Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z przetwarzaniem i obsługą archiwów danych w systemie DCS Master, jak również wymiany danych z archiwami zewnętrznych systemów. Z założenia system automatyki DCS MASTER, na każdym poziomie organizacyjnym, może współpracować z dowolnymi innymi systemami informatycznymi, w tym z systemami archiwizacji, zapewniając przy tym przejrzyste rozwiązania konfiguracyjne. W starszych rozwiązaniach wymienione systemy nadrzędne dostarczane były przez IASE przede wszystkim na serwerach Windows 2008. Obecnie proponowane są również serwery sieciowe NAS firm Synology, QNAP i Dell z dedykowanym dla nich oprogramowaniem operacyjnym. W zależności od wymagań stawianych przez użytkowników i wielkości instalacji systemu automatyki DCS MASTER, możliwe są rozwiązania bazujące na najbardziej podstawowych serwerach plików, jak również takie, które uwzględniają dodatkowe funkcjonalności dostarczane przez nowoczesne platformy NAS.
EN
Presented are problems connected with data processing and handling data storage systems in the system DCS MASTER as well as with exchanging data with data storages of external systems. There is an assumption that the automation system MASTER on its every organisational level can cooperate with other IT systems, ensuring at the same time transparent configuration solutions. In older solutions the mentioned superior systems were provided by IASE with the use of Windows Servers 2008. Currently, proposed are also NAS network servers produced by Synology, QNAP or Dell with the dedicated for them operating softwares. Depending on requirements from the side of users and the size of the DCS MASTER automation system installation it is possible to offer solutions basing either on the most standard file servers or on the ones that will take account of additional functionalities provided by the modern NAS platforms.
PL
W pracach modernizacyjnych obiektowych systemów automatyki, jak również przy projektowaniu nowych, kompleksowych systemów w formule „pod klucz” z udziałem wielu podwykonawców, występuje problem scalania wielu elementów w jeden kompletny funkcjonalny system użytkowy, który spełnia wymagania obiektowe. Z założenia system automatyki MASTER, na każdym jego poziomie organizacyjnym, może współpracować z dowolnymi innymi systemami informatycznymi, zapewniając przy tym przejrzyste rozwiązania konfiguracyjne. W artykule, na tle organizacyjnej struktury systemu DCS MASTER, zostały przedstawione różne jego mechanizmy integracyjne wykorzystywane przy realizacji kompleksowych systemów automatyki DCS MASTER, w tym heterogenicznych instalacji „pod klucz”.
EN
In modernization works concerning object automation systems as well as in designing of new, complex systems in turnkey formula with participation of many sub-contractors, there is a problem of ­integration of many elements into one, complete and functional utility system meeting the object requirements. There is an assumption that the automation system MASTER on its every organisational level can cooperate with other IT systems, ensuring at the same time transparent configuration solutions. Presented are here, aginst the background of the DCS MASTER organisational structure, its various integration mechanisms used during the realisation of complex automation DCS MASTER systems including heterogeneous turnkey installations.
PL
Interfejs użytkownika to część oprogramowania systemów operacyjnych i użytkowych odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem systemu. Z praktycznego punktu widzenia, we współczesnych systemach automatyzacji procesów technologicznych, powszechnie stosowane są graficzne interfejsy użytkownika. Umożliwiają one komunikację użytkownika z komputerem za pomocą elementów graficznych. Efekty działań programów również prezentowane są w postaci grafik, piktogramów, okienek informacyjnych, etc. Polecenia wydawane są głównie za pomocą urządzeń wskazujących, takich jak myszki, wskaźniki lub panele dotykowe. Z uwagi na obszernie rozbudowany interfejs użytkownika systemu MASTER, w artykule przedstawiono wybrane funkcje pod względem walorów użytkowych interfejsu, umożliwiające szybką reakcję operatorów w krytycznych sytuacjach obiektowych, a także pozwalające na spokojną analizę i prowadzenie obiektu w okresach stabilnej pracy.
EN
A user interface is a part of operating and application systems responsible for an interaction between the user and a system. From the practical point of view, the most commonly used user interfaces in the contemporary technological process automation systems are the graphic ones which enable communication between the user and a computer with the help of graphic elements. Program functioning effects are also presented in forms of graphics, pictograms, information windows etc. Commands are mainly given by means of pointing devices such as mice, pointers or touch panels. And, as the MASTER system user interface is a well-developed one, presented are here only functions selected with regard to those interface utility features that enable quick reaction of operators in critical situations and also allow quiet analysis and running the facility in periods of a stable work.
PL
Przedstawiono rozwój systemu automatyki MASTER w zakresie istniejących programowych modułów funkcjonalnych dotyczących interfejsu użytkownika, bezpieczeństwa obsługi obiektów przemysłowych oraz integracji z systemami innych producentów. Omówiono rozwój systemu MASTER w obszarze nowych strategii, w tym prac w zakresie DCS MASTER oraz wykorzystywania sieci internetowych w zdalnej operatorskiej obsłudze obiektów przemysłowych.
EN
Presented is development of the MASTER automation system in the range of the existing program functional modules referring to a user’s interface, operational safety of industrial installations and integration with other producers’ systems. Discussed is the MASTER system development in the area of new strategies including works in the range of DCS MASTER and making use of internet networks in remote operator control of industrial facilities.
EN
Article presents a general principle of operation of the new power distribution system LFC, the successor of the ARCM SOWE system. Briefly explains basic concepts used in the process of automatic control of the JWCD work in the KSE/UCTE. Presents also the concept and overall construction of operating in a distributed and heterogeneous environment LFC system, which consists of a central LFC/SMPP node and local nodes, represented by power plants working in the LFC network. Most of the work focuses on the architecture of the local LFC node implemented by IASE Sp. z o.o [Ltd.]. Article brings closer the issues of automatic block control according to the plans and commands from the central LFC node, system data monitoring through integrated SMPP module and the issues associated with new communication protocols used by the LFC standard (including ICCP-TASE.2 protocol, IEC60870-6 standard). In addition, a brief description of the system auxiliary processes is included, which are responsible for communication with automation systems, storage and sharing of historical data, signal control and visualization, as well as the specifications of the modules implementing the functionality of hot redundancy and data replication between working in master/slave relationship SRM LFC server instances.
PL
Artykuł przybliża zasadę działania nowego systemu rozdziału mocy LFC będącego następcą systemu ARCM SOWE. Większość pracy skupia się na architekturze węzła lokalnego systemu LFC autorstwa IASE Sp. z o.o. Zostały przybliżone tu zagadnienia automatycznego sterowania blokami wg planów i poleceń z regulatora centralnego LFC, monitoringu pracy systemu poprzez zintegrowany moduł SMPP oraz zagadnienia związane z nowymi technologiami wykorzystywanymi przez LFC (m.in. protokół ICCP-TASE.2, standard IEC60870-6). Opisano także najważniejsze komponenty SRM LFC odpowiedzialne m.in. za wymianę danych z automatyką blokową, archiwizację i udostępnianie danych historycznych, zadawanie oraz podgląd aktualnych wartości regulacyjnych przesyłanych przez OSP.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze właściwości systemu QNX, szczególnie przydatne w odniesieniu do obsługi systemu automatyzacji MASTER. Wyróżniono systemy operacyjne o monolitycznej strukturze oraz systemy z mikrojądrem, do której należy system QNX. Mikrojądro QNX obsługuje procesy systemowe znajdujące się w jego zasobach, jak również procesy użytkowe systemu MASTER z możliwością własnego zarządzania ich wykonywaniem. Przedstawiono mechanizm łatwo aplikowanych różnych systemów obsługi plików, w tym odporny na awarie zasilania system plików QNX6 oraz niezawodne systemy komunikacyjne, firmowy i uniwersalny wykorzystujący protokoły (TCP,UDP)/IP. Systemy te, współpracujące ze sobą, umożliwiają dostęp do wszystkich zasobów dyskowych stacji i sterowników systemu MASTER, skonfigurowanych w jego rozproszonej instalacji. Dostarczają firmowych narzędzi do obsługi wielkogabarytowych wyświetlaczy graficznych, a także realizacji lokalnych i zdalnych działań diagnostyczno-serwisowych, etc.
EN
Presented are the most important features of QNX system particularly useful for the operation of MASTER automation system. Distinguished are operating systems of monolithic structure and systems with microkernel to which the QNX system belongs. Microkernel QNX supports system processes contained in its resources as well as MASTER system utility processes having its own possibility to manage their execution. Presented is a mechanism of easily applicable various file service systems including the supply failure resistant QNX6 file sytem and reliable communication systems, one elaborated by the Institute and a universal one using the (TCP,UDP)/IP protocols. The systems, thanks to mutual cooperation, enable access to all station disc resources and MASTER system controllers configured in its distributed installation. The Institute also provides its own tools for servicing large-size graphic displays and for realization of local and remote diagnostic and service activities, etc.
PL
W artykule opisano system do monitorowania i kontroli jakości automatycznej regulacji oraz diagnostyki pracy bloku energetycznego. Jest to zestaw specjalistycznych programów i algorytmów współpracujących z istniejącymi systemami DCS. Na podstawie pobieranych, rejestrowanych i przetwarzanych danych, prezentowane są wyniki analiz. Pozwalają one na ocenę pracy układów regulacji i bloku w dowolnie zdefiniowanym czasie. Uzyskane informacje dają możliwość wczesnego wykrycia zagrożeń dla stabilnej pracy bloku i podjęcia ewentualnych działań prewencyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem. Dzięki temu można uzyskać wydajniejszą, optymalną i niezawodną pracę elektrowni oraz redukcję kosztów eksploatacyjnych. System został z powodzeniem wdrożony na czterech blokach energetycznych w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
EN
Presented is a system which purpose is to monitor and check the quality of an automatic control system and to diagnose a power unit operation. The system is based on expert programs and algorithms which cooperate with existing DCS systems. Using the received, registered and processed data, the analysis results are presented. They allow the performance evaluation of control systems and a power unit in a given period. The received information enables operators to take possible preventive actions in advance. Consequently, it is possible to obtain more efficient, optimal and reliable power station operation as well as the exploitation cost reduction. The system has already been successfully implemented for four power units in ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
EN
The article brings closer the principle of operation of the new power distribution system, LFC, being the successor of the ARCM SOWE system. The majority of the study is concentrated on the architecture of the local LFC system node authored by IASE sp. z o.o. there have been brought closer, here, the problems of automatic unit control in accordance with the plans and commands from the central LFC controller, of the system operation monitoring via the integrated SMPP module as well as the problems connected with the new technologies employed by LFC (the protocol ICCP-TASE.2 and the standard IEC60870-6, among other things). There have been also described the most important components, SRM LFC, responsible, among others, for the exchange of data with the unit automation, archiving and making available the historical data, setting and viewing of the current automatic control values transmitted by OSP.
PL
Artykuł przybliża zasadę działania nowego systemu rozdziału mocy LFC (ang. Load Frequency Control), będącego następcą systemu ARCM SOWE (automatyczna regulacja częstotliwości i mocy, ang. Automatic Frequency and Power Control). Większość pracy skupia się na architekturze węzła lokalnego systemu LFC autorstwa IASE sp. z o.o. Zostały tu przybliżone zagadnienia automatycznego sterowania blokami wg planów i poleceń z regulatora centralnego LFC, monitoringu pracy systemu poprzez zintegrowany moduł SMPP oraz zagadnienia związane z nowymi technologiami wykorzystywanymi przez LFC (m.in. protokół ICCP-TASE.2 [ang. Intercontrol Center Communications Protocol], standard IEC60870-6). Opisano także najważniejsze komponenty SRM LFC odpowiedzialne m.in. za wymianę danych z automatyką blokową, archiwizację i udostępnianie danych historycznych, zadawanie oraz podgląd aktualnych wartości regulacyjnych przesyłanych przez OSP (operator systemu przesyłowego, ang. Transmission System Operator).
PL
Artykuł przybliża ogólną zasadę działania nowego systemu rozdziału mocy LFC, będącego następcą systemu ARCM SOWE. Wyjaśnia pokrótce podstawowe pojęcia wykorzystywane w procesie automatycznego sterowania pracą JWCD w KSE/UCTE oraz przedstawia koncepcję i ogólną budowę działającego w rozproszonym i heterogenicznym środowisku SRM LFC, w skład którego wchodzi regulator centralny LFC, węzeł centralny SMPP oraz węzły lokalne, reprezentowane przez obiekty energetyczne (elektrownie/elektrociepłownie) pracujące w sieci LFC.
EN
Presented is a general principle of operation of the new power distribution system LFC being the successor of the ARCM SOWE system. Explained briefly are basic concepts used in the process of automatic control of the JWCD work in the KSE/UCTE and presented are also the concept and general construction of the SRM LFC, operating in a distributed and heterogeneous environment, which consists of a central LFC/SMPP node and local nodes represented by power generation objects (electric power stations/CHP plants) working in the LFC network.
PL
65 lat obecności IASE na rynku energetycznym Polski i zagranicy, wieloletnie doświadczenia w zakresie rozwoju oferowanych produktów i ich instalacji obiektowych pozwala wnioskować, że na stabilność pracy instalacji obiektowych składa się m.in. kontynuacja przez lata myśli technicznej, wiedza, dobre przygotowanie zawodowe pracowników i pozytywna współpraca ze służbami technicznymi użytkowników systemu. Niezbędny jest permanentny rozwój, w tym implementacja obowiązujących standardów oraz stosowanie markowego sprzętu komputerowego i sieciowego w rozwijanych przez lata w Instytucie konstrukcjach i produktach sprzętowo-programowych.
EN
65 years of IASE presence in the Polish and foreign energy markets, multi year experience in the range of offered products and their object installations development leads to the conclusion that the object installations working stability consists of, amongst the others, many year continuation of technical ideas, knowledge, high professional qualifications of workers and positive cooperation with technical services belonging to the system users. Permanent development is necessary including implementation of current standards and utilization of branded computer and network equipment in the, developed for years in the Institute, constructions and hardware/software products.
11
EN
The MASTER Automation System is an entirely Polish system developed in the Institute of Power Systems Automation Ltd. It is currently being updated and optimized in the range of hardware and software. Apart from an unlimited ability to extend the amount of standard communication links it will enable application of protocols of any company. It ensures sufficient resources and mechanisms for complex plant automation as well as for creating heterogeneous installations through easy integration with other producers' systems.
PL
System Automatyzacji MASTER jest w pełni polskim systemem opracowanym w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. Jest na bieżąco optymalizowany i unowocześniany w zakresie sprzętu i oprogramowania. Oprócz nieograniczonej możliwości rozszerzania puli standardowych linków komunikacyjnych umożliwia aplikację dowolnych firmowych protokołów. Zapewnia wystarczające zasoby i mechanizmy do kompleksowych automatyzacji obiektów, jak również tworzenia heterogenicznych instalacji poprzez łatwą integrację z systemami innych producentów.
PL
System Automatyzacji MASTER, jest w pełni polskim systemem opracowanym w Instytucie. Jest na bieżąco optymalizowany i unowocześniany w zakresie sprzętu i oprogramowania. Oprócz nieograniczonej możliwości rozszerzania puli standardowych linków komunikacyjnych umożliwia aplikację dowolnych firmowych protokołów. Zapewnia wystarczające zasoby i mechanizmy do kompleksowych automatyzacji obiektów jak również tworzenia heterogenicznych instalacji poprzez łatwą integrację z systemami innych producentów.
EN
MASTER Automation System is an entirely Polish system elaborated in the Institute. It is being currently updated and optimized in the range of hardware and software. Apart from an unlimited ability to extend the amount of standard communication links it will enable application of any Institute’s procotols. It ensures sufficient resources and mechanisms for an objects complex automation as well as for creation of heterogenous through easy integration with other producents systems.
PL
Coraz częściej w zakładach przemysłowych preferowane są rozwiązania systemów informatycznych „pod klucz” dla zaspokojenia potrzeb użytkowników wszystkich kategorii, od operatorów procesów technologicznych zaczynając na funkcjach dla kierownictwa i nadzoru kończąc. Bez sprawnych, szybkich systemów komunikacyjnych, opartych na preferowanych standardach i markowym sprzęcie oraz opracowanych w Instytucie mechanizmach unifikujących różnorodne komponenty spotykane w instalacjach obiektowych, realizacja kompleksowych systemów „pod klucz” byłaby niemożliwa. Z założenia System Automatyki MASTER, na każdym jego poziomie organizacyjnym, może współpracować z dowolnymi innymi systemami informatycznymi, zapewniając przy tym przejrzyste rozwiązania konfiguracyjne.
EN
Solutions basing on “turnkey” information systems are more and more frequently applied in industrial plants with the aim to meet the needs of all users’ categories starting with technological process operators and ending with supervision and managing staff. Without efficient and fast operating communication systems, based on preferred standards and branded equipment as well as on the elaborated in the Institute mechanisms unifying various components which can be met in object installations, the “turnkey” realization of complex systems would be impossible. Assumed is that the MASTER Automation System can cooperate, on its every organizational level, with any other information system ensuring at the same time the transparent configuration solutions.
PL
Stacje operatorskie i inżynierskie w określonej instalacji Systemu Automatyki MASTER mogą być dowolnie powielane, co oznacza, że określona grupa stacji może posiadać równorzędny dostęp w zakresie akwizycji pomiarów oraz realizacji sterowań z/do konkretnego obiektu technologicznego. Grupa równorzędnych stacji może posiadać również dostęp do dowolnych innych sygnałów obiektowych, będących w obszarze automatyzacji MASTER i obcych systemów, do których wykonane zostały linki. Ponadto w jednej instalacji systemu może istnieć wiele różnych grup stacji, co istotnie wpływa na podniesienie niezawodności pracy systemu MASTER. Taka funkcjonalność systemu jest możliwa dzięki rozbudowanej, wielopoziomowej strukturze sieci komunikacyjnej i zastosowaniu w niej wielu systemów wymiany danych.
EN
Operator and engineering stations in the given MASTER Automation System installation can be freely multiplied what means that a certain group of stations can have an equal rank acess to measurements acquisition and realization of control operations from/to a particular technological object. A group of equal rank stations can also have an access to any other object signals being in the MASTER automation area as well as to various separate systems to which the links were made. Moreover, in one installation of the system there can be found many different station groups what considerably affects working reliability of the MASTER system. Such a system functionality is possible thanks to expanded, multilevel structure of a communication network and the application of many data exchange systems.
PL
System Automatyzacji MASTER jest w pełni polskim systemem opracowanym w Instytucie. Jest na bieżąco optymalizowany i unowocześniany w zakresie sprzętu i oprogramowania. Oprócz nieograniczonej możliwości rozszerzania puli standardowych linków komunikacyjnych umożliwi aplikację dowolnych firmowych protokołów. Zapewnia wystarczające zasoby i mechanizmy do kompleksowych automatyzacji obiektów, jak również tworzenia heterogenicznych instalacji poprzez łatwą integrację z systemami innych producentów.
EN
MASTER Automation System is an entirely Polish system elaborated in the Institute. It is being currently updated and optimized in the range of hardware and software. Apart from an unlimited ability to extend the amount of standard communication links, it will enable application of any Institute’s protocols. It ensures sufficient resources and mechanisms for an object complex automation as well as for creation of heterogenous installations through easy integration with other producents’ systems.
PL
Scharakteryzowano własności i możliwości komunikacyjne Kompleksowego Systemu Automatyzacji MASTER na tle krótkiej charakterystyki jego poziomów organizacyjno-funkcjonalnych. Ponadto bliżej przedstawiono opracowaną w Instytucie koncepcję ogniw wirtualnych, zastosowaną do wymiany danych między zróżnicowanymi komponentami systemu MASTER jak również integracji z obcymi systemami.
EN
Characterized are proprieties and communication possibilities of the Complex Automation System MASTER against a background of a short characterisitics of its organizational and functional levels. Presented is, elaborated by IASE, the conception of virtual links applied for exchanging data between various components of the MASTER system and for integration with external systems.
PL
Przedstawiono kolejną funkcjonalność systemu operatorskiego MASTER, tj. autoryzację dostępu do jego obsługi, realizowaną na podstawie nowocześnie zaprojektowanego i wykonanego modułu logowania. Moduł umożliwia identyfikację użytkowników, może nadawać zróżnicowane uprawnienia dla poszczególnych grup użytkowników, rejestrować i raportować czas ich pracy. Platformą operacyjną stacji operatorskiej Systemu Automatyzacji MASTER (znanej również pod nazwą SCADA ProSter) jest system czasu rzeczywistego QNX we wszystkich jego wersjach QNX2/QNX4/QNX6. Do tej pory dostawca systemu QNX i firmy partnerskie nie oferują oprogramowania firmowego obsługującego czytniki kart elektronicznych. Moduł logowania zrealizowano wykorzystując czytnik ASEDrive i karty elektroniczne z ochroną pamięci 2/3 BUS. Jego oprogramowanie składa się z dwóch warstw: oprogramowania systemowego do zapisu i obsługi kart elektronicznych oraz administratora czytnika kart, a także oprogramowania użytkowego, wchodzącego w skład oprogramowania systemu operatorskiego MASTER - ProSter Nowe rozwiązanie uniezależnia obie warstwy oprogramowania, dlatego adaptacja nowego sprzętu nie spowoduje zmian w oprogramowaniu użytkowym modułu logowania, wymagając jedynie instalacji nowych sterowników dla nowego czytnika.
EN
Presented is the next functionality of the automation system MASTER i.e. the authorization of an access to its control realized on the basis of the designed and made out in a modern manner login module. This module enables identification of users, can grant diversified authorizations for individual groups of users, register and report the time of their work. The operating platform for an Automation System MASTER operator station (known also as SCADA ProSter) is the real time system QNX in all of its versions QNX2/QNX4/QNX6. So far, the supplier of QNX system and partner firms have not offered any proprietary software for E-card readers. The login module was realized with the use of ASEDrive reader and E-cards with 2/3 BUS memory protection. Its software consists of two layers: system software for recording and operation of E-cards as well as card reader administrator, and also an application program being a part of the automation system MASTER-ProSter software. The new solution grants independence to both software layers - that is why adaptation of some new equipment will not cause changes in the login module application program requiring only installing of new controllers for a new reader.
PL
Podano opis ogólny budowy polskiego systemu automatyzacji MASTER. Scharakteryzowano własności i możliwości aplikacyjne poziomu operatorskiego systemu MASTER. Jest on na bieżąco rozwijany, optymalizowany i unowocześniany w zakresie sprzętu i oprogramowania.
EN
Given is a general description of the Polish automation system MASTER structure. Characterized are properties and application abilities of the MASTER system operator level. The system is currently developed, optimized and modernized in the areas of equipment and software.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.