Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 82

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy modelowania procesu translacyjnego i obrotowego pozycjonowania prostopadłościennych obiektów układem przyległych przenośników. Podczas analiz teoretycznych uwzględniono model tarcia dostępny w środowisku MSC Adams. Proces pozycjonowania translacyjnego realizowany jest dwoma przenośnikami o tak dobranych prędkościach by zapewnić stan tarcia statycznego i zminimalizować wpływ sił bezwładności na ruch obiektu. Pozycjonowanie obrotowe wykonywane jest układem dwóch przyległych przenośników poruszających się w przeciwne strony. Poprzez odpowiedni dobór przyspieszenia ruchu taśm i czasu realizacji tego ruchu można precyzyjnie przemieścić i obrócić obiekt z położenia początkowego do zadanego położenia końcowego. Wyniki badań numerycznych wykazują, że współczynnik tarcia obiektu nie ma zasadniczego wpływu na przebieg procesu obracania. W przypadku pozycjonowania obrotowego obiektów o różnych wymiarach zewnętrznych, wymagane jest indywidualne dobieranie parametrów ruchu taśm przenośników, dla każdej możliwej konfiguracji wymiarów obiektu.
EN
The paper concerns modelling of the translational and rotational positioning process of cuboidal objects with the system of adjacent conveyors. During the theoretical analysis, the friction model availasure static friction state and minimize the influence of inertia forces on the object motion. Rotational positioning is performed by a system of two adjacent conveyors moving in opposite directions. By properly selecting the acceleration of the belt motion and the time of carrying out this movement, it is possible to precisely move and rotate the object from the initial position to the given end position. The results of numerical tests show that the coefficient of friction of an object does not have a significant effect on the course of the rotation process. In case of rotational positioning of objects with different external dimensions, individual selection of conveyors motion parameters is required for each possible configuration of object dimensions.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania współczynnika tarcia pomiędzy materiałem zgarnianego obiektu i materiałem zastawy, bezpośrednio na przenośniku taśmowym, który następnie wprowadza się jako parametr w programie MES (LSDyna) dla symulacji procesu zgarniania w sortowni zautomatyzowanej. Pomija się w ten sposób konieczność stosowania dodatkowego stanowiska laboratoryjnego do wyznaczania współczynnika tarcia. Ze względu na występującą równowagę sił tarcia, model zjawiska można traktować jako statyczny, w związku z czym pomiar jest bardzo prosty i nie zależny od czasu.
EN
In this paper presents friction coefficient determination method between scraped object's material and fence material, determined directly on the conveyor belt, which then is introduced in the FEM program (LSDyna) for simulation of the scraping process in the automated sorting plant. In this case, the necessity of using an additional laboratory stand to determine the coefficient of friction is omitted. Due to the existing balance of friction forces, the model of the phenomenon can be treated as static, therefore the measurement is very simple and does not depend on time.
PL
W artykule przedstawiono propozycję metody wyznaczania położenia węzłów mechanizmu czworoboku przegubowego realizującego dwa zadane skrajne kąty nachylenia członów. W metodzie tej zastosowano optymalizację numeryczną, w której funkcją celu jest minimalizacja długości członów, a ograniczenia wynikają z zadanych kątów nachylenia tych członów w wybranych położeniach czworoboku przegubowego. W analizie geometrycznej mechanizmu zastosowano podejście, w którym czworobok traktowany jest jako zamknięty wielobok wektorów. Skuteczność proponowanej metody potwierdzono podczas opracowywania przykładowych wariantów realizacji mechanizmu.
EN
The paper presents method for determining the knots position of the four-bar linkage mechanism that realises given tilt angles of the members. In this method, numerical optimization is used in which the objective function is to minimize the length of the members, and the constraints result from the predetermined tilt angles of the members in the selected positions of the four-bar linkage. In the geometrical analysis of the mechanism an approach is used in which the four-bar linkage is treated as a closed polygon of vectors. The effectiveness of proposed method was confirmed during development of exemplary variants of the mechanism.
PL
Artykuł dotyczy wyznaczenia prędkości liniowej bijaka testera zderzeń wykorzystywanego do badań materiałów przeciwwstrząsowych metodą swobodnego spadku. Zaproponowano procedurę wyznaczenia rzeczywistej prędkości liniowej wykorzystując zarejestrowane obrazy przemieszczenia bijaka za pomocą kamery szybkoklatkowej. Wyniki badań wykazują akceptowalną normatywnie powtarzalność. Umiejętność przewidywania prędkości liniowej bijaka tuż przed zderzeniem z badaną próbką pozwoli na uzyskanie wiarygodnych danych o właściwościach dynamicznych materiałów przeciwwstrząsowych.
EN
The paper concerns the determination of the linear velocity of impact tester used for research of the dynamic properties of cushioning materials according of the height of free fall. In proposed method the recorded images of the movement of the impactor with the high speed camera are used. The obtained results are normatively acceptable. Knowledge of the linear velocity allows to obtain reliable results with the impact tester when testing the dynamic properties of cushioning materials.
PL
W artykule przedstawiono metodę precyzyjnego napędzania zastawy aktywnej o ruchu obrotowym wykorzystywanej w procesie zautomatyzowanego sortowania strumieni paczek. Zaproponowano serwonapęd na bazie silnika krokowego, który po zaimplementowaniu do zastawy zabudowanej na przenośniku taśmowym poddano weryfikacji eksperymentalnej. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono akceptowalny błąd pozycjonowania. Opracowany napęd umożliwia płynne zadawanie dokładnych przebiegów ruchowych zastawy i badanie ich wpływu na przebieg procesu sortowania.
EN
The paper presents basic solutions of manipulators occurring in the process of stream sorting packages. Method of the precision motion realization of an active fence is presented. The selected servo drive based on stepper motor subjected to the experiments after its attachment to the manipulator and conveyor belt. Positioning error obtained after the experiment is small. It means that exists the possibility to introduce the exact motion's of the fence and study their influence on the sorting process.
6
Content available Modelowanie i symulacja hamowni z hamulcem taśmowym
PL
W artykule przedstawiono model hamowni z pasem ciernym, który wykonano w środowisku Adams. Opracowany model poddano weryfikacji numerycznej ukierunkowanej na analizę reakcji dynamicznych hamowni pojawiających się w przypadku przyłożenia obciążenia zewnętrznego mniejszego oraz większego od mocy badanego silnika. Badania wykonano dla dwóch wybranych sztywności siłomierza hamowni. W efekcie przeprowadzonych badań ustalono, że siłomierz o niepoprawnie dobranej sztywności powoduje powstawanie drgań samowzbudnych, które przyczyniają się do wytworzenia reakcji dynamicznych o bardzo dużych wartościach uniemożliwiających poprawny pomiar mierzonych wielkości.
EN
In the paper the model of the engine test bench with band brake is presented. The model is subject to numerical verifications focused on the analysis of the dynamic reactions of the bench occurring in the case of application of the external load of smaller or bigger than the power of the tested engine. The tests were performed for two selected dynamometer stiffness of the bench. Performed tests show, that the dynamometer of incorrectly selected rigidity contributes to appearance the self-excited vibrations, that cause very big dynamic response, preventing correct measurement of the measured quantities.
PL
W artykule zaprezentowano analityczny model hamowni z pasem ciernym, w którym właściwości par ciernych opisano modelem Karnoppa. Opracowany problem poddano weryfikacji numerycznej w środowisku MathCad 15.0, ukierunkowanej na analizę reakcji dynamicznych cięgna czynnego hamulca taśmowego. Symulacje wykonano, przykładając do hamowni obciążenie zewnętrzne mniejsze lub większe od mocy badanego silnika oraz dla dwóch wybranych sztywności siłomierza. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że siłomierz o zbyt małej sztywności powoduje powstawanie drgań samowzbudnych, o bardzo dużej amplitudzie odkształceń siłomierza i przemieszczeń masy obciążenia zewnętrznego, uniemożliwiając bezpieczny i poprawny pomiar mierzonych wielkości.
EN
In the paper the physical, analytical and numerical model of the engine test bench with band brake is presented. The model is subject to numerical verifications focused on the analysis of the dynamic reactions of the engine test bench occurring in the case of application of the external load of smaller or bigger than the power of the tested engine. The tests were performed for two selected rigidity of dynamometers of the test bench. Performed tests show, that the dynamometer of incorrectly selected rigidity contributes to appearance of the no decaying self-excited vibrations, that cause very big dynamic response, preventing correct measurement of the measured quantities. Simulations ware per-formed in the environment of Mathcad 15.
PL
Artykuł dotyczy modelowania właściwości dynamicznych elementów przeciwwstrząsowych opakowania w środowisku LS-DYNA. Zaproponowano metodę wyznaczenia charakterystyki dynamicznego ściskania materiału niejednorodnego na podstawie próby swobodnego spadku z zadanej wysokości. Wyniki badań numerycznych i doświadczalnych są zadowalająco zgodne. Zachęcają do dalszego rozwijania metody opisu właściwości dynamicznych materiałów przeciwwstrząsowych, ukierunkowanej na minimalizację nakładu badań doświadczalnych.
EN
The paper concerns the dynamic properties modeling of package cushioning elements in LS-DYNA environment. The method to determine the dynamic compression characteristic of heterogenic material with the use of the free fall test from height was proposed. The numerical results and experimental ones are acceptably congruent. They encourage to further method development to determine the dynamic properties of cushion materials, focused on minimization of experimental research time and cost.
PL
W artykule przedstawiono propozycję metody wyznaczania współczynników tarcia suchego statycznego i kinetycznego dla par kinematycznych w warunkach drgań samowzbudnych występujących w wahadle Froude’a. W metodzie tej, w pierwszej kolejności należy wyznaczyć współczynnik tarcia kinetycznego, który następnie należy wykorzystać podczas obliczania współczynnika tarcia statycznego. Współczynniki tarcia wyznaczane są na podstawie pomiaru amplitudy drgań samowzbudnych wahadła. Pomiar tej amplitudy, dla współczynnika tarcia kinetycznego należy przeprowadzić, gdy panują warunki tarcia ślizgowego, a statycznego – gdy warunki zjawiska stickslip.
EN
The paper presents a method for the static and kinetic friction coefficients determination of kinematic pairs in the conditions of self-excited vibrations occur-ring in the Froude pendulum. In this method, as the first the kinetic friction coefficient must be determined, and then it should be used when calculating the static friction coefficient. The friction coefficients are determined by measuring the amplitude of self-excited oscillations of the pendulum. The measurement of the amplitude, for the coefficient of kinetic friction, must be carried out when the sliding friction conditions are, and static – when the conditions of stick-slip phenomenon appear.
PL
Artykuł dotyczy weryfikacji modeli materiałów występujących w środowiska LS-DYNA, zastosowanych jako materiał przeciwwstrząsowy opakowań, w którym opakowania są poddawane swobodnemu spadaniu na sztywne podłoże. Badanym materiałem przeciwwstrząsowym jest płyta styropianowa EPS, której właściwości zdefiniowano za pomocą dwóch modeli: MAT_LOW_DENSITY_FOAM i MAT_FU_CHANG_FOAM. Najlepszym modelem materiału do tego typu badań jest MAT_LOW_DENSITY_FOAM. Ma on największą zdolność do odwzorowania charakterystyki materiałów przeciwwstrząsowych - reprezentowaną krzywą amortyzacji.
EN
This article concerns verification of material models occurring in LS-DYNA environment used as a package cushioning materials, where a package undergo free fall on rigid surface. Material that was simulated is foamed polystyrene bard EPS, which was defined with two material models: MAT_LOW_DENSITY_FOAM and MAT_FU_CHANG_FOAM. The best material model for this type of research is MAT_LOW_DENSITY_FOAM. It has the best ability to the characteristic projection of the cushioning materials - represented by cushion curve.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie tańszej alternatywy dla typowych napędów serwo na bazie bardzo powszechnych w przemyśle zestawów napędowych silnik asynchroniczny – falownik, przez wykorzystanie mikrokontrolera Atmega2560 działającego w pętli sprzężenia zwrotnego z enkoderem AS5040. Wyniki symulacji przedstawiają zadowalające właściwości dynamiczne takiego rozwiązania, tzn. całkowitą kompensację wartości uchybu w stanie ustalonym oraz niewielkie oscylacje i niewielką wartość uchybu w stanach przejściowych.
EN
This article presents a cheaper alternative to conventional servo drives based on common in the industry sets asynchronous motor drive - inverter, through the use of a microcontroller ATmega2560 acting feedback loop AS5040 encoder. The simulation results show satisfactory dynamic properties of such a solution, i.e. the total compensation value of the steady-state error and a small oscillations and little value transient error.
PL
Śródoperacyjna identyfikacja tkanek mózgu objętych procesem chorobowym, precyzyjne dotarcie do nich oraz radykalne ich usunięcie stanowi istotę każdego zabiegu neurochirurgicznego. Celem podjętych badań jest ocena przydatności kamery termowizyjnej do identyfikacji i wyznaczania lokalizacji guzów mózgu oraz opracowanie metodologii obrazowania śródoperacyjnego umożliwiającego analizę zmian temperatury powierzchni kory mózgowej. Analizę termiczną przeprowadzono u sześciu pacjentów z wykrytymi w badaniach obrazowych nowotworami ośrodkowego układu nerwowego. Wyniki pomiarów przeprowadzonych śródoperacyjnie potwierdzają możliwość wykorzystania kamery termowizyjnej do nieinwazyjnej rejestracji temperatury powierzchni kory mózgowej oraz wskazują, że temperatura powierzchni guzów różni się od temperatury powierzchni tkanek nieobjętych zmianą chorobową.
EN
Intraoperative identification of brain tissues affected by the disease, precise access to them and radical removal of them are essence of neurosurgery. The main goal of this work is evaluate the usefulness of intraoperative thermal imaging to determine the location and borders of brain tumors. Moreover, it is important to develop a methodology for intraoperative imaging that allows analysis of the temperature changes of cerebral cortex surface. Preliminary clinical trials were carried out on six patients with tumors of central nervous system diagnosed with magnetic resonance imaging or computed tomography. The results of intraoperative measurements confirm the possibility of using infrared camera for non-invasive record of the temperature distribution of the cerebral cortex surface. The results showed significant differences in temperature of healthy tissues of brain and temperature of tumors.
PL
Praca dotyczy modelownia oraz symulacji procesu zderzenia opakowania z nieodkształcalnym podłożem w środowisku LS-DYNA. W opakowaniu zastosowano wypełnienie przeciwwstrząsowe wykonane z EPS 100, które zdefiniowano za pomocą modelu *MAT_LOW_DENSITY_FOAM. W celu weryfikacji wyników symulacji przeprowadzono badania eksperymentalne. Środowisko modelowania LS-DYNY może być wykorzystane jako narzędzie wspomagające proces projektowania optymalnych właściwości przeciwwstrząsowych opakowań.
EN
This article concerns about modeling and simulation of impact process with rigid substrate in LS-DYNA environment. In a package was used cushioning fulfillment made of EPS 100, which was defined with model *MAT_LOW_DENSITY_FOAM. The verification of simulation results the experimental research was conducted. The environment modeling LS-DYNA can be used as a tool to assist the design process of optimal properties of cushioning packages.
PL
Artykuł dotyczy badań właściwości mechanicznych prostopadłościennego ładunku jednostkowego metodą swobodnego spadku z wysokości na nieodkształcalne podłoże. Podczas badań ładunek poddawano udarowi każdym narożem, krawędzią i ścianą. Przyspieszenia ładunku (zarejestrowane podczas badań) wykorzystano do wyznaczenia współczynnika restytucji, który następnie poddano aproksymacji za pomocą powierzchni B-sklejanej trzeciego rzędu. Proponowany zapis współczynnika restytucji umożliwia modelowanie i symulację ruchu ładunku jednostkowego podczas zderzenia z przeszkodą w dowolnym kierunku udaru, np. pojawiającym się w procesie automatycznego sortowania lub pozycjonowania.
XX
The paper concerns research of mechanical properties of rectangular unit load with the use of drop test method. While testing, the load was subjected to impact against undeformable ground for each corner, edge and face. The load acceleration (registered during tests of free fall from a height on stiff ground) was used to determine the restitution coefficient, which was approximated by B-spline surface of the third order. The approximation was realized via numerical optimization using SQP gradient method. Proposed representation of restitution coefficient (in 3D space) enables modelling and simulation of unit load motion while impact against an obstacle in any direction of contact e.g. appearing in the automatic sorting or positioning process.
PL
Artykuł dotyczy wyznaczenia wykresu krzywej amortyzacji dla materiału przeciwwstrząsowego wykorzystując środowisko LS-DYNA. Badanym materiałem przeciwwstrząsowym jest płyta styropianowa EPS 100, której właściwości zdefiniowano za pomocą modelu *MAT_LOW_DENSITY_FOAM. Środowisko modelowania LS-DYNY może być wykorzystane jako narzędzie wspomagające proces wyznaczania krzywych amortyzacyjnych.
EN
This article concerns determination of cushion curve for cushioning material using LS-DYNA environment. Material that was simulated is foamed polystyrene bard EPS 100, which was defined with *MAT_LOW_DENSITY_FOAM model. The LS-DYNA modeling environment can be used as a tool to assist the determine process of cushion curve.
PL
Artykuł dotyczy modelowania zjawiska zderzenia ładunków jednostkowych z nieodkształcalnym podłożem oraz podatną przeszkodą (sprężystą belką). Model teoretyczny udaru opracowano w środowisku LS-DYNA. Charakterystykę dynamicznego ściskania, wymaganą w modelu materiału struktury przeciwwstrząsowej opakowania, wyznaczono drogą optymalizacji, na podstawie wyników badań doświadczalnych swobodnego spadku na nieodkształcalne podłoże. Wartości maksymalnych przyspieszeń wyznaczone na podstawie modelu teoretycznego są większe niż uzyskane na podstawie badań doświadczalnych. Rozbieżność ta powoduje, że nowoprojektowane opakowania będą przewymiarowane – powiększając poziom bezpieczeństwa chronionych produktów. Dalsze badania będą zorientowane na poszukiwanie modeli materiałów i ich parametrów, tak by uzyskać większą zgodność pomiędzy wynikami badań numerycznych i eksperymentalnych.
EN
The paper concerns impact process modelling against undeformable ground and flexible obstacle (elastic beam). Theoretical impact model was worked out in LS-DYNA environment. The dynamic compression characteristic, required in the material model of antyimpact package structure was determined by means of optimization, basing on experimental test results of free fall on undeformable ground. Maximum accelerations determined basing on theoretical model are bigger than obtained on the basis of experimental tests. These discrepancy causes, that the new designed packages will be oversized – increasing the safety level of protected products. Next research should be oriented on material models and their parameters seeking, to obtain bigger compatibility between the numerical and experimental test results.
PL
Artykuł dotyczy wyznaczenia krzywej amortyzacji dla materiału przeciwwstrząsowego dla różnych grubości materiału za pomocą pojedynczej krzywej naprężenia w funkcji odkształcenia p(ε)wykorzystując środowisko LS-DYNA. Polega ono na wyborze funkcji p(ε) przy różnych obciążeniach statycznych uzyskanych badań eksperymentalnych z największą wartością obciążenia dynamicznego ściskania. Następnie posłużono się punktami tejże krzywej w celu utworzenia krzywej b-sklejanej za pomocą optymalizacji numerycznej. Badanym materiałem przeciwwstrząsowym jest polistyren spieniony (EPS), którego właściwości zdefiniowano za pomocą modelu *MAT_LOW_DENSITY_FOAM. Środowisko modelowania LS-DYNY może być wykorzystane jako narzędzie wspomagające proces wyznaczania krzywych amortyzacyjnych, jak również zachęcić do dalszego rozwijania metody opisu właściwości dynamicznych materiałów przeciwwstrząsowych, ukierunkowanej na minimalizację nakładu badań doświadczalnych.
EN
The paper concerns determination of cushion curve for cushioning material of different thickness with the use of single curve of compressive stress in a function of strain p(ε) applying LS-DYNA environment. It depends on the choosing the function p(ε) at different static loads obtained from experiment with the largest value of dynamic load compression. Subsequently, the points of that curve was used to create the b-spline curve using numerical optimization. Material that was simulated is a foamed polystyrene (EPS), which was defined with *MAT_LOW_DENSITY_FOAM model. The LS-DYNA modeling environment can be used as a tool to aid the determination process of cushion curve, as well to encourage the further development of methods for describing the dynamic properties of cushioning materials, focused on minimizing the experimental effort.
EN
The study presents several cases where use of specimens with reduced overall dimensions, i.e. mini specimens in the course of fatigue tests is advantageous. The high-cycle fatigue tests based on a developed method have been performed on mini specimens and normative specimens (comparative tests). The tests have been conducted on EN AW-6063 aluminum alloy specimens. A correction coefficient determined as a result of monotonic tests and selected models of the size effect have been critically assessed based on the test results. A statistical Weibull’s weakest link model and a monofractal approach based on a fractal dimension have been verified.
PL
Badania porównawcze kamer termowizyjnych, służących do obserwacji sceny termalnej, sprowadzają się zwykle do obserwacji wzorcowych różnic temperatury lub wzorcowego kontrastu termicznego. Standardowe badania wykonuje się zwykle przy wykorzystaniu drogich wzorcowych źródeł promieniowania, które tworzą wraz z dodatkowymi elementami powszechnie stosowany test czteropaskowy. W pracy przedstawiono sposoby wykonania metodami WEDM promienników podczerwieni spełniających rolę płytek testowych, w postaci metalowej grzebieniowej struktury przestrzennej. Właściwości promienne takiego promiennika zależą od współczynnika emisyjności, charakterystycznego dla powierzchni płaskiej materiału wyjściowego oraz parametrów geometrycznych struktury grzebieniowej. Płytki tego typu promienników wymagają mniej złożonych systemów kontroli temperatury, są bardziej stabilne w czasie oraz zapewniają dodatkowe możliwości metrologiczne, niemożliwe do uzyskania innymi metodami.
EN
Comparative evaluation of thermal camera relies mainly on the measurements of standard temperature difference or thermal contrast. The tests are usually performed using expensive IR sources and standard four-bar pattern, which cannot reproduce stepped or gradient temperature distribution required across camera’s field of view [1]. The paper presents IR emitters capable of creating such temperature distribution patterns. The emitters are 3D comb-like patterns, manufactured using WEDM (wire electrical discharge machining) method. Radiative properties of such structures depend on the emissivity of base material and geometry of manufactured structure. Presented emitters require less sophisticated temperature control solutions and yet they exhibit better temperature stability. Additionally, they provide metrological features that cannot be achieved using standard test procedures [2].
PL
Analiza termiczna powierzchni kory mózgowej ma na celu wyznaczenie granic funkcjonalnie ważnego obszaru kory oraz określenie lokalizacji guzów mózgu zdiagnozowanych innymi metodami obrazowymi. Celem badań jest również znalezienie korelacji pomiędzy stanem klinicznym pacjenta a rejestrowanymi śródoperacyjnie zmianami temperatury powierzchni kory mózgowej. Doświadczenia wstępne przeprowadzone na szczurach miały na celu zbadanie korelacji zmian temperatury powierzchni mózgu ze zmianami mózgowego przepływu krwi. Mózgowy przepływ krwi mierzono za pomocą sondy laserowego przepływomierza dopplerowskiego zarówno w warunkach prawidłowych, jak i w czasie wymuszonych zmian ukrwienia mózgu.
EN
Thermal analysis of the cortex surface allows to determine the borders of its functionally important areas and to localize brain tumors that are diagnosed by other imaging methods. The goal of the research is also to check the correlation between the patient's clinical status and temperature changes of the brain surface. Preliminary study conducted on rats aimed to verify the hypothesis that changes in the barin surface temperature correlate with changes of microflow in the cerebral cortex. The microflow was measured with laser Doppler flowmeter both in physiological conditions and during forced changes in cerebral blood supply.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.