Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W perspektywie kilku dekad prognozuje się coraz większy udział źródeł odnawialnych, w tym źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych, których wartość generowanej mocy czynnej w sposób naturalny nie reaguje na zmiany częstotliwości w systemie. Rozważany w artykule scenariusz zakłada krytyczne warunki pracy KSE, tj. pracę asynchroniczną KSE względem systemów sąsiednich w warunkach minimalnego obciążenia i maksymalnej generacji wiatrowej. Dla rozważanego scenariusza pracy KSE opracowano model dynamiczny KSE w zakresie zjawisk elektromechanicznych. Wyniki symulacji uzyskane z opracowanego modelu KSE umożliwiły dokonanie oceny odpowiedzi częstotliwościowej KSE na zadany ubytek mocy, uwzględniając wyposażenie elektrowni wiatrowych w układy sztucznej inercji, zmiany parametrów tego układu oraz rozłożenie przestrzenne na terenie kraju.
EN
It is expected that in the next few decades there will be observed a growing share of renewable sources, including wind and photovoltaic ones, which value of the generated active power in a natural way does not react to frequency changes in a system. The considered here scenario implies critical working conditions of a domestic power system (DPS) i.e. asynchronous work of a DPS in relation to neigbouring systems in conditions of minimum load and maximum wind generation. For this scenario a dynamic model of a DPS had been elaborated in the range of electromechanic phenomena. Simulation results, obtained from the elaborated DPS model, enabled the assessment of a DPS frequency response to the given power loss taking into account fitting power stations with synthetic inertia systems, changes in parameters of a DPS system and its spatial configuration on the territory of a country.
PL
W referacie przedstawiono wybrane zagadnienia z prac prowadzonych w ramach europejskiego grantu UPGRID realizowanego przez konsorcjum firm z siedmiu państw europejskich, w tym również z Polski, który dotyczy między innymi optymalizacji pracy sieci niskiego napięcia przy wykorzystaniu danych z liczników AMI.
EN
The paper describes selected functions being applied to LV grid as result of UPGRID project realization. The project covers the use of AMI system for increase observability and controllability of the low voltage grid.
PL
W referacie przedstawiono problematykę zabezpieczania dławików uziemiających przyłączanych do punktu gwiazdowego dławików kompensacyjnych stosowanych w liniach wysokiego napięcia, ze szczególnym uwzględnieniem detekcji zwarć wewnętrznych. Przedstawiono analizy modelowe dla rzeczywistego układu oddanego do pracy w 2015, który docelowo ma zostać doposażony w dławiki uziemiające.
EN
The paper discusses of earthing reactor protection issues with particular emphasis on detection of internal faults. There is presented analysis carried on for a real power system which came into operation in 2015.
PL
W żyłach powrotnych kabli wysokiego napięcia mogą indukować się znaczne napięcia względem ziemi przy przepływie prądów roboczych oraz prądów zwarciowych, co zagraża porażeniem i/lub uszkodzeniem zewnętrznej powłoki kabla. Wartości tych napięć zależą od sposobu ułożenia i długości kabli, sposobu uziemienia ich żył powrotnych, wartości prądu w żyłach roboczych, a także transpozycji żył roboczych i powrotnych. W artykule przedstawiono analizę napięć indukowanych w żyłach powrotnych kabli dla układu z jednym kablem na fazę oraz dla układu z trzema kablami na fazę. Rozważano uziemienie jednostronne kabli, uziemienie dwustronne kabli, transpozycję żył powrotnych oraz transpozycję żył roboczych. Analiza wykazała, że powyższe czynniki mają znaczący wpływ na wartości napięć indukowanych, i w praktyce konieczne jest wykonanie zaawansowanych obliczeń, pozwalających na wybór optymalnej konfiguracji dla danej linii kablowej.
EN
In metallic sheaths of high voltage power cables induced voltages-to-earth may occur due to load current and short-circuit current flow. These voltages may be the cause of electric shock hazard and/or damage to the outer non-metallic sheath of the cable. The values of these voltages depend on the length of cables, earthing arrangements, configurations of cables and their metallic sheaths. The paper presents an analysis of induced sheath voltages for a system with one cable per phase and for a system with three cables per phase. Single-point bonding, both-ends bonding, cross-bonding and cables transposition are considered. The analysis results show that the above mentioned factors have a significant impact on the induced voltages, and in practice it is necessary to perform advanced calculations allowing the selection of the optimal configuration of cables for a given power cable system.
PL
Przedstawiono problemy związane z działaniem zabezpieczeń nadprądowych dławików kompensacyjnych, zainstalowanych w linii 400 kV Ełk Bis – Alytus.
EN
The principle of functioning of surcurrent compensating coils installed in 400 kV Ełk Bis – Alytus Line is presented in the article.
PL
Przedstawiono analizę wpływu połączenia polskiego systemu elektroenergetycznego z systemem Litwy na detekcję zakłóceń przez zabezpieczenia odległościowe linii 400 kV znajdujących się w najbliższym otoczeniu stacji Ełk Bis.
EN
Analysis of influence of Polish and Lithuania power systems integration on faults detection by distance protection of 400 kV transmission lines in the surroundings of Ełk Bis substation is presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę ubiegłorocznej (2015 r.) zmienności inercji wybranego systemu elektroenergetycznego oraz dodatkowych parametrów związanych ze stabilnością częstotliwościową, tj. wielkość ubytku generacji mocy oraz pochodną częstotliwości po czasie (RoCoF – Rate of Change of Frequency).
EN
Analysis of the last year (2015) variability of a chosen electroenergetic system inertia and additional parameters connected with frequency stability, as the volume of the loss of power generated and time frequency derivative (RoCoF - Rate of Change of Frequency) are presented.
EN
Voltage and current harmonics have a detrimental effect on the components of a power system. Current harmonics may result in the overload and damage to power transformers. Voltage harmonics may result in, for example, damage to capacitor banks used to compensate reactive power. Devices which contribute to both current and voltage distortion include traction rectifiers. This paper presents results of the computer investigation of the effect of these rectifiers on the power supply network. The results of the computer investigation have been compared with the result of experimental study.
PL
Wyższe harmoniczne napięcia i prądu oddziałują niekorzystnie na elementy sieci elektroenergetycznej. Z powodu wyższych harmonicznych prądu może dość do przeciążenia cieplnego i uszkodzenia transformatorów elektroenergetycznych. Wyższe harmoniczne napięcia mogą być przyczyną m.in. uszkodzenia baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej. Urządzeniami, które wywołują odkształcenia zarówno prądu, jak i napięcia są np. prostowniki trakcyjne. W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych wpływu tych prostowników na elektroenergetyczną sieć zasilającą. Wyniki badań modelowych porównano z wynikami badań eksperymentalnych.
EN
This is a report of a project involving, inter alia, low voltage grid performance optimization with data from AMI meters. The study was supported with a European UPGRID grant, and executed by a consortium of companies from seven European countries, including Poland.
PL
Prezentowany jest opis projektu dotyczącego m.in. optymalizacji pracy sieci niskiego napięcia przy wykorzystaniu danych z liczników AMI. Prace były prowadzone w ramach europejskiego grantu UPGRID, realizowanego przez konsorcjum firm z siedmiu państw europejskich, w tym również z Polski.
EN
The article presents the problem of protection of earthing reactors connected to the star point of shunt reactors in high voltage lines, with particular regard to the detection of internal faults. Model analyses for an actual system commissioned in 2015, which is intended to be provided with earthing reactors, are included.
PL
W artykule przedstawiono problematykę zabezpieczania dławików uziemiających przyłączanych do punktu gwiazdowego dławików kompensacyjnych stosowanych w liniach wysokiego napięcia, ze szczególnym uwzględnieniem detekcji zwarć wewnętrznych. Załączono analizy modelowe dla rzeczywistego układu oddanego do pracy w 2015 roku, który docelowo ma zostać doposażony w dławiki uziemiające.
EN
The paper analyses possible strategies of maintaining a required inertia level by individual control blocs/areas in synchronously connected power systems. These strategies take into account the possible (significantly probable) divisions of a large system into asynchronous, unbalanced subsystems. The analysis includes different values of the allowable rate of change of frequency (RoCoF) in individual units and specific RoCoF statistics (other than maximum). These strategies require solving properly defined optimization tasks.
PL
W artykule przeanalizowano możliwe strategie utrzymywania wymaganego poziomu inercji przez poszczególne bloki/obszary regulacyjne w połączonych synchronicznie systemach elektroenergetycznych. Strategie te uwzględniają możliwe (istotnie prawdopodobne) podziały dużego systemu na asynchroniczne, niezbilansowane podsystemy. W analizie uwzględniono m.in.: różne wartości dopuszczalnej szybkości zmiany częstotliwości (ang. RoCoF) w poszczególnych blokach oraz określone statystki RoCoF (inne niż wartość maksymalna). Przedstawione strategie wymagają rozwiązywania odpowiednio zdefiniowanych zadań optymalizacyjnych.
EN
Power is increasingly supplied to city centres with 110 kV cable lines. This is a convenient way to supply power, and practically the only one possible in areas of dense urban development. A high-voltage cable contains a coaxial metallic sheath, in which in normal operation and in fault conditions (during short-circuits) significant line-to-earth voltages can be induced, which threatens electric shock and/or damage to the cable’s outer non-conductive sheath. These voltages depend on the earthing/bonding of the cable’s sheaths, and on the cable configuration. These voltages induce currents, which, in turn, cause additional power losses in the cable. The article presents multivariate analysis of the voltages induced in a selected cable line in steadystate condition. Single-point bonding of sheaths has been discussed, as well as their both-ends bonding, transposition, and transposition of cores (conductors). For each case, the losses of active power in this line have been calculated.
PL
Streszczenie Dostarczanie mocy do centrów miast coraz częściej odbywa się z wykorzystaniem linii kablowych o napięciu 110 kV. To dogodny sposób zasilania, a praktycznie jedyny możliwy w przypadku gęstej zabudowy miejskiej. Kable wysokiego napięcia zawierają współosiową żyłę powrotną, w której podczas normalnej pracy oraz w stanach zakłóceniowych (podczas zwarć) mogą indukować się znaczne napięcia względem ziemi, co zagraża porażeniem i/lub uszkodzeniem zewnętrznej powłoki kabla. Wartości tych napięć zależą od sposobu uziemienia żył powrotnych kabli oraz konfiguracji kabli. Konsekwencją napięć indukowanych są prądy indukowane, a te z kolei są przyczyną dodatkowych strat mocy w kablach. W artykule przedstawiono wielowariantową analizę napięć indukowanych w wybranej linii kablowej. Rozpatrzono uziemienie jednostronne żył powrotnych, uziemienie dwustronne żył powrotnych, transpozycję żył powrotnych oraz transpozycję żył roboczych. Dla każdego z przypadków obliczono straty mocy czynnej w tej linii.
13
EN
Static Var Compensators operation in a power system may significantly improve voltage profiles in nodes and the reactive power balance, as well as ensure greater system stability in emergency conditions. However these devices may be a cause of a resonance in the system. The aim of this paper is to call attention to the need to include resonance phenomena in a compensator’s location evaluation process. The analysis performed in the paper indicates the factors which affect a circuit’s resonance conditions, including a change in network configuration and compensator’s structure.
PL
Kompensatory SVC mogą znacząco poprawić poziom napięcia w węzłach systemu elektroenergetycznego, bilans mocy biernej, a także stabilność napięciową systemu w warunkach zakłóceniowych. Jednakże urządzenia te mogą przyczynić się do powstania rezonansu. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę analizy zagrożenia rezonansem przy doborze kompensatorów SVC. Wskazano czynniki, które wpływają na powstanie rezonansu – należą do nich m.in. moc i struktura kompensatorów oraz zmiana konfiguracji sieci elektroenergetycznej.
14
Content available remote Wpływ elektrowni wiatrowych na system elektroenergetyczny
PL
W artykule omówiono problemy związane z rozwojem systemów elektroenergetycznych, w tym związane z rozwojem elektroenergetyki wiatrowej i jej wpływem na system elektroenergetyczny. Omówiono oddziaływanie elektrowni wiatrowych na różne elementy funkcjonowania systemów elektroenergetycznych..
EN
The paper discusses the problems associated with the development of power systems with high penetration of the renewable sources of energy like the wind turbines. There is considered its impact on the power system regarding various effects of the wind farms influence on the grid operation
EN
This paper presents difficulties encountered when designing protection devices for shunt reactors connected directly to extra-high voltage grids. Using the example of the 400 kV Ełk Bis substation, it has been demonstrated that protection of a shunt reactor based on equipment using measurements of electrical signals from voltage and current transformers has its limitations and, in some cases, may be insufficient.
PL
W artykule przedstawiono trudności, jakie napotyka się podczas projektowania systemu zabezpieczeń dla dławików przyłączanych bezpośrednio do sieci najwyższych napięć (NN). Bazując na przykładzie budowanej aktualnie stacji 400 kV Ełk Bis, pokazano, że możliwości zabezpieczenia dławika, oparte na układach EAZ wykorzystujących pomiary sygnałów elektrycznych z przekładników prądowych i napięciowych, mają swoje ograniczenia i w pewnych przypadkach mogą być niewystarczające.
EN
This paper presents a method which enables calculating flows of short-circuit currents in earth wires of high voltage transmission lines, and its implementation in the form of a  computer programme. The algorithm enables performing calculations for a  double-fed line and starconnected lines (three terminal lines). The developed programme enables verifying dimensioning of earth wires in the context of their short-circuit thermal withstand value.
PL
W artykule przedstawiono metodę oraz jej implementację w postaci programu komputerowego, które umożliwiają obliczenie rozpływu prądów zwarciowych w linkach odgromowych linii wysokiego napięcia. Algorytm umożliwia obliczenia dla linii dwustronnie zasilanej oraz linii w układzie gwiazdowym (z odczepem). Opracowany program umożliwia weryfikację doboru prze- wodów odgromowych z punktu widzenia wytrzymałości zwarciowej cieplnej.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące doboru dławików kompensacyjnych dla linii elektroenergetycznej dwutorowej wysokiego napięcia 400 kV, na przykładzie nowobudowanej linii Ełk Bis-Alytus . W analizach uwzględniono różne stany pracy układu. Zamieszczone wyniki dotyczą poziomów napięć w stanach ustalonych, podczas procesów łączeniowych oraz zwarć.
EN
The authors present results of selection analysis of shunt reactors for HV new overhead transmission line Elk BisAlytus. The analysis takes into account the various operating states. Shown results for steady-state, switching and shortcircuit.
PL
W referacie przedstawiono trudności jakie napotyka się podczas projektowania systemu zabezpieczeń dla dławików przyłączanych bezpośrednio do sieci najwyższych napięć (NN). Referat, bazując na przykładzie budowanej aktualnie stacji 400 kV Ełk Bis, pokazuje, że możliwości zabezpieczenia dławika, oparte na układach EAZ wykorzystujących pomiary sygnałów elektrycznych z przekładników prądowych i napięciowych mają swoje ograniczenia i w pewnych przypadkach mogą być niewystarczające
EN
The paper presents the difficulties encountered during the design of protection system for the shunt reactors connected directly to the ultra-high voltage grid (UHV). The paper, based on the example of the currently built 400 kV substation Elk Bis, shows that the possibility of securing of shunt reactors by protection devices using measurements of electrical signals from the voltage and current transformers have their limitations and in some cases may not be sufficient. A large part of the paper is focused on the analysis of inter-turns short circuits which are most difficult disturbances to detect.
PL
Artykuł opisuje możliwości syntezy krzepkiego stabilizatora systemowego minimalizującego normę H∞, którego właściwości dynamiczne kształtowane są przez wybór odpowiedniej funkcji wagowej. Rozważana jest efektywność metody w procesie projektowania stabilizatora systemowego.
EN
The paper discusses robust PSS synthesis. The PSS is an H∞ controller, what means that minimises H∞ norm of transfer function between the exogenous signals such as reference inputs and disturbances, and the error signals which are to be minimised to meet the control objective. The dynamic properties of the plant are shaped by choosing appropriate weighting function applied to the plant output and input signals. Question appears: does such type of PSS design lead to effective PSS which can be applied in real power system?
PL
W referacie przedstawiono metodę oraz jej implementację w postaci programu komputerowego, które umożliwiają obliczenie rozpływu prądów zwarciowych w linkach odgromowych linii wysokiego napięcia. Algorytm umożliwia obliczenia dla linii dwustronne zasilanej oraz linii w układzie gwiazdowym (z odczepem). Opracowany program umożliwia weryfikację doboru przewodów odgromowych z punktu widzenia wytrzymałości zwarciowej cieplnej.
EN
The paper presents a method and its implementation in the form of a computer program that allows calculation of the propagation of fault currents in the earth wires of a high voltage transmission lines. The proposed algorithm allows for the calculation for doubly fed transmission lines and three-terminal transmission lines. Developed program allows for verification overhead earth wires selection from the point of view of short-circuit thermal current.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.