Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Specjalności kierunku EiT a potrzeby studentów i pracodawców
PL
Spadek zainteresowania kierunkiem studiów „Elektronika i Telekomunikacja” w Politechnice Łódzkiej każe przyjrzeć się bliżej potencjalnym jego przyczynom. Jedną z nich może być brak jednoznacznie określonych celów kształcenia w świetle zatrudnialności przyszłych absolwentów. Artykuł opisuje jedno z działań podjętych w celu identyfikacji przyczyn zaistniałej sytuacji. Polega ono na uporządkowaniu oferty przedmiotów do fakultatywnego wyboru poprzez czytelne określenie trzech specjalności. Proponowane rozwiązanie ma ułatwić studentom wybór preferowanych ścieżek kształcenia przy jednoczesnym uproszczeniu procesu dydaktycznego pod względem organizacyjnym. Zaproponowany podział na specjalności oraz dobór przedmiotów tych specjalności jest wynikiem analizy rynku pracy oraz preferencji studentów z lat wcześniejszych.
EN
The decline in interest in the "Electronics and Telecommunications" field of study at the Lodz University of Technology requires a closer look at its potential causes. One of them may be the lack of explicitly defined learning objectives in the light of the employability of future graduates. The article describes one of the actions taken first to identify and clearly define these causes and then to re-formulate the specialties in the study program that will be based on the existing offer of the elective subjects. The proposed solution is aimed at helping the students to choose their preferred learning pathways while optimizing the teaching process in terms of organization. The syllabus of the specialties and the selection of subjects composing them are based on the analysis of the labour market and students’ preferences in the previous years.
PL
Celem badań opisanych w niniejszym komunikacie jest wykorzystanie specjalnego interfejsu dla osoby niewidomej umożliwiającego sterowanie menu urządzenia nawigacyjnego za pomocą ruchów głowy. Zastosowano czujniki inercyjne wbudowane w układ stereowizyjny umieszczony na głowie użytkownika systemu. Dla 2-sekundowych okien czasowych rejestrowanych sygnałów wyliczono parametry statystyczne takie jak: średnie, minimum, maksimum, odchylenie standardowe, kurtoza oraz współczynniki korelacji dla sygnałów pochodzących z trój-osiowego akcelerometru i trój-osiowego żyroskopu. Dla tak przygotowanych danych treningowych zbadano skuteczność działania czterech różnych klasyfikatorów do rozpoznawania różnych ruchów głowy służących do sterowania interfejsem. Najlepsze wyniki uzyskano dla tzw. lasu losowego, którego skuteczność dla zbioru sygnałów testowych wyniosła 98,89%. Prawidłowe rozpoznawanie ruchów głowy umożliwi osobie niewidomej komunikowanie się z urządzeniem mobilnym i zarządzanie aplikacjami za pomocą ruchów głowy.
EN
The purpose of the study described in this communication is to apply a special interface for the blind person to control the menu of the navigation device using head movements. Inertial sensors built into the stereovision system positioned on the user's head are used. For two-second time windows of the recorded signals, statistical parameters such as: mean, minimum, maximum, standard deviation, kurtosis, and correlation coefficients for signals from a three-axis accelerometer and a three-axis gyroscope were calculated. For such training data, the effectiveness of the four different classifiers was assessed to distinguish different head movements. The best results were obtained for the so-called random forest whose efficiency for the test set signals achieved 98.89%. Proper recognition of head movements will allow the blind person to communicate with the mobile interface and control applications by means of head movements.
3
Content available remote Interaktywna sonifikacja obrazów dla niewidomych – badania pilotażowe
PL
Artykuł dotyczy problemu prezentacji informacji o obrazach z wykorzystaniem techniki sonifikacyjnej polegającej na dźwiękowym, niewerbalnym opisie obrazów często określanej również mianem "wyświetlania dźwiękowego" (ang. auditory display). Omówiono krótko podstawowe metody sonifikacji stosowane w prezentacji obrazów. W referacie skupiono się na tzw. interaktywnej sonifikacji obrazów, w której użytkownik systemu wskazuje dotykiem obszar obrazu do udźwiękowienia. W pracy opisano aplikację mobilną, służącą do nauki matematyki dla dzieci niewidomych, którą poddano testom użytkowym w szkole dla dzieci niewidomych. Program służy jako pomoc w nauce przebiegów wykresów funkcji wyświetlanych na ekranie dotykowym. Przemieszczenie palca wzdłuż wykresu funkcji powoduje wygenerowanie tonu o określonej częstotliwości, w miarę oddalania się od wykresu częstotliwość tonu jest zmniejszana. Oceniono przydatność takiej pomocy dydaktycznej w testach z docelowymi użytkownikami.
EN
The paper concerns the problem of presenting visual information using image sonification – nonverbal auditory description often referred to as „auditory display”. Common methods used in sonification of images are described. The paper focuses on so called interactive sonification, which allows the user to select an image area for auditory presentation. The paper describes a mobile application created for teaching math to blind children and tested in a school for the blind. The software aids in teaching the shape of function plots displayed on a touchscreen (moving a finger across the display generates a tone dependant on the proximity to the plotted line, with frequency increasing as the distance decreases). The usefulness of such an application in the teaching process was tested with blind users.
EN
Sonification is defined as presentation of information by means of non-speech audio. In assistive technologies for the blind, sonification is most often used in electronic travel aids (ETAs) – devices which aid in independent mobility through obstacle detection or help in orientation and navigation. The presented review contains an authored classification of various sonification schemes implemented in the most widely known ETAs. The review covers both those commercially available and those in various stages of research, according to the input used, level of signal processing algorithm used and sonification methods. Additionally, a sonification approach developed in the Naviton project is presented. The prototype utilizes stereovision scene reconstruction, obstacle and surface segmentation and spatial HRTF filtered audio with discrete musical sounds and was successfully tested in a pilot study with blind volunteers in a controlled environment, allowing to localize and navigate around obstacles.
PL
W artykule opisano prototyp urządzenia osobistego do długookresowego pomiaru wysiłku głosowego oraz wczesne wyniki analiz sygnałów zarejestrowanych z jego użyciem. W skład systemu wchodzą: miniaturowy czujnik drgań (umieszczany na skórze użytkownika, w pobliżu krtani), urządzenie rejestrujące oraz oprogramowanie do analizy danych. Parametry głosu użytkownika, takie jak częstotliwość tonu podstawowego, mogą zmieniać się wraz z narastającym zmęczeniem fałdów głosowych, co zostało wykazane w wynikach wstępnych analiz. Przedstawiony prototyp może stanowić podstawę do budowy konkurencyjnego (wobec dostępnych komercyjnie ale drogich rozwiązań zagranicznych) systemu pomiarowego do oceny wysiłku głosowego. System taki może być również przydatny w badaniach naukowych w dziedzinie diagnostyki foniatrycznej.
EN
The paper describes a prototype of a personal, long-term vocal load accumulator and the results of preliminary analysis of the recorded signals. The system includes: a miniature vibration sensor (placed on the skin of the subject, near the larynx), the recording device and data analysis software. Voice parameters, such as fundamental frequency may change with an increasing vocal load, which was shown in the results of preliminary analysis. With additional work, the presented prototype can be considered as a competitive alternative to commercially available, expensive vocal load accumulators and can contribute to the development of scientific research in the field of phoniatrics in our country.
PL
W artykule opisano urządzenie pozwalające na sterowanie dedykowanymi aplikacjami przeznaczonymi dla telefonów z systemem Android wspomagającymi osoby niewidome w samodzielnym przemieszczaniu się z wykorzystaniem infrastruktury miejskiej. Istotną cechą zbudowanego urządzenia jest także odczytywanie danych z rozproszonej sieci znaczników radiowych, wchodzących w skład systemu opracowanego w Instytucie Elektroniki Politechniki Łódzkiej, mających na celu oznaczenie wybranych lokalizacji i pojazdów komunikacji miejskiej. Budowa czytnika oraz współpracujących z nim aplikacji pozwala na łatwe korzystanie z funkcji systemu bez konieczności manipulowania telefonem komórkowym. Takie rozwiązanie zwiększa wygodę oraz bezpieczeństwo osób niewidomych podczas samodzielnego poruszania się w mieście.
EN
An electronic device („a reader”) that allows a blind user to remotely control dedicated Android applications, that assist him in navigation in an urban environment is described in the paper. An important function of the device is the ability to receive data from a network of distributed radio tags, which are a part of a prototype system for aiding the blind developed in the Institute of Electronics (Lodz University of Technology). The purpose of the radio tags is to mark selected city locations and public transport vehicles. The design and architecture of the „reader” allows for comfortable use of the system’s functions without the need to manipulate the phone. This solution improves the comfort and safety of visually impaired persons during independent travel in urban environments.
EN
The aim of this study was to assess the applicability of Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) of voice samples in diagnosing vocal nodules and polyps. Patients’ voice samples were analysed acoustically with the measurement of MFCC and values of the first three formants. Classification of mel coefficients was performed by applying the Sammon Mapping and Support Vector Machines. For the tests conducted on 95 patients, voice disorders were detected with accuracy reaching approx. 80%.
PL
Celem niniejszej pracy była ocena możliwości zastosowania analizy tzw. współczynników cepstralnych (ang. Mel Cepstral Coefficients (MFCC)) dla próbek rejestrowanego głosu pacjentów we wspomaganiu diagnozy guzów i polipów. Rejestracje mowy pacjentów poddane zostały analizie akustycznej, w której zastosowano parametry MFCC oraz wartości trzech pierwszych formantów. Do klasyfikacji współczynników cepstralnych zastosowano odwzorowanie Sammona oraz tzw. Maszynę Wektorów Nośnych. W testach wykonanych dla 95 rejestracji mowy pacjentów, zaburzenia głosu zostały wykryte z ok. 80% dokładnością.
PL
Podjęto problematykę projektowania i konstruowania urządzeń wspomagających osoby z niepełnosprawnością wzroku. Dokonano przeglądu nowoczesnych urządzeń elektronicznych oraz systemów teleinformatycznych nawigacji osobistej w terenie miejskim.
EN
The paper concerns with the design and construction of technical aids for visually impaired people and covers a review of teleinformatic systems and electronic devices for personal navigation in urban area.
EN
An electronic travel aid for the blind is presented in the paper. The latter functionality, remote assistance, let a blind traveller contact an operator at a distant location in case of lost bearings. The operator can guide the blind traveller along a path to a given destination or guide him back on the correct route if required. The presented prototype is under development, however, initial trials have been already conducted.
PL
Przedstawiono system o nazwie Naviton skonstruowany w Zakładzie Elektroniki Medycznej Politechniki Łódzkiej. Wykorzystuje on kamery stereowizyjne i przestrzenne dźwięki, aby wspomóc osobę niewidomą w samodzielnym poruszaniu się. System zweryfikowano i badano w symulacjach komputerowych, a następnie za pomocą prototypu składającego się z modułu stereowizyjnego, komputera klasy laptop i słuchawek stereofonicznych. W badaniach wzięli udział niewidomi ochotnicy, którzy nauczyli się korzystać z kodu dźwiękowego w ciągu kilku minut i zademonstrowali wysoką skuteczność w lokalizowaniu i omijaniu przeszkód.
EN
An electronic travel aid for the blind is presented in the paper. The latter functionality, remote assistance, let a blind traveller contact an operator at a distant location in case of lost bearings. The operator can guide the blind traveller along a path to a given destination or guide him back on the correct route if required. The presented prototype is under development, however, initial trials have been already conducted.
EN
An electronic system and an algorithm for estimating pedestrian geographic location in urban terrain is reported in the paper. Different sources of kinematic and positioning data are acquired (i.e.: accelerometer, gyroscope, GPS receiver, raster maps of terrain) and jointly processed by a Monte-Carlo simulation algorithm based on the particle filtering scheme. These data are processed and fused to estimate the most probable geographical location of the user. A prototype system was designed, built and tested with a view to aiding blind pedestrians. It was shown in the conducted field trials that the method yields superior results to sole GPS readouts. Moreover, the estimated location of the user can be effectively sustained when GPS fixes are not available (e.g. tunnels).
PL
W artykule omówiono prosty algorytm sterowania platformą latającą złożoną z czterech silników i śmigieł o stałym skoku. Stanowi to dużą zaletę w porównaniu do helikopterów gdzie wymagane są skomplikowane i drogie śmigła o zmiennym skoku. W algorytmie sterowania platformy zastosowano kontroler PID. Do pomiaru położenia platformy latającej wykorzystywany jest czujnik przyśpieszenia oraz żyroskop. Informacje z tych dwóch czujników są integrowane za pomocą filtracji Kalmana w celu uzyskania lepszej estymacji położenia platformy.
EN
The article presents a simple algorithm for controlling a quadcopter composed of four engines an constant pitch propellers. The algorithm is based on a PID controller. The posture of the quadcopter is estimated on the base of an accelerometer and a gyroscope. The data is integrated by a Kalman filter to achieve accurate estimates of the vehicle posture.
EN
A teaching syllabus of a 3.5 year Bachelor of Science course on Biomedical Engineering and main research activities in the field of biomedical engineering that are carried out at the Technical University of Łodź (TUL) are described in the chapter. The teaching course, that was opened in 2007, is taught in English in the International Faculty of Engineering. The list of the offered subjects is outlined and those directly related to the field (i.e. 19 subjects) are discussed in more detail. More than 60% of the teaching hours of the course are devoted to tutorials and laboratories. Semester VI is the mobility semester during which the students leave for an Erasmus internship in EU country. The remaining part of the chapter covers main scientific specialties pursued at TUL, i.e. computed analysis of biomedical signals and images, laser therapy, systems aiding the disabled, biomaterials, implants, and radiation technologies in medicine.
PL
W artykule omówiono wykonany system syntezy mowy polskiej. System umożliwia syntezę bezpośrednio z tekstu ortograficznego. W celu dokonania transkrypcji fonetycznej opracowano jednoznakowy alfabet fonetyczny (1 znak - 1 fonem). Synteza jest realizowana metodą korpusowej selekcji jednostek fonetycznych. Jako jednostki fonetyczne wykorzystano difony. Niektóre difony mają kilka instancji różniących się kontekstem występowania. Każde słowo może być więc zsyntezowanie na wiele sposobów. Sekwencja difonów dobierana jest za pomocą algorytmu Viterbiego w celu uzyskania najbardziej optymalnego zestawu jednostek fonetycznych, zapewniając w ten sposób większą naturalność generowanej mowy.
EN
The article describes a system for speech synthesis designated for polish language. The system converts text to speech by using simple transcription rules. Every phoneme corresponds to one transcription letter. The system applies the corpus-based method, which uses diaphones at its core. Some diaphones have several instances with different context of occurrence. Therefore, every word can be synthesized in many ways. The applied cost function estimates the quality of a given diaphone connection. The adjacent diaphones are compared in terms of spectral properties. The optimal sequence of diaphones is then singled out by applying the Werbi algorithm. This guarantees the minimal cost value, which reflects the best possible quality of the synthesized speech.
EN
The paper presents an approach that integrates stereoscopic images, numerical maps of terrain and inertial sensors’ signals for estimation of geographical location of system user. The proposed solution improves on the GPS system in terms of accuracy and it can be used also inside buildings where GPS readouts are not available. The system was designed with a view of blind pedestrians. The prototype employs the particle fi ltering algorithm to fuse data from diff erent sources.
16
Content available remote Układ nawigacji zliczeniowej do korekcji odczytów GPS w terenie miejskim
PL
W artykule omówiono układ elektroniczny do korekcji odczytów GPS w terenie miejskim. Układ ten jest noszony przez pieszego. Zaprojektowane urządzenie zawiera czujnik GPS, akcelerometr oraz kompas elektroniczny. Akcelerometr służy do zliczania kroków oraz pomiaru ich długości. Kompas elektroniczny wykorzystywany jest do określenia kierunku marszu osoby. W przypadku stwierdzenia niedokładności odczytów GPS, położenie geograficzne pieszego jest korygowane na podstawie odczytów z czujnika przyspieszenia oraz kompasu elektronicznego.
EN
The article presents an electronic device for correcting GPS readouts in urban terrain by a sensor carried by a pedestrian. The device consists of a GPS sensor, accelerometer and digital compass. The accelerometer is used to detect steps of a person as well as to estimate their length. The digital compass provides the heading direction of the person. In case of poor quality of GPS readouts, the location of the person is corrected by the data provided by the accelerometer and the digital compass.
PL
Przedstawiono przegląd elektronicznych systemów wspomagających osoby starsze i niepełnosprawne oraz monitorujących ich stan psychofizyczny. Scharakteryzowano ideę inteligentnego środowiska, którego użytkownicy są wyposażani w osobiste urządzenia elektroniczne i implanty. Omówiono wybrane systemy zbudowane w Instytucie Elektroniki Politechniki Łódzkiej, m.in. interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą elektrycznych sygnałów mózgowych, interfejsy wizyjne analizujące sekwencje obrazów ust, oczu i dłoni oraz osobisty system "obrazowania akustycznego" otoczenia ułatwiający osobie niewidomej samodzielne poruszanie się.
EN
A review of electronic systems for aiding and monitoring the eldery and the disabled is presented. The concept of intelligent environments, in which the users are equipped with personal electronic devices or implants is outlined. Selected systems developed at the Institute of Electronics, the Technical University of Łódź are demonstrated: a brain-computer interface (BCI), vision-based interfaces for analyzing image sequences of lips, eyes or hand gestures, and finally a personal "auditory display" system aiding the blind in independent travel.
EN
The role of relaxation oscillator models in application fields such as modeling dynamic systems and image analysis is discussed. A short review of the Van der Pol,Wilson-Cowan and Terman-Wang relaxation oscillators is given. The key property of such nonlinear oscillators, i.e., the oscillator phase shift (called the Phase Response Curve) as a result of external pulse stimuli is indicated as a fundamental mechanism to achieve and sustain synchrony in networks of coupled oscillators. It is noted that networks of such oscillators resemble a variety of naturally occurring phenomena (e.g., in electrophysiology) and dynamics arising in engineering systems. Two types of oscillator networks exhibiting synchronous behaviors are discussed. The network of oscillators connected in series for modeling a cardiac conduction system is used to explain causes of important cardiac abnormal rhythms. Finally, it is shown that a 2D network of coupled oscillators is an effective tool for segmenting image textures in biomedical images.
PL
Opracowano metodę odkrywania wiedzy do diagnostyki analogowych układów elektronicznych. W opisanej metodzie wykorzystano równoważność funkcjonalną pomiędzy siecią neuronową o radialnych funkcjach bazowych, a układem rozmytym typu Takagi-Sugeno. Zaproponowana procedura diagnostyczna umożliwia automatyczne konstruowanie słownika wiążącego zależności pomiędzy symptomami a uszkodzeniami układu elektronicznego. Metodę przetestowano dla danych zebranych z analizy stałoprądowej układów elektronicznych oraz dla dziedziny czasu (stany nieustalone). Otrzymane słowniki umożliwiły skuteczną lokalizację uszkodzeń katastroficznych w układzie filtru aktywnego oraz tranzystorowego wzmacniacza wideo.
EN
A data mining procedure is proposed for diagnosis of analogue electronic circuits. Radial Basis Functions Neural Network was used for knowledge acquisition, then the trained network was converted to Takagi-Sugeno fuzzy system so obtaining rule-base representation of the problem. The proposed procedure enables automatic construction of a dictionary that links faults and its symptoms in tested circuits. The method was validated on DC and time domain analyses. The generated fault dictionaries proved efficient in localizing catastrophic faults in the two tested electronic circuits: an active filter and two-stage transistor video amplifier.
PL
W pracy opisano podstawy stereowizyjnych metod rekonstrukcji sceny trójwymiarowej. Przedyskutowano podstawowe algorytmy wyznaczania głębi obrazu oraz zagadnienia korekcji zniekształceń geometrycznych układów optycznych oraz kalibracji kamer. Opisano oryginalną konstrukcję systemu stereowizyjnego, który umożliwia wyznaczanie map głębi z prędkością 5 ramek/sek. dla obrazów o rozdzielczości 256×192 punkty. Scharakteryzowano też podstawowe parametry metrologiczne systemu oraz zamieszczono przykładowe wyniki obliczeń.
EN
A stereo-vision system for 3D reconstruction of image sequences is presented. First fundamentals of stereo matching algorithms and basic definitions of stereo projection equations, epipolar geometry, intrinsic and extrinsic geometric camera parameters are given. Then the algorithms for correction of geometric distortions and camera rectification techniques are explained. Mechanical construction of the stereovision head for precise positioning of stereo camera system is also described. A more detailed discussion is devoted to block stereomatching algorithms based on the Sum of Absolute Differences (SAD) criterion for calculation of dense disparity maps. Results for 3D reconstruction of image sequences are given that illustrate the need for image preprocessing before running the stereo block matching algorithm. The worked out software that was written in C++ compiler enables close to real time computation of the disparity map sequences. The rate of 5 frames/sec for 256x192 digital images were achieved on a Pentium IV 2GHz PC. The developed stereovision system serves as a testing bench for the project aimed at designing a prototype travel aid device for the blind.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.