Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
EN
The article analyzes foundations associated with risk management. The research part is based on a potential risks identification analysis, impact and probability of occurrence and significance assessment for the company performing multimodal transportation services of intermodal transport units (ITU). For this purpose a risk map analysis method was used. Identification of the twenty-four most significant threats led to the identification of the most important elements of the process of ITU carriage, which proper handling allows to minimize possible losses.
PL
W artykule przeanalizowano zagadnienia związane z podstawami zarządzania ryzykiem. Część badawczą oparto na analizie identyfikacji potencjalnego ryzyka, oceny skutków i prawdopodobieństwa wystąpienia oraz oceny istotności dla przedsiębiorstwa realizującego usługi transportu zintegrowanych jednostek ładunkowych (ZJŁ) w przewozach międzygałęziowych. W tym celu posłużono się metodą mapy ryzyka. Wyodrębnienie dwudziestu czterech najbardziej istotnych zagrożeń pozwoliło na identyfikację najważniejszych elementów procesu przewozu ZJŁ, których prawidłowe wykonanie pozwala na minimalizację możliwych strat.
EN
The article presents research related to the rollers construction modification from N-type into C type in the belt conveyor Gwarek 1200 type and the ensuing drop in power consumption measured in the drive unit. The study was conducted in a coal mine at 600 m level of depth. The study also included resistance measurements of static and dynamic rotating rollers in a laboratory stand own construction according to PN-M-46606 standard. The article also presents economic analysis of the C type rollers used instead of N type rollers and profitability analysis basing on 1 ton of coal transport.
PL
W artykule przedstawiono badania związanie z zamianą konstrukcji krążników z typu N na typ C dla przenośniku taśmowym typu Gwarek 1200 i związany z tym spadek poboru mocy pobieranej przez jednostkę napędową tego przenośnika. Badania prowadzone zostały w kopalni węgla kamiennego na poziomie 600m. Przedstawiono również badania oporów obracania się krążników na stanowisku laboratoryjnym własnej konstrukcji zgodnej z normą PN-M-46606. W artykule przedstawiono również krótką analizę ekonomicznej z zastosowanych krążników typu C w miejsce krążników typu N, i jak się to kształtuje w odniesieniu do 1 tony przetransportowanego urobku węgla kamiennego.
EN
Most numerous elements in construction of belt conveyors are rollers. From theirs technical state depend the losses of energy among other things on overcome turn resistances of rollers rotation. With point of view of exploitation significant is correct technical state of rollers, which guarantee minimal costs of conveyor work. In the article are present results of preliminary studies, which have on aim non-invasive qualification of technical state of belt conveyor rollers after specified time of exploitation. The measurements of jacket’s vibrations of roller installed on laboratory stand were conducted. Next, registered vibration signals were processed. Authors make an assumption, that the comparison of analyses’ results for new and wear rollers, allow in next stages of studies determining of limit levels of vibroacoustics phenomena, which exceeding qualify roller to replacement.
PL
Najbardziej licznym elementami w konstrukcji przenośników taśmowych są krążniki. Od ich stanu technicznego zależy wielkość strat energii potrzebnej m.in. na pokonywanie oporów obracania krążników. Z punktu widzenia eksploatacji ważny jest więc poprawny stan techniczny krążników, który gwarantuje minimalne koszty pracy przenośnika. W artykule zaprezentowano wyniki wstępnych badań, które mają na celu bezinwazyjne sprawdzenie stanu technicznego krążników przenośnika taśmowego po określonym czasie eksploatacji. W tym celu przeprowadzono pomiary drgań płaszcza krążników montowanych na stanowisku laboratoryjnym. Zarejestrowane sygnały drganiowe poddano następnie przetwarzaniu. Autorzy przyjęli założenie, że porównanie wyników analiz dla krążników nowego i używanych przez różny czas, pozwoli w kolejnych etapach badań określić graniczne poziomy zjawisk wibroakustycznych, których przekroczenie będzie kwalifikowało krążnik do wymiany.
PL
W układach napędowych maszyn roboczych stosuje się różnego rodzaju sprzęgła podatne skrętnie. Zastosowanie odpowiedniego sprzęgła podatnego skrętnie powinno odbywać się nie tylko na podstawie parametrów konstrukcyjnych (rys. 1), ale również w oparciu o jego parametry sprężysto-tłumiące, jakimi charakteryzuje się łącznik podatny danego sprzęgła podatnego, wykonanego z elastomeru [1, 2, 4, 6, 7, 8].
EN
The article is presented the DSP application for the selection of flexible couplings for drive systems working machines for the directory company producing the flexible couplings. The program for the selection of flexible couplings has been made for functionality and comfort of use. The article is presented the DSP application for the selection of flexible couplings for drive systems working machines for the directory company producing the flexible couplings. The application allows quick selection of couplings for drive systems by a user. The application is divided into two modules the basic and the advanced. Using the basic module of selection and having a minimum number of the information like power and engine speed, the user is able to very quickly find right a flexible coupling to drive systems. Thanks database of the flexible coupling implemented in the DSP program. Parametric selection module is designed for users who have access to greater amounts of input data needed to accurately simulate the performance of forced damped oscillations for flexible couplings. By means of applying multiple series on the same chart, by changing the input data, you can eliminate the harmful effect of resonance which may occur during the operation of the entire device.
PL
Przenośniki rolkowe w połączeniu z wózkami SVL to idealne rozwiązanie dla magazynów o szerokim i zróżnicowanym asortymencie. Przenośniki rolkowe pozwalają na transport skrzynek magazynowych, jak również towarów luzem. Istnieje możliwość wykorzystania przenośników rolkowych grawitacyjnych lub napędzanych. Napęd przekazywany jest od motoreduktora poprzez wałek napędowy, umożliwia to zachowanie stałej prędkości każdego cięgna. Przenośniki znajdują szerokie zastosowanie w magazynach, halach produkcyjnych czy centrach logistycznych. Systemy transportu rolkowego są opracowywane specjalnie po to, aby wspomagać prace, a przy tym obniżać koszty realizacji. Centrum logistyczne M-Logistic wykorzystuje najnowocześniejsze dostępne technologie oraz systemy kontroli, aby utrzymać procesy kompletacji na najwyższym poziomie.
PL
Przenośniki rolkowe w połączeniu z wózkami SVL to idealne rozwiązanie dla magazynów o szerokim i zróżnicowanym asortymencie. Przenośniki rolkowe pozwalają na transport skrzynek magazynowych, jak również towarów luzem. Istnieje możliwość wykorzystania przenośników rolkowych grawitacyjnych lub napędzanych. Napęd jest przekazywany od motoreduktora poprzez wałek napędowy, umożliwia to zachowanie stałej prędkości każdego cięgna. Przenośniki znajdują szerokie zastosowanie w magazynach, halach produkcyjnych czy centrach logistycznych. Systemy transportu rolkowego są opracowywane specjalnie po to, aby wspomagać prace, a przy tym obniżać koszty realizacji. Centrum logistyczne M-Logistic wykorzystuje najnowocześniejsze dostępne technologie oraz systemy kontroli, aby utrzymać proces kompletacji na najwyższym poziomie.
PL
Współczesny, konkurencyjny rynek wywiera presję technologiczną na przedsiębiorstwach. Funkcjonowanie systemu logistycznego przedsiębiorstwa zależy od sprawnego działania zachodzących w nim procesów logistycznych oraz zależności między nimi. Jednym ze sposobów podniesienia atrakcyjności jest usprawnienie procesów. Ważne miejsce w takim systemie zajmuje magazyn i realizowane w nim procesy, m.in. proces kompletacji, ponieważ to w nim najczęściej i najłatwiej dochodzi do błędów. Przyśpieszanie procesów magazynowania wymaga zmian w zakresie organizacyjno technologicznym magazynu.
EN
The paper presents a study of new design of rollers. The study focused on the measurement of static and dynamic resistance of rotating rollers and the impact of new construction on the power consumption of the belt conveyor. Rollers have been modified through the use of class C4 bearing seals and labyrinth seal U4Exp 62/65 with a cover 2LU4 of runner construction. Measurements of static and dynamic resistance of rotating rollers were made on a universal rollers stand and power measurements were carried out on a belt conveyor power supply system Gwarek 1200 No. TW in mine KWK Mysłowice–Wesoła.
PL
W artykule omówiono wpływ konstrukcji krążników na wielkość mocy pobieranej przez układ zasilania układu napędowego przenośnika taśmowego. Przedstawiono również wyniki pomiaru oporów statycznych i dynamicznych obracania się nowej i starej konstrukcji krążników zastosowanych w badanym przenośniku. Badane krążniki zostały zmodyfikowane przez zastosowanie uszczelnienia klasy C4 w łożyskach oraz uszczelnienia labiryntowego U4Exp 62/65 z pokrywą 2LU4 w konstrukcji krążnika. Pomiary statycznego i dynamicznego oporu obracania krążników wykonano na stanowisku do badań krążników, natomiast pomiary poboru mocy przenośnika - na instalacji zasilającej przenośnik taśmowy Gwarek 1200 nr TW w KWK Mysłowice-Wesoła.
PL
W artykule przestawiono badania dotyczące nowej konstrukcji krążników firmy SAG Sp. z o.o. Badania dotyczyły pomiaru oporów statycznych i dynamicznych obracania się krążników i wpływu nowej konstrukcji na pobór mocy badanego przenośnika. Krążniki zostały zmodyfikowane przez zastosowanie uszczelnienia klasy C4 łożyska krążnika oraz uszczelnienia labiryntowego U4Exp 62/65 z pokrywą 2LU4 konstrukcji krążnika. Pomiary statycznego i dynamicznego oporu obracania krążników wykonano na uniwersalnym stanowisku do badań krążników, natomiast pomiary poboru mocy przenośnika wykonano na instalacji zasilającej przenośnik taśmowy Gwarek 1200 nr TW w KWK Mysłowice-Wesoła.
EN
The paper presents a study of new design of SAG rollers. The study focused on the measurement of static and dynamic resistance of rotating rollers and the impact of new construction on the power consumption of the conveyor. Rollers have been modified through the use of class C4 bearing seals and labyrinth seal U4Exp 62/65 with a cover 2LU4 of runner construction. Measurements of static and dynamic resistance of rotating rollers were made on a universal rollers test bench, and power measurements were carried out on a belt conveyor power supply system Gwarek 1200 No. TW in KWK Mysłowice-Wesoła.
PL
Przenośniki zastosowane w magazynach należą do środków transportu bliskiego pracujących ruchem ciągłym o ograniczonym zasięgu. Głównym ich zadaniem technologicznym jest przemieszczanie ładunków lub towarów w postaci: materiałów sypkich, sztukowych, opakowań jednostkowych lub zbiorczych w płaszczyźnie poziomej lub pionowej i również w zależności od wymagań technologicznych.
PL
Magazyn z punktu widzenia logistycznego jest jednostką organizacyjno-funkcyjną przeznaczoną do składowania zapasów, zajmującą wyodrębnioną przestrzeń wyposażoną w wymagane środki techniczne, zarządzaną i obsługiwaną przez zespół ludzi. Na terenie magazynu realizowane są czynności związane z przyjmowaniem, przemieszczaniem, składowaniem, ochroną, kontrolą, kompletacją, ewidencją i wydawaniem towarów w wyznaczonych do tego miejscach i w określonych warunkach.
PL
Oddziaływanie drgań skrętnych wywołanych pracą mechanizmów napędowych maszyn górniczych (i nie tylko) może zostać zredukowane przez odpowiedni dobór sprzęgła podatnego. Niejednokrotnie, dobrane sprzęgło podatne, nie spełnia dla danego układu napędowego maszyny roboczej wymaganych oczekiwań. Artykuł omawia nowatorską konstrukcję metalowego sprzęgła podatnego typu OPA z zastosowanym elementem podatnym w postaci segmentu zbudowanego z liny. Przedstawiono jego budowę i możliwości zastosowania w układach napędowych. Dla porównania, dołączono również krótką charakterystykę eksploatacyjną innych sprzęgieł podatnych stosowanych w układach napędowych.
EN
The impact of torsional vibration induced working mechanisms of mining (and more) can be reduced by choosing the appropriate flexible coupling and especially by the appropriate choice of the operational characteristics of working conditions. This paper presents innovative design of a flexible metal coupling with the applied part of the OPA as a vulnerable segment of rope replaceable. This paper presents the design and possible uses in propulsion especially in mining machinery. It also presents a short description of operating other flexible couplings used in the drive systems.
13
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych parametrów charakteryzujących sprzęgła podatne. Badania ograniczyły się do wyznaczenia charakterystyk statycznych i dynamicznych. Na podstawie tych charakterystyk odczytano współczynniki sztywności i tłumienia. Badania przeprowadzono na sprzęgłach podatnie skrętnych z łącznikiem oponowym i łącznika w kształcie pierścienia elastycznego.
EN
This article presents a results of study of the basic parameters characterizing the flexible couplings. The study was limited to determine the static and dynamic characteristics. Based on these characteristics read out the coefficientsof stiffness and damping. Tests were conducted on flexible coupling, with a tire rubber coupling and witch a ring rubber coupling.
PL
Położenie geograficzne Polski dobrze rokuje na przyszłość, a przede wszystkim na rozwój przewozów intermodalnych. Jednakże by do tego doszło, należy sukcesywnie usprawniać i modernizować całą infrastrukturę kolejową, a przede wszystkim terminale przeładunkowe. Artykuł przedstawia stan infrastruktury i przewozów intermodalnych w Polsce, a także prezentuje najważniejszych w kraju operatorów transportu intermodalnego.
EN
In the paper there are presented results of research of the characteristics of the ASO and SETT type of flexible couplings exceeding rated torque from catalogues. The tests were made on the own construction test stand to research the durability of flexible couplings. On the stand there were tested overload characteristics of the flexible couplings passing over 600% of the rated torque value for each one. The research had been continued until the destruction of the flexible part of the couplings. Basing on overload characteristics the coefficient of stiffness and dumping of these couplings was also determined.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań charakterystyk przeciążeniowych sprzęgieł podatnych typu ASO i SETT po wielokrotnym przekroczeniu katalogowego momentu znamionowego, podawanego przez producenta tych sprzęgieł. Badania przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym do badań wytrzymałościowych sprzęgieł podatnych. W artykule przedstawiono również wpływ własności tłumiących sprzęgieł podatnych na obszar prędkości krytycznej układu napędowego. W obszarze tym sprzęgło podatne doznaje przeciążenia przekraczającego wielokrotnie zakres jego momentu nominalnego.
PL
Potrzeby transportowe pasażerów oraz sposoby ich zaspakajania. Jakość usług w transporcie zbiorowym. Wyniki przeprowadzonych badań preferencji pasażerów. Najbardziej dokuczliwe problemy w komunikacji zbiorowej.
EN
The transportation needs of passengers and ways of their fulfilment. Quality of public transport services. The results of survey on passengers’ preferences. The most difficult problems of public transport.
PL
Statystyczny widz, oglądając spektakl teatralny, nie zastanawia się nawet, że za sukcesem takiego przedsięwzięcia kryje się nie tylko praca aktorów i reżysera, ale również obsługi technicznej przygotowującej równolegle z zespołem artystów scenę od strony nagłośnienia, oświetlenia I scenografii. Każda profesjonalna scena teatralna, aby spełnić wysokie wymagania techniczne związane z inscenizacją sztuki, powinna być wyposażona w szereg urządzeń mechanicznych - w tym dźwigowych.
EN
The article presents the safety problems with construction of the crane systems over an area scene of the theatres. These problems are presented on the basis opinion about a technical state of the crane system into PKZ Dąbrowa Górnicza theatre.
PL
Sprzęgła w układach napędowych maszyn górniczych powinny się charakteryzować dużą podatnością skrętną. Wymaganie to może spełnić sprzęgło metalowe o wysokiej podatności skrętnej (prototyp). Sprzęgło to posiada oryginalną konstrukcję niespotykaną dotąd w układach napędowych maszyn roboczych. Artykuł przedstawia budowę takiego sprzęgła i jego charakterystyki statyczne i dynamiczne badane na stanowisku laboratoryjnym do badań sprzęgieł podatnych.
EN
In the work of the coal machine, in the drive system should have got high flexible torsion couplings. This property has got the metal high flexible torsion coupling (prototype). The coupling has got original design not meet in the drive system now. In this paper is presented the new construction of the couplings and its the static and dynamic characteristics research work. Testing was done on test stand for determination of characteristics of the flexible coupling.
19
Content available FEM model of flexible coupling ASR type
EN
Main load in operation of flexible coupling in a drive system is concentrated on elastomer part. The paper presents modeling of contact operation of the hub claws and elastomer teeth in a single insert flexible coupling ASR type.
PL
Na elemencie elastomerowym sprzęgła podatnego kumulują się główne obciążenia w czasie pracy sprzęgła w układzie napędowym. W artykule przedstawiono sposób modelowania współpracy kontaktowej łącznika podatnego z występami zębatymi w sprzęgle jednowkładkowym podatnym typu ASR.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.