type of clay minerals.
EN
Porosity measurements for rocks from unconventional reservoirs pose a challenge due to their extremely low permeability, small pore dimensions, and high content of organic matter and clay minerals. The presented work was aimed at adapting the helium porosity measurement methodology for the investigation of microporous rocks. The carried out studies have shown that the measurement conditions are important, which applies both to the measurement pressure and the grain size. The highest porosity values were obtained for measurements performed on samples crushed to grain size < 0.5 mm.
PL
Pomiary porowatości skał ze złóż niekonwencjonalnych stanowią wyzwanie ze względu na bardzo niską przepuszczalność, niewielkie rozmiary porów, wysoką zawartość substancji organicznej i minerałów ilastych. Przedstawiona praca ma na celu przystosowanie metodyki pomiaru porowatości helowej do badań skał mikroporowych. Wykonane badania wykazały, że warunki pomiaru mają tutaj duże znaczenie, dotyczy to zarówno ciśnienia pomiaru i rozmiaru ziaren. Najwyższe wartości porowatości uzyskano dla pomiarów wykonanych na próbkach pokruszonych do frakcji < 0,5 mm.
EN
The goal of this paper is to present the use of the neural networks method for the estimation of interval times. An important parameter for shale formations is the Total Organic Carbon content (TOC). Acoustic logging constitutes the data necessary in methods assessing the TOC (CARBOLOG, Passey). Newly drilled boreholes feature a complete set of geophysical logging. Nevertheless, there are archival boreholes for which acoustic logging is usually missing or was performed only for a limited depth interval. In such cases it is impossible to perform the quantitative assessment of the TOC parameter using the above mentioned methods. Therefore, in order to calculate the TOC parameter, the neural networks method can be used for the estimation of interval times in archival boreholes. Many types of networks were tested for various input variables constituted by the borehole data, obtaining high values of the correlation coefficients (R: 0.95÷0.97) between acoustic logging and logging resulting from the use of neural networks.
PL
Celem pracy jest zastosowanie metody sztucznych sieci neuronowych do wyznaczania czasu interwałowego skał na podstawie profilowań geofizycznych. Ważnym parametrem dla formacji łupkowych jest zawartość substancji organicznej TOC. Niezbędnymi danymi w metodach do określenia zawartości substancji organicznej TOC (CARBOLOG, Passeya) jest profilowanie akustyczne. Nowe wiercenia posiadają komplet profilowań geofizycznych. Niemniej jednak istnieją otwory archiwalne, w których na ogól brak jest profilowania akustycznego lub wykonanie jest w ograniczonym interwale głębokościowym. W takim przypadku niemożliwe jest przeprowadzenie ilościowej oceny parametru TOC powyższymi metodami. Stąd, aby wyliczyć parametr TOC, do estymacji czasu interwałowego w odwiertach archiwalnych można wykorzystać metodę sieci neuronowych. Przetestowano kilka typów sieci, dla różnych zmiennych wejściowych, które stanowiły dane otworowe uzyskując wysokie współczynniki korelacji R (0,95÷0,97) pomiędzy profilowaniem akustycznym a profilowaniem uzyskanym przy wykorzystaniu sieci neuronowych.
EN
Cation exchange capacity (CEC) is closely related to the amount and type of clay minerals, which, due to their large specific surface area, are characterised by high ion exchange capacity. The CEC value is particularly strongly influenced by swelling minerals, such as: smectite, mixed-layered illite-smectite. The parameter of cation exchange capacity in conjunction with the analysis of clay minerals can be applied to the swelling capacity estimation of both highly diagenetic rocks such as shales from gas-bearing formations and less altered Miocene sediments of the Carpathian Foredeep and Flysch. The CEC parameter of an investigated sample is influenced by two factors: the total content of clay minerals and their swelling capacity determined by the content of smectite layers in the mixedlayered mineral illite-smectite (%S), the swelling capacity being the deciding factor.
PL
Zdolność wymiany kationowej jest ściśle związana z ilością i rodzajem minerałów ilastych, charakteryzujących się ze względu na wielkość powierzchni właściwej, dużymi zdolnościami jonowymiennymi. Szczególnie duży wpływ na wartość CEC mają minerały pęczniejące, takie jak: smektyt, mieszanopakietowy illit-smektyt. Parametr pojemności wymiany kationowej CEC w połączeniu z analizą minerałów ilastych może być wykorzystywany do określania zdolności pęcznienia skał ilastych zarówno mocno zdiagenezowanych, takich jak skały formacji łupków gazonośnych, jak i słabiej zmienionych osadów miocenu zapadliska przedkarpackiego i fliszu. Na wartość parametru CEC w badanej próbce wpływają dwa czynniki: sumaryczna zawartość minerałów ilastych i ich zdolności pęcznienia zdeterminowane przez zawartość pakietów smektytowych w minerale mieszanopakietowym illit-smektyt (%S), jak i sumaryczna zawartość minerałów ilastych, przy czym zdolności do pęcznienia są tutaj czynnikiem dominującym.
14
Content available remote Pomiary pojemności wymiany kationowej (CEC) w badaniach skał osadowych
PL
Pojemność wymiany kationowej jest ściśle związana z ilością i rodzajem minerałów ilastych, charakteryzujących się, ze względu na wielkość powierzchni właściwej, dużymi zdolnościami jonowymiennymi. W pracy przeprowadzono badania metodyczne umożliwiające wdrożenie procedury pomiaru wartości CEC metodą heksaaminy kobaltowej w Zakładzie Geofizyki Wiertniczej INiG - PIB w Krakowie. Przedstawiono również możliwość wykorzystania parametru CEC do charakterystyki materiału ilastego, ze szczególnym uwzględnieniem skał gazonośnych formacji łupkowych. Zaprezentowane zależności dobrze ilustrują fakt, że parametr CEC odzwierciedla własności pęczniejące iłów (% S w minerale mieszanopakietowym illit-smektyt). W skałach o podobnych właściwościach materiału ilastego z parametrem CEC koreluje również sumaryczna zawartość minerałów ilastych.
EN
Cation exchange capacity (CEC) is a property of rocks closely related to the quantity and type of clay minerals. It is measured by a number of methods, one of them is the cobalt-hexamine technique. The presented work shows the results of experimental measurements enabling application of the cobalt-hexamine technique in the Well Logging Department, the Oil and Gas Institute - National Research Institute in Cracow. Also the possibility of characterization of the clay material in sedimentary rocks, especially shale gas formations by means of CEC values has been investigated. The obtained relationships are illustrative of the fact that cation exchange capacity reflects the swelling properties of clay minerals (% S in the interstratified illit-smectite). In rocks containing clay minerals of similar swelling properties CEC correlates also with the total amount of clay minerals.
EN
The aim of the presented work was to introduce a method of estimating thermal conductivity using well log data. Many petrophysical properties of rocks can be determined both by laboratory measurements and well-logs. It is thus possible to apply geophysical data to empirical models based on relationships between laboratory measured parameters and derive continuous thermal conductivity values in well profiles. Laboratory measurements were conducted on 62 core samples of Meso- Paleozoic rocks from the Carpathian Foredeep. Mathematical models were derived using multiple regression and neural network methods. Geophysical data from a set of seven well logs: density, sonic, neutron, gamma ray, spectral gamma ray, caliper and resistivity were applied to the obtained models. Continuous thermal conductivity values were derived in three well profiles. Analysis of the obtained results shows good consistence between laboratory data and values predicted from well log data.
PL
Ciepło radiogeniczne określane jest standardowo w profilach otworów wiertniczych za pomocą wzoru Rybacha, uwzględniającego wyniki gęstościowego i spektrometrycznego profilowania gamma. Wymienione profilowania nie są wykonywane we wszystkich otworach wiertniczych, czasem badane są tylko fragmenty profilu otworu. W związku z tym istnieje konieczność konstrukcji modeli interpretacyjnych, uwzględniających zależność wydzielanego ciepła radiogenicznego od litologii skał, ich składu mineralnego i parametrów petrofizycznych, takich jak: porowatość, przewodność cieplna czy prędkość propagacji fali akustycznej. W tym celu wykorzystywana jest metoda sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja jest działem informatyki zajmującym się rozwiązywaniem problemów, które nie są efektywnie algoryhnizowalne. Obejmuje ona między innymi zagadnienie sieci neuronowych. W niniejszej pracy przedstawiono sieci neuronowe skonstruowane w oparciu o dane laboratoryjne, pochodzące z siedmiu wybranych odwiertów omawianego rejonu. Opracowaną metodykę zastosowano do ilościowej oceny ciepła radiogenicznego w profilach wybranych otworów wiertniczych. Zweryfikowano ją w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych i krzywą ciepła określoną ze wzoru Rybacha.
EN
Radiogenic heat is conventionally estimated in well profiles by the means of Rybach equation using the results of density and spectral gamma logs. These logs are not always performed, and sometimes only part of the well profile is logged. That's why there is a necessity to generate mathematical models connecting radiogenic heat with the litology of rocks, their mineralogy and petrophysical parameters such as: porosity, heat conductivity, and velocity of wave propagation. Neural network (a section of computer science dealing with problems which can't be effectively solved with the use of algorithms) was used to achieve this goal. Presented in this work neural network was constructed using laboratory data from seven boreholes from the investigated area. Afterwards it was used to estimate quantitatively values of radiogenic heat in the profiles of the investigated boreholes. The obtained results were verified with the use of laboratory data and radiogenic heat profiles estimated by the means of Rybach equation.
PL
Ciepło radiogeniczne A określane jest standardowo w profilach otworów wiertniczych za pomocą wzoru Rybacha, uwzględniającego wyniki gęstościowego i spektrometrycznego profilowania gamma. Opracowane na bazie danych laboratoryjnych, pochodzących z odwiertów omawianego obszaru, w oparciu o metody statystyki matematycznej oraz sieci neuronowe, modele do ilościowej oceny ciepła radiogenicznego skał zostały zastosowane do wyliczenia parametru ciepła w odcinkach profili odwiertów, w których nie wykonano spektrometrycznego profilowania gamma. Były to: Ł-1, O-3 oraz Z-8K. Wygenerowanie wartości ciepła w pełnym profilu umożliwiło uzyskanie rzeczywistego obrazu jego zmian. Na podstawie profilowań ciepła radiogenicznego z następujących otworów wiertniczych: G-3, K-1, Ł-1, Ł-2, O-3, P-2, Z-7 oraz Z-8K wykonano przestrzenny, schematyczny model rozkładu tego parametru dla warstw odpowiadającym następującym jednostkom stratygraficznym: dewon, karbon, trias, jura oraz kreda. Model ten, przedstawiony poprzez dwa profile korelacyjne, określa hipotetyczną wartość ciepła w omawianym rejonie. W niniejszej pracy wykonano także korelację odcinkowych wartości strumienia cieplnego i średnich ważonych wartości ciepła radiogenicznego badanych skał.
EN
Radiogenic heat is conventionally estimated in well profiles by the means of Rybach equation using the results of density and spectral gamma logs. Models for quantitative estimation of radiogenic heat established with the use of laboratory data, statistical methods and neural network have been used for heat calculation in parts of well profiles (wells Ł-1, O-3, Z-8K) lacking in spectral gamma logs. A spatial, schematic model of radiogenic heat distribution for the stratigrafic units: Dewonian, Carboniferous, Triassic, Jurassic, and Cretaceous was constructed on the base of heat profiles from the wells: G-3, K-1, Ł-1, Ł-2, O-3, P-2, Z-7 and Z-8K. This model represented by two correlation profiles describes hypothetical values of heat in the investigated area. Additionally, correlation of average values of the radiogenic heat with heat flow values for each stratigraphic unit was conducted.
PL
W artykule przedstawiono przykład zastosowania analizy spektroskopowej w podczerwieni w badaniach skał z pogranicza diagenezy i metamorfizmu niskiego stopnia. Podstawowym założeniem przeprowadzonych badań było odniesienie względem siebie dwóch indeksów mogących służyć jako paleotermometry indeksu Flehmiga oraz indeksu Küblera. Oba indeksy umożliwiają oznaczanie stopnia diagenezy materiału pelitycznego w oparciu o analizę postępu procesu illityzacji smektytu. W rozpatrywanym zakresie temperatur analizowany jest głównie stopień rekrystalizacji materiału illitowego w muskowit.
EN
The article describes the application of spectroscopic infrared analysis for diagenetic and very low grade metamorphic rocks. The aim of the research was to compare two indices that can be used as paleothermometers – the Flehmig index and the Kübler index. Both of them allow to analyze the diagenesis grade of the pelitic rocks based on the smectite illityzation process completion (in the researched temperature range it is mainly recristallization grade of illitic material into muscovite).
PL
Ciepło radiogeniczne określane jest standardowo w profilach otworów wiertniczych za pomocą wzoru Rybacha - na podstawie wyników profilowania gęstościowego i spektrometrycznego profilowania gamma. Wymienione profilowania nie są wykonywane we wszystkich otworach wiertniczych, czasem badane są tylko fragmenty profilu otworu. W związku z tym, istnieje konieczność konstrukcji modeli matematycznych uwzględniających zależność wydzielanego ciepła radiogenicznego od litologii skał, ich składu mineralnego i parametrów petrofizycznych, takich jak: porowatość, przewodność cieplna i prędkość propagacji fali akustycznej. Opracowaną metodykę zastosowano do ilościowej oceny ciepła radiogenicznego w profilach wybranych otworów wiertniczych.
EN
Radiogenic heat is normally estimated in well profiles by the means of the Rybach formula - on the basis of the density log and spectral gamma log. These logs are not always performed, and sometimes only part of the well profile is logged. That.s why there is the necessity to generate mathematical models connecting radiogenic heat with the lithology of rocks, their mineral composition and petrophysical parameters such as: porosity, heat conductivity and velocity of elastic wave propagation. The obtained models were used to estimate values of radiogenic heat in the profiles of the investigated boreholes.
PL
W artykule przedstawiono modele matematyczne umożliwiające wyznaczenie w profilu otworów wiertniczych nasycenia wodą nieredukowalną oraz przepuszczalności absolutnej i fazowej. Przy opracowywaniu modeli wykorzystano dane z badań laboratoryjnych wykonanych dla próbek skał pochodzących z dwóch otworów wiertniczych: Z-2 oraz Z-3. Wielkość nasycenia wodą nieredukowalną (Sw[nr]) badanych skał oszacowano na podstawie metody magnetycznego rezonansu jądrowego. Dla prawidłowego określenia parametru Sw[nr] konieczne było wyznaczenie średniej wielkości czasu granicznego (T[2G2]) dla skał z badanego rejonu. Średnia wartość wyznaczonego eksperymentalnie parametru T[2G2] wynosi 2,6 ms, a więc znacząco odbiega od średniej wartości podawanej w literaturze dla utworów klastycznych (33 ms) [5, 10]. W procesie tworzenia modeli matematycznych zastosowano metodę estymacji nieliniowej. Skonstruowane modele dla utworów miocenu i kambru wykorzystano w procesie interpretacji profilowań geofizycznych z otworu wiertniczego Z-3. Uzyskano wyniki tworzące spójny zbiór danych, logicznie wpasowanych w strukturę złoża, pozostających w zgodności zarówno z danymi laboratoryjnymi, wynikami prób złożowych, jak i składem przypływających mediów.
EN
Mathematical models enabling determination of the following parameters: irreducible water saturation, total and phase permeability are presented in this paper. The models were developed with the use of laboratory data obtained for samples from two boreholes: Z-2 and Z3. Irreducible water saturation (Sw[nr]) was estimated with the use of the nuclear magnetic resonance (NMR) method. In order to determine irreducible water saturation properly, the average value of cut-off time T[2G2] for the rocks of the investigated area was calculated. The average value of the experimentally determined cut-off time T[2G2] = 2,6 ms, differs significantly from the average value T[2G2] = 33 ms for sedimentary rocks mentioned in many papers [5, 10]. Mathematical models were calculated with the use of the non-linear estimation method. These models were employed in the interpretation of well-logs from the Z-3 borehole with the Miocene and Cambrian sediments. The obtained results create a consistent set of data compatible with the laboratory data and inflowing media composition.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.