Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
An experimental study of the wear resistance of two dispersion-filled composite materials based on polyamide used in metal-polymer gear drives with a 30% volume content of short glass or carbon fibres was performed according to the technique proposed by the authors. As a result of tribotests in the “pin-disk” scheme, the mass wear of these composites was determined under dry friction conditions for steel 45 at room temperature in the range of contact pressures of 10–40 MPa, as well as the kinetics of the coefficient of sliding friction and the contact temperature of the tribosystem elements. It was established that polyamide strengthened by carbon fibres has almost four times higher wear resistance in comparison with a polyamide filled with glass fibres. The wear resistance characteristics that are the basic parameters of the tribokinetic wear model are calculated, using the durability of the straight spur metal-polymer gear drive on the basis of the original calculation method. It was established that gear drive durability with a pinion or a wheel reinforced with carbon fibres is more than eight times the durability of gear drive with gear wheels from polyamide filled with glass fibres. The gear drive durability with the steel pinion and the composite gear wheel increases in proportion to the gear ratio as compared to the gear drive with the composite pinion and the steel wheel. The change in the maximum contact pressures in the mesh interval was calculated.
PL
Według metodyki autorskiej przeprowadzono badania doświadczalne odporności na zużycie dwóch materiałów kompozytowych na podstawie poliamidu wypełnionego 30% krótkimi dyspersyjnymi włóknami szklanymi oraz węglowymi stosowanego w zębatych przekładniach metalowo-polimerowych. W wyniku badań tribologicznych wg schematu „pin of disk” zostały oszacowane zużycia masowe przy tarciu suchym materiałów pary tribologicznej kompozyt – stal C45 w temperaturze pokojowej w zakresie nacisków stykowych 10–40 MPa. Została też przebadana kinetyka zmiany współczynnika tarcia ślizgowego oraz temperatury obu elementów układu tarciowego w strefie okołostykowej w trakcie eksperymentu. Ustalono, że poliamid wzmocniony włóknami węglowymi ma prawie czterokrotnie wyższą odporność na zużycie niż wzmocniony włóknami szklanymi. Następnie obliczono dla przebadanych par tribologicznych ich wskaźniki (charakterystyki) odporności na zużycie jako bazowe parametry tribokinetycznego modelu matematycznego zużywania, na podstawie których przeprowadzono wg autorskiej metody obliczeniowej oszacowanie resursu walcowej metal – polimerowej przekładni o zębach prostych. Określono, że trwałość przekładni z zębnikiem lub kołem zębatym wzmocnionym włóknem węglowym (zębnik lub koło zębate) przewyższa trwałość przekładni wzmocnionej włóknem szklanym powyżej ośmiu razy. Trwałość przekładni ze stalowym zębnikiem i kompozytowym kołem zębatym jeszcze wzrasta proporcjonalnie w porównaniu z przekładnią z zębnikiem kompozytowym i kołem stalowym. Przebadano zmianę maksymalnych nacisków stykowych w cyklu zazębienia.
EN
The paper presents an analysis of the surface layer of Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr alloy coating after friction with C45 steel. The coatings were obtained by arc welding (GMA). Flux-cored wires were used as a welding material. The flux-cored wires had a diameter of 2.4 mm. The tribological assessment was performed with the Amsler tribotester under dry friction conditions at unit pressures 10 MPa. The use of XPS spectroscopy allowed deep profile analysis of the surface layer. Based on the obtained results developed model of the surface layer for friction couple, hardfaced coating obtained from Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr alloy – C45 steel. It was observed that the operational surface layer (OSL) of hardfaced coatings contained oxides (B2O3, SiO2, NiO, Cr2O3, FeO, Fe3O4, Fe2O3), carbides (Fe3C, Cr7C3) and borides (FeB, Fe2B).
3
Content available Functional plasma-deposited coatings
EN
The paper focuses on the problem of low adhesion of plasma sprayed coatings to the substrate. The subsequent laser treatment modes and their influence on the coating-substrate interface were studied. This allows to decrease the level of met-stability of the coating, thus decreasing its hardness down to 11–12 GPa on the surface and to about 9 GPa on depth of 400 μm. The redistribution of alloying elements through solid and liquid diffusion improves mechanical properties and rises the adhesion up to 450 MPa after remelting and up to 90–110 MPa after laser-aided thermal cycling. At the same time, remelting of coating helps to decrease its porosity down to 1%. The obtained complex of properties also allows to improve wear resistance of coatings and to decrease friction factor.
EN
The paper assesses the tribological properties of hardfacing coatings produced by gas metal arc welding. Flux-cored wires were used as a welding material. The core mixture was based on the Fe Mn-C-B-Si-Ni-Cr alloy. Seven types of flux-cored wires with different compositions were prepared. The flux-cored wires had a diameter of 2.4 mm. The tribological assessment was performer with an Amsler tribotester under dry friction conditions at different unit pressures: 3, 7, and 10 MPa. The results demonstrate that the coating L-6 has good tribological properties. The overlay weld had a hardness of 49 HRC. Following friction testing, the coatings were also examined with respect to their microhardness and microstructure.
PL
Praca przedstawia badania właściwości tribologicznych powłok otrzymanych metodą napawania łukowego w osłonie gazowej GMA. Jako materiał spawalniczy wykorzystano druty proszkowe (rdzeniowe). Mieszankę rdzeniową wykonano na podstawie stopu Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr. Opracowano siedem rodzajów drutów proszkowych o różnych składach. Średnica drutów proszkowych wynosiła 2,4 mm. Badania tribologiczne przeprowadzono na tribotesterze Amslera w warunkach tarcia suchego przy różnych naciskach jednostkowych 3, 7 i 10 MPa. Wykazały one, że dobrymi właściwościami tribologicznymi cechowała się powłoka L-6 o twardości napoiny 49 HRC. Powłoki po tarciu poddano również badaniom mikrotwardości oraz mikrostrukturalnym.
EN
The results of researches related to the influence of partially regular microrelief parameters on the adhesion component of the friction factor under boundary lubrication have been given. A special ring-on tape test rig is proposed in order to avoid errors during running-in process. Special technique is used to form sinusoidal microgrooves what helped to create a partially regular microrelief on the surface with controlled contour and nominal contact areas. Fatigue and deformation components of wear process are considered. We proved that microtexturing with proposed parameters decreases the adhesion component of friction and reduces the probability of microwelding. It has been shown that under boundary friction micro grooves are effective on precision surfaces with low roughness when lack of film and probability of seizure appear.
EN
Tribological behaviour of coatings obtained from eutectic alloy Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr was studied. The coatings were obtained by the method of gas metal arc welding (GMA) with use of powder wire. GMA welding method is widely used for the regeneration of machine parts. Eutectic Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr alloys can be used to obtain high quality coatings resistant to wear and corrosion. Pin-on-disk dry sliding wear tests at sliding speeds 0.4 m/s and under load 10 MPa were conducted for pin specimens. During friction a typical tribological behavior was observed. The mechanism of wear was mechanical-chemical.
EN
A beam–to-column connection design and results of engineer calculations using Autodesk’s Robot Structural analysis are shown in the article. Two types of connections, bolted and welded, were calculated. The tensile resistance amounted to 912.74 kN, bending resistance to 100.87 kN·m and effective design capacity of the bolt amounted to 27.69 kN. Normal stress in the weld amounted to σ⊥max = τ⊥max = 72.72 MPa, in the vertical weld to σ⊥= τ⊥= 63.34 MPa and tangent stress amounted to τ|| = 4.37 MPa. The results allowed us to implement minor changes such as increasing the distance between the bolt and the edge and decreasing the size of the fillet welds. The design is fully compliant with the EN 1993-1-8 norm. Using Robot Structural Analysis substantially increased the pace of calculations giving precise and clear outcomes.
EN
The investigations of structure, elements distribution and microhardness of areas: matrix – transition zone – filler of composite nickel-based electrolytic coatings are carried out. The wear-resistant eutectic alloy powder designed for operation at higher temperatures was used as a composite coating filler.For the coated samples a heat treatment at temperatures 950 and 1250°С was used.
PL
W pracy omówiono zmiany struktury warstwy wierzchniej powłok otrzymanych ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr po tarciu ze stalą C45. Powłoki nanoszono metodą napawania łukowego z użyciem elektrod proszkowych. Po napawaniu i badaniach odporności na zużycie przeanalizowano mikrostrukturę, skład fazowy oraz rozkład pierwiastków na powierzchni tarcia. Zbadano powstawanie wskutek tribosyntezy struktur wtórnych (nanowarstw) na powierzchni tarcia i ich wpływ na właściwości tribologiczne powłok.
EN
Structure changes in the surface layers of the eutectic coatings based on Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr after friction with steel C 45 are shown. The coating were obtained by arc welding with the use of powder electrode. Ąfter the welding wear resistance tests have been made and typical properties have been analyzed (phase composition, microstructure, distribution of atoms on the friction surfaces). Formation by tribosyntezis of secondary structures (nanolayers) on the friction surface and their possible influence on the tribological properties of coatings have been considered.
PL
W artykule omówiono możliwości otrzymywania oraz strukturę i właściwości odpornych na zużycie powłok eutektycznych na bazie układu Fe-Mn-C-B stopowanych Si, Ni, Cr. Powłoki nanoszono metodą napawania łukowego w osłonie gazowej GMA z użyciem drutu proszkowego o średnicy 2,4 mm. Po napawaniu i badaniach odporności na zużycie przeanalizowano skład fazowy, mikrostrukturę, rozmieszczenie pierwiastków oraz nanotwardość otrzymanych powłok eutektycznych. Stopy eutektyczne Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr mogą być używane do nanoszenia powłok odpornych na zużycie. Zastosowano je między innymi do regeneracji noży stosowanych w urządzeniach do rozdrabniania opon samochodowych.
EN
Article shows the possibility to receive and structure as well as wear-resistant properties of eutectic coatings based on Fe-Mn-CB-Si-Ni-Cr system (Tab. 1). The coating were obtained by gas metal arc welding GMA with use of wire powder (diameter 2.4 mm). After the welding and wear resistance tests a typical properties was observed: phase composition, microstructure, distribution of atoms on the surface, nanohardness (Fig. 1÷5, Tab. 2). Eutectic alloys Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr can be used to obtain high quality coatings resistant to wear and corrosion. These alloys are used, among others, for the regeneration of knives used in equipment for shredding tires (Fig. 6).
PL
Urządzenia wykorzystywane w przemyśle naftowym oraz gazowym, w tym hydrotechniczne budowy, podlegają wpływom statycznego, sumarycznego i cyklicznego obciążenia w trakcie wydobycia ropy naftowej. Niektóre gazowe złoża zawierają siarkowodór, który powoduje powstanie pęcherzy, pęknięć zainicjowanych wodorem, pękanie związane z wpływem środowiska siarczkowego i korozją oraz naprężeniami. Wpływa to negatywnie na trwałość elementów maszyn pracujących przy wydobyciu ropy naftowej.
EN
Oil and gas fields equipment, including hydraulic facilities, is subjected to the effect of static, cycling loading and summary static and cyclic loading during operation. Some of gas fields contain hydrogen sulfide - one of the dangerous component that causes blistering, hydrogen induced cracking, sulfide stress corrosion cracking, and intensive total corrosion of metal. This factors influence negative on serviceability of oil and gas equipment.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień ze zbioru zadań z mechaniki technicznej lub wytrzymałości materiałów. Pokazano przykład wyznaczania sił w prętach oraz reakcje podpór konstrukcji kratowej (kratownicy płaskiej) metodą Rittera i metodą równoważenia węzłów. Zauważono, że narzędzie to znacznie ułatwia proces rozwiązywania zagadnień oraz umożliwia szybkie przeanalizowanie zachowania się danej konstrukcji przy różnych obciążeniach.
EN
The article presents the possibility of using program Mathcad to solve selected problems from the set of tasks with the mechanics of technical and material strength. An example of determining the forces in the bars and the reactions of the supports in truss structures (plane truss) method Ritter and method of balancing nodes. It was noted that this tool greatly simplifies the process of solving problems and can quickly analyze the behavior of a structure with different loads.
PL
W artykule omówiono właściwości tribologiczne powłoki eutektycznej na bazie układu Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr. Powłoki otrzymano metodą napawania łukowego w osłonie gazowej GMA z użyciem drutu proszkowego. Badanie przeprowadzono dla próbek z powłoką eutektyczną w układzie trzpień-tarcza podczas ruchu ślizgowego na sucho dla prędkości 0,4 m/s przy przyłożonych obciążeniach 3, 7, 10 MPa. Materiał przeciwpróbki stal C45. Obserwowano typowe właściwości tribologiczne. Po tarciu strukturę i rozkład atomów na powierzchni powłoki eutektycznej badano z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego SEM. Stopy eutektyczne Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr mogą być używane do otrzymania powłok odpornych na zużycie. Stopy te są używane miedzy innymi do regeneracji noży stosowanych w urządzeniach do rozdrabniania opon samochodowych.
EN
Tribological properties of eutectic coating based on Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr system was studied. The coating were obtained by gas metal arc welding GMA with the use of wire powder. Pin-on-disk dry sliding wear tests at sliding speeds 0,4 m/s and under loads 3, 7, 10 MPa were conducted for pin specimens with eutectic coatings. Material of counter-sample was steel C45. Typical tribological properties were observed during frictions. Structure and distribution of atoms in the eutectic coatings have been studied by scanning electron microscopy (SEM) after wear friction. Eutectic Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr alloys can be used to obtain wear resistant coatings. These alloys are used, among others, for the regeneration of knives used in equipment for shredding tires.
PL
W artykule omówiono właściwości tribologiczne powłoki eutektycznej na bazie układu Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr otrzymanej metodą napawania łukowego w osłonie gazowej GMA z użyciem drutu proszkowego. Badanie przeprowadzono dla próbek z powłoką eutektyczną w układzie trzpień-tarcza podczas ruchu ślizgowego na sucho dla prędkości 0,4 m/s przy przyłożonych obciążeniach 3, 7 i 10 MPa. Materiał przeciwpróbki stal C 45. Po tarciu strukturę i rozkład atomów na powierzchni powłoki eutektycznej badano z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego SEM. Na podstawie uzyskanych wyników badań zaproponowano mechanizm zużycia opracowanych materiałów kompozytowych eutektycznych. W procesie tarcia występuje segregacja atomów C, B i Si na powierzchniu tarcia, spowodowana termodyfuzją, aktywizowana cyklicznym rozgrzewaniem powierzchni tarcia. Wskutek tribosyntezy powstają fazy nanokrystaliczne, które powodują zwiększenie odporności na zużycie kompozytów eutektycznych. Mechanizm tarcia jest utleniający.
EN
Wear resistance of eutectic coating of system Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr obtained by welding method with use wire powder was studied. The coating were obtained by gas metal arc welding GMA with use of wire powder. Pin-on-disk dry sliding wear tests at sliding speeds 0,4 m/s and under loads 3, 7, 10 MPa were conducted for pin specimens with eutectic coatings. Material of counter-sample was steel C 45. After friction structure and distribution of atoms in the eutectic coatings due to wear was studied by scanning electron microscopy (SEM). Segregation of the C, B and Si caused of the thermal diffusion, activated by of the friction heating of the friction surface. Tribosyntese arise as a result of nanocrystalline phase, which increase the wear resistance of composites eutectic. The mechanism of friction is oxidizing
15
Content available remote Magnetic properties of Co-based amorphous ribbon under cyclic heating and cooling
EN
Purpose: The aim of the work is to investigate the changes of magnetic properties of the cobalt based Co68Fe4Mo1Si13.5B13.5 alloy under cycling heating and cooling. Design/methodology/approach: The amorphous metallic ribbons were manufactured by planar-flow-casting method. Investigations of the magnetic properties were observed under permanent heating amorphous and partially crystallized alloy. Observations of the structure were made on the JOEL transmission electron microscope (TEM). Using the HFQS program the distributions of the magnetic hyperfine P(H) fields were determined for spectra smoothed in this way, employing the Hesse-Rübartsch method. Findings: The analysis of the magnetic properties under permanent heating and structure of the Co-based amorphous ribbons obtained in the by planar-flow-casting process proved that the permanent heating caused the crystallization of second magnetic phase after transition near to paramagnetic state. Research limitations/implications: The appropriate cyclic heating and cooling significantly decreasing soft magnetic properties of examined amorphous alloy. The cyclic heating beginning of elementary crystallization processes and the end of crystallization alloy. Practical implications: According to the results presented in the paper the examined Co-based glassy alloys as a soft ferromagnetic material may be utilized in construction of magnetic cores such as choke coils, common mode and noise filter and is of great technological interest. Originality/value: The paper presents influence of permanent heating on structural changes of metallic ribbons. Results and discussion of the influence of permanent heating on magnetic properties of metallic ribbon are presented.
PL
W pracy przebadano konstrukcyjne stale, które najczęściej są stosowane do naftowych i gazowych urządzeń - stal 20 i 30HMA podczas działania statycznych i cyklicznych obciążeń na powietrzu i w standardowym siarkowodorowym środowisku NACE. Wykazano, że stale z wyższą odpornością siarkowodorowego zniszczenia mają wyższą odporność na pęknięcia zarówno w powietrzu, jak i w siarkowodorowym środowisku NACE. Ustalono, że przy cyklicznych obciążeniach czas do zniszczenia stali maleje 8-10 razy w porównaniu z próbami przy statycznych obciążeniach.
EN
The structural 20 steel and 30HMA steel (that are most useful for gas-oil equipment) under static and cyclic loading in the air and standard hydrogen sulphide NACE solution have been studied. It has been shown that steels with higher resistance to sulphide stress corrosion cracking have higher crack growth resistance. It has been established that time to failure of specimens under sign-changing loading decrease in 8-10 times in comparison with such under static loading.
PL
W artykule przedstawiono problem regeneracji części maszyn z wykorzystaniem stopów eutektycznych. Prowadzone prace nad otrzymywaniem nowych powłok dotyczą konstytuowania i uszlachetnienia wyrobów stalowych. Omówiono nową rodziną stopów eutektycznych na podstawie układu Fe-Mn-C-B modyfikowanych między innymi takimi pierwiastkami jak Si, Cr, Ni, Cu, Al. Otrzymywanie na powierzchni części maszyn powłok o określonych własnościach fizykochemicznych umożliwia rozwiązanie szeregu problemów technologicznych. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na warstwy eutektyczne, które umożliwiają formowanie na powierzchni metalu nowej warstwy konstrukcyjnej. Omówiono wykorzystywane metody nanoszenia powłok odpornych na zużycie, a w szczególności metody napawania ze zwróceniem uwagi na napawanie plazmowe.
EN
Article shows machine parts regeneration issue. Researches, conducted by authors, on receiving new coating concern forming and purifying steel products, hence that frequently iron is a basic element in concerned systems. Moreover article characterizes new eutectic alloy family based on Fe-Mn-C-B system modification by Si, Cr, Ni, Cu, Al elements. Coats with specific physicochemical properties, received on the surface of machinery parts, enable to solve a number of technological problems. Article also pay attention to eutectic coats, which enable to form new structural coat on metal surface. Additionally this study discuss methods used during ploting coats resistant to wear.
PL
W pracy przedstawiono materiały eutektyczne na bazie układu Fe-Mn-C-B o podwyższonej odporności na zużycie. Na dzień dzisiejszy najwięcej rozpowszechnione i używane w przemyśle dla obróbki powierzchniowej są stopy eutektyczne proszkowe układu Ni-Cr-B-Si-C PG-SR oraz PG-10N-01. Ostatni produkowany zgodnie z licenzią firmy "Castolin" (Szwajcaria). Obiektem naukowego i praktycznego zainteresowania są stopy eutektyczne układu Fe-B-C oraz stopy eutektyczne proszkowe na podstawie stali nierdzewnych: 12H18N9T-TiB2-VC (VTN), 12H18N9T-TiB2-CrB2 (11TN), 301113-VC (HVC), otrzymane metodą rozpylania za pomocą strumienia gazu obojętnego (argonu). Dla określenia możliwości wprowadzenia pierwiastków stopowych do stopów eutektycznych zwiększających ich odporność na zużycie, korozją, własności elektrochemiczne i inne właściwości, ustalenia oddziaływania między pierwiastkami stopu eutektycznego przeprowadzono badania stopów eutektycznych stopowanych Ni, Cr, W, V i innymi pierwiastkami. Próby doświadczalne przeprowadzone zostały na zmodyfikowanym tribotesterze-maszynie Amslera. W trakcie badania rejestrowane były równolegle: temperatura próbki, moment tarcia, prędkość, wielkość natężenia prądu elektrycznego. Otrzymane wyniki odporności na zużycie w badaniach laboratoryjnych w porównaniu do znanych materiałów proszkowych wykazują przewagę materiałów eutektycznych. Ujawniono segregacje atomów C, B, Si w warstwie powierzchniowej (Auger'a spektroskopia, spektroskopia mas wtórnych jonów).
PL
W artykule omówiono budowę i skład materiałów z rodziny kompozytów eutektycznych opracowanych na bazie układu poczwórnego Fe-Mn-C-B stopowanych pierwiastkami: Si, Ni, Cr. Zaprezentowano ocenę wielokryterialną wyboru materiału o największej odporności na zużycie ścierne w różnych warunkach tarcia i z różnymi przeciwpróbkami. Przeprowadzonej ocenie poddano opracowane materiały rodziny PMI 9 ... PMI 15 oraz materiały porównawcze układu Ni-Cr-B-Si (PG-SR3 i PG-10N-01) znane od wielu lat na rynku światowym.
EN
The structure and composition of the eutectic composites family materials prepared on the basis of the four-element system of Fe-Mn-C-B alloyed with the elements Si, Ni and Cr are discussed. A multicriterial evaluation of the choice of material with the greatest resistance to friction wear in different friction conditions and with different countersamples is presented. Materials of the PMI 9 ... PMI 15 family, as well as comparative materials of the system Ni-Cr-B-Si (PG-SR3 and PG-10N-01), known for many years in world markets, were prepared and tested.
PL
W pracy, uwzględniając wymagania parametrów węzła tarcia zbudowanego z użyciem powłok eutektycznych, naniesionych na powierzchnię robocza próbek omówiono koncepcję modernizacji zespołu badawczego maszyny Amslera. Zaproponowano zmianę węzła tarcia z układu tarcza–tarcza na skojarzenie trzpień–tarcza. Przyjęte rozwiązanie zapewnia badanie od 3 do 6 próbek w warunkach tarcia suchego lub płynnego zgodnie z zadanymi wartościami nacisków jednostkowych i prędkości. Wprowadzono wspomaganie komputerowe do rejestracji i opracowania wyników pomiarów. Opracowana modernizacja miała na celu przystosowanie stanowiska do badania właściwości tribologicznych powłok z materiałów eutektycznych układu Fe-Mn-C-B.
EN
This work describes the conception of the modernisation of the research unit of an Amsler machine, taking into consideration the demands of the parameters of friction pair elements with the use of eutectic alloys coated on samples working surface – Fig. 1. This work proposes to substitute friction pair elements in disk on disk unit for association pin on disk. The adopted solution of research head assure tests from 3 (Fig. 2) to 6 samples in dry or liquid friction conditions in accordance with assumed values of unit pressure and velocity. Additionally, computer support was brought to record and draw up the results of measurements. The devised modernisation had in view the adaptation of a test bench to research the tribological characteristics of eutectic alloys. It provided the possibility of simultaneous research into a set of samples with eutectic alloys from the Fe-Mn-C-B system. It enabled widening and increasing the accuracy and efficiency of conducted research at the same time. Established goals were accomplished through designing and executing the new structure of test head and computer support introduction to recording and drawing up the results of measurements.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.