Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono informacje dotyczące potencjalnego ryzyka dla zdrowia związanego ze spożyciem wodorostów morskich z uwzględnieniem stwierdzanego poziomu zanieczyszczenia pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia. Oceny dokonano na podstawie wyników badań własnych oraz danych zgromadzone przez państwa członkowskie UE. Omówiono aktualny stan prawny w tym obszarze oraz działania podjęte przez Komisję Europejską zmierzające do właściwego zarządzania ryzykiem. Zwrócono również uwagę na powiadomienia zgłaszane w ramach systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF), dotyczące stwierdzenia istotnego zagrożenia dla zdrowia związanego z wysoką zawartością metali ciężkich w wodorostach morskich i suplementach diety je zawierających.
EN
The article presents information on the potential health risk related to the consumption of seaweed, taking into account the level of contamination with elements harmful to human health. The assessment was performed on the basis of own results as well as the results collected by the European Union Member States. The current legal status in this area as well as the actions undertaken by the European Commission aimed to proper risk management were also discussed. Attention was also paid to notifications reported under the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) regarding a significant health risk related to the high content of heavy metals in seaweed and food supplements containing them.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z działalnością Komisji Kodeksu Żywnościowego ze szczególnym uwzględnieniem prac Komitetu Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO ds. Zanieczyszczeń Żywności. Zwrócono uwagę na bieżące tematy poruszane przez ten Komitet istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności i handlu międzynarodowego, jak również niektóre ważne dokumenty opracowane w przeszłości w tym zakresie dotyczące metali ciężkich, takich jak ołów, kadm, rtęć czy arsen.
EN
The article presents issues related to the activities of the Codex Alimentarius Commission, with particular emphasis on the work of the FAO/WHO Codex Alimentarius Committee on Contaminants in Foods. Attention was drawn to current issues raised by the Committee relevant to food safety and international trade as well as some important documents developed in the past in this field regarding heavy metals such as lead, cadmium, mercury and arsenic.
PL
W artykule przedstawiono aktualne prace Komisji Europejskiej dotyczące zanieczyszczenia żywności rtęcią oraz planowaną w związku z tym zmianę i ujednolicenie ustawodawstwa. Omówiono również ostatnie opinie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na temat korzyści i ryzyka związanego ze spożyciem ryb oraz prace ekspertów FAO/WHO, które przyczyniły się do podjęcia działań z tego zakresu. Przedstawiono również powiadomienia z okresu 2013-2015 w ramach systemu RASFF dotyczące rtęci w żywności.
EN
The paper presents the current work of the European Commission in scope of food contamination with mercury and planned in connection with this change and harmonization of legislation. The recent opinions of the European Food Safety Authority in terms of benefits and risks of fish consumption as well as the work of FAO/WHO which contributed to take action in this area were also discussed. Notifications to RASFF concerning the contamination of foodstuffs with mercury from the period 2013-2015 have been presented as well.
PL
W artykule przedstawiono informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia związanego z obecnością niklu w żywności i wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w świetle ostatniej opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z 2015 r. Ustawodawstwo Unii Europejskiej nie podaje limitow zawartości niklu w środkach spożywczych, jednak Komisja Europejska opracowała zalecenie dotyczące monitoringu niklu w żywności, ktore ma być realizowane w latach 2016-2018.
EN
The article presents information concerning risk for human health connected with the presence of nickel in food and water intended for human consumption in the light of the recent opinion of the European Food Safety Authority (EFSA) of 2015. The current European Union legislation does not contain maximum permissible levels of nickel in foodstuffs. The European Commission evaluated recommendation concerning monitoring of nickel in food which should be implemented in the years 2016-2018.
PL
W artykule przedstawiono aktualny stan prawny w zakresie zanieczyszczenia żywności ołowiem i arsenem oraz planowane od stycznia 2016 r. zmiany w ustawodawstwie w tym zakresie i wprowadzenie nowych wymagań. Szczegółowo omówiono zmiany w ustawodawstwie UE oraz „Ogólnej normie kodeksowej dotyczącej zanieczyszczeń i toksyn w żywności i paszach” (GSCTFF) w świetle prac Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa żywności (EFSA), Komitetu Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Środowiskowych i Przemysłowych Zanieczyszczeń Żywności, Połączonego Komitetu Ekspertów ds. Dodatków do Żywności oraz Komitetu Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO ds. Zanieczyszczeń Żywności w odniesieniu do ołowiu i arsenu nieorganicznego.
EN
The paper presents the current legal status in the field of food contamination with lead and arsenic and planned from January 2016 changes to the relevant legislation and introduction of new requirements. The changes in the EU legislation and the General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed (GSCTFF) in the light of the European Food Safety Authority (EFSA), the Expert Committee of the European Commission on environmental and industrial contaminants, the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) and the Codex Alimentarius Committee on Contaminants in Foods regarding to lead and inorganic arsenic were discussed in details.
PL
Omówiono i uzasadniono zmiany, które miały ostatnio miejsce w ustawodawstwie UE w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów kadmu w środkach spożywczych. Szczególne znaczenie ma uzgodnienie wymagań dotyczących dopuszczalnego zanieczyszczenia produktów przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci. Wymagania dla tej grupy produktów, podane w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 488/2014 z 12 maja 2014 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów kadmu w środkach spożywczych, będą obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Oceniono także zagrożenie dla zdrowia spowodowane zanieczyszczeniem żywności tym pierwiastkiem w krajach Unii Europejskiej w świetle ostatniego opracowania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z 2012 r. „Cadmium dietary exposure in the European population”, a także przedstawiono zalecenia Komisji mające na celu ograniczenie obecności kadmu w środkach spożywczych.
EN
The article presents and justifies the last changes in the European Union legislation in scope of maximum levels of cadmium in foodstuffs. The agreement in setting the requirements concerning permitted contamination of foods for infants and young children was of particular importance. Maximum levels in this kind of foodstuffs, as established in the Commission Regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of cadmium in foodstuffs, shall apply from 1 January 2015. Health hazard caused by food contamination with this element in the European Union Member States in the light of the recent European Food Safety Authority (EFSA) scientific report from 2012 year “Cadmium dietary exposure in the European population” was assessed, as well as the Commission recommendations on the reduction of the presence of cadmium in foodstuffs were presented.
PL
W artykule omówiono podstawowe zasady dotyczące działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt – RASFF. Przedstawiono rodzaje zagrożeń oraz powiadomień dotyczących materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, jakie w ostatnich latach były przedmiotem notyfikacji do systemu RASFF.
EN
The article discusses the basic principles for the operation of the Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF. It presents the types of threats and alerts on materials and products intended to come into contact with food which in the recent years Has been subjected to notification to the RASFF system.
PL
W artykule podano informacje dotyczące toksyczności, metabolizmu oraz przemian rtęci w środowisku, a także źródeł narażenia na rtęć i jej organicznych połączeń. Omówiono dane pochodzące z monitoringu w Polsce i w innych krajach, obrazujące zanieczyszczenie środków spożywczych rtęcią. Oszacowano zagrożenie dla zdrowia spowodowane zanieczyszczeniem żywności rtęcią w świetle ostatnich opinii: Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z 2012 r. oraz Połączonego Komitetu Ekspertów FAO/WHO ds. Substancji Dodatkowych (JECFA) z 2010 r. Przedstawiono zalecenia dla konsumentów opracowane przez Komisję Europejską i państwa członkowskie w odniesieniu do spożycia ryb drapieżnych, uwzględniające najbardziej wrażliwe grupy populacji - kobiety planujące ciążę, ciężarne, karmiące matki oraz dzieci. W artykule przedstawiono również powiadomienia z lat 2010-2012 w ramach systemu RASFF dotyczące rtęci w żywności.
EN
This paper contains information concerning toxicity, metabolism and transformation of mercury in the environment as well as source of human exposure to mercury and its organic compounds. The article presents the data from national monitoring studies and the data from other European Union countries concerning presently reported mercury contamination of foodstuffs. Health hazard caused by food contamination with mercury in the light of the recent opinions of the European Food Safety Authority (EFSA) from January 2012 and Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) from 2010 was discussed. Consumer advice elaborated by the European Commission and the Member States as regards consumption of predatory fishes, taking into account the most vulnerable groups of population e.g. women planning pregnancy, pregnant or breastfeeding women and children were presented. Notifications to RASFF concerning the contamination of foodstuffs with mercury from the period 2010-2012 have been presented, as well.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.