Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Impedance matching of the inverter for induction heating
EN
The impedance matching of source and load has influences on the ability to transfer power. In induction heating processes, the electrical parameters of the induction heating system can significantly differ. In the paper the comparison of sensitivity of power sources with different resonant systems on the changing the load impedance are presented. The possibility of increasing the elasticity of the inverter with LLC resonant circuit has been analyzed. The solution combining the controlled LLC circuit with a suitable algorithm has been proposed to automatically correct the substitute impedance of the load by the power source system.
PL
Dopasowanie impedancyjne źródła i obciążenia decyduje o możliwość przekazywania mocy do obciążenia. Przy nagrzewaniu indukcyjnym parametry elektryczne indukcyjnego układu grzejnego mogą się znacząco różnić. W artykule porównano wrażliwość źródeł zasilania z różnymi układami rezonansowymi na zmianę impedancji obciążenia. Przeanalizowano możliwości zwiększenia elastyczności impedancyjnej źródła z układem rezonansowym LLC poprzez połączenie sterowanego układu LLC z odpowiednim algorytmem pozwalającym na samoczynne korygowanie przez źródło zasilania zastępczej impedancji obciążenia.
PL
W artykule została omówiona tematyka związana z magazynowaniem, ładowaniem i uzupełnianiem energii w elektrycznych pojazdach komunikacji miejskiej, w których głównym źródłem energii dla potrzeb jezdnych jest bateria trakcyjna. W ramach artykułu zostały zamieszczone przykładowe przebiegi wielkości elektrycznych i mechanicznych reprezentatywne dla pojazdu w ruchu miejskim. W artykule omówiono sposoby ładowania i doładowywania baterii, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń technicznych spotykanych w rzeczywistych rozwiązaniach. Jako przykłady poszczególnych urządzeń biorących udział w dystrybucji energii zostały przedstawione rzeczywiste urządzenia zrealizowane w autobusie elektrycznym oddanym do eksploatacji w Lublinie.
EN
The article deals with supplying energy to the electric bus with electrochemical cells. Particular examples of two types of chargers: fast and slow are presented along with their most important operating parameters. It also presents a simplified schematic diagrams that allow you to get to know their principle of operation and pay attention to how the most significant structural problems can be resolved. In addition, article contains description of a photovoltaic system, which provides the circuits of an electric vehicle with energy made from the sunlight. It also includes sample waveforms of energy produced daily from the cells placed on the bus body along with the analysis of the impact that the cells presence has on the energy balance of the whole vehicle.
3
Content available remote Dopasowywanie impedancyjne falownika do nagrzewania indukcyjnego
PL
W procesach nagrzewania indukcyjnego parametry elektryczne indukcyjnego układu grzejnego mogą się bardzo znacząco różnić. Dopasowanie impedancyjne źródła i obciążenia wpływa na możliwość przekazywania mocy. W artykule porównano wrażliwość źródeł zasilania z różnymi układami rezonansowymi na zmianę impedancji obciążenia. Przeanalizowano możliwości zwiększenia elastyczności impedancyjnej źródła z układem rezonansowym LLC poprzez połączenie sterowanego układu LLC z odpowiednim algorytmem pozwalającym na samoczynne korygowanie przez źródło zasilania zastępczej impedancji obciążenia.
EN
In induction heating processes, the electrical parameters of the induction heating system can significantly differ. The impedance matching of source and load has influences on the ability to transmit power. In the paper the comparison of sensitivity of power sources with different resonant systems on the changing the load impedance are presented. The possibility of increasing the elasticity of the inverter with LLC resonant circuit has been analyzed. The solution combining the controlled LLC circuit with a suitable algorithm has been proposed to automatically correct the substitute impedance of the load by the power source system.
PL
W artykule została omówiona tematyka związana z magazynowaniem, ładowaniem i uzupełnianiem energii w elektrycznych pojazdach komunikacji miejskiej, w których głównym źródłem energii dla potrzeb jezdnych jest bateria trakcyjna. W ramach artykułu zostały zamieszczone przykładowe przebiegi wielkości elektrycznych i mechanicznych reprezentatywne dla pojazdu w ruchu miejskim. W artykule omówiono sposoby ładowania i doładowywania baterii, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń technicznych spotykanych w rzeczywistych rozwiązaniach. Jako przykłady poszczególnych urządzeń biorących udział w dystrybucji energii zostały przedstawione rzeczywiste urządzenia zrealizowane w autobusie elektrycznym oddanym do eksploatacji w Lublinie.
EN
The article deals with supplying energy to the electric bus with electrochemical cells. Particular examples of two types of chargers: fast and slow are presented along with their most important operating parameters. It also presents a simplified schematic diagrams that allow you to get to know their principle of operation and pay attention to how the most significant structural problems can be resolved. In addition, article contains description of a photovoltaic system, which provides the circuits of an electric vehicle with energy made from the sunlight. It also includes sample waveforms of energy produced daily from the cells placed on the bus body along with the analysis of the impact that the cells presence has on the energy balance of the whole vehicle.
5
Content available Dostarczanie energii do autobusu elektrycznego
PL
W artykule omówiono metody dostarczania energii do autobusu elektrycznego z ogniwami elektrochemicznymi. Scharakteryzowano 2 rodzaje ładowarek - szybkie i wolne wraz z ich uproszczonymi schematami, pozwalającymi na wskazanie zasad ich działania. Artykuł zawiera także opis systemu fotowoltaicznego, umożliwiającego wykorzystanie energii promieniowania słonecznego.
EN
The article deals with supplying energy to the electric bus with electrochemical cells. Particular examples of two types of chargers: fast and slow are presented along with their most important operating parameters. It also presents a simplified schematic diagrams that allow you to get to know their principle of operation and pay attention to how the most significant structural problems can be resolved. In addition, article contains description of a photovoltaic system, which provides the circuits of an electric vehicle with energy made from the sunlight. It also includes sample waveforms of energy produced daily from the cells placed on the bus body along with the analysis of the impact that the cells presence has on the energy balance of the whole vehicle.
PL
W artykule przedstawiono strukturę superkondensatorowego zasobnika energii przeznaczonego do ograniczania strat w napędach pojazdów trakcyjnych, który został zamontowany w zmodernizowanym tramwaju 105N w Łodzi.. Omówiono założenia algorytmu sterowania oraz zamieszczono przebiegi wybranych prądów i napięć zasobnika oraz pojazdu. W pracy zamieszczono analizę wybranych stanów pracy urządzenia i wyjaśniono metodykę dokonywanych pomiarów.
EN
Article presents structure of a ultracapacitor energy storage designed to reduce energy losses In drives of traction vehicles, which was installed in the modernised tram 105N type in the city of Lodz. Article also discusses the assumptions of the control algorithm and contains waveforms of selected currents and volta ges of the storage and the vehicle. The following paper presents analysis of selected operating conditions and explains the methodology of the measurements carried out.
PL
W celu efektywnego przekazywania energii mocy czynnej z generatora do indukcyjnie nagrzewanego wsadu niezbędne jest zwykle stosowanie układów dopasowania impedancji. Powszechnie są w tym celu wykorzystywane tzw. transformatory dopasowujące średniej i wysokiej częstotliwości. Funkcje te mogą pełnić również bierne układy pasywne. W artykule zostały przeanalizowane układy LLC trzeciego i LCCL czwartego rzędu z punktu widzenia możliwości realizacji funkcji dopasowania impedancji.
EN
For an efficient energy transfer from the generator to induction heating charge it is usually necessary to use an impedance matching systems. For this purpose commonly used are matching transformers of medium and high frequency. These functions can also be realised by a passive systems. In the paper the third and fourth order passive systems LLC and LCCL in terms of the feasibility of impedance matching function were analysed.
8
Content available remote Pasywne układy dopasowania impedancji obciążenia indukcyjnie nagrzewanego wsadu
PL
W celu efektywnego przekazywania energii z generatora do indukcyjnie nagrzewanego wsadu stosuje się pasywne układy dopasowujące impedancje obciążenia. Powszechnie stosowanym w tym celu jest transformator dopasowujący. W artykule zostały przeanalizowane inne rozwiązania zawie-rające elementy pasywne L oraz C.
EN
Usually effective energy transfer from generator to the induction heated load need matching circuit. Well known way to achieve it is the matching transformer. In this article was presented another solution containing simple elements like inductancs and capacitors.
EN
In this article, a project and method of realization of wireless powering of system of inductors used to heat the rotating steel cylinder being an element of a paper machine has been described. The proposed solution gives an opportunity of supplying the heating power in a flexible and selective way to the surface of the cylinder, which enables attaining high quality control of the temperature of the cylinder surface for an arbitrary given temperature distribution.
PL
W artykule przedstawiono projekt i wykonanie bezprzewodowego zasilania wzbudników do nagrzewania obracającego się walca stalowego będącego elementem maszyny papierniczej. Proponowane rozwiązanie daje możliwość dostarczania do powierzchni walca mocy czynnej w sposób elastyczny i selektywny, co umożliwia osiągnięcie wysokiej jakości regulacji dla zadanego rozkładu temperatury.
PL
W artykule przedstawiono projekt i metodę realizacji bezprzewodowego zasilania układu wzbudników wykorzystywanych do nagrzewania indukcyjnego obracającego się walca stalowego, będącego elementem maszyny papierniczej. Zaproponowane rozwiązanie daje możliwość dostarczania mocy grzejnej w sposób elastyczny i selektywny do płaszcza walca, co pozwala uzyskać wysoką jakość regulacji temperatury jego powierzchni dla dowolnego profilu temperatury zadanej.
EN
In the paper the design and implementation of wireless supply of inductors used for induction heating of the rotating steel cylinder. Such cylinders are often an important component of paper making machines. Proposed solution allows the heating power to be dissipated in cylinder mantel in a flexible and selective manner so that high accuracy of temperature control can be achieved.
11
Content available remote Trolejbusowy napęd trakcyjny z zasobnikiem superkondensatorowym
EN
In the paper are presented criteria and assumption for design and practical realization of asynchronous 125 kW trolleybus drive as well as measured saving energy parameters. Drive structure and capacitance of supercapacitor bank seems to be the most important questions which ought to be consider to find good balance between technical and economical aspects. There are also described control algorithms and shown some examples of costs. It also outlines and discuss the results of tests of the vehicle after two years of operation.
PL
W pracy przeanalizowano współpracę tranzystorowego falownika prądowego z obciążeniem w postaci indukcyjnego układu grzejnego. W symulacji posłużono się obwodowym opisem zarówno źródła zasilania, jak i obciążenia. Przy obwodowym podejściu do indukcyjnego układu grzejnego uwzględniono występujące tu wyraźnie zjawisko naskórkowości. Przeanalizowano wpływ wysterowania tranzystorów, jak i parametrów nagrzewanego wsadu na kształt prądu zasilającego wzbudnik.
EN
In the work, a cooperation of the transistor power-driven inverter with the induction heating system was analysed. In the simulation they used the circuit description of both the source of the power supply, and the load with skin effect. An influence of steering out of transistors as well as parameters of the heated load was analysed.
PL
Symulacja procesu nagrzewania indukcyjnego jest zagadnieniem złożonym, które powinno obejmować zarówno analizę problemów elektrycznych, cieplnych, jak i metalurgicznych. Wśród problemów elektrycznych na plan pierwszy wysuwa się zagadnienie symulacji pracy indukcyjnego układu grzejnego. Jest ono zazwyczaj sprowadzane jedynie do symulacji pola elektromagnetycznego układu wzbudnik-wsad. Źródło zasilania jest w takim przypadku zastępowane idealnym sinusoidalnym źródłem napięciowym lub prądowym. Rzadko kiedy realizowana jest symulacja całej nagrzewnicy indukcyjnej uwzględniająca zarówno indukcyjny układ grzejny, źródło zasilania jak i ich wzajemną współpracę. W pracy, przeanalizowano współpracę tranzystorowego falownika prądowego z obciążeniem w postaci indukcyjnego układu grzejnego. W symulacji posłużono się obwodowym opisem zarówno źródła zasilania, jak i obciążenia. Przy obwodowym podejściu do indukcyjnego układu grzejnego uwzględniono występujące tu wyraźnie zjawisko naskórkowości. Przeanalizowano wpływ wysterowania tranzystorów jak i parametrów nagrzewanego wsadu na kształt prądu zasilającego wzbudnik.
EN
The simulation of the process of the induction heating is a complex technical problem which require both analysis of electric, thermal, as well as metallurgical one. For electric problems the simulation of the induction heating system is special important. It is usually get only for the simulation of the electromagnetic field of induction heating system. The source of the power supply in such a case is being replaced with the perfect sinusoidal current or voltage source. In the work, a cooperation of the transistor power-driven inverter with the induction heating system was analysed. In the simulation they used the circuit description of both the source of the power supply, and the load. An influence of steering out of transistors as well as parameters of the heated load was analysed.
PL
Nowoczesne technologie stwarzają możliwość dalszego rozwoju już istniejących rozwiązań, jak i poszukiwania nowych. Wcześniej na rozwój napędów trakcyjnych miały olbrzymi wpływ opanowanie technologii półprzewodników mocy, tranzystory IGBT, tyrystory IGTC itp. oraz technologii układów mikroprocesorowych, które pozwoliły na podwyższenie parametrów technicznych pojazdów, w tym jakże ważną sprawność energetyczną. Obok komfortu pa-sażerów i niezawodności, oszczędność energii staje się coraz istotniejszym kryterium wyboru i oceny napędu trakcyjnego.
PL
Artykuł przedstawia analizę kryteriów oraz drogę sformułowania założeń projektowych, a także praktyczną realizację układu napędu trolejbusu. Przedstawiono dwa istotne zagadnienia, które mają decydujący wpływ na podniesienie sprawności energetycznej, jakimi są układ falownika, który umożliwia efektywne wykorzystanie zasobnika pojemnościowego złożonego z baterii superkondensatorów oraz sam dobór i wymiarowanie zasobnika z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych.
EN
The article presents the analysis of criteria and the way of formulating the brief foredesign, and also the practical realization of the drive system of the trolley-bus. It is presented two important problems that have decisive effect on the increase of the energetistic efficiency that are the system of inyerter that enables the effective using the capacitive dispenser consisted of the battery of supercondensers and the choice and dimensioning of the dispenser with taking into consideration the economic aspects.
PL
Modernizacja lokomotywy manewrowej EM10, przeprowadzona w Zakładach Naprawczych Lokomotyw Elektrycznych w Gliwicach, polegała między innymi na wymianie układów zasilających jednostkę w napięcia 110 V DC i 3x400 V AC. Ze względów eksploatacyjnych i ekonomicznych dotychczasowe, szeroko zastosowane w trakcji elektrycznej maszyny wirujące zastąpiono przetwornicami statycznymi, których projekt został opracowany i zrealizowany latem 2003 r., przez Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA z Łodzi.
PL
Ze względów eksploatacyjnych i ekonomicznych klatkowe silniki indukcyjne są interesującą alternatywą dla szeroko do tej pory stosowanych w trakcji elektrycznej silników prądu stałego. Ich prosta budowa, duża niezawodność i odporność na trudne warunki eksploatacji powodują, że od wielu lat stanowią podstawowy rodzaj napędu elektrycznego w różnych dziedzinach gospodarki. Dzięki rozwojowi energoelektroniki i mikroelektroniki ostatnio rozpowszechniło się stosowanie sterowanych przekształtników częstotliwości (falowników), umożliwiających wygodną i niezawodną regulację prędkości obrotowej w napędach wykorzystujących takie silniki. Sterowanie wektorowe stanu elektromagnetycznego silników, polegające na ciągłej kontroli wartości strumienia magnetycznego, pozwala na dokładne panowanie nad momentem rozwijanym na wale silników zarówno przy rozpędzaniu, jak i hamowaniu tramwaju.
18
Content available remote Wyniki badań asynchronicznego napędu tramwajowego ze sterowaniem wektorowym
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań układu napędowego z silnikami asynchronicznynli zrealizowanego na potrzeby modernizacji taboru tramwajowego w Polsce. W pracy omówiono koncepcję sterowania oraz techniczne aspekty zabudowy napędu w modernizowanym wagonie. Dokonano analizy stanów pracy napadu związanych z rozruchem i hamowaniem pojazdu, ze szczególnym uwzględnieniem hamowania odzyskowego ze zwrotem energii do sieci trakcyjnej i hamowania oporowego. Badano zachowanie się napędu przy przejazdach pod izolatorami sekcyjnymi oraz jazdę z maksymalną prędkością.
EN
In the paper the results of testing a tram drive with squirrel-cage induction motors constnicted for modernization of tram rolling stock in Poland were shown. Paper deals with short description of control system concepfion and technical sides of development of the drive builtin in modemized rail-coach. Analyses results of drive operating conditions by driving and braking the tram in a form of torque and speed transients were demonstrated. By braking the tram two cases were analyzed -energy recuperation to the contact linę and energy dissipation in the braking resistor. During the tests behavior of the drive by crossing the section-insulator and by fullspeed run was especially observed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.