Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Tableau de Bord
PL
Geneza Tableau de Bord sięka lat 30. XX wieku. Jest to najstrsza, kompleksowa koncepcja pomiaru i oceny dokonań przedsiębiorstwa. Pierwsze wersje Tableau de Bord obejmowały zestaw mierników związanych z procesami produkcyjnymi. Współczesna postać Tableau de Bord, będąca kompleksowym instrumentem pomiaru i oceny wyników przy współudziale rachunkowości, wykształciła się na przełomie lat 50. i 60. XX wieku.
EN
Corporates operating in variable environment need to create and implement the strategy, that can assure the competitive vantage. This causes the necessity of continuous development of previous management tools or adaptation of new solutions. One of these tools is Tableau de Bord (French scorecard). It is the oldest, complex concept of corporate performance measurement (appeared in the 1930s). Moreover, the French-style Tableau de Bord is often compared or contrasted with its American equivalent – the Balanced Scorecard (nowadays the most popular method of strategy implementation). The goal of the article is presentation of Tableau de Bord in the context of its classification, areas of using, advantages and faults, as well comparison with the Balanced Scorecard.
2
Content available remote Refaktury (cz. II)
PL
Współczesny obrót gospodarczy charakteryzuje się wysokim stopniem specjalizacji. Jego poszczególni uczestnicy należą do wyspecjalizowanych podmiotów gospodarczych, obsługujących wybrane segmenty rynku. Konsumenci zgłaszają często popyt na usługi kompleksowe, stąd sprzedawcy towarów lub usługodawcy, będący głównymi kontrahentami określonej jednostki, zmuszeni są korzystać z pomocy innych podmiotów - dostawców usług pomocniczych, stosowanych w procesie realizacji kompleksowej usługi na rzecz finalnego odbiorcy (podwykonawców). W artykule omówiono istotę, przesłanki i przedmiot refakturowania oraz zasady naliczania VAT i podatku dochodowego w odniesieniu do tej formy rozliczeń.
EN
Contemporary trade turnover is characterized by a high level of specialization. The particular participants of the economic turnover are specialized enterprises. They function in the chosen market segments. Customers often demand complex articles or services. Hence, sellers have to use the subcontractors` services. The goal of this article is presentation of institution of reinvoicing against a background of regulations in force.
3
Content available remote Refaktury (cz. I)
PL
Współczesny obrót gospodarczy charakteryzuje się wysokim stopniem specjalizacji. Jego poszczególni uczestnicy należą do wyspecjalizowanych podmiotów gospodarczych, obsługujących wybrane segmenty rynku. Konsumenci zgłaszają często popyt na usługi kompleksowe, stąd sprzedawcy towarów lub usługodawcy, będący głównymi kontrahentami określonej jednostki, zmuszeni są korzystać z pomocy innym podmiotów - dostawców usług pomocniczych, stosowanych w procesie realizacji kompleksowej usługi na rzecz finalnego odbiorcy (podwykonawców). W pierwszej części artykułu omówiono istotę, przesłanki i przedmiot refakturowania oraz zasady stosowania VAT w odniesieniu do tej formy rozliczeń.
EN
Contemporary trade turnover is characterized by a high level of specialization. The particular participants of the economic turnover are specialized enterprises. They function in the chosen market segments. Customers often demand complex articles or services. Hence, sellers have to use the subcontractors` services. The goal of this article is presentation of institution of reinvoicing against a background of regulations in force.
4
Content available remote Zmiany w e-fakturowaniu
PL
W myśl obowiązujących uregulowań (zarówno krajowych, jak i wspólnotowych), podmioty gospodarcze mogą wystawiać faktury zarówno w formie papierowej, jak i - za zgodą klienta i po spełnieniu określonych warunków - również w formie elektronicznej. Celem opracowania jest omówienie fakturowania elektronicznego w kontekście wydanej 13 lipca 2010 r. dyrektywy 2010/45/UE zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (DzUrz UE L 2010 nr 189, s. 1).
EN
According to obliging regulations, undertakings can make out invoices on paper as well as by electronic means. The goal of this elaboration is discussing electronic invoicing in context of directive 2010/45/EU, changing directive 2006/112/EC on the common system of value added tax.
5
Content available remote Timesharing
PL
Zdarza się, że urlopowicze wyrażają chęć powrotu do określonych, atrakcyjnych turystycznie miejsc wypoczynku. Do takich osób adresowana jest, popularna w Europie Zachodniej i USA usługa timesharingu.
EN
Holidays favour leave departure. It occurs, that people have a mind to return some attractive places. To these people it, a popular in Western Europe and USA institution of timesharing is addressed.
6
Content available remote Zawieszenie działalności gospodarczej
PL
Przedsiębiorca może znaleźć się w sytuacji, w której konieczne okaże się zawieszenie na pewien okres prowadzenia działalności. Decyzja taka może wynikać z różnych przyczyn: słabszej koniunktury gospodarczej, konieczności pilnego wyjazdu za granicę. Nowelizacja przepisów o swobodzie działalności gospodarczej sankcjonuje instytucję zawieszenia działalności przez przedsiębiorców.
EN
Entrepreneur can find oneself in the situation, in which it is necessary to suspend carrying on his business. Such decision can result from different reasons: worse business conditions, necessity of urgent departure. Amendment of legal regulations relating to freedom of business activity sanctions the institution of suspension of business by entrepreneurs.
7
Content available remote Zagraniczny skład konsygnacyjny
PL
Instytucja składu konsygnacyjnego powszechnie funkcjonuje w międzynarodowym obrocie gospodarczym w ramach Unii Europejskiej. W polskim systemie prawnopodatkowym zaimplementowano instytucję magazynu konsygnacyjnego, stanowiącego odmianę składu konsygnacyjnego. Celem artykułu jest omówienie istoty i prawnych aspektów funkcjonowania składów konsygnacyjnych i magazynów konsygnacyjnych zlokalizowanych za granicą na tle składów celnych.
EN
Institution of consignment stock generally functions in international, economic turnover inside European Union. In polish tax system there was implemented the institution of call-off stock, that is the kind of consignment stock. The goal of this article is discussion of the core and legal aspects of consignment stocks and call-off stocks located abroad against a background of bonds.
8
Content available remote Tryby udzielania zamówień publicznych - analiza porównawcza
PL
Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655, t.j.), przez zamówienia publiczne rozumie się odpłatne umowy zawierane między zamawiającym a wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Podstawowymi trybami udzielania zamówień, w myśl zasady prymatu trybu przetargowego są: przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Zamawiający po spełnieniu określonych warunków może udzielić także zamówień o charakterze pomocniczym. Do tej kategorii zamówień zalicza się: negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę oraz licytację elektroniczną.
EN
Public orders mean payable agreements, signed between orderer and performer, the object of which are services, supplies and building works. Essential manners of giving of public orders are: public invitation to tender and limited invitation to tender. Orderer can, after fulfillment of some conditions, gives also auxiliary orders.
9
Content available remote Procedura udzielania zamówień publicznych w zależności od trybu postępowania
PL
W poprzednim numerze "Gospodarki Materiałowej i Logistyki" ukazał się artykuł, w którym przedstawiono zasady udzielania zamówień publicznych, scharakteryzowano poszczególne tryby udzielania tych zamówień i podano przesłanki ich stosowania. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie różnic w procedurze udzielania zamówień publicznych w zależności od przyjętego trybu.
EN
Public orders mean payable agreements, signed between orderer and performer, the object of which are services, supplies and building works. Essential manners of giving of public orders are: public invitation to tender and limited invitation to tender. Orderer can, after fulfillment of some conditions, gives also auxiliary orders
10
Content available remote Prawne aspekty rozwiązywania spółek handlowych
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie prawnych aspektów zakończenia działalności gospodarczej osobowych spółek handlowych. Procedury i przesłanki rozwiązywania spółek przedstawiono w kontekście przepisów podatkowych i rachunkowych.
EN
The goal of this article is the presentation of legal aspects of ending of companies' activity. Procedures and reasons of dissolving of companies were presented in the context of tax and account regulations.
11
Content available remote Fundusze sekurytyzacyjne coraz popularniejsze
PL
Fundusze sekurytyzacyjne są uczestnikami procesu sekurytyzacji. Pełnią one rolę pośredników w zakresie niekonwencjonalnych form pozyskiwania kapitałów przez przedsiębiorstwa. Na polskim rynku finansowym pojawiły się stosunkowo niedawno. Prawne usankcjonowanie ich działalności wprowadziła dopiero ustawa z dnia 27.05.2007 r. o funduszach inwestycyjnych (DzU Nr 146, poz. 1546). Nowa ustawa, która zasadniczo weszła w życie z dniem 1 lipca 2004 r. określiła zasady tworzenia i funkcjonowania funduszy sekurytyzacyjnych (art. 183-195), a ponadto wprowadziła zmiany w prawie bankowym (art. 312). Celem regulacji było ujednolicenie i sformalizowanie usługi sekurytyzacji, a w konsekwencji wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w aspekcie wykładni przepisów traktujących bądź wpływających na przebieg procesu sekurytyzacji.
EN
Securitization Funds are participants in the process of securitization. They play the role of middlemen in achieving of resources of enterprises' financing. On the Polish financial market they exist shortly. Legal sanction of this institution was introduced by the law of investment funds from the day of 27th may 2007.
PL
Obecnie w dobie rozwijającej się gospodarki rynkowej przedsiębiorstwa poszukują nowych, alternatywnych form inwestycji, alokacji kapitału. Taką szansę stwarza rynek instrumentów pochodnych. Uczestnicy tego rynku mają do wyboru możliwość realizacji strategii spekulacyjnej w nadziei wygenerowania ponadprzeciętnych zysków lub podejście przeciwstawne, oparte na zabezpieczeniu się przed ryzykiem wynikającym z niepożądanych zmian cen instrumentów finansowych - bazowych (np. papierów wartościowych). Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia instrumentów pochodnych w ich funkcji zabezpieczającej w aspekcie zasad wyceny.
EN
At present, activity of firms under market condition implicates searching of new, alternative forms of investments, capital allocation. The chance is derivatives market. Participants of this market can choose strategy of speculation in hope of high returns or on the contrary, approach based on protection against the risk of variations of financial instruments' prices. The goal of this article is to show the ways of derivatives' valuation in aspect of their securing function.
13
Content available remote Łączenie, podział i przekształcenia spółek
PL
Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi. Spółka osobowa nie może być jednak jednostką przejmującą lub nowo zawiązaną. Spółki osobowe mogą się łączyć między sobą jedynie poprzez zawiązanie spółki kapitałowej. Proces łączenia nie dotyczy zarówno spółek w likwidacji, które rozpoczęły podział majątku, ani spółek w upadłości. Połączenie może być dokonane dwojako: w trybie łączenia się przez przejęcie (powstaje spółka przejmująca) lub też w trybie łączenia się przez zawiązanie nowej spółki (powstaje spółka nowo zawiązana).
14
Content available remote Faktoringowe pośrednictwo finansowe - porównanie ofert rynkowych
PL
Faktoring oznacza nabycie krótkoterminowych pieniężnych wierzytelności handlowychprzez faktora przed terminem ich płatności z potrąceniem opłaty na rzecz faktora, z lub bez przejęcia przez niego ryzyka niewypłacalności dłużnika. Szczególną formę faktoringu stanowi instytucja funkcjonująca jako umowa nienazwana, zwana forfaitingiem. Forfaiting jest narzędziem finansowania obrotu międzynarodowego. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku faktoringu, forfaiting służy niwelowaniu luk finansowych, dotyczy jednak zasadniczo wierzytelności eksportowych i długoterminowych. Ponadto nabycie wierzytelności w ramach forfaitingu następuje wyłącznie w drodze przejęcia przez forfaitera (nabywcę) ryzyka niewypłacalności dłużnika. Faktoring, stanowiący usługę pośrednictwa finansowego, uznaje się za alternatywne źródło finansowania przedsiębiorstw w relacji do kredytu bankowego czy cesji wierzytelności.
15
Content available remote Oprogramowanie komputerowe w polskim prawie
PL
Przez pojęcie oprogramowania ("software") rozumie się zespół programów komputerowych, umożliwiających użytkowanie sprzętu komputerowego ("hardware"). Na oprogramowanie składają się zapisane w określonym języku programowania algorytmy postępowania (zakodowane sekwencje instrukcji), ukierunkowane na realizację założonych czynności. Omawiając prawne aspekty korzystania z oprogramowania, autor kładzie w artykule szczególny nacisk na kwestie podatkowe.
16
Content available remote Fortfaiting jako źródło finansowania
PL
Forfaiting stanowi jedno z prawnych narzędzi obrotu wierzytelnościami pieniężnymi. Polega na zakupie przez instytucję forfaitingową (forfaitera - jest nim najczęściej bank, rzadziej wyspecjalizowana spółka finansowa), średnio- lub długoterminowej pieniężnej wierzytelności handlowej (leasingowej lub wekslowej) przed upływem terminu jej zapadalności z pobraniem na rzecz forfaitera wynagrodzenia i z całkowitym przejęciem przez niego ryzyka niewypłacalności dłużnika. Efektem zawarcia umowy forfaitingu jest zmiana dotychczasowego wierzyciela (forfetysty - zbywcy wierzytelności, dostawcy towarów i usług), w miejsce którego wstępuje instytucja forfaitingowa.
17
Content available remote Formalnoprawne uwarunkowania rozwoju sekurytyzacji w Polsce
PL
W praktyce wymienia się różne techniki pozyskiwania kapitału przez spółki. Jednym z alternatywnych źródeł finansowania (w relacji np. do kredytu bankowego czy faktoringu) jest sekurytyzacja. Co więcej, łączy ona korzyści, jakie oferują kredyt (koszt) oraz faktoring (prostota pod względem technicznym). Celem artykułu jest przedstawienie sekurytyzacji jako jednego z możliwych narzędzi kapitałowego wsparcia przedsiębiorstw.
18
Content available remote System kontroli wewnętrznej a audyt finansowy w przedsiębiorstwie
PL
Kontrola wewnętrzna to procedury operacyjne i procesy zapewniające osiąganie przez podmiot gospodarczy założonych celów. Za sprawną realizację zadań odpowiada system księgowo-ewidencyjny oraz organizacyjny (administracyjny). Skoordynowane działania na tych dwóch płaszczyznach powinny w założeniu zapewnić przepływ rzetelnej i kompletnej informacji. O ile kontrola wewnętrzna realizowana w danej instytucji angażuje własne służby i zasoby, o tyle audyt jest przeprowadzany przez niezależnych, zewnętrznych specjalistów - biegłych rewidentów (audytorów), przy udziale oddelegowanych pracowników spółki. Zadaniem cyklicznie powtarzanych audytów jest wsparcie procesu kontroli wewnętrznej.
19
Content available remote Polityka opustów cenowych
PL
Problematyka zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie obejmuje zagadnienia związane z modelowaniem racjonalnego, zgodnego z przesłankami ekonomicznymi poziomu należności dzięki stosowaniu opustów cenowych oferowanych kontrahentom. Przyrost sprzedaży oddziałuje na wzrost należności. Opusty cenowe zmniejszają z jednej strony przychody ze sprzedaży, z drugiej strony jednak wpływają na skrócenie terminów płatności, a tym samym zmniejszają ryzyko powstania należności przeterminowanych i spornych. A to przekłada się na redukcję kosztów kapitału oraz ewentualnej windykacji należności. Autor charakteryzuje poszczególne rodzaje opustów cenowych i podaje, jak obliczyć, czy warto skorzystać z opustu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.