Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Epoxy resin coatings modified with waste glass powder for sustainable construction
EN
Due to their numerous advantages, epoxy resin coatings are a common way to finish industrial floors. Obtaining coating strength at the level declared by the manufacturer requires preparation of the cement substrate through mechanical treatment, for example, in the form of sandblasting. The next step is the thorough cleaning and vacuuming of the surface and the application of the adhesives. The aim of this research was to improve the strength parameters of a coating in which no adhesive were used. Materials which have a potentially positive effect on epoxy resins are mineral additives. This paper presents the results of tests aimed at improving the adhesion between a concrete foundation and an epoxy resin coating modified with waste glass powder obtained from the production of glass microspheres.
PL
Powłoki na bazie żywicy epoksydowej ze względu na liczne zalety są częstym sposobem wykończenia posadzek przemysłowych. Uzyskanie wytrzymałości powłoki na poziomie deklarowanym przez producenta wymaga przygotowania podłoża cementowego poprzez jego mechaniczną obróbkę w postaci np. piaskowania. Następnym krokiem jest dokładne oczyszczenie i odkurzenie powierzchni oraz naniesienie środka sczepnego. Celem badań było polepszenie parametrów wytrzymałościowych powłoki, w której nie zastosowano środka sczepnego. Materiałem mającym potencjalnie pozytywny wpływ na żywice epoksydowe są dodatki mineralne. W pracy przedstawiono wyniki badań mających na celu poprawę przyczepności pomiędzy podkładem betonowym a powłoką na bazie żywicy epoksydowej modyfikowaną odpadową mączką szklaną pochodzącą z produkcji mikrokulek szklanych.
EN
The influence of the shape of coarse aggregate on the properties of fresh concrete mixes, and the strength of high-performance self-compacting concrete (HPSCC) is important issue. In this study, irregular and regular grains were separated from the basalt, porphyry and granite coarse aggregate. The shape of these grains was determining using digital image analysis and was in accordance with the European Standard [19]. The aspect ratio (AR) and roundness (R) were ascertained in order to highlight the differences in the coarse aggregate shape used the design HPSCC. The study indicates that using the same crushing system, varied parameters of the shape of coarse aggregates were obtained. It was determined that the best fitting distribution for aspect ratio and roundness at a 95% confidence level is the generalised extreme value distribution.
PL
Wpływ kształtu kruszywa grubego na właściwości świeżej mieszanki betonowej i wytrzymałość samozagęszczalnego betonu wysokowartościowego (HPSCC) są bardzo znaczące. W badaniach wydzielono nieregularne i regularne ziarna kruszyw, takich jak bazalt, porfir i granit. Kształt ziaren tych kruszyw został wyznaczony przy pomocy komputerowej analizy obrazu oraz w zgodzie z obowiązującą normą. W rezultacie zostały wyznaczone wskaźniki kształtu kruszywa, takie jak AR i R, w celu podkreślenia różnic w kształcie kruszyw stosowanych do produkcji betonów HPSCC. Badania wskazują, iż przy zastosowaniu tego samego systemu kruszenia uzyskano różne parametry kształtu dla analizowanych kruszyw. Stwierdzono, iż wskaźniki kształtu kruszywa AR oraz R mogą być opisywane poprzez rozkład uogólnionej wartości ekstremalnej na poziomie istotności wynoszącym 95%.
3
EN
Soil, as the top layer of the Earth's surface, is a natural medium for the growth of plants. It is estimated that 95% of global food comes from our soils so we depend on the soil. About 33% of global soil is moderately to highly degraded. Soil compaction, caused by the mechanization of field treatments, is one of the major problems in agriculture nowadays. Subsoiling is one of the ways to reduce soil compaction and improve the air-water properties of arable soils. An assessment of the effect of subsoiling on the degree of compaction and water permeability of silt loam is presented in this paper. Soil tests were carried out in arable land, situated in the Racibórz and Kraków districts in the south of Poland. The results of the research show positive effects of subsoiling on the air-water relationship in the soil. In the majority of profiles, an increase in the percentage of total porosity in the first and second genetic horizons of the subsoiled soil was observed. The assessment of the efficacy of the subsoiling of heavy soils indicates a statistically significant decrease in bulk density for the topsoil and subsoil and a significant increase in steady infiltration only in the topsoil. The results show that subsoiling of arable compacted soils is justified, because in the case of slight deficiencies or excess water in the soil it may be a sufficient treatment to regulate air and water relationship, without the need for costly technical drainage. In addition, increasing the porosity and water permeability of soil should reduce surface runoff and thus reduce the phenomenon of erosion.
PL
Gleba jako naturalne środowisko rozwoju roślin w około 95% odpowiada za produkcję żywności. Około 33% światowego areału gleb jest średnio lub silnie zdegradowanych. Jedną z istotnych przyczyn degradacji gleb jest jej nadmierne zagęszczenie powodowane przez mechanizację prac polowych. Ograniczaniu zagęszczania gleb sprzyjają zabiegi agromelioracyjne – w tym głębokie spulchnianie, tzw. głęboszowanie – które wpływa na optymalizację warunków powietrzno-wodnych w glebie oraz na wzrost plonu roślin. W pracy oceniono wpływ zabiegu głęboszowania na zmiany zagęszczenia i przepuszczalności wodnej gleb pyłowo-ilastych. Badania prowadzono na gruntach ornych dwóch obiektów rolniczych położonych w powiecie raciborskim i powiecie krakowskim. W pracy wykazano, że zabieg głębokiego spulchniania spowodował statystycznie istotne zmniejszenie gęstości objętościowej (zagęszczenia) gleb zwięzłych w warstwach ornych i podornych oraz zwiększenie infiltracji ustalonej, które tylko w warstwie ornej okazało się statystycznie istotne. Uzyskane wyniki badań potwierdzają, że głęboszowanie zagęszczonych zwięzłych gleb uprawnych jest uzasadnione, ponieważ w przypadku wystąpienia niewielkich niedoborów lub nadmiarów wody w glebie może okazać się zabiegiem wystarczającym do uregulowania stosunków powietrzno-wodnych, bez konieczności wykonywania kosztownych melioracji technicznych. Ponadto, zwiększenie porowatości oraz wodoprzepuszczalności gleby powinno zmniejszać spływy powierzchniowe i tym samym ograniczyć zjawiska erozyjne.
4
Content available Credibility of FEM Analysis in the T-Stub Modelling
EN
The paper presents the results of a comparative analysis between numerical calculations of T-stubs of the 3rd stage of FEM models hierarchical validation and the results of laboratory tests. The procedure for the development of the material characteristics used in numerical calculations of FEM models is presented. The scope of this article allows determining the non-linear characteristics of the T-stub which maps the work of the end-plate joint of the beam to the column in the tensile zone. The results of laboratory tests of a series of T-stubs made of rolled profiles (HEB240, HEA240) and of welded profiles (thickness of end-plate: tp = 12 mm and tp = 20 mm) have been presented. The principles of shaping the geometrical features of the FEM model of end-plate joints of the T-stub type are given, with particular emphasis on the shaping of the bolt with a thread. The impact of the bolt thread on the accuracy of the obtained results was assessed. The criterion of reliability of the obtained results with respect to the maximum force in the bolt obtained on the basis of laboratory tests in the axial tensile test of the bolts in the configuration: bolt - washer - nut was formulated.
EN
The Orienteering Problem (OP) is a combinatorial optimization problem defined on weighted graphs. The purpose of the OP is to find a path of limited length which maximizes total profit (collected in vertices). This paper presents comparison of different approaches to infeasible solutions (too long paths) in evolutionary algorithms solving the OP. A group of evolutionary algorithms (varying in crossover and selection operators) was tested in different configurations: with and without infeasible solutions in populations. Parameters for all algorithm configurations were obtained from automatic tuning procedure (ParamILS). Results show that presence of too long paths in a population can improve quality of resulting solutions. The presented metaheuristic generated optimal or close to optimal solutions for the tested benchmark networks.
PL
Orienteering Problem (OP) należy do problemów optymalizacji kombinatorycznej i jest zdefiniowany na grafach ważonych. Celem OP jest znalezienie ścieżki o ograniczonej długości i maksymalnym łącznym proficie (zbieranym w wierzchołkach). Artykuł prezentuje porównanie różnych metod radzenia z rozwiązaniami niedopuszczalnymi (zbyt długimi ścieżkami) w algorytmach ewolucyjnych rozwiązujących OP. Grupa algorytmów ewolucyjnych (różniących się operatorami selekcji i krzyżowania) została przetestowana w dwóch konfiguracjach: z osobnikami dopuszczalnymi w populacji oraz bez nich. Wartości parametrów algorytmów zostały ustawione za pomocą automatycznej procedury kalibracji (ParamILS). Wyniki wskazują, że obecność zbyt długich ścieżek w populacji może poprawić jakość rozwiązań. Prezentowana meta-heurystyka uzyskiwała rozwiązania optymalne lub bliskie optymalnym dla sieci testowych.
EN
High-performance, self-compacting concrete (HPSCC) represents a very significant step in the development of concrete technology. The most important features of SCC are specific rheological properties which include flowability, segregation resistance and passing ability. Therefore, a crucial requirement is to maintain an appropriate balance between the slump flow and plastic viscosity of concrete mixtures. In general, the rheological properties are modified by effective superplasticisers and a proper ratio of water to binder. The aim of this study is to focus on the important aspect of the impact of shape of the coarse aggregate on fresh concrete mixture properties and the strength of high-performance, self-compacting concrete (HPSCC).
PL
Samozagęszczalny beton wysokowartościowy stanowi bardzo istotny krok w rozwoju technologii betonu. Najistotniejszą cechą betonu samozagęszczalnego są specyficzne właściwości reologiczne mieszanki, do których zaliczamy płynność, stabilność i zdolność do przepływu przez zbrojenie. Bardzo ważne jest więc zachowanie odpowiedniego balansu pomiędzy granicą płynięcia a lepkością plastyczną mieszanki. Na ogół właściwości reologiczne są modyfikowane poprzez stosowanie efektywnych superplastyfikatorów oraz odpowiedni stosunek wodno-spoiwowy. Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na istotny aspekt wpływu foremności ziaren kruszywa na właściwości reologiczne świeżej mieszanki betonowej oraz wytrzymałość samozagęszczalnego betonu wysokowartościowego.
EN
This article presents the results of an experimental investigation on the influence of carbon-fibre-reinforced polymer (CFRP) sheets on the strength of short concrete columns constructed from normal concrete (NC) and high-performance concrete (HPC). The results show that external confinement can significantly improve the ultimate strength and strain of the specimens. The stress-strain response of confined concrete depends largely on the type of concrete with regard to its compressive strength. The results demonstrate that composite columns constructed from normal concrete work in an elastic-plastic range with strengthening, whereas strengthening of columns constructed from high-performance concrete did not occur. The study indicates that the confinement.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty eksperymentalnych badań poświęconych wpływowi mat z włókien węglowych na wytrzymałość krótkich kolumn betonowych wyprodukowanych z betonu zwykłego i wysokowytrzymałościowego. Wyniki wskazują, iż stosowanie CFRP może w znaczący sposób zwiększyć wytrzymałość i odkształcalność próbek. Charakterystyka naprężenie-odkształcenie wzmocnionych kolumn zależy w istotny sposób od wytrzymałości betonu. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na sprężysto-plastyczną ze wzmocnieniem charakterystykę pracy wzmocnionych kolumn z betonu zwykłego, w przeciwieństwie do betonu wysokowartościowego, gdzie wzmocnienie nie występuje. Badania wskazują, iż efektywność wzmocnienia kolumn zespolonych spada wraz ze wzrostem wytrzymałości na ściskanie rdzenia betonowego.
PL
W artykule przedstawiono wyniki rozwoju rozwarstwień skał wokół wyrobiska przygotowawczego w KWK „Dobropolskaja” na Ukrainie. Konstrukcję stacji pomiarowych wykonano zgodnie z metodą WNIMI (Wszechzwiązkowy Instytut Miernictwa Naukowo- Badawczy). Stacje pomiarowe były wyposażone w rozwarstwieniomierze, które zainstalowano bezpośrednio w przodku chodnika. Analizę dynamiki rozwoju strefy rozwarstwienia skał stropu wyrobiska sporządzono na podstawie wyników przemieszczeń rozwarstwieniomierzy wielopunktowych. W podsumowaniu podano czas, dla którego w górotworze skalnym zaczynają pojawiać się deformacje, których dalszy rozwój może doprowadzić do obwałów stropu powyżej strefy skotwionej. Stwierdzono, że dla warunków górniczo-geologicznych poziomu 450, zakotwiony strop przemieszcza się bez znacznych rozwarstwień na głębokości od konturu 1,0 ÷ 2,3 m, a odcinek stropu na głębokości między 0,5 ÷ 1,0 m odspaja się od wyżej leżącej części.
EN
This paper presents the results of development of delaminations of rocks around preparatory gateroad in hard coal mine „Dobropolskaja” in Ukraine. The construction of measuring stations were carried out in accordance with the method of the Institute of Metrology WNIMI (All-union Metrology Institute for Scientific Research). Measuring stations were equipped with deep datum points, installed directly in the forehead of gateroad. In order to analyze the dynamics of the development of zone around the damaged rock excavation, deformation graphs of rocks depending on the distance from the contour of the excavation on the basis of deep datum points movements were prepared. In conclusion, the period of time for which the rock mass began to demonstrate deformation, which can later lead to roof falls outside the protected area through bolt support, was given. It was found that for the geological – mining conditions on the 450 level, the bolted roof is moved without any significant delamination at a depth of 1,0 ÷ 2,3 m, and a section of roof at a depth of between 0.5 ÷ 1.0 m is loosening from the above-lying parts.
PL
Przedstawiono wyniki wieloetapowej walidacji hierarchicznej zaawansowanych modeli MES stosowanych do określania zdolności węzłów stalowych do obrotu. Walidację wykonano dla modeli o różnym stopniu złożoności. Przeprowadzono analizę porównawczą modeli MES z wynikami własnych badań laboratoryjnych. Opracowana metodologia kształtowania charakterystyk materiałowych jest podstawą do dalszych analiz zaawansowanych modeli połączeń doczołowych belki do słupa w obszarze prognozowania krzywej zdolności do obrotu (M-ϕ).
EN
The paper presents results from multistage hierarchical validation of advanced FEM models used to define rotation capacity of steel joints. Validation process has been carried out for different models with various level of complexity. Comparative analysis of the FEM models has been carried out in relation to results obtained in laboratory tests. Developed methodology of the formation of material characteristic is a base for further analysis of advanced models of beam-to-column end-plate connections in the area of forecasting the rotation capacity curve (M-ϕ).
10
Content available Rainwater Management in Protected Areas
EN
The aim of the study was to find out whether the climate of southern Poland allows for removing rainwater from industrial areas by evaporation from roof surfaces. The study covered the premises of a Logistics Centre with an approximate area of 34 hectares, located in the catchment of the Wedonka stream and in the region of water intake for Kraków at the Rudawa river. In the future, the Centre will comprise nine large warehouses. Road traffic associated with the project will cause potential risks for groundwater and surface water of this protected area. Therefore, the Centre’s investor decided to evaporate rainwater from the premises. To establish advisability of this plan, the study team designed and built a unique experimental station consisting of experimental roof, a tank for collecting water for the sprinkler system, system for delivering, distributing and discharging water from the roof, measuring tilt tray, automatic meteorological station, and electronic devices for recording measurement data. The research on the experimental station was carried out from April to October in 2011 and 2012 and included continuous measurements of the volume of water supplied to and discharged from the roof. Moreover, the temperature of the roof and water in the tank and the number of important meteorological parameters were measured. The difference between supplied and discharged water, divided by the wetted surface of the roof, helped to determine thickness of the evaporation layer in millimeters. The study confirmed the possibility of removing potentially contaminated rainwater by evaporating it from roof surfaces of the Logistics Centre located near Kraków at an average rate of 5.9 dm3·m–2·d–1. However, due to high seasonal variability of rainfall and air temperature, it is necessary to temporarily collect water in an expansion tank of suitable capacity.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań czwartego etapu walidacji hierarchicznej modeli MES, wykonanego w celu analizy zdolności do obrotu węzłów stalowych. Program badawczy obejmuje wykonanie testów laboratoryjnych dwóch ram portalowych wykonanych z kształtowników walcowanych oraz porównanie wyników testów z wynikami analiz numerycznych wykonanych metodą elementów skończonych przy użyciu oprogramowania Ansys. Jako kryterium porównawcze przyjęto krzywą odpowiedzi kąta obrotu połączenia rygla ze słupem, którą w teście laboratoryjnym wyznaczono za pomocą zestawu inklinometrów. Dokonano oceny wpływu użebrowania w słupie na zdolność do obrotu węzłów. Układ ramowy bez żeber usztywniających wykonano z kształtowników HEB 260, natomiast układ ramowy z żebrami usztywniającymi wykonano z kształtowników HEA 240. Elementy składowe układów ramowych wykonano ze stali S235 oraz S355. Na elementy złączne zastosowano śruby wysokiej wytrzymałości klasy 10.9 według normy ISO 4014.
EN
The laboratory test results of 4th stage hierarchical validation of FEM model created for analysis of steel joint’s rotation capacity have been presented in the paper. The research program contains performing laboratory tests of two portal frame made of hot rolled profiles and comparison of tests results with results obtained in numerical analysis using FEM by ANSYS software. As a comparative criterion was assumed the response curve of beam to column joint’s rotation angle, which was determined in laboratory test by set of inclinometers. An assessment was done for the impact of ribbing the column for joint rotation capacity. Frame system without stiffening ribs was made of HEB260, while the system with stiffening ribs was made of HEA240. The components of frame systems were made of steel grade S235 and S355. As fixing elements have been used high strength bolts class 10.9 according to ISO 4014.
EN
One of the flexibility parameters of semi-rigid joints is rotation capacity. Plastic rotation capacity is especially important in plastic design of framed structures. Current design codes, including Eurocode 3, do not posses procedures enabling designers to obtain value of rotation capacity. In the paper the calculation procedure of the rotation capacity for stiffened bolted flush end-plate beam-to-column connections has been proposed. Theory of experiment design was applied with the use of Hartley’s PS/DS-P:Ha3 plan. The analysis was performed with the use of finite element method (ANSYS), based on the numerical experiment plan. The determination of maximal rotation angle was carried out with the use of regression analysis. The main variables analyzed in parametric study were: pitch of the bolt “w” (120-180 mm), the distance between the bolt axis and the beam upper edge cg1 (50-90 mm) and the thickness of the end-plate tp (10-20 mm). Power function was proposed to describe available rotation capacity of the joint. Influence of the particular components on the rotation capacity was also investigated. In the paper a general procedure for determination of rotation capacity was proposed.
PL
Jednym z parametrów podatnościowych węzłów podatnych jest zdolność węzła do obrotu. Zdolność do obrotu jest szczególnie ważna w przypadku projektowania plastycznego konstrukcji szkieletowych. Normy projektowe, w tym Eurokod 3, nie zawierają procedur pozwalających obliczyć wartość obrotu węzła. W artykule przedstawiono procedurę obliczeniową prowadzącą do oszacowania zdolności do obrotu węzła doczołowego z blachą wpuszczoną. Wartości do wyznaczenia funkcji kąta obrotu uzyskano na podstawie analizy wykonanej metodą elementów skończonych, w oparciu o pięciowartościowy plan eksperymentu numerycznego Hartleya PS/DS-P:Ha3. Funkcję kąta obrotu wyznaczono z uwzględnieniem podstawowych zmiennych wpływających na obrót węzła, jakimi są: grubość blachy czołowej „tp”, poziomy rozstaw śrub „w” oraz odległość śruby od górnej półki „cg1”. Współczynniki funkcji maksymalnego kąta obrotu węzła wyznaczono metodą estymacji nieliniowej. Dokonano oceny wpływu oddziaływań poszczególnych elementów składowych węzła na graniczną wartość kąta obrotu węzła.
13
Content available remote Analiza wpływu separowanych popiołów dennych na mrozoodporność betonu
PL
Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania węgla (UPS) w postaci popio- łów pochodzących z elektrowni i elektrociepłowni stanowi dziś duże wyzwanie. W przypadku UPS z kotłów pyłowych zagadnienia wpływu ich dodatku do mieszanek betonowych są powszechnie znane w odniesieniu do właściwości reologicznych, wytrzymałości, trwałości, mrozoodporności i odporności na korozję betonu. Jednak w przypadku popiołów z kotłów fluidalnych ich wpływ na powyższe właściwości nie został w chwili obecnej jednoznacznie zdefiniowany. W artykule przedstawiono wyniki badań mrozoodporności betonów zawierających różne frakcje popiołów dennych z kotłów pyłowych i fluidalnych. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość zastąpienia części kruszywa bądź cementu popiołem przy zachowaniu wymagań stawianych betonom w odniesieniu do ich odporności na działanie mrozu.
EN
Management of coal combustion by-products in the form of ash from the power plant is currently big challenge. In the case of coal combustion by-products from pulverized-fuel boiler the effects of their addition to the concrete mixtures are well known in regard to the strength, durability, frost resistance and corrosion resistance of concrete. However, in the case of ashes from fluidized bed boilers, the impact of this ashes on these parameters is not deeply defined. The article presents the results of frost resistance of concrete containing various fractions of bottom ash from pulverized-fuel boilers and fluidized bed boilers. The results indicate that it is possible to replace part of the coarse aggregate or cement by ash from power plant, while requirements with regard to frost resistance of concrete are satisfied.
PL
W artykule omówiona jest najczęściej stosowana na świecie metoda do oceny warunków ruchu oraz szacowania przepustowości dla zamiejskich dróg dwupasowych dwukierunkowych, tj. najnowsza wersja amerykańskiej metody Highway Capacity Manual – HCM-6. W wielu krajach świata nieposiadających własnej metody jest ona wykorzystywana do analiz sieci drogowej, pomimo że bazuje na wynikach badań empirycznych i symulacyjnych typowych dla ruchu w USA. W literaturze spotyka się opis badań adaptacyjnych do warunków lokalnych, z których wybrane również zaprezentowano w referacie. Dotyczą one korekty współczynników stosowanych w metodzie oraz badań wpływu czynników drogowo-ruchowych na warunki ruchu panujące na drodze. W Polsce, w ramach programu RID-I/50 (Rozwój Innowacji Drogowych), konsorcjum pracowników kilku uczelni (Politechniki: Krakowska, Warszawska i Gdańska) opracowuje nową metodę oceny warunków ruchu i szacowania przepustowości dla zamiejskich dróg dwupasowych dwukierunkowych.
EN
The article discusses the most commonly used method for estimating traffic performance and capacity of two-way twolane highway ie. the last version of the US Highway Capacity Manual – HCM-6. In many countries of the world without their own method, designers used to this method for analyzing the road network capacity, despite the fact that it was based on the results of empirical and simulation research typical for US vehicles and behaviors. The selected descriptions about others foreign research were also presented in the paper. They concern the adjustment of the coefficients used in the method and the study of the influence of roadtraffic factors on traffic performance. In Poland, a consortium of several universities (Cracow, Warsaw and Gdansk University of Technology) is developing a new method of estimating traffic performance and capacity of two-way twolane highway.
PL
W artykule omówiona jest instrukcja do oceny warunków ruchu oraz szacowania przepustowości dla zamiejskich dróg dwupasowych dwukierunkowych, która weszła do praktyki projektowej w 1991 r. Metoda w niej zastosowana bazuje na amerykańskiej metodzie Highway Capacity Manual (HCM-85). Przedstawiono również obiektywne i subiektywne czynniki wpływające na przepływ ruchu a także miary mogące odwzorować warunki ruchu na drogach o przekroju 1 x 2. Wspomniano też o próbie opracowania polskiej metody w latach 80-tych XX wieku przez naukowców z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej i Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Zmiany polityczno-ustrojowe oraz kłopoty finansowe nie pozwoliły jednak dokończyć prac nad metodą. Obecnie w ramach programu RID-I/50 (Rozwój Innowacji Drogowych) konsorcjum pracowników kilku uczelni (Politechniki: Krakowska, Warszawska i Gdańska) opracowuje nową metodę oceny warunków ruchu i szacowania przepustowości dla zamiejskich dróg dwupasowych dwukierunkowych
EN
Article discusses the traffic estimation method for twoway two-lane highway, which was developed in 1991. The method based on the American Highway Capacity Manual (HCM-85). The article presents factors influencing the traffic flow and measures of traffic performance. Described the work and attempt to apply first Polish method in the 1980s by scientists from the Warsaw University of Technology, Gdansk University of Technology and the University of Technology and Agriculture in Bydgoszcz. Political and institutional changes and financial problems did not allow to finish this method. At present, the RID program allows to develop a method for calculation of traffic performance and estimating the capacity for two-way two-lane highways.
PL
Jednym z najważniejszych wyzwań dla przemysłu węglowego Ukrainy jest zabezpieczenie stanu wyrobisk górniczych oraz zwiększenie ich niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Celem badań przedstawionych w pracy jest analiza zmian geomechanicznych wokół wyrobiska górniczego, znajdującego się w ośrodku dyskretnym - strukturalnie niejednorodnym oraz określenie wpływu parametrów wzmocnionej strefy na stateczność wyrobiska. Badania nad proponowanym rozwiązaniem zostały przeprowadzone na modelach z materiałów ekwiwalentnych. Wyniki modelowania wykazały, że przy stworzeniu wzmocnionego obszaru w postaci graniastosłupa trójkątnego z wierzchołkiem skierowanym w kierunku spągu wyrobiska, osiąga się najlepszy wynik zmniejszenia przemieszczeń skał do wnętrza wyrobiska. W rezultacie, objętość wypiętrzonych skał spągu do wyrobiska zmniejszyła się ponad dwukrotnie, a przemieszczenia skał spągu zmniejszyły się o 32%. Wskazuje to na skuteczność takiego sposobu wzmocnienia ośrodka skalnego.
EN
The most important task challenging the Ukraine’s coal industry has always been to secure the operational state of mine workings and increasing their reliability. The aim of the research presented in this paper is to study the changes in geomechanical environment conditions around the excavation and to determine the impact of reinforced zone parameters on the excavation stability. The research was carried out on the basis of the structure-elements method. The results of simulation proved that in the case of creating a reinforced area in the form of a triangular prism with its vertex oriented to the soil, the best effect of reduction in displacements of rocks towards the cavity is achieved. As a result of the experiment, the volume of soil rocks extruded into the cavity decreased more than twice and the soil displacement decreased by 32%, which testifies to the effectiveness of the method of reinforcing rocks.
17
PL
Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie analizy możliwości wykonania metra w rejonie Akademii Górniczo-Hutniczej. Przedstawiono w niej istotne informacje na temat warunków geotechnicznych w rozważanym obszarze, które stanowią podstawę do wykonania oceny masywu gruntowego, dzięki której możliwe jest poznanie zachowania się ośrodka podczas wykonywania wyrobisk. Co więcej, informacje te są fundamentem do przeprowadzenia wiarygodnej analizy numerycznej. Dokonano optymalnego wyboru warstwy geologicznej, w której powinny być wykonane tunele metra, głębokości ich posadowienia, metody drążenia oraz odległości pomiędzy nimi. Na podstawie analizy stwierdzono, iż wykonanie metra w Krakowie w rejonie AGH jest możliwe przy zastosowaniu się do zaleceń wskazanych we wnioskach pracy.
EN
The purpose of this paper was to analyse the feasibility to construct a subway in Cracow in AGH area. This article presents crucial information in the subject of geotechnical conditions in the area in question, which are the basis to classify the soil mass allowing to identify the behavior of environment during drilling. Moreover, thes facts are fundamental for performance of a reliable numerical analysis. This paper include also the features of geotechnical massif, where the tunnels should be driven, depth of foundation, selection of optimum drilling method and distance between them. The results of the analysis indicate that the performance of a subway in Krakow in AGH area is possible if recommendations shown in the results would be applied.
EN
The Uszwica river catchment is located in the central part of Lesser Poland province, within Brzeski and Bocheński districts. The river is 61.2 km long, and its catchment area is 322.5 km2. It is characterized by forest-agricultural land use and high share of residential areas of both compact (the city of Brzesko) and dispersed nature. In the abiotic terms, the Uszwica in its upper course may be classified as a flysch stream (type 12). From the moment of joining the Niedźwiedź, stream until its discharge into the Vistula at km 151+700 it is a sand and clay lowland river (type 19). Hydrochemical research were conducted in the years 2011 and 2012 at two measurement-control points – one located near the mouth of the river (point 1) and one located about 7.5 km downstream from the city of Brzesko (point 2). Each month 18 water quality parameters were determined and they underwent comparative and statistical analyses. Basic descriptive statistics were calculated for both measurement-control points. Then, they were used to determine the ecological potential of the river and to evaluate water quality parameters with respect to its suitability as fish habitat and eutrophication risk. Significance of differences between the values of individual parameters recorded at different measurement-control points was estimated using non-parametric Mann-Whitney U test for α = 0.05. The same test was used to determine the significance of differences between individual parameters for the winter and summer season at each point. Analysis of the results revealed that water flowing via developed areas (point 2) was significantly less saturated with oxygen and contained higher amounts of suspended solids, organic matter and nutrients, as compared to the section of the river flowing mainly through extensively used agricultural areas. Therefore, the ecological potential of the river was considered good in its lower course and poor upstream from point 2. Disturbances in seasonal concentrations of some biogenic factors indicated high degree of water pollution in the middle course of the Uszwica. However, due to intense self-purification, water quality in the lower course was similar to that in natural conditions. On the entire investigated section of the Uszwica does not meet water quality requirements for salmonids and cyprinids, but the habitats are more favorable near the mouth of the river. Waterassessed at point 2 may be classified as eutrophic due to high concentration of total phosphorus.
EN
This article presents the influence of carbon fibre reinforced polymer sheets (CFRP) on the strength of normal and fibre concrete columns determined in uniaxial compression. Fibre reinforced concrete (FRC) belongs to a special concrete group which is characterised by special properties without strength [12]. By using CFRP, we can modify the process of work of these composites, which are adhered to a prepared surface using a high performance resin, especially as is shown in this article. This composite material works in an elastic-plastic range with strengthening.
PL
W artykule przedstawiono wpływ stosowania mat z włókien węglowych na wytrzymałość kolumn z betonu zwykłego i fibrobetonu określoną w próbie jednoosiowego ściskania. Fibrobeton należy do grupy betonów specjalnych, które cechują się specjalnymi właściwościami oprócz wytrzymałości [12]. Modyfikację sposobu pracy kolumn z tego betonu możemy uzyskać, stosując maty z włókien węglowych, które są przyklejane do odpowiednio przygotowanej wcześniej powierzchni elementów słupowych przy użyciu wysokowytrzymałych żywic, co zostało wykazane w pracy. Powstały w ten sposób element zespolony pracuje w zakresie sprężysto-plastycznym ze wzmocnieniem.
PL
W artykule przedstawiono wpływ stosowania mat z włókien węglowych CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) na wytrzymałość kolumn wykonanych z betonu oraz fibrobetonu wysokowartościowego określoną w próbie jednoosiowego ściskania. Fibrobeton zaliczany jest do grupy betonów specjalnych, który charakteryzuje się specjalnymi właściwościami oprócz wytrzymałości [1]. Poprzez użycie CFRP możemy zwiększyć wytrzymałość kolumn z betonu wysokowartościowego, co zostało wykazane w pracy i jest zgodne z badaniami innych autorów [2, 3]. Należy podkreślić, że efektywność wzmocnienia konstrukcji zależy od kilku parametrów takich jak: rodzaj betonu i tkaniny wzmacniającej, liczby warstw wzmocnienia, ich sztywności oraz warunków obciążania [4]. Z uwagi na coraz szersze zastosowanie betonu wysokowartościowego ze zbrojeniem rozproszonym w elementach nośnych, w celach porównawczych zaprezentowano również wyniki dla fibrobetonu wysokowartościowego wzmacnianego matami CFRP.
EN
This article present the influence of Carbon Fibre Reinforced Polymer sheets (CFRP) on the strength of high performance concrete (HPC) and high performance fibre reinforced concrete (HPFRC) columns determined in uniaxial compression. Fibre reinforced concrete (FRC) belongs to a special concrete group which is characterized by special properties without strength [1]. By using CFRP we can increase strength of columns produced by HPC what is shown in the article and is in line with literature [2, 3]. The confinement effectiveness of externally bonded Fibre Reinforced Polymer (FRP) sheets depends on different parameters, such as the type of concrete and FRP, thickness of the FRP jackets (number of layers), stiffness of FRP and loading conditions [4]. Due to the increasing usage of HPC with steel microfibres in load-carrying concrete elements, for comparative purposes authors have presented a study of HPFRC columns.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.