Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this paper, a new hybrid evolutionary-gradient algorithm is proposed to solve global numerical problems of topology optimization. The proposed algorithm is developed as a compromise between the direct and gradient-based optimization approaches. A short comparative study of computational results demonstrates the validity of the proposed method, as well as the necessity of its use.
PL
W niniejszej pracy zaproponowano nowy, hybrydowy algorytm gradientowo-ewolucyjny do numerycznego rozwiązywania zagadnień z zakresu globalnej optymalizacji topologii. Proponowany algorytm stanowi kompromis między bezpośrednimi i gradientowymi metodami optymalizacji. Krótka analiza porównawcza wyników obliczeń wykazuje walidację proponowanej metody, a także konieczność jej stosowania.
PL
Ograniczenie mechanizmu rynkowego w kształtowaniu cen w transporcie publicznym wiąże się z wprowadzaniem do polityki cenowej elementów polityki społecznej. Elementy te uwzględniane są zarówno w wysokości opłat, jak i w nadaniu różnym grupom społecznym praw do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych. W artykule przedstawiono system taryfowo-biletowy, stosowany w komunikacji miejskiej, w gminach województwa śląskiego.
EN
Limitation of the market mechanism in prices formation is connected with the introduction of social policy elements to price policy. The elements are taken into account both in the fee amount and in the assignment of free fares and discounts to various social groups. The article presents the tariff-ticket system applied in municipal transport of municipal corporations of Upper Silesia Voivodeship.
PL
Ograniczenie mechanizmu rynkowego w kształtowaniu cen w transporcie publicznym wiąże się z wprowadzaniem do polityki cenowej elementów polityki społecznej. Elementy te uwzględniane są zarówno w wysokości opłat, jak i w nadaniu różnym grupom społecznym praw do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych. W artykule przedstawiono system taryfowo-biletowy stosowany w komunikacji miejskiej w gminach województwa śląskiego.
EN
Limitation of the market mechanism in prices formation is connected with the introduction of social policy elements to price policy. The elements are taken into account both in the fee amount and in the assignment of free fares and discounts to various social groups. The article presents the tariff-ticket system applied in municipal transport of municipal corporations of Upper Silesia Voivodeship.
PL
Ograniczenie mechanizmu rynkowego w kształtowaniu cen w transporcie publicznym wiąże się z wprowadzaniem do polityki cenowej elementów polityki społecznej. Elementy te uwzględniane są zarówno w wysokości opłat, jak i w nadaniu różnym grupom społecznym praw do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych. W artykule przedstawiono system taryfowo-biletowy, stosowany w komunikacji miejskiej w gminach województwa śląskiego.
EN
Limitation of the market mechanism in prices formation is connected with the introduction of social policy elements to price policy. The elements are taken into account both in the fee amount and in the assignment of free fares and discounts to various social groups. The article presents the tariff-ticket system applied in municipal transport of municipal corporations of Upper Silesia Voivodeship.
PL
Postulaty przewozowe są podstawowym kryterium oceny jakości usług transportu miejskiego. Na podstawie kryteriów jakości i za pomocą badań preferencji pasażerów można wyznaczyć standardy jakości. Wśród przykładów działań, związanych z poprawą jakości świadczonych usług znajdują się rozwiązania w postaci umów tzw. partnerstwa dla jakości. Drugim popularnym na świecie rozwiązaniem jest ustalanie gwarancji standardów usług wobec pasażerów zapisanych w karcie praw pasażera. W transporcie miejskim jednym z najważniejszych elementów procesów zarządzania jest kontrola. Wiąże się ona z nadzorowaniem i korygowaniem stanów rzeczy oraz realizowanych procesów, w celu zapewnienia ich przyszłej sprawności. Niniejszy artykuł stanowi pierwszą, z dwóch części.
EN
The requirements of transport are the main assessment criteria of service quality standards in municipal transport. Certain quality standards can be defined on the basis of quality criteria and with the use of passenger preferences tests. Among the examples of actions connected with the improvement of quality of offered services there are solutions in the form of so-called agreements of partnership for quality. Second solution, which popular around the world, is the establishment of standards guarantee of passenger services which are inscribed in charter of passenger rights. Control is one of the main elements of management process in municipal transport. It is connected with supervision and correction of state of implemented processes in order to provide their future proper functioning. This article is the first out of two parts.
PL
Postulaty przewozowe są podstawowym kryterium oceny jakości usług transportu miejskiego. Na podstawie kryteriów jakości i za pomocą badań preferencji pasażerów można wyznaczyć standardy jakości. Wśród przykładów działań, związanych z poprawą jakości świadczonych usług znajdują się rozwiązania w postaci umów tzw. partnerstwa dla jakości. Drugim popularnym na świecie rozwiązaniem jest ustalanie gwarancji standardów usług wobec pasażerów, zapisanych w karcie praw pasażera. W transporcie miejskim jednym z najważniejszych elementów procesów zarządzania jest kontrola. Wiąże się ona z nadzorowaniem i korygowaniem stanów rzeczy oraz realizowanych procesów, w celu zapewnienia ich przyszłej sprawności. Niniejszy artykuł stanowi drugą, z dwóch części.
EN
The requirements of transport are the main assessment criteria of service quality standards in municipal transport. Certain quality standards can be defined on the basis of quality criteria and with the use of passenger preferences tests. Among the examples of actions connected with the improvement of quality of offered services there are solutions in the form of so-called agreements of partnership for quality. Second solution, which popular around the world, is the establishment of standards guarantee of passenger services which are inscribed in charter of passenger rights. Control is one of the main elements of management process in municipal transport. It is connected with supervision and correction of state of implemented processes in order to provide their future proper functioning. This article is the second out of two parts.
7
Content available Sposoby rozliczania usług w transporcie miejskim
PL
Prawidłowe funkcjonowanie komunikacji miejskiej w sytuacji rozdzielenia funkcji organizatora i przewoźnika wymaga stosowania określonych sposobów rozliczeń między zleceniodawcą usług (samorządem lub jego jednostką organizacyjną) a operatorem (przewoźnikiem). Konieczny jest dobór takich jednostek rozliczeniowych, które będą właściwym nośnikiem kosztów. W transporcie miejskim najpopularniejszą jednostką jest jeden wozokilometr, czyli przejazd jednego pojazdu na odległość jednego kilometra [1]. Możliwe jest wykorzystanie również innych nośników kosztów takich, jak: wozogodzina (czyli praca jednego pojazdu w ciągu jednej godziny), pojazd czy trasa (rozliczenia ryczałtowe).
EN
The correct functioning of municipal communication in case of function division of the organiser and the carrier requires the application of particular settlement methods between the service customer (local government or its organisational unit) and the operator - the carrier. It is essential to choose such units of account, which would be the proper medium cost such as vehicle-hour (the work of one vehicle within one hour), the vehicle, and finally, the route (lump sum settlements).
8
PL
Podmioty wykonujące usługi na rzecz KZK GOP mają różną formę własności. Zdecydowaną większość zadań przewozowych realizują przedsiębiorstwa będące własnością komunalną. Spośród reszty linii większość zlecana jest pojedynczo, z kilkoma wyjątkami. Tak naprawdę tylko w tej niewielkiej grupie linii można dostrzec zjawisko konkurencji między potencjalnymi wykonawcami i tylko tu widoczne są pozytywne skutki konkurencji. Mechanizm konkurencji, jakie ma zastosowanie w przypadku dobrze skonstruowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przyczynia się do bardziej racjonalnego wydatkowania środków publicznych, czyli do obniżenia (lub zahamowania wzrostu) cen za usługi. W artykule szczegółowo zostały opisane wymagania stawiane oferentom w różnych postępowaniach. Artykuł stanowi pierwszą z trzech części.
EN
The entities which provide services for KZK GOP are in a different position in terms of ownership. Most of those entities, which provide those services, are the enterprises which are municipal and owned by a given town or city. Among the rest of the bus lines, most of them perform their tasks individually, with a few exceptions. Only in a small group of bus lines can one observe the competition among potential task executors and only in those cases the positive aspects of such competition can be observed. The competition mechanism should exist in case of well-constructed procedures in reference to public order and it then influences more rational spending of public funds, that is to lowering (or to a stop of the increase) of prices for services. The article presents all the detailed requirements which are presented to the bidders in various types of proceedings. This article is the first out of three parts.
9
PL
Podmioty wykonujące usługi na rzecz KZK GOP posiadają różną formę własności. Zdecydowaną większość zadań przewozowych realizują przedsiębiorstwa będące własnością komunalną. Spośród reszty linii większość zlecana jest pojedynczo, z kilkoma wyjątkami. Tak naprawdę tylko w tej niewielkiej grupie linii można dostrzec zjawisko konkurencji między potencjalnymi wykonawcami i tylko tu widoczne są pozytywne skutki konkurencji. Mechanizm konkurencji, jaki ma zastosowanie w przypadku dobrze skonstruowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przyczynia się do bardziej racjonalnego wydatkowania środków publicznych, czyli do obniżenia (lub zahamowania wzrostu) cen za usługi. W artykule zostały opisane szczegółowo wymagania stawiane oferentom w różnych postępowaniach. Artykuł stanowi trzecią z trzech części.
EN
The entities which provide services for KZK GOP are in a different position in terms of ownership. Most of those entities, which provide those services, are the enterprises which are municipal and owned by a given town or city. Among the rest of the bus lines, most of them perform their tasks individually, with a few exceptions. Only in a small group of bus lines can one observe the competition among potential task executors and only in those cases the positive aspects of such competition can be observed. The competition mechanism should exist in case of well-constructed procedures in reference to public order and it then influences more rational spending of public funds, that is to lowering (or to a stop of the increase) of prices for services. The article presents all the detailed requirements which are presented to the bidders in various types of proceedings. This article is the third out of three parts.
10
Content available Praktyka KZK GOP w kontraktowaniu usług. Cz. 2
PL
Podmioty wykonujące usługi na rzecz KZK GOP mają różną formę własności. Zdecydowaną większość zadań przewozowych realizują przedsiębiorstwa będące własnością komunalną. Spośród reszty linii większość zlecana jest pojedynczo, z kilkoma wyjątkami. Tak naprawdę tylko w tej niewielkiej grupie linii można dostrzec zjawisko konkurencji między potencjalnymi wykonawcami i tylko tu widoczne są pozytywne skutki konkurencji. Mechanizm konkurencji, jakie ma zastosowanie w przypadku dobrze skonstruowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przyczynia się do bardziej racjonalnego wydatkowania środków publicznych, czyli do obniżenia (lub zahamowania wzrostu) cen za usługi. W artykule zostały opisane szczegółowo wymagania stawiane oferentom w różnych postępowaniach. Artykuł stanowi drugą, z trzech części.
EN
The entities which provide services for KZK GOP are in a different position in terms of ownership. Most of those entities, which provide those services, are the enterprises which are municipal and owned by a given town or city. Among the rest of the bus lines, most of them perform their tasks individually, with a few exceptions. Only in a small group of bus lines can one observe the competition among potential task executors and only in those cases the positive aspects of such competition can be observed. The competition mechanism should exist in case of well-constructed procedures in reference to public order and it then influences more rational spending of public funds, that is to lowering (or to a stop of the increase) of prices for services. The article presents all the detailed requirements which are presented to the bidders in various types of proceedings. This article is the second out of three parts.
PL
Organizator przewozów w regularnej komunikacji zbiorowej jest zobligowany spełnić kilka wymogów. Oprócz wymogów związanych z koniecznością uzyskania odpowiednich zezwoleń, musi on tak zorganizować transport, aby zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, wygody, należytej obsługi. Dodatkowo, przewoźnik musi podać do publicznej wiadomości (w sposób zwyczajowo przyjęty) rozkład jazdy danego środka transportu na konkretnie wyznaczonej linii. Ustalając rozkład jazdy powinien się sugerować nie tylko swoim zyskiem, ale również dobrem klienta. Artykuł przedstawia aktualnie stosowane praktyki kształtowania oferty w przewozach tramwajowych, w aglomeracji śląskiej.
EN
The organizer of transport in regular public transport is obliged to meet certain demands. Apart from the requirements connected with the necessity to obtain the needed permissions, one needs to organise transport in such a way so that the passengers travel in safety and hygiene, in comfortable conditions and with qualified staff. Additionally, the carrier needs to provide a timetable of a given means of transport on a given tram line and present it in public place (where it is customarily presented). The timetable formation should take into account not only the profit of the line, but also the good of the customer. The article presents the currently applied practices of the formation of tram transport offer in Upper Silesia agglomeration.
PL
Rozwój układów osadniczych (miast i obszarów podmiejskich) związany z przemianami społecznymi i gospodarczymi powoduje, że mieszkańcy podróżują po coraz większych obszarach, wykraczających poza granice administracyjne pojedynczej gminy. Powstanie nowych źródeł ruchu, takich jak: osiedla, zakłady pracy, centra handlowe i usługowe, a także zmiana funkcji poszczególnych obszarów, powodują powstanie potrzeb przemieszczania się na całym powiązanym obszarze zurbanizowanym. Ze względu na uwarunkowania prawne podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie transportu miejskiego jest jednak pojedyncza gmina. Ta decentralizacja powoduje tendencję do powstawania zdezintegrowanych systemów transportu miejskiego. Na obszarach zurbanizowanych występuje więc potrzeba działań zmierzających do integracji transportu miejskiego na określonym obszarze. W wyniku dział integracyjnych na obszarze określonego regionu powinien powstać system transportu zbiorowego, który będzie uwzględniał przede wszystkim oczekiwania pasażerów. W artykule przedstawiono praktyki związane z integracją transportu miejskiego, stosowane w konurbacji górnośląskiej.
EN
The development of settlement systems (towns and suburbs) caused by the social and economic changes results in travelling of the inhabitants to farther destinations exceeding the administrative borders of one district. The formation of new types of movement sources such as housing estates, enterprises, shopping and service centres as well as the function change of particular areas imposes the need of movement within the whole mutually-related urbanised system. Due to legal regulations, however, a single district (municipal corporation) is the entity responsible for municipal transport. Such decentralisation influences a tendency to create separate disintegrated municipal transport systems. That is why, in the urbanised regions, there is a need to act in order to integrate the municipal transport system in a given area. As a result of integration actions in an area of a given region a common system of transport should be formed, which will take into account, first and foremost, the needs of passengers. The article presents practices connected with integration of municipal transport applied in Upper Silesia conurbation.
PL
Polityka transportowa powinna być uchwalona w formie aktu prawa miejscowego przez właściwy organ samorządowy i musi być spójna ze strategią rozwoju miasta. Strategia, z racji swojej ogólności, powinna być podstawą do opracowania polityk branżowych oraz programów operacyjnych. Uchwalenie odrębnej strategii branżowej w odniesieniu do transportu jest konieczne ze względu na to, że system transportowy determinuje sprawne funkcjonowanie pozostałych elementów w mieście. Oprócz uchwały należy sporządzić program wdrożenia polityki transportowej, uwzględniający różne narzędzia i działania, które posłużą do realizacji uchwały w zakresie zagospodarowania przestrzennego, inwestycji, mechanizmów i programów edukacyjno-szkoleniowych.
EN
Transport policy should be passed as a legal document of local law by the proper local government body and should be coherent with the city development strategy. Such strategy, due to the fact that it is a general assumption, should be the basis in formulation of trade policies and operational programs. Passing a separate strategy for the transport trade is necessary, because transport system determines the efficient functioning of the rest of the elements in the city. Besides the legal act, there should also be a program of transport policy introduction which would take into account various tools and actions, which are necessary in implementation of the legal act in terms of arrangement plan, investments, mechanisms and educational and training programs
PL
Zmiany, jakie zachodziły przez lata w strukturze organizacyjnej, związane były ze zmianami w przepisach prawa lub obejmowaniem przez KZK GOP działalności w określonym segmencie, np. administracja budynkiem czy projekty europejskie. Obecna, rozbudowana struktura organizacyjna powoduje znaczne wydłużenie drogi służbowej i procesów decyzyjnych oraz małą elastyczność w podejmowaniu określonych działań. Dodatkowo negatywnie na sprawność funkcjonowania biura KZK GOP wpływa polityczny charakter organu wykonawczego, jakim jest zarząd KZK GOP. Czerpiąc z doświadczeń organizacyjnych innych zarządów transportu oraz biorąc pod uwagę faktyczną strukturę wykonywanych działań, można zaproponować inne podejście do kształtowania struktury organizacyjnej biura KZK GOP.
EN
The changes which have taken place in recent years in the organisational structure of KZK GOP were connected with both changes in legal regulations or initiation of some activities is a particular segment such as administration of the building and with European projects. Present, developed organisational structure causes a significant lengthening of the official channel and the decision-making process and low flexibility in initiation of certain actions. Additionally, the political character of the administrative body called the Board influences the effectiveness of the Office negatively. Some other approach to organisational structure in the Office of KZK GOP could be suggested, taking into consideration the experience in management of other boards of transport sector and the structures of their tasks.
PL
Polityka transportowa ściśle wiąże się ze sposobem i poziomem finansowania transportu miejskiego. Za polityką transportową powinno iść w parze odpowiednie finansowanie na wysokim poziomie, umożliwiającym realizację inwestycji i utrzymanie systemu transportowego. Finansowanie musi być konsekwentne i wieloletnie. W artykule nakreślony został rys historyczny, związany z problematyką finansowania transportu publicznego w aglomeracji śląskiej po przemianach ustrojowych, jakie miały miejsce po 1989 roku.
EN
Transport policy is strictly connected with the way and level of financing city transport. Together with the transport policy one should expect proper financing on a high level which would enable the realisation of the investments and maintenance of the transport system. Financing should be consistent and long-term. The article presents the historical outline connected with the problem of public transport financing in Upper Silesia region after political system changes which took place after 1989.
PL
Treścią artykułu jest metoda prognozowania zniszczenia i ewolucji mikrouszkodzeń w stalach Ni-Mo-Cr w zakresie temperatury przejścia materiału ze stanu plastyczności w stan kruchości. W tym celu zastosowano hybrydowy model kruchego i ciągliwego pękania stali, wykorzystujący podstawowe założenia do mikromechanistycznego opisu pękania stali sformułowane przez Beremina [2] i Needlemana [8]. Model ten został ujednolicony w wyniku modyfikacji modelu Gursona [4], służącego pierwotnie jedynie do symulacji rozwoju sferoidalnych mikropustek wokół siarczków w stali, poprzez uwzględnienie możliwości pojawienia się również silnie spłaszczonych elipsoidalnych form uszkodzeń rozpatrywanych jako mikropęknięcia w sąsiedztwie węglików. Wyniki numerycznych symulacji prawdopodobieństwa pojawienia się kruchego przełomu standardowych próbek typu zwartego w zakresie temperatury przejścia materiału ze stanu plastyczności w stan kruchości zostały zweryfikowane próbami eksperymentalnymi szacującymi rozrzut wartości odporności materiału na pękanie kruche.
EN
The subject of the article is the method of predicting the failure and micro-defects evolution in Ni-Mo-Cr steels in the ductile-to-brittle transition regime. To achieve this goal, the hybrid model for the brittle and ductile cracking of steel, based on the micromechanical description of fracture founded by Beremin [2] and Needleman [8], was applied. This model was developed into the enhanced Gurson-type [4] model incorporating effects of the micro-void aspect ratio. According to the role of the dominant microdefects in the material, the fracture criterion was formulated for situations when the cleavage crack initiation is preceded by ductile crack growth giving a large scatter to the values of fracture toughness. The established method was checked by comparisons of standardised experimental fracture tests with micromechanical FEM-simulations.
PL
Przedmiotem artykułu jest modelowanie rozwoju mikrouszkodzeń w materiałach sprężysto-plastycznych elementów maszyn, które są użytkowane w różnych temperaturach otoczenia. Do osiągnięcia tego celu zastosowano hybrydowy model pękania stali. Wykorzystuje on komputerowe symulacje metody elementów skończonych wraz z eksperymentalnymi próbami badawczymi realizowanymi w skali makro. Model ten umożliwia oszacowanie makroskopowych efektów uszkodzeń stali, które zostały wywołane przez dominujące formy jej mikrouszkodzeń. Wyniki numerycznych symulacji zostały porównane z wynikami prób eksperymentalnych.
EN
The paper investigates micro-defect growth modelling in elastic plastic materials of structural components used at various temperatures by applying a steel-cracking hybrid model. The model uses a finite element simulation combined with macro-scale experiments and makes it possible to estimate macroscopic effects of steel micro-defects. The results obtained from numerical simulations have been compared with the experimental data.
PL
Modelowanie ciągliwego pękania stali w próbce zwartej zostało przeprowadzone w celu odtworzenia ustalonej na drodze doświadczalnej krzywej odporności materiału na pękanie J (Δα). Do realizacji tego celu wykorzystano hybrydowy model pękania stali, będący połączeniem symulacji komputerowej przy wykorzystaniu metody elementów skończonych z badaniami eksperymentalnymi przeprowadzonymi w skali makroskopowych efektów wywołanych przez mikrouszkodzenia stali. Wyniki numerycznych symulacji zostały porów'nane z wynikami prób eksperymentalnych. Ponadto, przedstawiono ograniczenia w zastosowaniu metody całki Rice'a J do opisu krzywych odporności materiału na pękanie.
EN
Modelling of steel ductile cracking in a compact tension specimen is carried out to predict a crack growth resistance curve, J (Δα) obtained from the experimental data. To achieve this goal a hybrid model of steel cracking is used, which is composed of the finite element simulation combined with the macroscopic experimental test. This model affords possibilities for the determination of macroscopic effects of the steel micro-defects. The obtained results of numerical simulations are compared with the experimental data. Moreover, limitations on the applicability of the ę integral approach to the description of crack growth resistance curves are presented.
PL
Problematyka pracy jest związana z badaniem aspektów rozwoju uszkodzeń w materiałach sprężysto-plastycznych elementów konstrukcji eksploatowanych w różnych temperaturach. Procedura całkowania równań konstytutywnych względem czasu dla zagadnień z zakresu teorii niesprężystości materiałów nieściśliwych i ściśliwych przy uwzględnieniu złożonego modelu wzmocnienia izotropowo-kinematycznego stanowi istotny element w prezentowanej pracy. Algorytmy całkowe tej procedury spełniają postulat obiektywności materialnej i są niewrażliwe na zakładaną długość kroku obliczeniowego dla względnie dużych przyrostów. Przedstawione w artykule sformułowania zostały wykorzystane do nielokalnej analizy w zakresie odkształceń skończonych zjawiska niesprężystego płynięcia materiału, które zależy od ewolucji jego uszkodzenia, prędkości narastania odkształcenia plastycznego i temperatury.
EN
The subject of this work is an investigation of a complexion of damage evolution in elastic-plastic materials of structural components, which are utilized in various temperatures. The procedure to time integrate incompressible and compressible inelastic constitutive equations with combined kinematic-isotropic hardening model is an important element of this work. The integration algorithms of this procedure satisfy the objectivity requirements and no oscillatory behaviour is observed for relatively large increments. Within the framework proposed in this paper, formulations have been applied to non-local analysis of large deformation inelastic flow of materials determined by the damage evolution, the strain rate and temperature.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.