Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Bioactive metabolites produced by Spirulina subsalsa from the Baltic Sea
EN
Cyanobacteria are known producers of compounds with possible medical applications. So far, the biotechnological potential of Spirulina subsalsa has been explored in few studies. They were mainly focused on the use of this cyanobacterium as a bioremediation agent. In our study, seven fractions from Baltic-derived S. subsalsa CCNP1310 were obtained and their cytotoxic effect on the T47D breast cancer cell line as well as inhibitory effects against elastase, trypsin, thrombin, chymotrypsin, and carboxypeptidase A were examined. Four fractions revealed a significant decrease in relative viability of cancer cells. Two inhibited the activity of chymotrypsin and one carboxypeptidase A, but at a moderate level. No effect was observed against other tested proteases. Active fractions were screened with liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) optimized for the detection of peptides, for preliminary characterization of bioactive compounds. We identified three groups of compounds which share the same fragment ions and are possibly linked with effects observed in conducted tests. Our research indicates for the first time that compounds produced by Baltic strain of S. subsalsa not only have high activity against T47D cancer cells but also seem to work selectively as they do not have strong inhibitory effect against the tested enzymes. That indicates the existing potential of the cyanobacterium to be used as a source of important cytotoxic agents.
PL
W artykule podano genezę wprowadzenia sterowników uelastyczniających przesył prądu przemiennego FACTS (ang. Flexible AC Transmission System). Podano ich definicję i podział. Ustalono przyczyny poszczególnych zakłóceń dla stanów ustalonych jak i przejściowych oraz opisano działania, jak i urządzenia konieczne do ich ograniczenia. Podano także krajowe korzyści ze stosowania sterowników FACTS oraz związane z nimi wyzwania w przyszłości.
EN
The article provides the genesis of Flexible AC Transmission System (FACTS). It is given a definition and methods of division this controllers, taking into account the design, the used connectors and the destination. For fixed and transient states it is given sources of interferences, which actions should to be taken to mitigate the effects of disturbances, and by which devices can this be accomplished. The article specified a examples of application of FACTS controllers in Poland and tasks which still are waiting for solution. The research directions related to FACTS are given. In conclusion, it is assumed, that further applications of these drivers in power networks are unavoidable. Selecting a type of controller to task at a given site of network should be preceded by a digital simulation to see its impact on other system parameters. The specificity of European networks is different from place where these controllers mainly applied, the coordination of the automatic protection of power network near these controllers belongs to local power dispatchers, and the differents between this systems exclude simple copying of solutions. The research show a different degree of influence of the controllers on the automatic protection.
PL
W artykule podano przepisy prawne określające wartość dopuszczalną wyższych harmonicznych w sieci. Opisano, jak należy korygować dobór podstawowych elementów sieci (transformatory, kable, linie, kompensatory mocy biernej) ze względu na obciążenie harmonicznymi. Przybliżono zasady doboru filtrów pasywnych, jak i aktywnych.
EN
The article presents the legal regulations defining the limit of high harmonic values in power network. It describes how to select correctly basic network elements (transformers, cables, lines, reactive power compensators) due to the load of harmonics. It sets out the types and principles for the selection of passive filters (the number of branches, rated power of capacitors). It discusses active filters predispositions depending on their topology. Basing on the subject literature, the article also discusses different control strategies of active filters.
PL
Część z mikroorganizmów morskich potrafi przetrwać w antropogenicznie zanieczyszczonych wodach i ujawnia niezwykłe szlaki kataboliczne w biodegradacji różnych trudno rozkładających się związków chemicznych. To daje możliwość ich zastosowania m.in. w ochronie środowiska i bioremediacji skażonych środowisk. Ponadto morskie mikroorganizmy, szczególnie bakterie, mogą być źródłem specyficznych enzymów, inhibitorów i innych cennych bioaktywnych związków wykorzystywanych w biotechnologii, rolnictwie i rybołówstwie oraz w przemyśle.
EN
Some of marine microorganisms can survive in polluted waters caused by human activities and reveal the unusual catabolic pathways for the biodegradation of many recalcitrant compounds. It makes possible to use them in environmental protection and bioremediation of contaminated environments. In addition, marine microorganisms, especially bacteria may also be a source of specific enzymes, inhibitors and other valuable bioactive compounds that could be used in biotechnology, agriculture, fisheries and many industries.
5
Content available remote Series compensator ‘s influence on the distance protection operation
EN
In the paper, the rules for finding formulas which describe the value of impedance measured by a distance protection due to the series compensator’s influence are presented. The graphical interpretation of the formulas has been shown and the digital simulation-based verification of the formulas has been carried out. The modifications required in the protection settings under the standard operation of the series compensator as well as with the fault current limitation available have been defined. Influence of the shunt network failure on the operation of protections has been considered.
PL
W artykule podano zasady wyznaczania wzorów opisujących wartość pomierzonej impedancji przez zabezpieczenie odległościowe na skutek oddziaływania kompensatora szeregowego. Podano interpretację graficzną tych wzorów oraz dokonano ich weryfikacji poprzez symulację cyfrową. Określono wymagane zmiany w nastawach zabezpieczeń w przypadku standardowej pracy kompensatora szeregowego jak i z możliwością ograniczania prądów zwarciowych. Rozważono wpływ awarii układu bocznikującego na pracę zabezpieczeń.
EN
In the paper, the rules of choice of the TCSC controller’s elements have been reported. Computer simulation defining the load of the individual elements as well as the controller’s influence on the higher harmonics content in the grid have been carried out. It was found that the controller can not be fully loaded without filtration. The filter capacity to the controller capacity ratio as sine qua non condition for the controller’s proper operation under full load of its elements has been determined. A new structure of the controller’s principal networks when the sine qua non condition is not fulfilled has been proposed.
PL
W artykule podano zasady doboru elementów sterownika TCSC. Przeprowadzono symulacje komputerowe określające obciążenie poszczególnych elementów, jak i wpływ sterownika na zawartość wyższych harmonicznych w sieci. Stwierdzono, że bez filtracji sterownik nie może być w pełni obciążony. Określono stosunek pojemności filtra do pojemności sterownika, warunkujący możliwość prawidłowej pracy sterownika przy pełnym obciążeniu jego elementów. Zaproponowano nową strukturę obwodów głównych sterownika przy niespełnionym warunku.
7
Content available remote Influence of phase shift transformer on distance protection’s operation
EN
In the paper, the model, as simplified as possible, with which the influence of the phase shift transformer (PST) on the impedance’s measurement carried out by the distance protection has been proposed. Referring to a single case, the idea of the model’s mathematical description has been briefly presented. The formulas obtained have been interpreted in graphical way. Consistency regarding the adequate protection settings has been underlined. The results have been verified using a digital model.
PL
W artykule zaproponowano maksymalnie uproszczony model pozwalający badać wpływ przesuwnika fazowego (sterownika PST) na pomiar impedancji przez zabezpieczenie odległościowe. Na pojedynczym przykładzie w sposób skrócony przedstawiono ideę opisu matematycznego tego modelu. Przeprowadzono graficzną interpretację otrzymanych wzorów. Zwrócono uwagę na konsekwencję odnośnie prawidłowych nastaw zabezpieczeń. Wyniki zweryfikowano na modelu cyfrowym.
PL
W artykule przedstawiono jak w prosty sposób zamodelować sieć średniego napięcia w stanie zwarcia doziemnego. Model ten umożliwia wyznaczenie przebiegów prądów i napięcia (np. programem PSCAD). Wyznaczone na tej podstawie przebiegi czasowe wartości kryterialnych zabezpieczeń umożliwiają ocenę możliwości ich prawidłowego działania.
EN
The simple manner of modeling the middle voltage power grid in earth fault state, in this article was presented. This model makes possible the delimitation of currents and voltage courses (e.g. by programme PS CAD). The temporary courses of criterion values of protections, which are appointed on this basis, define the possibility of these automatic protections to correct working.
PL
Na podstawie opracowania z poprzedniego numeru czasopisma [4], w niniejszym artykule przedstawiono, jak otrzymać przebiegi kryterialne zabezpieczeń nadprądowych kierunkowych oraz admitancyjnych przy założeniu najpierw, że dana linia jest zwarta, a następnie, że jest "zdrowa". Wypracowano pewne wnioski odnośnie do nastawień zabezpieczeń. Artykuł recenzowany.
EN
On basis of article with previous number of this periodic [4], it is presented, in simple manner, way to receive the criterion value courses of direct overcurrent as well as admittance protections. Firstly is made assumption, that the given line is earthed, and then, that it is "OK". There are worked out same conclusions about set value of protections, in the article.
PL
Artykuł jest inspirowany nie opisanymi w teorii, a spotykanymi w praktyce działaniami zabezpieczeń odległościowych w drugiej ćwiartce układu współrzędnych. Zjawisko to wyjaśniono wprowadzając kąt rozchyłu wektorów napięć pomiędzy podsystemami do współczynnika rozgałęzieniowego. W artykule szerzej omówiono wpływ rezystancji łuku na pomiar impedancji przez zabezpieczenie. Wyprowadzone równania umożliwiają prawidłowy dobór nastaw stref zabezpieczenia odległościowego nawet osobie bez długoletniego doświadczenia zawodowego.
EN
The article is inspired by not described in theory, and happened in practice working of distance protection in second quarter of axis. This phenomena is explained by regard the angle among power under-system voltages vectors in branching coefficient. The influence of arc resistance on measurement of impedance by protection is wider talked over. Appointed formulas make possible selection the set zones of distance protection by person without engineering experience.
11
Content available remote Technologie otrzymywania funkcjonalizowanych polisiloksanów
PL
Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący technologii otrzymywania sfunkcjonalizowanych polisiloksanów na drodze reakcji hydrosililowania katalizowanej kompleksem rodu [{Rh(ž-OSiMe3)(cod)}2] immobilizowanym w cieczy jonowej (schemat A). Przedstawiono założenia i parametry procesu (tabela 1), omówiono syntezę funkcjonalizowanych polisiloksanów na podstawie epoksyfunkcyjnych prekursorów siloksanowych a także wybrane zastosowania takich prekursorów do wytwarzania nowych materiałów.
EN
The paper is a review of technologies of preparation of polysiloxanes via hydrosilylation reaction catalyzed with rhodium complex [{Rh(ž-OSiMe3)(cod)}2] immobilized in ionic liquid (Scheme A). The assumptions and parameters of the process are presented (Table 1). The syntheses of functionalized polysiloxanes basing on epoxyfunctional silicone precursors were discussed as well as selected applications of such precursors for preparation of new materials.
PL
W artykule przedstawiono nową strukturę obwodu TCSC bazującą na kompensatorze mocy TCSC z regulacją prądu dławika. Porównano zakresy regulacji oraz wprowadzane do systemu harmoniczne dla sterowników zbudowanych z podobnych elementów, lecz w różnych konfiguracjach. Wykazano lepsze właściwości proponowanej konfiguracji.
EN
In this article new structure of TCSC circuit was introduced. This is similar to classic structure of TCSC with control of impedance coil current. Ranges of control as well as harmonics that are introduced to system were compared for controllers witch are built from similar elements, but in different configurations. Better proprieties of proposed configuration were proved.
PL
W artykule opisano wpływ międzyfazowego sterownika mocy IPC na kołysania mocy pomiędzy podsystemami. Podano sposoby regulacji przesyłu mocy tym sterownikiem, łącznie z wzorami na dobór elementów. Również przedstawiono jego właściwości wykorzystując kątowe charakterystyki mocy oraz wykresy wektorowe prądów i napięć.
EN
The influence of interphase power controller (IPC) on hunting of active power between under - systems is described in this article. One gives the method of control of transmitted active power by IPC. The formulas described selection of parameters of elements is given. the properties of IPC on base of angle power characteristic and of voltages and currents vectors diagram are discussed in this article.
PL
W artykule przedstawiono przebiegi prądów i napięć wejściowych i wyjściowych międzyfazowego sterownika mocy IPC podczas zwarć w linii elektroenergetycznej. Zjawisko ograniczania prądów zwarciowych wyjaśniono wykorzystując wykresy wektorowe prądów i napięć. Podkreślono również wpływ układu IPC na automatykę zabezpieczeniową.
EN
In this article are given some basic information about IPC. The influence of short circuit in the power system on current transmitted by IPC is discussed. there are done on base of numeric simulations of voltages and currents transient and on base of vector diagrams of these currents and voltages. The rules of work of automatic protection of power line callously to the IPC are proposed.
PL
Opracowano technologię syntezy epoksyfunkcyjnych trisiloksanów i polisiloksanów w oparciu o reakcję hydrosililowania katalizowaną wysoce efektywnym układem katalitycznym złożonym z siloksylowego kompleksu rodu [{Rh(cod)(OSiMe3)}2] immobilizowanego w cieczy jonowej, metylosiarczanie 1,2,3-trimetyloimidazolu [TriMIM]MeSO4. Powyższy układ zapewnia łatwą izolację produktów i kilkukrotne wykorzystanie tego samego katalizatora bez zmiany aktywności katalitycznej. Epoksyfunkcyjne (poli)siloksany są głównym surowcem wyjściowym do syntezy całej gamy anionowych, kationowych i amfoterycznych środków powierzchniowoczynnych. Przykładem anionowych surfaktantów są sulfonianowe pochodne, dla których opracowano podstawowe założenia technologiczne syntezy.
EN
A highly effective catalyst system, siloxide Rh complex [Rh(cod)(OSiMe3)]2 immobilized in 1,2,3-trimethylimidazolium methylsulfate, enabled allyl glycidyl ether to be hydrosilylated with 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane to give epoxy-functionalized (poly)siloxanes in >90% yield. These (poly)siloxanes were used to prep. a whole range of cationic, anionic, and amphoteric surfactants. A basic technology design was developed for prepg. sulfonate derivs.(anionic surfactants).
PL
W artykule przedstawiono wpływ na pracę automatyki zabezpieczeniowej sterowników FACTS jako układów uelastycznijących przesył prądu przemiennego, stosowanych w sieciach gęsto powiązanych. analizie poddano zabezpieczenia odległościowe jako najczęściej instalowane w liniach wysokiego napięcia oraz sterowniki TCSC tj. szeregowy kompensator sterowany tyrystorowo, UPFC - zintegrowany sterownik mocy i PST - przesuwnik fazowy. Określano konieczne zmiany w nastawach zasięgu stref zabezpieczenia odległościowego niezbędne dla jego prowidłowej pracy, gdy w pobliskich liniach zamontowano sterowniki FACTS.
EN
The work of FACTS controllers relies on the introduction of compensative currents, add tensions and impedance to ensure active and passive power flow control, compensation of distortion power, dumping of active power oscillations etc. At short-circuit time, quanties introduced by FACTS influence on the measured values of automatic protection criterion quantities. So that, the power system does not divide into many parts, the automatic protection has to work unfailingly. In this article the influence of the FACTS on the work of distance protection at strongly joined power network is discussed.
PL
Terminem FACTS określa się system przesyłowy prądu przemiennego z wprowadzonymi energoelektronicznymi lub innymi statycznymi sterownikami do poprawienia regulacji i zwiększenia zdolności przesyłowej.
PL
W artykule opisano możliwość wprowadzenia regulacji przepływu mocy pomiędzy podsystemami elektroenergetycznymi przy pomocy zmodyfikowanego międzyfazowego sterownika mocy IPC przez zastosowanie regulowanych indukcyjności i pojemności.. Został podany zakres i sposób regulacji przepływu mocy przez międzyfazowy sterownik mocy dzięki zastosowaniu zmiennych co do wartości reaktancji, tak aby zmodyfikowany IPC nadal zachowywał swoje właściwości silnego naturalnego tłumienia międzysystemowych kołysań mocy.
PL
W referacie przedstawiono właściwości i przewidywane efekty techniczne zastosowania zintegrowanych sterowników mocy (ang. Unified Power Flow Controller - UPFC) w sieciach promieniowych średniego napięcia. Omówiono zalecane lokalizacje sterowników oraz ich podstawowe algorytmy sterowania. Dodatkowo zaproponowano modyfikację konstrukcji UPFC dla zastosowania w układzie zabezpieczenia ziemnozwarciowego i omówiono sposób jego działania podczas zwarć jednofazowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.