Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote The influence of rock mass disturbance on surface subsidence in urban areas
EN
This paper presents an analysis of the parameters of surface deformation prediction theory carried out for a hard coal mine in the Upper Silesian Coal Basin. Two areas of the coal mine were used as the subject of this analysis – in these areas, underground mining with roof caving was carried out in similar geological conditions for various numbers of seams, and consequently, for various rock mass disturbance rates. In order to estimate the parameters of the surface deformation prediction theory, i.e. the exploitation coefficient and the angle of the main range of influences, geodesic measurements of subsidence along the observation lines were used. The study shows that rock mass disturbance affects the values of the Knothe theory parameters and the values of the surface deformation indicators. In the case of a larger number of selected seams, the determined value of the exploitation coefficient was larger than the determined value in the case of a less disturbed rock mass. Assuming inappropriate parameters for surface subsidence prediction may cause unexpected damage to surface objects.
PL
W artykule przedstawiono analizę parametrów teorii prognozowania deformacji powierzchni terenu, którą wykonano dla jednej z kopalń węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Analizie poddano dwa rejony kopalni, dla których w zbliżonych warunkach geologicznych prowadzono eksploatację z zawałem stropu dla różnej liczby pokładów, a więc różnego zruszenia górotworu. W celu oceny wartości parametrów teorii prognozowania, czyli współczynnika eksploatacji oraz kąta zasięgu wpływów głównych, posłużono się pomiarami geodezyjnymi obniżeń na liniach obserwacyjnych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zruszenie górotworu wpływa na wartości parametrów teorii Knothego, a więc i wartości wskaźników deformacji powierzchni terenu. Przy większej liczbie wybranych pokładów uzyskano większą wartość współczynnika eksploatacji niż przy mniejszym zruszeniu górotworu. Przyjęcie niewłaściwych parametrów do prognozy może powodować, że zakładane uszkodzenia w obiektach znajdujących się na powierzchni terenu będą inne niż oczekiwane.
EN
An analysis of the impact of mining with caving on the surface shows that a type of rock mass strata seems to be one of the critical factors affecting the process. Correlating the values of mining-induced surface deformation with the rock mass structure and the state of its disturbance is of crucial importance. Therefore, if other mining conditions are left unaffected, then those factors exert the key influence on a course and distribution of subsidence and rock mass deformation. A proper description of rock mass type and properties also seems rational for a proper determination of prediction parameters, especially in the case of a multi-seam coal mining, and/or the exploitation carried out at considerable depths. A general outcome of the study discussed in this paper is the development of the methodology and model practices for determining the rock mass type and, as a result, for selecting the optimal values of parameters for predicting the values of surface subsidence in relation to particular geological and mining conditions. The study proves that the type of rock mass may be described by such factors as the influence of overburden strata, the influence of Carboniferous layers, the disturbance of rock mass and the depth of exploitation.
PL
Rozpatrując zagadnienie wpływu zawałowej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu, można stwierdzić, że jednym z ważnych czynników wpływających na powyższy proces jest rodzaj warstw skalnych budujących górotwór. Uzależnienie wartości deformacji powierzchni terenu spowodowanych eksploatacją górniczą od budowy górotworu i stanu jego zruszenia ma zasadnicze znaczenie, bowiem przy innych niezmienionych warunkach górniczych, właśnie te czynniki mają największy wpływ na przebieg i rozkład obniżeń oraz deformacje górotworu. Określenie rodzaju górotworu wydaje się również zasadne do określenia parametrów prognozy, szczególnie gdy eksploatacja jest wielopokładowa, a ponadto prowadzona na dużych głębokościach. W artykule przedstawiono schemat postępowania konieczny dla określenia rodzaju górotworu, a w konsekwencji doboru wartości parametrów prognozy umożliwiających predykcję wartości obniżeń powierzchni terenu w zależności od warunków geologiczno-górniczych. Z wykonanej analizy wynika, że rodzaj górotworu może być charakteryzowany przez takie czynniki jak wpływ warstw nadkładu, wpływ warstw karbonu, zruszenie górotworu oraz głębokość eksploatacji.
EN
Geodesic measurements of mining area deformations indicate that their description fails to be regular, as opposed to what the predictions based on the relationships of the geometric-integral theory suggest. The Knothe theory, most commonly applied in that case, considers such parameters as the exploitation coefficient a and the angle of the main influences range tgβ, describing the geomechanical properties of the medium, as well as the mining conditions. The study shows that the values of the parameters a = 0.8 and tgβ = 2.0, most commonly adopted for the prediction of surface deformation, are not entirely adequate in describing each and every mining situation in the analysed rock mass. Therefore, the paper aims to propose methodology for determining the value of exploitation coefficient a, which allows to predict the values of surface subsidence caused by underground coal mining with roof caving, depending on geological and mining conditions. The characteristics of the analysed areas show that the following factors affect surface subsidence: thickness of overburden, type of overburden strata, type of Carboniferous strata, rock mass disturbance and depth of exploitation. These factors may allow to determine the exploitation coefficient a, used in the Knothe theory for surface deformation prediction.
PL
Pomiary geodezyjne deformacji terenu górniczego wskazują, że ich opis nie jest regularny jak to wynika z prognoz wykonywanych przy użyciu zależności z teorii geometryczno-całkowych. Szeroko stosowana w tym zakresie teoria S. Knothego uwzględnia parametry takie jak współczynnik eksploatacji a oraz kąt zasięgu wpływów głównych tgβ charakteryzujące własności geomechaniczne ośrodka i warunki eksploatacji górniczej. Z wykonanych badań wynika, wartości parametrów a = 0.8 i tgβ = 2.0 najczęściej przyjmowane do prognozy deformacji powierzchni terenu nie są w pełni adekwatne do opisu każdej sytuacji górniczej w górotworze. W artykule przedstawiono schemat postępowania konieczny dla określenia wartości współczynnika eksploatacji a umożliwiającego predykcję wartości obniżeń powierzchni terenu w zależności od warunków geologiczno-górniczych podczas prowadzenia eksploatacji pokładów węgla z zawałem stropu. Z charakterystyki analizowanych rejonów wynika, że czynnikami wpływającymi na obniżenia powierzchni terenu są: miąższość nadkładu, rodzaj warstw nadkładu, rodzaj warstw karbonu, zruszenie górotworu i głębokość eksploatacji. Wyróżnione czynniki umożliwiają opisanie współczynnika eksploatacji a stosowanego w teorii Knothego do prognozowania deformacji powierzchni terenu.
EN
According to the social expectations, the natural aggregates post-mining area in Waryś should be revitalized towards the water function and serve as a recreational area. The paper identified the features which characterize the post-mining area of “Waryś” mine and its surroundings. On the basis of these features evaluation of opportunities for recreation and leisure functions was conducted. The conducted analysis indicates that although this feature seems to be attractive for many reasons, from the point of view of economic efficiency it is not justified, as the necessary revitalization works will require incurring high capital investment costs necessary for proper formation of the recreation and leisure space and its surroundings. At the same time the possible financial benefits probably will not balance the amount of costs incurred for the maintenance of the infrastructure and objects serving the recreation and leisure functions. However, the risk of failure of the revitalization may be decreased by diversifying the form of shaped space, because various revitalization modes and/or functions may efficiently coexist with each other, thereby forming a synergy effect.
PL
W artykule przedstawiono analizę wartości współczynnika eksploatacji przeprowadzoną dla warunków eksploatacji pokładów węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Poddane ocenie rejony charakteryzowały się zastosowaniem tego samego systemu eksploatacji z zawałem stropu, ale odmiennymi warunkami geologicznymi. Górotwór scharakteryzowano przez miąższość i rodzaj warstw nadkładu, rodzaj warstw karbonu, głębokość eksploatacji oraz stopień naruszenia wcześniej dokonaną eksploatacją.
EN
The paper presents the analysis of the exploitation coefficient for the conditions of coal mining in seven selected regions of Upper Silesian Coal Basin. For the analyzed regions, the values of the Knothe theory parameters were determined with the use of TGB1 software. The same system of exploitation, i.e. mining with roof caving, was applied in all the regions discussed in the paper. The rock mass type was characterized by means of thickness and type of overburden strata, type of Carboniferous strata, depth of exploitation, as well as the degree of rock mass disturbance with earlier mining. The determination of the impact of the analyzed factors of the assumed rock mass model on the values of the exploitation coefficient a was carried out with the use of a traditional linear regression analysis. The regression analysis indicates that four, out of five hitherto distinguished, factors of the rock mass model have a crucial impact on the values of the exploitation coefficient a. The largest influence on the volume of the exploitation coefficient a for each of the analyzed regions is exerted by rock mass disturbance. The analysis proves that the other factors affecting the value of the exploitation coefficient are type of Carboniferous strata, depth of exploitation and thickness of overburden respectively. The study also shows that the values of the exploitation coefficient assumed for predictions should be verified and interpreted with reference to the conditions of planned exploitation, including the type of rock mass.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8811--8820, CD3
PL
Artykuł przedstawia syntetyczną charakterystykę kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Stanowisko archeologiczne „Krzemionki” jest zabytkiem kultury technicznej epoki neolitu dobrze zachowanym tak w strukturze podziemnych wyrobisk górniczych jak i nienaruszonym przez tysiąclecia krajobrazie powierzchni pola eksploatacyjnego w pełni zasługujące na wpis na Listę Światowego Dziedzictwa. W pracy przedłożono proces legislacyjny tego wpisu w oparciu o obowiązujące wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa.
EN
This article presents a synthetic characterics flint mine in Krzemionki near Ostrowiec Świętokrzyski. Archaeological site Krzemionki is a monument of technical culture Neolithic era so well preserved in the structure of underground excavations mining and undisturbed for millennia landscape of the area of the exploitation field fully worthy of entry on the UNESCO World Heritage. The study was submitted to the legislative process this entry based on existing operational guidelines for the implementation of the World Heritage Convention.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
9295--9301, CD3
PL
W artykule scharakteryzowano proces powstawania ciągłych deformacji powierzchni terenu spowodowanych wpływem podziemnej eksploatacji górniczej. Przedstawiono logistykę prognozowania deformacji opisujących proces zmian zachodzących na obszarach górniczych. Przeanalizowano rozwój oraz podział teorii i metod prognozowania. Zilustrowano odpowiednimi wykresami opis deformacji definiowany poprzez wskaźniki deformacji. Zwrócono również uwagę na praktyczne podejście do obliczeń służących ochronie powierzchni.
EN
In this paper describes the process of creating continuous surface deformations due to the influence of underground mining. Presented the process of deformation describing forecasting changes in mining areas. It analyzes the development and also division of theories and methods of forecasting. Graphs illustrate relevant description deformation defined by the deformation indicators. Attention was also drawn to the practical approach to calculation to protect the surface.
PL
W artykule przedstawiono zakres planowania podziemnej eksploatacji górniczej z uwagi na ochronę powierzchni terenu. Na przykładzie obiektu zabytkowego poddanego wpływom górniczym, pokazano zakres działań przy projektowaniu eksploatacji. Przeanalizowano możliwość podjęcia eksploatacji górniczej w omawianym obszarze w oparciu o wielowariantowe obliczenia w celu optymalizacji zakresu eksploatacji wraz z uwzględnieniem odporności obiektu na mające zaistnieć deformacje terenu. Obliczenia pozwoliły na zaprojektowanie eksploatacji z uwagi na jak najlepsze wykorzystanie złoża z jednoczesną ochroną obiektu zabytkowego.
EN
In this paper the problem of planning underground mining determined by protection of the land surface. The problem is illustrated with an exemplary exposed to mining influence, for which the range of activities included in designing process of underground mining was presented. We analyzed the possibility of starting underground mining in that area on the basis of multi-option calculations aiming at optimization of the extent of mining subject to the facility’s resistance to the expected terrain deformations. The conducted calculations allowed us to design exploitation process according to two criteria: the best possible use of the coal bed and assuring protection of the monumental facility.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
9286--9294, CD3
PL
W artykule przedstawiono logistykę planowania pomiarów deformacji terenu górniczego z uwagi na ochronę powierzchni terenu. Omówiono zależności pomiędzy całokształtem zjawiska deformacji a czynnikami umożliwiającymi jego prawidłowy opis. Omówiono takie czynniki jak: rozmieszczenie punktów (linii) pomiarowych względem pola eksploatacyjnego i obiektów infrastruktury; długości boków sieci; znaki pomiarowe i sposób ich stabilizacji; znajomość funkcji wpływów; dobór czasu cykli pomiarowych; wybór technologii pomiarów i aparatury pomiarowej w aspekcie określenia obrazu zmian na powierzchni terenu.
EN
In this paper the problem of planning surveying of mining terrain deformation determined by protection of the land surface. We discussed the relationship between the totality of the phenomenon of deformation and factors allowing its correct description. Discusses factors such as: arrangement points (lines) measurement in relation to the exploitation field and infrastructure; length of the sides of the geodesic warp; measurement marks and the way their mounting knowledge of the functions of influence; selection time measurement cycles; choice of measurement technologies and apparatus in terms of determining the image changes on the surface.
PL
W logistyce miasta istotnym procesem jest zarządzanie eksploatacją systemu wodociągowego, którego niezbędnym elementem jest monitoring. Wyróżniamy monitoring: ilościowy, jakościowy i techniczny. Od kilkunastu lat w przedsiębiorstwach wodociągowych wprowadza się rozwiązania informatyczne wspomagające procesy zarządzania. W artykule omówiono podstawy monitoringu sieci wodociągowej. Zwrócono uwagę na programy informatyczne GIS, SCADA, EPANET wspomagające eksploatację sieci wodociągowych które wdrożone do przedsiębiorstwa wodociągowego przynoszą znaczne korzyści techniczne oraz ekonomiczne.
EN
In logistics city is an important process operations management system, water supply system, which is an essential element of monitoring. There are monitoring: quantitative, qualitative and technical. For several years in companies incorporated water supply solutions that support management processes. The article discusses the basics of monitoring the water supply network. Described computer programs supporting the operation of water supply systems such as GIS, SCA-DA, Epanet.
Logistyka
|
2014
|
nr 4
4212--4219, CD6
PL
W artykule przedstawiono logistykę procesu rewaloryzacji nadbrzeża w rejonie kompleksu Zamku Malbork, zaprezentowano szereg czynności i prac wykonywanych w trakcie przebiegu rekonstrukcji nadbrzeża na wschodnim brzegu rzeki Nogat w ścisłej relacji kontynuowanej rewitalizacji krajobrazu w rejonie zabytkowego zespołu zamkowego w Malborku. Omówiono procesy logistyczne odnoszące się zarówno do przedsięwzięć dotyczących organizacji prac projektowych, wykonawczych jak i współpracy pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektory życia społeczno-gospodarczego. Przedstawiono wzajemne uzupełnianie się tych procesów poprzez wzmacnianie działań mających na celu wywołanie jakościowej, pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze w sposób kompleksowy. Przedstawione działania rewaloryzacyjne zgodnie z zasadami logistyki w opisanym przypadku objęły w głównej mierze zdegradowany obszar nadbrzeża umożliwiając dla tego terenu przywrócenie jego pierwotnego stanu i funkcji oraz wykorzystano jego potencjał, dzięki czemu jest teraz bardziej atrakcyjny dla odwiedzających w szczególności poprzez poprawę drożności komunikacyjnej.
EN
The article presents the logistics of the process of regeneration of the wharf in the area of Malbork Castle Complex. It also presents a series of activities and work performed during the course of the reconstruction of waterfront on the eastern bank of the river Nogat in close association of the continued renewal of the historic landscape in the area of the castle in Malbork. The article showed logistics processes relating both to the projects concerning the organization of the design, structure and teamwork between organizations representing sectors of socio-economic life. The article also shows the complementarity of these processes by strengthening efforts to produce qualitative, positive change in the area identified with a comprehensive approach. The escalation of action that was presented in accordance with the principles of logistics covered mainly degraded waterfront area to allow for the area to repair its original condition, features and its potential uses so it is now more attractive to visitors, in particular by improving the stability of communication.
Logistyka
|
2014
|
nr 4
4564--4572, CD6
PL
W artykule poruszono kwestie dotyczące systemu ochrony zabytków nieruchomych w Polsce. Zwrócono uwagę na akty prawne, definiujące proces ochrony zabytków w Polsce, przepisy obowiązujące w przeszłości, jak również współczesne normy prawne. Przedstawiono strukturę organizacyjną służb ochrony zabytków oraz opisano ich kompetencje na poszczególnych szczeblach. Omówiono formy ochrony zabytkowych obiektów architektoniczno-budowlanych oraz zwrócono uwagę na poszczególne etapy organizacji kompleksowej ochrony i zabezpieczenia zagrożonego obiektu zabytkowego. W oparciu o zasady logistyki scharakteryzowano podstawowe badania i dokumentację konserwatorską, a także projekt prac budowlanych obiektu zabytkowego.
EN
The article discusses the issues concerning logistics system to protect immovable (historical) monuments in Poland. Attention was drawn to acts that define the process of protection of monuments in Poland, the requirements applicable in the past as well as contemporary legal standards. It shows the organizational structure of the services of the protection of monuments and explains their competence at various levels. It also reviews the forms of protection of historic buildings of architectural and construction and highlights the different phases of the organization of comprehensive protection and preservation of endangered heritage site. Based on the principles of logistics, basic research and conservation documentation, as well as the project of construction of the historic facility was also described.
Logistyka
|
2014
|
nr 4
4556--4563, CD6
PL
W artykule przedstawione zostały informacje związane z prowadzeniem prac rozpoznawczych, jakie należy wykonać w celu analizy przyczyn złego stanu technicznego i istniejącego zagrożenia zabytkowego obiektu. Przedstawiona została struktura działań logistycznych w celu określenia zjawisk mających wpływ na zniszczenie czy pogorszenie stanu technicznego indywidualnej, zabytkowej konstrukcji. Praca ta określa także wytyczne, dotyczące etapów postępowania w trakcie identyfikacji i analizy przyczyn zagrożenia. Rozważaniom logistycznym poddano dokumentacje techniczną, geodezyjną, geotechniczną, hydrogeologiczną oraz ekspertyzy, opinie specjalistyczne.
EN
The article gives the information relating to exploratory work to be done in order to analyze the causes of poor technical condition and existing hazards of the historic building. It describes the structure of logistics activities in order to identify the phenomena affecting the destruction or deterioration of the technical condition of the individual, historic structure. This work also sets standards for the stages of the proceedings during the identification and analysis of the causes of hazard. Technical documentation, surveying, geotechnical, hydrogeological expertise and specialist opinions were taken into logistical considerations.
Logistyka
|
2014
|
nr 4
4584--4590, CD6
PL
Kolektory słoneczne są coraz powszechniej wykorzystywane w gospodarstwach domowych do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Nie pracują one jednak samodzielnie, lecz są częścią układów grzewczych składających się zwykle z dwóch źródeł energii, którymi są: kolektory słoneczne oraz inne źródło najczęściej wytwarzające energię w procesie spalania paliw. O wydajności tych układów decyduje kompozycja ich elementów, dlatego duży nacisk kładzie się na optymalizowanie mocy źródeł z punktu widzenia zapotrzebowania na energię i istniejące ograniczenia natury technicznej i środowiskowej. Dotychczas wypracowano proste metody doboru mocy kolektorów w zależności od zapotrzebowania na energię. Zaniedbują one jednak pewną pozornie mało istotną kwestię, jaką jest rodzaj drugiego, obok kolektorów, źródła energii, która ma zasadnicze znaczenie dla logistyki przygotowania ciepłej wody użytkowej. W pracy pokazano, jaki wpływ na dobór liczby, a tym samym mocy kolektorów ma rodzaj źródła energii na przykładzie kotłów opalanych biomasą i kotłów gazowych. Zrealizowano to poszukując najefektywniejszej ekonomicznie kombinacji dwóch źródeł ciepła w tym kolektorów słonecznych w zależności od zapotrzebowania ujętego w charakterystyce energetycznej budynku. Wyniki badań mają wartość praktyczną gdyż pozwalają ustalić, o ile należy skorygować moc kolektorów wyznaczoną na podstawie zapotrzebowania na energię w zależności od rodzaju zastosowanego kotła.
EN
Solar panels are increasingly being used in households to prepare hot water. However they do not work alone, but are part of the heating systems usually consist of two energy sources, which are: solar panels and other source producing energy in process of fuel combustion. Composition of the elements determines performance of these systems, for this reason so much emphasis is placed on optimizing power sources from standpoint of energy demand and existing restrictions technical and environmental. So far developed a simple method for selecting collector power depending on the demand for energy. However they neglect a seemingly very important issue, which is kind of second (in addition to solar panels) energy sources, which is essential in logistics preparation of hot water. The study shows what impact on selection of power of solar panels has type of energy sources for example biomass-fired boilers and gas boilers. This was done, searching for the most effective economically combination of two heat sources (including solar collectors) depending on demand of heating, included in the energy performance of the building. Test results have practical value.
PL
W logistyce miasta istotnym procesem jest zarządzanie eksploatacją systemu wodociągowego, którego niezbędnym elementem jest monitoring. Wyróżniamy monitoring: ilościowy, jakościowy i techniczny. W artykule omówiono podstawy prawne oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przedstawiono proces logistyczny wykonania wyróżnionych analiz parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody na przykładzie miasta Tarnów. Zwrócono uwagę na metody badawcze oparte na normach europejskich i międzynarodowych obowiązujących również w Polsce, jak również nowoczesną aparaturę analityczną wykorzystywaną podczas realizowanych badań jakości wody wodociągowej.
EN
Water system operating is important for city logistics management. We can distinguish monitoring: quantitative, qualitative and technical. Article discusses the legal basis for assessing the quality of water intended for human consumption. It showed logistic process performance analysis featured physicochemical parameters and microbial water on the example of Tarnów. Research methods based on European and international standards in force in Poland were pointed out as well as modern analytical apparatus used during the ongoing quality water tests.
PL
Obserwowany w ostatnich latach rozwój inwestycji w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i infrastrukturalnym wymaga znacznych ilości kruszyw żwirowo-piaskowych. W sytuacji istotnych niedoborów kruszyw w regionach, w których popyt dominuje nad podażą zachodzi potrzeba transportowania kruszyw z regionów posiadających nadwyżki surowców. Ze względu na relatywnie niewielką cenę kruszyw żwirowo-piaskowych i wysokie koszty ich transportu, istotne jest wskazanie optymalnych kierunków przewozu, pozwalających na zbilansowanie rynku. Kluczowym elementem procesu bilansowania jest wybór środków transportu i określenie kosztów przewozu w kontekście istniejących ograniczeń infrastrukturalnych, komunikacyjnych i logistycznych. Do przewozu kruszyw w Polsce wykorzystywane są w zasadzie dwa rodzaje środków transportu − kolej i samochody ciężarowe. Wybór rodzaju środka transportu uwarunkowany jest możliwościami technicznymi przewozu, względami ekonomicznymi oraz ograniczeniami społecznymi i środowiskowymi. Transport kolejowy praktycznie nie występuje jako samodzielny środek przewozu, ponieważ zwykle za-chodzi konieczność dostarczenia kruszywa samochodem ciężarowym do rampy/bocznicy kolejowej, a później do odbiorcy. W artykule zaprezentowano wyniki analizy kosztów transportu kruszyw samochodami ciężarowymi i – oddzielnie − koleją. Badania przeprowadzono analizując aktualne ceny przewozu samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 20 ton. W przypadku kolei średnie koszty transportu ustalono biorąc pod uwagę aktualną taryfę przewozową oraz możliwe połączenia komunikacyjne. W publikacji wyprowadzono również wzory matematyczne, reprezentujące krzywe kosztów w funkcji odległości. Na tej podstawie określono graniczną opłacalną odległość przewozu analizowanymi środkami transportu względem siebie.
EN
Observed in recent years, the growth of investment in housing sector, industry and infrastructure requires a significant amount of sand and gravel aggregates. In the event of significant shortages of aggregates in particular provinces where demand dominates the supply the need to transport surplus aggregates occurs. Due to the relatively low price of sand and gravel aggregates and the high cost of transport, it is important to identify the optimal directions of trans-port allowing for the market balancing. A key element of the balancing process is the choice of means of transport and to determine the cost of transport in the context of existing constraints of infrastructure, communications and logistics. For the transport of rock raw materials used in Poland are basically two types of transport – rail and heave trucks. Selection of the type of transport is determined by the technical capabilities of transport and also by economic, social and environmental constraints. Rail transport is not an independent, because there is very often necessity to provide truck support to mine ramp, and later on − to end user. The article presents the results of sand and gravel aggregates costs analysis of transport by heavy trucks and – separately – by rail. The study was conducted by analyzing the current price of transport of heavy trucks with a capacity of over 20 tonnes. In the case of rail, average costs of transport are established taking into account the current tariff and possible connections. The publication also presents derived mathematical formulas representing the cost curves as a function of distance. On this basis, the marginal effective distance of different means of transport was estimated.
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników pomiarów geodezyjnych na liniach pomiarowych zlokalizowanych w trzech rejonach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wybrane przykłady dotyczą wieloletniej i wielopokładowej eksploatacji, gdzie wyróżniono okresy, gdy górotwór był nienaruszony i naruszony. Analiza zmiany wartości kąta zasięgu wpływów głównych wykazała, że istnieje zależności przedmiotowego parametru od warunków geologicznych i górniczych.
EN
The article presents an analysis of the results of geodetic surveying on the measurement lines located in three regions of the Upper Silesian Coal Basin. Selected examples relate to long-term and multi-seam exploitation, where the periods were distinguished into the ones when the rock mass was intact and when it was disturbed. The analysis of value changes of the angle of the main influences range showed that there is a dependence of the parameter under consideration on the geological and mining conditions.
EN
The paper summarizes the reconstruction of the historical building erected in the 14th century, during the times of the residence of Grand Master of the Teutonic Order Winrich von Kniprode, currently referred to as the Latin School. It characterizes the location of the Latin School in the urban conservation area of the town of Malbork. The building is situated in the stretch of the buttressed brick escarpment on the Nogat River in the line of the historic defensive walls of Malbork. The paper also outlines the history of this building, constructed and managed by the municipal authorities of Malbork, which for a long time was a seat of a Patronage of Saint George and the Merchant Guild, and next, from the 16th century until 1864, the building housed a school where basic Latin was taught. Next, the situation of this historical monument in the 20th century is discussed. In the next part of the paper, the geological conditions of the site where the building was erected are discussed. The conducted archeological and architectural exploratory research related to the historical building with a particular emphasis on historic preservation and restoration works focusing on the building and its surroundings is presented and analyzed. Currently carried out design, construction and adaptation works allowing new functions to be embedded into this building are also discussed. The paper shows the benefits due to the realization of the reconstruction program of the degraded building of the Latin school in the historic quarter of the town. These activities are aimed at the conversion of the currently derelict building by means of embedding new functions into it. There are being designed, among others, an interactive educational center modern library, astronomical observatory, craft museum and multifunctional hall, allowing proper conditions to be created for the development of educational, artistic and tourism related activities in the reconstructed building. The reconstruction of the historical building is a positive response to its deterioration resulting from former activities and it will contribute to the improvement of the quality of cultural life of both local inhabitants and visitors.
EN
This article presents the impact of the retreat mining (i.e., involving an intended collapse of the excavation roof, subsequent to extraction) on the subsidence of the ground surface. The analysis was carried out for two areas of coal underground mining located in the Upper Silesian Coal Basin (Górnośląskie Zagłębie Węglowe). The assessment of the influence of exploitation on the ground surface was based on the results of geodetic measurements performed over a long period of time, whereas the land deformation prediction was made with the use of the EDNOPN program. The calculated and the predicted values were further compared, and the parameters of theory were determined. The results discussed in this paper have been shown by way of diagrams. The observed differences in the processes of vertical displacement were used in the analysis which took into account the degree to which the rock mass had been disturbed during the previous excavations, as well as the type of incumbent rock in the area under study.
PL
Prowadzenie działalności górniczej powoduje, iż problem ochrony powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami wyrządzonymi ruchem zakładu górniczego dotyka wielu nieruchomości położonych na terenach objętych ich wpływem. Podziemna eksploatacja górnicza wpływa niekorzystnie na powierzchnię i obiekty jej zagospodarowania. W artykule przedstawiony został funkcjonujący w polskim górnictwie system prawny obejmujący identyfikację i formy zabezpieczenia roszczeń na wypadek wystąpienia szkód spowodowanych podziemną eksploatacją złóż kopalin.
EN
Operation of mining activities makes the issue of the protection areas and buildings from damage caused to the mining plant affects many properties located in areas under their influence. Underground Mining adversely affects surface and objects of its development. In this paper is presented functioning of the Polish mining legal framework covering the identification, measurement and forms of security for the claims in the event of damage caused by the exploitation of mineral deposits.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.