Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Rezylientny system zarządzania bhp to system, który koncentruje się zarówno na porażkach, jak i na sukcesach na każdym etapie zarządzania, uczeniu się, monitorowaniu, antycypowaniu i reagowaniu. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji resilience engineering ze szczególnym uwzględnieniem antycypowania szans i zagrożeń w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
EN
A resilient occupational safety and health (OSH) management system focuses on both failures and successes at each stage of management, i e., learning, monitoring, anticipating and responding. The article aims to present the concept of resilience engineering with special focus on anticipating risks and challenges in an OSH management system.
PL
W cementowniach należących do Grupy Ożarów S.A. od lat są wdrażane rozwiązania systemowe w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Z uwagi na wciąż obserwowane liczne uchybienia, polegające na lekceważeniu zasad bhp, postanowiono wdrożyć kompleksowe rozwiązanie, mające na celu zwiększenie świadomości pracowników i uwrażliwienie ich na zachowania niebezpieczne własne i kolegów. Zdecydowano się na wdrożenie programu kształtowania zachowań bezpiecznych pracowników „PATRZ”, opartego na obserwacjach zachowań. Całość projektu była realizowana i koordynowana przez dział bhp Grupy Ożarów S.A. we współpracy z ekspertami z CIOP-PIB. W artykule przedstawiono proces przygotowania i wdrożenia programu w przedsiębiorstwie, a także opinię obserwatorów zachowań na jego temat.
EN
In cement factories belonging to Grupa Ożarów system solutions in OSH management have been implemented for many years. However, due to the fact of various shortcomings related to disregard for the safety and health at work still present a decision was made to implement a comprehensive solution aimed in increasing employee awareness and sensitizing them on dangerous behavior - both their own and their colleagues Following that, the company has implemented a Behavioral-Based Safety (BBS) programme called “PATRZ”(“WATCH"). The project was realized and coordinated by OSH Department of Grupa Ożarów in collaboration with experts from CIOP-PIB. The article presents of preparation and implementation of the programme in the company, and the results of its assessment m the opinion of behavior’s observers.
PL
Celem pracy było stwierdzenie, czy istnieją zależności pomiędzy stopniem realizacji koncepcji resilience engineering a wybranymi aspektami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach. Badania przeprowadzono metodą ankietową w 100 przedsiębiorstwach. Prezentowane badania nie potwierdziły istnienia istotnych statystycznie związków pomiędzy wdrożeniem certyfikowanego systemu zarządzania bhp, jak również wdrożeniem zasad odpowiedzialności społecznej biznesu a poziomem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poziomem wdrożenia koncepcji resilience engineering. Zaobserwowano natomiast, iż wyższemu poziomowi bhp towarzyszy wyższy poziom realizacji koncepcji resilience engineering.
EN
The aim of the work is to answer the question if there is the relationship between the concept of resilience engineering and selected aspects of occupational safety and health (OSH) management in enterprises. The research has been conducted within the questionnaire in 100 enterprises. Findings obtained show that there is no statistically significant relationship between certified OSH management systems as well as corporate social responsibility concept and both resilience engineering concept and OSH level. However there is a statistically significant relationship between OSH level and resilience engineering concept.
EN
The concept of resilience has become very popular, especially in the 21st century. This concept is applicable to many fields, from mechanics to a broad range of social sciences. Resilience has even become part of the national and global policies of the USA, the United Nations and the European Commission. The concept of resilience has also been implemented in the area of safety and health based on the criticism of the traditional approach to occupational safety and health, which does not result in a satisfactory level of occupational safety. The concept of resilience was adopted to research occupational safety and health in different fields and thus with different approaches, such as via socio-technical studies, the psychological and behavioral aspects of organizational resilience and the link with research on individual or family resilience and its influence on work.
EN
Workers’ working conditions, work-related health problems and sickness absence are interdependent factors. Both workers’ health problems and their absence are adverse events which generate significant costs for both Poland's Social Insurance Institution (ZUS) and employers. Despite the related burdens, it is difficult to assess the number of workers who experience work-related health problems, to indicate the share of those workers who have been unfit for work owing to such disorders and to indicate the types of workers’ disorders which are caused by factors the workers are exposed to in the working environment. This article presents the findings of surveys carried out in selected production and service-providing companies, assessing the scale and nature of work-related health problems and their links with workers’ sickness absence.
PL
Kobiety częściej korzystają ze zwolnienia lekarskiego niż mężczyźni W Polsce, zgodnie zdanymi publikowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w 2013 r. 55% absencji całkowitej ubezpieczonych z tytułu choroby własnej przypadało na kobiety. W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy poziom absencji chorobowej kobiet i mężczyzn jest powiązany z warunkami pracy.
EN
Women take sick leave more often than men. In Poland, according to data published by the Social Insurance Fund(ZUS) in 2013, 55% of days lost due to sickness absence for own illness granted to persons insured with ZUS were recorded for women. This articles attempts to find out if there is a relationship between working conditions and sickness absence among men and women.
PL
Pomimo wciąż nowych metod i rozwiązań organizacyjnych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wypadki przy pracy nie należą do przeszłości. Wielu praktyków uważa, ze systemy zarządzania są mało skuteczne na skutek ich sformalizowania i usztywnienia. Ten stan rzeczy stał się punktem wyjścia do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, czego efektem jest powstanie koncepcji odporności organizacyjnej resilience engineering.
EN
Despite new methods and organizational solutions in occupational safety and health (OSH) management, accidents at work do not belong to the past. Many practitioners suggest that OSH management systems are not effective due to their formalization and lack of flexibility. This has led to a search for new solutions in OSH, which has resulted in the concept of resilience engineering.
8
Content available Szacowanie ukrytych kosztów absencji chorobowej
PL
Zły stan zdrowia pracowników powoduje wyższą absencję chorobową i gorszą wydajność pracy wskutek odczuwanych dolegliwości. Koszty pośrednie absencji, wiec te niezwiązane z bezpośrednimi wypłatami oraz koszty obecności chorych pracowników w pracy są niezwykle trudne do oszacowania. W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki szacowania kosztów pośrednich absencji chorobowej ora: obecności chorych prawników w pracy w trzech przedsiębiorstwach.
EN
Bad health conditions result m higher absenteeism and lower productivity at work. Indirect costs of absence, i.e., costs not related to direct payments and costs of presence of ill employees at work, are very difficult to estimate. This article presents a methodology and assessed costs of absenteeism and presenteeism in 3 enterprises.
PL
Wartość bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy może być oceniana przede wszystkim na podstawie informacji o ekonomicznych skutkach wypadków przy pracy i chorób związanych z pracą. W dążeniu do określenia, czy i jaką wartość przywiązują pracownicy oraz osoby zarządzające przedsiębiorstwami do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników przeprowadzono badanie ich skłonności do ponoszenia kosztów w tym zakresie. Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu badawczego pn. An Inquiry into Health and Safety At Work: a European Union Perspective" (HEALTHatWORK), realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum w ramach 7 Programu Ramowego UE.
EN
The value of occupational safety and health (OSH) can be assessed primarily on the basis of information on the economic impact of accidents at work and occupational diseases. A study on company executives willingness-to-pay for OSH has been undertaken as an attempt to specify whether and how much, the health and safety of company workers are valued by both workers and company executives. The study was part of "An Inquiry into Health and Safety At Work: a European Union Perspective (HEALTHatWORK) research programme under the 7th Framework Programme of the European Commission (FP7).
10
PL
Absencja chorobowa jest zjawiskiem złożonym, a jej poziom zależy od wielu czynników tak zewnętrznych jak i wewnętrznych. W artykule zwrócono uwagę na problem absencji chorobowej w Polsce powodowanej warunkami pracy. Uwzględniono zarówno wyniki Europejskiego Badania Warunków Pracy oraz badania warunków pracy przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, a także wyniki badań związków pomiędzy wybranymi czynnikami środowiska pracy a absencją chorobową opisane w literaturze.
EN
Sick absence can be influenced by several factors, both internal and external ones. This article presents questions related to work-related sick absence m Poland. It also presents the results of studies conducted within the European Working Conditions Survey, by the Central Statistical Office and a literature survey in this field.
EN
This article presents the results of 3 Polish companies implementing programmes for modifying unsafe behavior. Those programmes involved training workers and supervisors, and observing, registerinh and analyzing the workersʼ behaviour. They focused on the quality of life and safety culture as factors key to the level of unsafe behaviour and, thus, to the level of safety in an organization. To assess the effectiveness of the programmes, the quality of life and safety culture were studied before, during and after the intervention. The implementation of the programmes resulted in a higher level of safety culture and workersʼ well-being and fewer cases of unsafe behaviour. The improved level of safety culture and well-being was different in each company.
PL
Z absencją chorobową wiążą się koszty, które ponoszą zarówno przedsiębiorstwa, jak i państwo. Jak wynika z danych Eurostatu, ok. 26% ogólnej absencji pracujących wynika z chorób związanych z pracą. Tymczasem polskie przedsiębiorstwa na ogół nie zdają sobie sprawy z ekonomicznych skutków absencji chorobowej związanej z pracą, a co za tym idzie nie uwzględniają na ogół zagadnień odnoszących się do zarządzania tą absencją w doskonaleniu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Artykuł porusza problem ponoszonych przez przedsiębiorstwa kosztów absencji chorobowej związanej z pracą oraz wskazuje przykłady przedsiębiorstw, które zarządzając tą absencją uzyskały wymierne korzyści ekonomiczne.
EN
Cost of sick absence is incurred by both enterprises and the society. According to Eurostat, 26% of sick absences result from work-related health problems. However, Polish enterprises are not aware of the economic consequences of work-related absence and, consequently, they do not incorporate absence issues in activities aimed at improving OSH management systems. This article touches on the cost of work-related absence incurred by enterprises and points to examples of companies that by managing that absence have obtained economic benefits.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu, która jest określana jako dobrowolne włączanie aspektów społecznych oraz środowiskowych wykraczających poza zakres obowiązujących aktów prawnych do działalności gospodarczej firm oraz ich kontaktów z interesariuszami. Rosnące zainteresowanie tą koncepcją znalazło wyraz w dokumentach normatywnych, m.in. w standardzie Social Accountability 8000 i opublikowanej w 2010 r. normie ISO 26000. Podkreślanie znaczenia czynnika ludzkiego w działalności przedsiębiorstwa stanowi jedno z istotnych działań realizowanych w ramach odpowiedzialności społecznej biznesu. Tymczasem, jak pokazują badania dobrych praktyk przeprowadzone w CIOP-PIB, dobrowolne włączanie elementów społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie bhp do działalności przedsiębiorstw nie jest w Polsce powszechne.
EN
Corporate social responsiblily (CSR) means voluntary incorporating environmental and social aspects that are beyond legal requirements into business activities of a company and its relationships with stakeholders. Increasing interests in this idea has been expressed in standards, e.g., Social Accountability 8000 standatds and the ISO 26000 standard published in 2010. Stressing human factors in business activity is a key action within CSR. Meanwhile according to CIOP-PIB's study on good practices, Polish enterprises seldom voluntarily incorporate elements of CSR in occupational safety and health into their practice.
PL
W artykule przedstawiono wyniki projektu, którego celem było wdrożenie programów modyfikacji zachowań niebezpiecznych w trzech polskich przedsiębiorstwach. Wyniki projektu wyraźnie wskazują, że programy te przyczyniają się do podniesienia kultury bezpieczeństwa i jakości życia pracowników, a zatem mogą stanowić skuteczne narzędzie prewencji wypadkowej.
EN
This artide presents findings of a project aimed at implementing programs for modifying unsafe behaviors in three Polish enterprises. The results of the project show that behavior-based programs contribute to increasing safety culture and the employees quality of life, and thus they can be viewed as an effective accident prevention tool.
PL
W artykule przedstawiono programy modyfikacji zachowań niebezpiecznych, które są określane jako zespół technik ukierunkowanych na zachęcanie lub zniechęcanie pracowników do z góry określonych zachowań w celu zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Programy te od wielu lat są uważane za skuteczne narzędzie prewencji wypadkowej i promowane przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie. Obecnie programy modyfikacji zachowań niebezpiecznych cieszą się coraz większym powodzeniem również w Europie i mogą stanowić metodę doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach.
EN
Programmes modifying unsafe behaviours are defined as a set of techniques focused on encouraging and discouraging employees to behave in a certain manner to prevent occupational accidents and diseases. For many years those programmes have been considered an effective prevention tool and as such have been promoted mainly in the USA and Canada. Nowadays programmes modifying unsafe behaviours are becoming increasingly popular in Europe, too, and they can be used to improve OSH management systems in enterprises.
PL
W artykule zostały przedstawione różne podejścia do usprawniania procesów organizacyjnych w przedsiębiorstwie, a także korzyści ekonomiczne i organizacyjne wynikające z usprawniania procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz integracji tych procesów z procesami zarządzania jakością i środowiskiem.
EN
The article discusses different approaches to improving organizational processes and benefits resulting from improvement of OSH management processes as well as their integration with quality and environmental management processes in an enterprise.
PL
W artykule przedstawiono zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy jakością zasobów ludzkich, skutecznością realizacji procesów zarządzania bhp oraz polityki bezpieczeństwa i higieny pracy a wartością przedsiębiorstwa.
EN
Cause-and-effect relationships between the quality of human resources in occupational safety and health (OSH), the effectiveness of OSH performance, safety culture, safety level and the value of an enterprise are discussed.
PL
Temat kosztów, jakie muszą ponieść polskie przedsiębiorstwa w związku z dostosowaniem prawa krajowego do wymagań dyrektyw UE w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy budzi wiele obaw i kontrowersji. Jednak z badań przeprowadzonych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy wynika, że przedsiębiorstwa, które nie miały problemów z przestrzeganiem obowiązujących przepisów w obszarze bhp nie obawiają się ani zbyt wysokich kosztów, ani trudności wynikających z konieczności dostosowania się do zmian wprowadzonych do prawa polskiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
EN
Cost related to implementing EU directives on occupational safety and health into Polish law has sparked off numerous controversies and misgivings among Polish enterprises. However the findings of research conducted at the Central Institute for Labour Protection show that enterprises that did not have any difficulties in complying with current OSH regulations are not worried about the costs or problems that can result from changes in Polish law on OSH.
PL
Usprawnianie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów poprawy funkcjonowania całej organizacji. Dotyczy to zarówno procesów strategicznych, czyli tworzących wartość dodaną jak i procesów pomocniczych, do których można zaliczyć m.in. procesy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W artykule przedstawiono metodę identyfikacji i modelowania procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
EN
Optimizing business processes is one of the most effective methods of improving organization performance. This optimization concerns both strategic processes that increase the value added in an organization and supporting ones, among others, occupational health and safety management processes. The article discusses a method of identifying and modelling occupational health and safety management processes.
PL
W referacie przedstawiono wyniki przeprowadzonych w 71 polskich przedsiębiorstwach badań stopnia wdrożenia i skuteczności systemów zarządzania BHP. Badane systemy zarządzania BHP były oceniane w odniesieniu do spełnienia wymagań polskiej normy PN-N-18001. Za miarę skuteczności zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w badanych przedsiębiorstwach przyjęto wskaźnik wypadków przy pracy ogółem. Wyniki badań potwierdziły, że przedsiębiorstwa, dla których stopień zgodności systemów zarządzania BHP z wymaganiami polskiej normy jest wysoki, osiągają na ogół niższe wskaźniki wypadkowości. Stwierdzono również pozytywny wpływ systemów zarządzania, wdrażanych w innych obszarach (zapewnienie jakości i ochrona środowiska naturalnego) na wskażniki wypadkowości.
EN
In this paper the results of research on the level of conformity of occupational health and safety management systems implemented into Polish companies to requirements of the Polish standard PN-N-18001 and the effectiveness of the systems are presented. The research was carried out in 71 companies of different size and performing different activities. As the measure of the effectiveness of OHS management system in the companies studied, occupational accident rates (number of accidents at work per 1000 employees) were selected. The research confirmed that the implementation of OHS management system according to the Polish standard PN -N - 18001: "Occupational Health and safety management systems. Specification" has a positive influence on occupational health and safety conditions in the companies. Furthermore companies that have implemented other management systems (ensuring quality), protection of environment) achieve lower occupational accidents rates as well.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.