Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W jednym ze swoich pierwszych aktów wykonawczych, Prezydent Donald Trump zalecił „uwolnienie obywateli Stanów Zjednoczonych od nadmiernie uciążliwych norm i regulacji”. W odpowiedzi, Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) zaapelowała o propozycje, które uczyniłyby regulacje dotyczące ochrony radiologicznej „mniej uciążliwymi”. Stowarzyszenie Uczonych dla Rzetelnej Informacji o Promieniowaniu (SARI) przesłało do EPA swój Komentarz w tej sprawie, w którym proponuje, aby odrzucić hipotezę liniową bez progu dawki (Linear No-Threshold, LNT) jako podstawę przepisów ochrony radiologicznej i zastąpić ją przez hormezę - dobroczynne działanie niskich/o niskiej mocy dawek promieniowania jonizującego, uruchomiających naturalne mechanizmy obronne w organizmie człowieka, głównie poprzez pobudzenie takich reakcji jak usuwanie rodników tlenowych, naprawę DNA i funkcje immunologiczne. Oparcie przepisów ochrony radiologicznej na hormezie radiacyjnej doprowadzi do poprawy zdrowia ogółu ludności i znacznego obniżenia kosztów społecznych ochrony przed promieniowaniem oraz ograniczy negatywne skutki ewentualnych awarii jądrowych. Tekst Komentarza SARI został przetłumaczony, aby umożliwić polskiemu czytelnikowi zapoznanie się z tym krótkim, ale wnikliwym przeglądem proponowanego systemu ochrony radiologicznej, opartego o zjawisko hormezy radiacyjnej, wraz z naukowym uzasadnieniem powodów, dla których należy odrzucić obecny paradygmat tego systemu - hipotezę LNT.
EN
By one of his first Executive Orders, President Trump established the “policy of the United States to alleviate unnecessary regulatory burdens placed on the American people.” Acting on this order, the US Environmental Protection Agency (EPA) solicited comments on making radiation protection regulations “less burdensome.” In response, SARI (Scientists for Accurate Radiation Information) submitted to EPA a document proposing that the (Linear No-Threshold, LNT) hypothesis on which radiation protection regulations are presently based should be rejected and replaced by hormesis – the beneficial action of low doses and low dose rates (LDDR) of ionizing radiation, predominantly due to activation of natural defence mechanisms of the body such as scavenging of reactive oxygen species, up-regulation of DNA repair, and boosting of immune reactions. Basing radiation protection regulations on radiation hormesis will benefit the health of the public, significantly decrease the public costs of radiation protection and reduce the adverse impact of any future nuclear accidents. The text of the SARI document has been translated to provide the Polish reader with a brief but comprehensive review of the proposed hormesis-based system of radiation protection and with science-based arguments for rejecting its present LNT paradigm.
EN
The subject of the considerations described in the paper is the problem of early detection of abnormalities and damages during operation process of the turbo diesel engine with small volume displacement and direct fuel injection, which is used in modern LDV vehicles dedicated especially for urban areas, in the context of present and future requirements for a technical object diagnostics, taking into account the criteria of optimizing overall efficiency, toxic compound emission and safety of the object in real conditions of its operation. The paper presents the results of empirical research of vibroacoustic signal application to the diagnostic evaluation of correctness of short-time engine main processes. The evaluation of the combustion process variability from structural and operational abnormalities by using dimensionless estimates of a vibration process was conducted, and functional characteristics necessary to built the diagnostic algorithm in accordance with the requirements of on-board diagnostics were obtained.
PL
W roku 2016 mija 60 lat od powstania w Dubnej (Rosja) Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych, uznanego w świecie międzynarodowego ośrodka badań jądrowych, w którym od początku czynnie uczestniczyli naukowcy polscy. W artykule omówiono aktualny stan wyposażenia Instytutu w duże urządzenia badawcze i ogólny profil prowadzonych w nim badań, zagadnienia naukowe, którymi obecnie zajmują się polscy pracownicy oddelegowani do ZIBJ z polskich ośrodków naukowych oraz tematykę prac prowadzonych w ośrodkach polskich wspólnie z pracownikami ZIBJ. W odróżnieniu od innych ośrodków międzynarodowych, dzięki grantom i programom Pełnomocnego Przedstawiciela Rządu RP w ZIBJ, na które przeznaczane jest 20% składki członkowskiej Polski, możliwe jest nieodpłatne korzystanie z istniejącej infrastruktury badawczej ZIBJ do realizacji badań prowadzonych przez polskie instytucje naukowe, gdzie polscy fizycy, chemicy i radiobiolodzy mogą realizować swoje prace niezależnie w wybranych przez nich kierunkach, uzupełniając je o komplementarne metody niedostępne w swoich macierzystych instytucjach. Konkursowy tryb przyznawania grantów i programów zapewnia tym badaniom pewną niezależność finansową od polityki prowadzonej przez dyrekcje poszczególnych laboratoriów. W ZIBJ obowiązuje także zasada zakupu materiałów i urządzeń w kraju członkowskim w wysokości nie mniejszej niż 20% składki członkowskiej, co umożliwia polskim firmom eksport aparatury i urządzeń oraz zagraniczną współpracę naukowo-technologiczną.
EN
The year 2016 marks the 60th anniversary of the establishment of the Joint Institute of Nuclear Research in Dubna (Russia), a globally recognised international nuclear research laboratory in which Polish scientists have actively participated since its inception. In this article we briefly overview the major equipment of the JINR, its current main research directions, the research topics which Polish scientists on leave from their Polish research institutions to JINR are currently engaged in, and research topics undertaken jointly by JINR and Polish scientists in Polish institutions. Unique to the Polish participation in JINR is a competitive system of grants and programmes of the Plenipotentiary of Poland, supported by 20% of the Polish JINR membership fee, to which national collaborators may apply. This enables Polish physicists, chemists and radiobiologists to freely use the JINR infrastructure and to carry out independently their current research interests, but also using the advanced JINR facilities unavailable in Poland, without any additional charges. Thus, unlike in other large international research laboratories, their current research topics may be accomplished outside of long-term detailed research programmes typical for such laboratories. JINR also adheres to the industrial return rule, namely that no less than 20% of the membership fee is to be used to purchase materials and equipment from the member’s country. This enables Polish industry, especially in the high-tech area, to export their goods and to further extend joint international commercial venture.
4
Content available remote Bezpieczeństwo w pracowni rezonansu magnetycznego
PL
Bezpieczeństwo osób poddanych narażeniu zawodowemu i medycznemu na działanie niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego i pól magnetycznych w pracowniach rezonansu magnetycznego (MR) wymaga regulacji, szczególnie w Polsce. Obecnie skanery MR znajdują się nie tylko w dużych centrach diagnostycznych, lecz także w małych ośrodkach, w salach operacyjnych, a nawet w klinikach weterynaryjnych. Do użytku, również w Polsce, wchodzą nowe „jonizujące” urządzenia hybrydowe: PET/MR, MRI/CT czy MRgRT – będący w fazie rozwoju system umożliwiający skaning MR bezpośrednio w trakcie procedury radioterapii. Wedle danych Ministerstwa Zdrowia, w Polsce w roku 2015 było 246 tomografówMR. Tej dynamicznie rozwijającej się w Polsce technologii nie towarzyszy, jak dotąd, ujednolicenie w skali krajowej systemu organizacji pracowni MR, zasad systemu bezpieczeństwa czy procedur kontroli jakości, które są obecnie ustalane indywidualnie, często na poziomie poszczególnych pracowni. Zagrożenie dla personelu i pacjenta istotnie wzrasta, gdy do użytku wchodzą urządzenia stosujące coraz wyższe pola magnetyczne. W niniejszej pracy zebrane zostały informacje o podstawowych zagrożeniach fizycznych związanych z techniką MR. Omówiono także międzynarodowe zalecenia bezpieczeństwa formułowane przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), Amerykańskie Towarzystwo Radiologiczne (ACR), Komisję Europejską czy Europejską Federację Organizacji Fizyków Medycznych (EFOMP). Uwzględniając perspektywę badacza wykorzystującego dla celów naukowych różne techniki magnetycznego rezonansu jądrowego, perspektywę fizyka medycznego działającego w pracowni MR oraz spojrzenie lekarza-radiologa na kwestie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania tej pracowni, a także punkt widzenia koordynatora krajowego dążącego do wypracowania jednolitych zasad krajowego systemu bezpieczeństwa pacjenta i personelu w związku z badaniami MR, autorzy pragną rozpoczą dyskusję nad stworzeniem w kraju spójnego systemu funkcjonowania pracowni MR. System ten powinien dotyczy zarówno bezpieczeństwa, jak i standaryzacji badań, kontroli jakości, a także kwalifikacji oraz szkolenia personelu zatrudnionego w pracowniach rezonansu magnetycznego, a w szczególności fizyków, specjalistów w dziedzinie fizyki medycznej, inżynierów medycznych oraz personelu technicznego.
EN
When performing Magnetic Resonance (MR) diagnostic procedures, patients and medical personnel are exposed to non-ionizing electromagnetic fields of high frequency and to high static magnetic fields. With respect to such procedures, the safety of patients and of medical personnel needs to be better regulated, especially in Poland. MR scanners are now being installed not only at major diagnostic centres, but also at regional units, operating theatres or even at veterinary clinics. Hybrid systems emerge, combining MRI with other “ionizing” diagnostic techniques, such as PET/MR, MRI/CT or the novel MRgRT – where MR scanning is possible during the application of radiotherapy procedures. According to the Polish Ministry of Health, there were 246 MR scanners installed in Poland in 2015, with a growing number of high-field units. While a significant body of literature on MR safety recommendations exists and relevant national and international guidance on occupational MR exposure is available, uniform safety regulations have not yet been introduced in the European Union, nor in Poland. In this paper we discuss the physical hazards associated with MR diagnostic procedures and review some international safety recommendations developed by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), the American Society of Radiology (ACR), the European Commission or the European Federation of Organizations of Physicists in Medicine (EFOMP). We make an attempt at reviewing the various aspects of safety and efficiency of MR procedures from the perspectives of a MR researcher, a radiologist, responsible for the efficiency and safety of the MR diagnostic procedures, and a medical physicist working in a typical MR unit. We also include the perspective of a national coordinator in his attempt to develop uniform rules of a national MR safety system, of patient-care and of medical personnel requirements. Our principal aim is to start a discussion on developing a coherent system of MR diagnostics in Poland and, in particular, on the duties and training of the medical personnel operating such MRI units. This system should address not only the safety aspects and standardisation of MR imaging procedures, but also the qualifications and training of the medical personnel employed at MR units, especially of physicists, experts in medical physics, medical engineers and technicians.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny poprawności pracy silnika okrętowego z zastosowaniem analiz procesów głównych i towarzyszących. W pracy skupiono się na analizie poprawności procesu wtrysku i spalania paliwa dla zadanych charakterystyk eksploatacyjnych, celem uzyskania istotnych diagnostycznie informacji o poprawności przebiegu tychże procesów w napędach środków transportu wodnego kwalifikowanych do grupy HDV o zastosowaniach pozadrogowych. W badaniach empirycznych podjęto się zadania analizy emisyjnej i charakterystyk procesów akustycznych, celem opracowania ilościowych miar oceny diagnostycznej silnika z udziałem tychże procesów. Niniejsze działanie, istotne z punktu widzenia identyfikacji nieprawidłowości i wskazania ich rodzajów, umożliwia w dalszej kolejności opracowanie procedur i narzędzi diagnozowania emisyjnego tej grupy silników dla rzeczywistych warunków ich eksploatacji.
EN
The paper describes the method of correctness assessment of maritime engine operation with the use of the main and accompanying processes analyses. Authors focused on analysis of injection and combustion processes correctness for specified operating characteristics to obtain the important diagnostic information on the above processes runs and their correctness in the sources of a drive of the HDV off-road water transport vehicles. In the empirical research the emission analyses and acoustic signal characteristics have been chosen, to obtain quantitative measures of an engine diagnostic assessment with the use of such processes. The above work, important in the point of view of malfunctions identification and pointing at their sources, allows in the further steps to create procedures and tools of the emission diagnostics for such types of internal combustion engines for the real conditions of their operation.
PL
Niniejsza praca dotyczy możliwości diagnozowania zdatności technicznej, wtryskiwacza silnika ZS, u podstaw której jest coraz dokładniejsza ocena zmian charakterystyk eksploatacyjnych wtryskiwacza i poprawności procesu wtrysku paliwa. Ocena niesprawności tego strategicznego elementu układu zasilania silnika jest istotna zarówno z punktu widzenia poprawności procesów roboczych realizowanych w silniku, oceny sprawności poszczególnych elementów i podzespołów w całym okresie eksploatacji obiektu technicznego (również zgodnego z obecnymi i przyszłymi wymaganiami dla diagnostyki pokładowej OBD), jak i bezpieczeństwa realizowanych zadań przez dany pojazd dla konkretnych warunków drogowych. Stąd tak ważne jest poszukiwanie narzędzi coraz dokładniejszej i pełnej oceny diagnostycznej elementów silników. Prezentowana analiza w dziedzinie czasu i częstotliwości z zastosowaniem transformacji falkowej DWT umożliwiła ocenę własności sygnału i wyodrębnienia ich elementów strukturalnych dla procesu wtrysku paliwa realizowanego na opracowanym i zbudowanym stanowisku badawczym dla różnych zmiennych procesu wtrysku. Dzięki tej analizie możliwe było zbudowanie zależności funkcyjnych między parametrami procesu wtrysku paliwa i jego sprawności technicznej a estymatami procesu wibroakustycznego w dziedzinie czasu i częstotliwości przy zastosowaniu analizy DWT.
EN
This work concerns the possibility of diagnosing the technical fitness of the diesel engine fuel injector, at the basis of which is a more accurate assessment of changes in operating characteristics of the injector and validity of fuel injection process. Failure ratings of this strategic element of the engine supply system is important both from the point of view of the accuracy of work processes carried out in the engine, evaluation of the efficiency of individual components and assemblies over the life of a technical object (also compatible with current and future requirements for on-board diagnostics OBD) and safety of tasks performed by the vehicle in specific road conditions. It is therefore important to search for increasingly accurate and comprehensive diagnostic tools for the evaluation of engine components. The analysis presented in frequency and time domains using a wavelet transformation DWT allowed for the evaluation of the signal properties and isolating the structural elements of the fuel injection process carried out on the developed and constructed test bench for different variables of the injection process. With this analysis, it was possible to build a functional relation between the parameters of the fuel injection and its technical performance and the estimates of the vibro-acoustic process in the time and frequency domains by DWT analysis.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań innowacyjnej metody diagnozowania wtryskiwaczy opartej na analizie sygnału drganiowego odzwierciedlającego proces wtrysku paliwa z wtryskiwaczy silnika ZS. Analiza dostępnych rozwiązań wykazała, że obecne na rynku motoryzacji metody diagnozowania wtryskiwaczy są niewystarczające. Celem badań było uzyskanie niezawodnej i taniej metody pozwalającej na pełną diagnozę oceny poprawności charakterystyk funkcjonalnych wtryskiwacza. W celu weryfikacji metody opracowano stanowisko badawcze, którego projekt dostosowano do przyjętych założeń pomiarowych. W ramach pracy dokonano analizy sygnału drganiowego dla procesu wtrysku paliwa i różnych stanów eksploatacyjnych wtryskiwacza silnika ZS. W ramach badań odzwierciedlano również zmiany parametrów jego pracy, tak by zbudować zależności funkcyjne miar procesu wibroakustycznego od wybranych warunków pracy wtryskiwacza. Analizy numerycznej sygnałów dokonano w dziedzinie czasu, wartości procesu i częstotliwości, z zastosowaniem szybkiej transformacji Fouriera.
EN
This article presents the results of an innovative method of diagnosing the injector based on an analysis of the vibration signal reflecting the process of fuel injection process from diesel engine injectors. Analysis of the available solutions showed that the current diagnostic methods of the injectors on automotive market is inadequate. The aim of the study was to obtain reliable and cheap method for correct and complete diagnosis of functional characteristics of the injector. In order to verify the methods, a test stand was developed, whose design was adapted to the assumptions of measurement. As part of the study the vibration signal for the fuel injection process and the different operating states of the injector diesel engine was analyzed. The study also reflects the changes in the parameters of his operation, in order to build a functional dependencies of vibro-acoustic measurement process of selected working conditions of the injector. Numerical analysis of the signals was made in the time domain, the process and the frequency transformation using Fast Fourier Transformation.
PL
Parametry ekologiczne silników o zapłonie samoczynnym w największym stopniu zależą do przebiegu procesu spalania. Właściwy przebieg tego procesu uwarunkowany jest odpowiednim przygotowaniem ładunku w komorze spalania, na które składa się zawirowanie czynnika oraz rozpylenie paliwa. Zawirowanie czynnika wynika z przyjętej konstrukcji układu dolotowego, parametrów geometrycznych komory spalania oraz prędkości obrotowej wału korbowego silnika. Rozpylenie paliwa zależy od parametrów wtrysku oraz stanu technicznego wtryskiwacza, a w szczególności jego rozpylacza. Autorzy obecnie pracują nad aplikacją koncepcji umożliwiającej ocenę zdatności wtryskiwacza na podstawie parametrów wibroakustycznych wywołanych wtryskiem paliwa. W artykule przedstawiono fragment dokonanych prac w zakresie weryfikacji wartości drgań tulei reakcyjnej wywołanych uderzającą strugą rozpylonego paliwa uzyskiwaną przy różnych wartościach nastaw ciśnienia w układzie zasilania. Działania te zmierzają do oszacowania zależności procesowych koniecznych do ujęcia w przyszłym algorytmie weryfikacji wtryskiwaczy.
EN
Diesel engine ecological parameters greatly depend on the course of the combustion process. An appropriate course of this process is conditional upon a proper mixture formation in the combustion chamber i.e. charge swirl and fuel atomization. The swirl of the charge results from the adopted design of the intake manifold, geometrical parameters of the combustion chamber and engine speed. The fuel atomization depends on the injection parameter and the conditions of the injector itself, particularly its nozzle. To date, the issue of a clear evaluation of the injector ability of obtaining appropriate atomization parameters remains unresolved. The paper presents the concept and the results of its validation based on the preliminary tests of fuel atomization in open space with the use of vibroacoustic processes. The authors are currently working on applying a concept enabling an evaluation of the injector applicability based on the vibroacoustic parameters resulting from the injection of fuel. The paper presents a fragment of the works related to the verification of the vibrations of the reaction sleeve triggered by the impinging atomized fuel spray at various fuel pressures in the fuel system. The actions aim at evaluating the process relations necessary for the future algorithm of fuel injector verification.
EN
The paper describes the assessment of the main processes taking place in a IC engine. The article concerns vibroacoustic processes. Authors chosen vibration ones to the research. In view of the characteristics that the above processes have for the diagnosis of the slow and fast processes taking place during combustion, it was necessary to take into account them for periodic and on-line analyses of technical state and correctness of the engine dynamic processes run. Evaluations of the possibility of the method application were performed in the point of view of the diagnostic analysis and its use in the diagnostic system for combustion process and in the aspect of the limitation of excessive emission sources (occurred by incorrect processes runs or by functional characteristics decrease of the object or by potential failures of the elements and subassemblies during exploitation). Method analysis of vibration acceleration generated in an engine, basing on diagnostics theory use, with the help of which quantitive components obtained from the frequency-domain processes runs were searched. Diagnostic estimators were the measures of the quantity assessment, changes of which were the subject of presented analyses. Limits and qualification guidelines of an incorrect process are also in a paper. Diagnostic algorithms of misfire detection for the present and future vehicles combustion engines (also for hybrid vehicles) and in the aspect of OBD III or OBM systems application are taken into account.
PL
W artykule przedstawiono ocenę przebiegu procesów roboczych zachodzących w silniku spalinowym. Praca dotyczy procesów wibroakustycznych, z których do badań wybrano procesy drganiowe. Analizując właściwości powyższych procesów z punktu widzenia diagnostyki procesów wolno- i szybkozmiennych zachodzących podczas spalania paliwa, konieczne stało się uwzględnienie ich w ocenie okresowej i ciągłej stanu technicznego obiektu i poprawności procesów zachodzących w tymże silniku. Ocenę możliwości zastosowania metody przeprowadzono pod kątem analizy diagnostycznej i jej aplikacji w systemie diagnostycznym procesu spalania oraz w aspekcie ograniczenia nadmiernej emisji przez źródła napędu pojazdu (wynikające z nieprawidłowości przebiegu procesów lub zmniejszenia charakterystyk funkcjonalnych obiektu, albo potencjalnych niesprawności elementów i podzespołów w procesie eksploatacji). Dokonano analizy metody bazującej na zastosowaniu przyspieszeń drgań generowanych w silniku, z zastosowaniem teorii diagnostycznej, oraz ilościowych składowych uzyskanych z przebiegów procesów przedstawionych w dziedzinie częstotliwości. Estymatory diagnostyczne stanowiły ilościowe elementy procesu oceny, których przedmiotem były ich ilościowe zmiany. Przedstawiono wartości graniczne i wytyczne kwalifikacji nieprawidłowości zachodzących w procesie. Uwzględniono ponadto algorytmy diagnostyczne wykrycia wypadania zapłonów dla obecnych i przyszłych konstrukcji silników stosowanych w pojazdach (również dla silników o napędzie hybrydowym) i w aspekcie zastosowania systemów OBDIII i OBM.
EN
The paper describes the method of a sea boats online diagnostic with the use of the main and accompanying processes analyses. The paper concerns injection and combustion processes taking place in internal combustion engines of the military boats. Authors chosen vibroacoustic processes in the research to obtain the important diagnostic information on the above processes runs and their correctness in the sources of a drive of the HDV off-road water transport vehicles. The specified method of a digital data acquisition for dynamic processes in such combustion engines and sort of diagnostic parameters taken into account were basis of the required empirical research process and further signal analyses. High accuracy of the measurement methodology and process with additional conditions caused the authors could take the obtained signals to the parallel, combustion engineering and vibroacoustic engineering process, according to which they extract important information on the combustion processes runs and their problems. Identification of such problems and its type was helpful to build algorithm of the diagnostic assessment of such processes in the point of view of building diagnostic system for such military boats with the regime of the efficiency of the energy changes and emission control in the all exploitation period.
PL
W artykule przedstawiono metodę ciągłej diagnostyki jednostek pływających z zastosowaniem analiz procesów głównych i towarzyszących. Praca dotyczy procesów wtrysku i spalania paliwa w silniku spalinowym rozważanych dla jednostek pływających. W ramach pracy badawczej wykorzystano procesy wibroakustyczne, celem uzyskania istotnych diagnostycznie informacji o poprawności przebiegu tychże procesów w napędach środków transportu wodnego kwalifikowanych do grupy HDV o zastosowaniach pozadrogowych. Podstawą wymaganego procesu badań empirycznych i następujących po nim analiz sygnałów była zastosowana ściśle określona dla procesów dynamicznych metoda cyfrowej akwizycji danych oraz rodzaj uwzględnionych w analizie parametrów diagnostycznych. Duża dokładność metodyki pomiarowej i procesu wraz z uwzględnieniem warunków uzupełniających umożliwiły dokonanie oceny uzyskanych sygnałów w ramach analizy inżynierskiej procesu spalania i oceny wibroakustycznej, zgodnie z którymi wybrano ważne informacje o przebiegu procesów spalania i nieprawidłowościach w nich występujących. Identyfikacja tychże nieprawidłowości i wskazanie ich rodzaju stanowiło bazę do opracowania algorytmu oceny diagnostycznej powyższych procesów, z punktu widzenia budowy systemu diagnostycznego dla zastosowań okrętowych przy uwzględnieniu zmian sprawności energetycznej w obiekcie i kontroli emisji w całym okresie eksploatacji obiektu technicznego.
PL
Instytut Silników Spalinowych i Transportu we współpracy z Instytutem Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL pracuje nad analizą zużycia oleju w aspekcie emisji związków toksycznych. Złożone w poprzednich latach, tendencje w konstrukcji silników spalinowych zostały ograniczone przepisami prawa dotyczącymi zarówno toksyczny związek i emisji CO2. W efekcie, producenci silników spalinowych opracowali szereg udoskonaleń nie tylko w celu poprawy spalania, ale także zmniejszenia zużycia oleju. Poziom zużycia ropy naftowej, w rzeczywistości, jest traktowany jako kryterium oceny zaawansowania silnika. Zapewnia również o poprawności wyprodukowania silnika, co więcej, oznacza to, że praca silnika spełnia normy. Artykuł zawiera opis tulei honowanych konwencjonalnie i laserowo. Ponadto prezentuje wyniki badań prowadzonych w celu określenia wpływu tulei cylindrowych na zużycie paliwa, jak również emisję związków toksycznych. Badania przeprowadzono na turbodoładowanym silniku wysokoprężnym z Common Rail. Pomiary zużycia zostały przeprowadzone z wykorzystaniem urządzeń AVL. Obecnie dalsze i bardziej szczegółowe badania prowadzone są tak, aby dokładnie zbadać korelację między cylindrem, zużyciem oleju oraz emisją.
EN
The Institute of Combustion Engines and Transport in collaboration with BOSMAL Automotive Research and Development Centre has been working on oil consumption in the aspect of toxic compound emissions.Over the past years, the tendencies in engine design have been constrained by legal regulations concerning both toxic compound and CO2 emissions. As a result, combustion engine manufacturers have developed numerous advancements not only to improve combustion, but also to diminish oil consumption. The level of oil consumption, in fact, is regarded as a criterion for evaluating the engine advancement. It also assures about the scrutiny the engine was produced with; moreover, it indicates whether engine operation is in the norm and the degree to which engine parts have worn off. The paper comprises a description of both the conventional and laser treatment of the cylinder block. In addition, it presents the results of the research carried out in order to define the influence of the cylinder clock treatment on the oil consumption as well as on the toxic compound emissions. The consumption measurements were carried out with the use of AVL devices. Currently, further and more detailed research is being conducted so as to examine thoroughly the correlation between the cylinder block treatment, oil consumption and the emissions.
EN
Diesel engine ecological parameters greatly depend on the course of the combustion process. An appropriate course of this process is conditional upon a proper mixture formation in the combustion chamber i.e. charge swirl and fuel atomization. The swirl of the charge results from the adopted design of the intake manifold, geometrical parameters of the combustion chamber and engine speed. The fuel atomization depends on the injection parameter and the conditions of the injector itself, particularly its nozzle. To date, the issue of a clear evaluation of the injector ability of obtaining appropriate atomization parameters remains unresolved. The paper presents the concept and the results of its validation based on the preliminary tests of fuel atomization in open space with the use of vibroacoustic processes.
EN
The paper describes the problem of the combustion process diagnostics in diesel engines of HDV vehicles in the aspect of the environment protection and misfire detection as well as its use in the OBD/EOBD systems. Vibroacoustic processes were taken into consideration and the chosen parameters of the vibration signals obtained from the specified locations in the engine were the diagnostic estimators of the process changes. The paper discusses the diagnosis of the course of the process from the point of view of the OBD system requirements, in order to check the possibility of using the deterministic chaos method and vibroacoustic processes in on-line diagnostic processes and in the design of combustion monitors in diesel locomotive engines. This stage of the scientific studies was done to check the sensitivity of selected non-linear methods for the process changes or their lack. The paper also presents the signal analyses, limitations of the method, criteria of the process qualification and its accuracy. Diagnostic algorithms of misfire detection and possibility of its practical use in contemporary vehicle drivertrains have been described as well.
PL
W pracy opisano problematykę diagnostyki procesu spalania dla silników ZS pojazdów typu HDV (Heavy-Duty Vehicles) w aspekcie ochrony środowiska naturalnego i wykrycia braku zapłonu oraz jej zastosowania w systemach OBD/EOBD. W pracy rozważano procesy wibroakustyczne, wybrane parametry sygnałów drgań uzyskanych z określonych miejsc na silniku stanowiły estymatory diagnostyczne zmian procesu. Artykuł dotyczy diagnozy przebiegu procesu z punktu widzenia wymagań diagnostyki OBD i takiegoż systemu, dokonano sprawdzenia możliwości zastosowania metody chaosu deterministycznego i procesów wibroakustycznych do bieżącej diagnostyki spalania i budowy monitora diagnostycznego w silnikach lokomotyw spalinowych. Powyższy etap badań naukowych był zrealizowany w celu kontroli wrażliwości wybranych metod nieliniowych na zmiany procesu lub jego brak. Przestawiono również analizy sygnałów i ograniczenia zastosowania metody oraz możliwości jej praktycznego zastosowania w obecnych źródłach napędu pojazdów.
EN
The paper describes the problem of the combustion process diagnostics in diesel engines of HDV vehicles in the aspect of the environment protection and misfire detection as well as its use in the OBD/EOBD systems. Vibroacoustic processes were taken into consideration and the chosen parameters of the vibration signals obtained from the specified locations in the engine were the diagnostic estimators of the process changes. The paper discusses the diagnosis of the course of the process from the point of view of the OBD system requirements, in order to check the possibility of using the deterministic chaos method and vibroacoustic processes in on-line diagnostic processes and in the design of combustion monitors in diesel locomotive engines. This stage of the scientific studies was done to check the sensitivity of selected non-linear methods for the process changes or their lack. The paper also presents the signal analyses, limitations of the method, criteria of the process qualification and its accuracy. Diagnostic algorithms of misfire detection and possibility of its practical use in contemporary vehicle drivertrains have been described as well.
PL
W artykule opisano problematykę diagnostyki procesu spalania dla silników ZS pojazdów typu HDV (Heavy-Duty Vehicles) w aspekcie ochrony środowiska naturalnego i wykrycia braku zapłonu oraz jej zastosowania w systemach OBD/ EOBD. Rozważano procesy wibroakustyczne; wybrane parametry sygnałów drgań uzyskanych z określonych miejsc na silniku stanowiły estymatory diagnostyczne zmian procesu. Artykuł dotyczy diagnozy przebiegu procesu z punktu widzenia wymagań diagnostyki OBD i takiego systemu. Dokonano sprawdzenia możliwości zastosowania metody chaosu deterministycznego i procesów wibroakustycznych do bieżącej diagnostyki spalania i budowy monitora diagnostycznego w silnikach lokomotyw spalinowych. Powyższy etap badań naukowych był zrealizowany w celu kontroli wrażliwości wybranych metod nieliniowych na zmiany procesu lub jego brak. Przedstawiono również analizy sygnałów i ograniczenia zastosowania metody oraz możliwości jej praktycznego zastosowania w obecnych źródłach napędu pojazdów.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienie oceny diagnostycznej procesu spalania w silniku ZS z wykorzystaniem procesów towarzyszących. Niniejsza praca dotyczy procesów wibroakustycznych, spośród których Autorzy wybrali do oceny procesy drganiowe. Z uwagi na właściwości jakie posiadają rozważane procesy i możliwości ich wykorzystania w diagnozowaniu procesów wolno- jak i szybkozmiennych zachodzących w silnikach spalinowych, zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i eksploatacji silnika w pojeździe, niezbędne stało się uwzględnienie tych procesów w okresowej i ciągłej analizie stanu technicznego silnika i poprawności realizacji procesów w nim zachodzących. Do badań wybrano silnik o zapłonie samoczynnym stosowany w pojazdach o zastoso- waniach pozadrogowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg. Rozważania nad możliwością aplikacji metody przeprowadzono w aspekcie analizy diagnostycznej i jej zastosowania w systemie oceny diagnostycznej procesu spalania, a w szerszym ujęciu również w aspekcie ograniczenia źródeł nadmiernej emisji wynikającej z nieprawidłowości w procesie bądź degradacji charakterystyk funkcjonalnych obiektu technicznego, bądź potencjalnych uszkodzeń występujących w jego elementach i podzespołach podczas eksploatacji. Zastosowano nieliniową metodę analizy przyspieszeń drgań generowanych w silniku opartą o wykorzystanie teorii chaosu deterministycznego, przy pomocy której poszukiwano składowych nieliniowych uzyskanych z przebiegów czasowych procesu. Miarą ilościowej oceny były estymatory procesu, których zmiany były przedmiotem analiz autorskich. Uwzględniono również ograniczania metody i wytyczne kwalifikacji procesu jako nieprawidłowy.
EN
The paper describes the issue of the diagnostic assessment of the combustion process taking place in CI engine with the help of accompanying processes. The above work concerns vibroacoustic processes, among which authors chosen vibration ones to the research. In view of the characteristics that the above processes have and the possibilities of their application in the diagnosis of the slow and fast processes taking place in combustion engines, both for laboratory and vehicle exploitation conditions, the necessity of taking into account of these processes for periodic and on-line analyses of the engine.
EN
The paper describes the problem of the combustion process diagnostics dedicated for diesel engines of HDV vehicles in the aspect of the environment protection and misfire detection monitor application for OBD and EOBD systems. The monitor is based on the vibroacoustic signal utilization. Because of that, FFT method and JTFA parameterization map a(t,f) and non-linear method of the vibration accelerations generated by combustion engine were used. The above article is directed to get a diagnostic monitor that would detect faults and incorrect runs in the combustion process (including also its lack) in real time with the help of the vibration accelerations estimators. Point estimators of the process and research stages and conditions are presented. The signal analyses and limits of a method use, criteria of the process qualification and its accuracy were write down. Diagnostic algorithms of misfire detection and possibility of its practical use in contemporary vehicle sources of a drive are described as well.
PL
W artykule opisano problematykę diagnostyki procesu spalania silników ZS pojazdów typu HDV w aspekcie ochrony środowiska naturalnego i zastosowania monitora spalania w systemach OBD i EOBD. Rozważany monitor wykrycia braku zapłonu oparto o wykorzystanie sygnału wibroakustycznego. Zastosowano metody analizy FFT oraz metodę JTFA parametryzacji mapy a(t,f) i nieliniową dla przyspieszeń drgań generowanych w silniku. Celem prac Autorów w ramach artykułu było uzyskanie danych do zbudowania monitora diagnostycznego, dzięki któremu możliwe stałoby się wykrycie niesprawności i zakłóceń w procesie spalania (również jego braku) w czasie rzeczywistym z zastosowaniem estymatorów przyspieszeń drgań. Powyższe estymatory punktowe procesu wraz z etapami i warunkami badań przedstawiono w pracy. Przedstawiono analizy sygnałów i ograniczenia stosowania metody, kryteria kwalifikacji procesu i jego dokładność. Opisano ponadto algorytmy detekcji braku spalania i ich praktyczne zastosowanie w obecnych napędach pojazdów.
PL
W artykule przedstawiono nową metodę identyfikacji wypadania zapłonów w silniku ZS bazującą na wynikach parametryzacji mapy czasowo-widmowej a(t, f) drgań generowanych przez silnik. Jako narzędzie selekcji czasowo-widmowej sygnału drganiowego zaproponowano zastosowanie metod analizy czasowo-częstotliwościowej (JTFA). Zarysowano algorytm metody i zamieszczono przykład ilustrujący zastosowanie uśrednianej synchronicznie krótkoczasowej transformacji Fouriera (STFT) do ekstrakcji składowych sygnału związanych z procesem spalania. W wyniku parametryzacji mapy a(t, f), uzyskano miary sygnału umożliwiające identyfikację braku zapłonu w cylindrze silnika spalinowego. Zastosowane metody i analizy wybranych charakterystyk i parametrów w bieżącej diagnostyce braku procesu spalania umożliwiły uzyskanie podstaw do aplikacji nowej metody do systemu OBD. Dzięki temu możliwe jest użycie i doskonalenie strategii kontroli przebiegu procesu spalania w silniku realizowanej na bieżąco i zapewnienie odpowiedniej dokładności decyzji diagnostycznych zaimplementowanych w strategii kontroli OBD.
EN
The paper presents a new method of misfire identification for a Diesel engine, based on results of parameterizations of a time-frequency a(t, f) map of an engine vibration signal. The Joint Time-Frequency Analysis (JTFA) methods have been proposed as a tool for a time-frequency selection of a vibration signal. An algorithm of the method has been outlined and an example application of a synchronous averaged Short Time Fourier Transform (STFT) for extracting vibration signal components related to combustion process has been shown. Parameterization of a(t, f) map gives measures covariable with misfire in a cylinder of an internal combustion engine. The method and analyses of the chosen characteristics and parameters were used in on-line diagnostics of the combustion process lack, what gave the necessary bases for application of the new method in OBD system. It might be helpful to use and improve the strategy of the combustion process control in the engine at on-line conditions and to assure the reliability of the diagnostic decisions being put in the OBD strategy control.
PL
W artykule przedstawiono nową metodę identyfikacji wypadania zapłonów w silniku ZS bazującą na wynikach parametryzacji mapy czasowo-widmowej a(t,f) drgań generowanych przez silnik. Jako narzędzie selekcji czasowo-widmowej sygnału drganiowego zaproponowano zastosowanie metod analizy czasowoczęstotliwościowej (JTFA). Zarysowano algorytm metody i zamieszczono przykład ilustrujący zastosowanie uśrednianej synchronicznie krótkoczasowej transformacji Fouriera (STFT) do ekstrakcji składowych sygnału związanych z procesem spalania. W wyniku parametryzacji mapy a(t, f), uzyskano miary sygnału umożliwiające identyfikację braku zapłonu w cylindrze silnika spalinowego. Zastosowane metody i analizy wybranych charakterystyk i parametrów w bieżącej diagnostyce braku procesu spalania umożliwiły uzyskanie podstaw do aplikacji nowej metody do systemu OBD. Dzięki temu możliwe jest uzycie i doskonalenie strategii kontroli przebiegu procesu spalania w silniku realizowanej na bieżąco i zapewnienie odpowiedniej dokładności decyzji diagnostycznych zaimplementowanych wstrategii kontroli OBD.
EN
The paper presents a new method of misfire identification for a Diesel engine, based on results of parameterizations of a time-frequency a(t, f) map of an engine vibration signal. The Joint Time-Frequency Analysis (JTFA) methods have been proposed as a tool for a time-frequency selection of a vibration signal. An algorithm of the method has been outlined and an example application of a synchronous averaged Short Time Fourier Transform (STFT) for extracting vibration signal components related to combustion process has been shown. Parameterization of a(t, f) map gives measures covariable with misfire in a cylinder of an internal combustion engine. The method and analyses of the chosen characteristics and parameters were used in on-line diagnostics of the combustion process lack, what gave the necessary bases for application of the new method in OBD system. It might be helpful to use and improve the strategy of the combustion process control in the engine at on-line conditions and to assure the reliability of the diagnostic decisions being put in the OBD strategy control.
EN
The article concerns the possibilities of use of the method being able to assess of the combustion process and its lack in internal combustion engines of railway traction vehicles, that bases on the use of vibration signal parameters. The paper includes the results of research conducted on the engine test bench with a single cylinder research and compression-ignition engine with direct injection, and tests for the engine of a diesel locomotive in the exploitation condition. Possibility of the vibration signal estimators application to the assessment of a combustion process lack in an internal combustion engine and a high reliability of combustion process diagnostics basing on the above method have been proved.
PL
W artykule omówiono możliwości zastosowania metody oceny procesu spalania i jego braku w silnikach spalinowych pojazdów trakcji szynowej, bazującej na wykorzystaniu parametrów sygnału drganiowego. Zamieszczono w nim wyniki badań przeprowadzonych na hamowni silnikowej na jednocylindrowym badawczym silniku o zapłonie samoczynnym (ZS) z wtryskiem bezpośrednim oraz wyniki badań silnika spalinowego lokomotywy w warunkach jej eksploatacji. Wykazano możliwość zastosowania estymat sygnału drganiowego do oceny braku spalania w silniku spalinowym oraz dużą wiarygodność diagnostyki procesu spalania za pomocą powyższej metody.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.