Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem badań była analiza przewodności elektrycznej biowęgla uzyskanego z materiału organicznego metodą pyrolizy. W celu wykonania pomiarów właściwości elektrycznych biowęgla, zbudowano prototypowe urządzenie. Oprócz pomiarów właściwości elektrycznych umożliwia ono m.in. pomiar gęstości właściwej dowolnej próbki materiału sypkiego. W rozpatrywanym przypadku po napełnieniu komory roboczej i zagęszczeniu proszku otrzymywano pastylkę węglową. Dla niej określano pomiarami bezpośrednimi właściwości elektryczne tj.: spadek napięcia przy przepływie prądu przez próbkę (prąd stały i przemienny), oporność rezystora węglowego, wartość prądu przepływającego przez rezystor, indukcyjność oraz pojemność. Ponadto przy pomocy oscyloskopu rejestrowano charakterystyki dynamiczne napięcia w odniesieniu do prądu przemiennego przepływającego przez rezystor węglowy. Stwierdzono, że badanym próbkom można przypisać cechy obiektu elektronicznego o charakterze pojemnościowym.
XX
The aim of the research was to analyze the electrical conductivity of the obtained coal from organic material by pyrolysis. In order to take measurements of the electrical properties of the biochar, a prototype device was built. In addition to measurements of electrical properties, it enables measurement of the specific density of any sample of bulk material. In the case under consideration, after filling the working chamber and concentrating the powder, a carbon pellet was obtained. For it, direct electrical properties were determined by direct measurements, it is: voltage drop at the current flow through the sample (direct and alternating current), resistance of the carbon resistor, value of current flowing through the resistor, inductance and capacity. In addition, the dynamic characteristics of the voltage with respect to the alternating current flowing through the carbon resistor were recorded using the oscilloscope. It has been noted that capacitive features can be attributed to the test samples.
PL
Dla przykładowego budynku mieszkalnego przedstawiono analizę opłacalności montażu instalacji fotowoltaicznej, która będzie produkowała energię s łużącą do pokrycia potrzeb bytowych oraz grzewczych. Wykonano obliczenia zapotrzebowania na moc do ogrzewania i przygotowania c.w.u., obliczono roczne zużycie energii końcowej w obiekcie, dobrano moc oraz oszacowano wielkość rocznej produkcji energii przez mikroinstalację PV. Analiza ekonomiczna polegała na obliczeniu wartości wskaźników oceny takich jak SPBT, PBT, NPV oraz IRR.
EN
For an example of a residential building, an analysis of the cost-effectiveness of installing a solar installation, which will produce energy to cover living and heating needs, is presented. The calculations of power demand for heating and hot water preparation were made, the annual final energy consumption in the facility was calculated, the power was determined and the value of the annual energy production by the micro-installation of PV was estimated. The economic analysis consisted in calculating the values of assessment indicators such as SPBT, PBT, NPV and IRR.
PL
W artykule przedstawiono analizę sterowania automatycznego procesem wytwarzania bioetanolu. Opracowano modele symulacyjne obiektu i układu sterowania. Do sterowania zastosowano regulatory relay oraz PID. Analizowano wpływ algorytmu sterowania na zużycie energii w rozpatrywanym procesie. Opracowany system testowano z wykorzystaniem obiektu rzeczywistego. Istotę działania układu sterowania przedstawiono na schematach blokowych i wykresach.
EN
The article presents the analysis of the automatic control of the bioethanol production process. Simulation models were established for the object and the control system. Relay and PID regulators were used in the control system. The analysis covers the impact of the control system on energy consumption in the aforementioned process. The system was tested with the use of a real object. The nature of work of the control system was presented in a form of flow charts and graphs.
PL
Efektywność energetyczna stała się głównym celem polityki energetycznej na świecie. Uwarunkowała politykę wobec sektorów energochłonnych, takich jak transport drogowy. Poprawa efektywności energetycznej może jednak prowadzić do zmian w popycie na usługi energetyczne, które zrównoważyłyby niektóre z uzyskanych oszczędności energii. W związku z tym prognozy oszczędności energii mogą być zawyżone. W artykule przeanalizowano efektywność energetyczną transportu drogowego w modelowym przedsiębiorstwie usługowym w Polsce. Użyto powszechnej metodologii do oszacowania funkcji zapotrzebowania na energię przy użyciu algorytmu opisanego w PN-EN 16247-4 Audity energetyczne: Część 4 – Transport. Uzyskane wyniki wskazują, że osiągnięta efektywność energetyczna jest w dużej mierze zachowana.
EN
Energy efficiency has become the main goal of energy policy in the world. It conditioned policy towards energy-intensive sectors, such as road transport. However, improving energy efficiency may lead to changes in demand for energy services that would offset some of the energy savings achieved. Accordingly, energy saving forecasts may be overstated. The article analyzes the energy efficiency of road transport in a model service enterprise in Poland. A common methodology was used to estimate the energy demand function using the algorithm described in PN-EN 16247-4 Energy audits: Part 4 - Transport. The obtained results illustrate the average fuel efficiency at the level of 78%. The analysis of indicators shows that the analyzed years 2014÷2016 do not differ with respect to the operating speed and the time of operation of the vehicles. Compared to 2014, other years are marked by a decrease (around 15%) in vehicle speed. In 2016, the lowest equivalent fuel consumption was recorded compared to 2014 (7% difference) and 2015 (17% difference). The average annual decrease in fuel consumption of 8% in energy consumption in transport. It was also analyzed, by simulation, that in three years of fleet use reduction of the environmental impact may not be achieved after improving the efficiency.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.