Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The paper has presented the results of theoretical studies and experimental tests of the plastic deformation of multi-layered Ti/Al/Mg specimens. Theoretical studies were carried out using the Forge2011® computer program. Physical modeling, on the other hand, was performed using the Gleeble3800 simulator. Cuboidal specimens were cut off from the plates obtained in the explosive welding method. Based on the obtained investigation results it has been found non uniform deformation of the particular layer as a result their different value of flow stress.
EN
In this work, the effect of heat transfer during explosive welding (EXW) and post-processing annealing on the microstructural and chemical composition changes have been thoroughly analysed using scanning and transmission electron microscopies and X-ray synchrotron radiation. Several combination of explosively welded metal compositions were studied: Ti with Al, Cu with Al, Ta or stainless steel, stainless steel with Zr or Ta and Ti with carbon steel. It was found that the melted metals exhibit a strong tendency to form brittle crystalline, nano-grained or even amorphous phases during the solidification. For all analysed metal combinations most of the phases formed in the zones of solidified melt do not appear in the equilibrium phase diagrams. Concurrently, the interfacial layers undergo severe plastic deformation forming nano-grained structures. It has been established that these heavily deformed areas can undergo dynamic recovery and recrystallization already during clad processing. This leads to the formation of new stress-free grains near the interface. In the case of low temperature and short time post processing annealing only the melted zones and severely deformed layers undergo recovery and recrystallization. However, drastic changes in the microstructure occurs at higher temperature and for longer annealing times. Applying such conditions leads to diffusion dominant processes across the interface. As a consequence continuous layers of intermetallic phases of equilibrium composition are obtained.
PL
W artykule przedstawiono porównanie dwóch technologii wykonania złącza doczołowego stali P355NH platerowanej wybuchowo stopem Inconel 625. Przedstawiono wpływ zastosowania prądu pulsującego na skład chemiczny ściegów wykonanych metodą 131. Opracowana technologia spawania zapewniła uzyskanie składu chemicznego zgodnie z wymaganiami norm ASME SECTION II, PART A oraz PN-EN 10095:2002.
EN
The article presents a comparison of two welding technologies of butt joints of explosively cladded P355NH - Inconel 625 plate. The influence of applying pulsing current on the chemical composition of stitches made by method 131 is presented. The applied welding technology ensure the chemical composition in accordance with the requirements of ASME SECTION II, PART A and PN-EN 10095:2002.
PL
W jaki sposób dobrać parametry regulowanego elektrycznego układu napędowego średniego napięcia, stosowanego do pomp wirowych dużej mocy? Jak zastosować elementy składowe do przykładowej aplikacji? Za przykład posłuży regulowany napęd pompy wody zasilającej.
PL
Pojęcie efektywności według słowników i encyklopedii pozwala wyróżnić ok. stu synonimów. W praktyce technicznej elektrycznych układów napędowych często się używa tego pojęcia. Najłatwiej zrozumieć pojęcie efektywności energetycznej, gdyż ściśle jest związane ze sprawnościami poszczególnych elementów układu napędowego. Najprościej chyba przyjąć, że efektywność to rezultat podjętych działań opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Oznacza to najlepsze efekty. To powyższe stwierdzenie często jest przedstawiane w słownikach.
EN
The effect of heat treatment at 903 K on microstructure and intermetallic compound growth in explosively welded A1050/Ti gr. 2/A1050 clad was presented in the paper. Growth kinetics of TiAl3 intermetallic layers formed at upper and lower interfaces of three-layered A1050/Ti gr. 2/A1050 was investigated. A new approach to definition of growth kinetics of TiAl3 intermetallic phase was discussed. It was established that the growth was solely governed by grain boundary diffusion at the upper interface. Change of the mechanism from grain boundary diffusion to volume diffusion was observed at the lower interface.
PL
Dwa zjawiska energetyczne ograniczają poprawną pracę układów napędowych pomp wirowych. Jedno dotyczy odkształconych przebiegów prądów i napięć. Drugie - wynika z nierównomiernej w czasie rzeczywistym prędkości obrotowej (będącej skutkiem zmian momentu napędowego silnika w funkcji czasu). Istotnie oddziaływają one na układ regulacji napędów do pomp wirowych. Czy zmiany konstrukcyjne i topologiczne silników i przekształtników mogą je ograniczyć?
8
EN
Cooperation between Explomet and R&D units is growing increasingly, embracing a rate of more and more areas of application, including issues of fundamental nature. The ideas, proposed for many years by the company, in the field of new applications of explosive cladding technology and its products, gain approval of the world of science. Increasingly Science undertakes research’s actions, which should enhance its initiative role.
PL
Explomet zawsze działania rozwojowe traktował priorytetowo. Historycznie rzecz ujmując, wdrażanie technologii wybuchowego platerowania zawsze wiązało się z przełamywaniem stereotypów, pokonywaniem ‘niemożliwości’ – przysłowiowym udowadnianiem, że można i że się da. Aktualnie firma inwestuje w swoje badawczo-rozwojowe zaplecze, zapewniając tym samym warunki do jeszcze lepszego rozwoju i jednocześnie podnosząc poziom kompetencji w zakresie badań materiałowych, konsekwentnie zbliżający ją do naukowych partnerów.
9
EN
The country’s real explosive cladding technology development had strong industrial character. Associated with the initiative and activity of enterprise Zach Metalchem, but held in cooperation mainly with Opole academy - WSI, the Technical University of Opole later. This collaboration as an expression of regional and smart specialization is effectively still continues, and its industrial side is the company ZTW Explomet.
PL
W Polsce prace nad technologią zgrzewania wybuchowego rozpoczęły się w latach 60. ubiegłego wieku. Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Instytut Techniki Cieplnej i wreszcie Politechnika Gdańska i Politechnika Częstochowska to jednostki, które najbardziej zaangażowane były w tworzenie podstaw tej technologii. Należy jednocześnie stwierdzić, że poza Politechniką Gdańską (łączniki spawalnicze aluminium-stal) oraz ITC (wybuchowe mocowanie rurek w ścianach sitowych wymienników ciepła), żadnej z pozostałych, wymienionych instytucji badawczych nie udało się dokonać jakiegokolwiek wdrożenia. Przyczyny tego stanu rzeczy były i nadal pozostają dość oczywiste – zaangażowanie w prace badawcze miało na celu jedynie budowanie indywidulanych karier naukowych. Nie istniała potrzeba, oczekiwanie, czy wreszcie przymus działania na rzecz przemysłu, na rzecz gospodarki. W tej chwili próbuje się budować relacje nieco bardziej angażujące naukę w rozwiązywanie konkretnych – rozwojowych i celowych zagadnień ulokowanych w sferze gospodarczej.
PL
Dwa zjawiska energetyczne ograniczają poprawną pracę układów napędowych pomp wirowych. Jedno dotyczy odkształconych przebiegów prądów i napięć. Drugie - wynika z nierównomiernej w czasie rzeczywistym prędkości obrotowej (będącej skutkiem zmian momentu napędowego silnika w funkcji czasu). Istotnie oddziaływają one na układ regulacji napędów do pomp wirowych. Czy zmiany konstrukcyjne i topologiczne silników i przekształtników mogą je ograniczyć?
PL
Wentylatory dużej mocy (powyżej 500 kW) stosowane w elektrowniach i elektrociepłowniach wymagają coraz częściej regulacji punktów pracy. Wynika to z faktu, że produkcja energii cieplnej lub elektrycznej musi dopasowywać się do zmiennych zapotrzebowań ze strony odbiorców [1, 2, 3]. Technologia wytwarzania tych energii musi być elastyczna. Jednocześnie coraz ostrzejsze wymagania dotyczące równoczesnego ograniczania emitowania zanieczyszczeń zmuszają do stosowania odsiarczania, odazotowania, odpylania i podobnych działań. We wszystkich tych technologiach wentylatory są jednym z ważniejszych elementów. Regulacja ich parametrów (ciśnienia, natężenia przepływu) coraz częściej odbywa się przy pomocy ustawiania zadanej prędkości obrotowej wirnika. Wynika to z ekonomii (optymalne zużycie energii układu napędowego) oraz sposobu sterowania całą technologią. Czasami stosuje się jeszcze regulację ciśnienia i wydajności poprzez zmianę kąta ustawienia łopat wentylatora lub dławienie przy pomocy klap wejściowych.
PL
Układy regulacji prędkości obrotowej pomp wodociągowych są coraz częściej stosowane w pompowniach, gdzie wymagane są zmiany ciśnienia lub wydajności wyjściowych. Problemem, który pojawia się przy projektowaniu nowej pompowni lub przy modernizacji już eksploatowanej, jest właściwy dobór regulowanych układów napędowych. Wśród najważniejszych parametrów tych układów jest wartość napięcia znamionowego elektrycznych silników napędowych pomp. Dobór niskiego napięcia znamionowego silników pociąga za sobą zastosowanie przemienników częstotliwości niskiego napięcia (np. 400 V, 690 V). Podobnie zastosowanie silników o napięciu znamionowym średnim (najczęściej 6 kV, rzadziej 3,3 kV) wymaga eksploatacji przemienników częstotliwości o znamionowym napięciu średnim. Oczywiście powyższe rozważania dotyczą najczęściej silników indukcyjnych klatkowych, trójfazowych.
EN
Integrated speed control of water supply pumps are increasingly being used in pumping stations where changes are required pressure output or productivity. The problem that arises in the design of a new pumping station and the upgrade already in service is the right choice of regulated power system. Among the most important parameters of these systems is the nominal voltage electric motors pumps. Selection of low voltage motors rated entails the use of low-voltage frequency converters (for example, 400 V, 690 V). Similarly, the use of motors with a rated voltage of the medium (usually 6 kV, 3,3 kV less) requires the operation of frequency converters with a rated voltage of the medium. Of course, these considerations apply to the most common squirrel cage induction motors, three-phase.
13
Content available remote System sterowania pompownią wodociągową
PL
System sterowania pompownią wodociągową powinien spełniać szereg funkcji. W niniejszym artykule autorzy przedstawiają system sterowania pompownią, która ma spełniać zadanie minimalizacji zużycia energii elektrycznej na przetłaczanie określonej ilości wody. Do rozważań została przyjęta przepompownia wody w dużym zakładzie chemicznym. Ilość wody potrzebnej w procesie chemicznym zmienia się w przedziale od ok. 35% do 100% maksymalnej wartości. Unowocześnienie procesu technologicznego dało efekt w postaci zmniejszenia zużycia surowców wejściowych. Równocześnie spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na wodę.
EN
The selection of an appropriate control strategy of water-works pumps unit can provide improved energy efficiency. The article presents the considerations about control of pumping station in chemical plants. It is necessary to allow a large range of pumps’ efficiency changes with minimizing energy consumption.
PL
Silniki indukcyjne o mocach powyżej 250 kW zasilane są najczęściej napięciem znamionowym 6000 V. Wartość tego napięcia była przyczyną, że do końca tego wieku silniki te rzadko pracowały z regulacją prędkości obrotowej przy pomocy przekształtników energoelektronicznych. Obecnie, dzięki zastosowaniu półprzewodników typu SGTC, IGCT, HVTGBT są produkowane przemienniki częstotliwości średniego napięcia (CMV) [1]. Autorzy na podstawie własnych prac projektowych, badań oraz pomiarów, zaproponowali ocenę jakości zasilania silników indukcyjnych z CMV.
EN
Inductions motor with power above 250 kW are usually supplied by rated voltage 6000 V. This value was the main reason that till the end of this century induction motors rarely worked with rotational speed regulation using power electronics converters. At present, due to using SGTC, IGCT, HVTGBT semiconductor, there are produced medium voltage frequency converters (CMV) [1]. Authors, on the grounds of their projects, researches and measurements, proposed quality assessment of induction motors with CMV.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń grubości ścian dla przykładowych zbiorników ciśnieniowych, zakładając wykorzystanie w budowie wymiennika blach platerowanych. Ponadto przedstawiono wyniki badań zmęczeniowych stali S355J2, tytanu SB265G1 oraz plateru będącego połączeniem tych dwóch materiałów. Z badań wynika, że proces platerowania wybuchowego pozytywnie wpływa na trwałość zmęczeniowa i wytrzymałość materiałów, co pozwala z dużą dozą pewności wykorzystać nominalne wartości ich parametrów wytrzymałościowych w obliczeniach grubości ścian aparatury procesowej, uwzględniając materiał platerowany.
EN
This paper presents the results of calculations for sample wall thickness of pressure vessels. In addition, the results of fatigue tests on S355J2 steel-SB265G1 titanium bimetal which is a combination of the two materials are presented. The research shows that the explosive cladding process has a positive effect on the fatigue life and strength of materials, allowing with confidently to take advantage of the value of their nominal strength parameters in the calculation of the wall thickness of process equipment, taking into account the imposed material thickness.
PL
Efektywność energetyczna układów napędowych należy do najważniejszych ich właściwości. Na podstawie jej oceny można przewidywać efekty techniczne i ekonomiczne zastosowania regulowanych układów napędowych w pompowniach wodociągowych. W artykule została przedstawiona ilościowa metoda oceny efektywności energetycznej. Zostały przedstawione parametry opisujące zjawiska energetyczne, mające główny wpływ na ocenę efektywności energetycznej.
EN
The energy efficiency of drive systems is their most important feature. Based on it’s evaluation it is possible to envisage technical effects and economical usage of the control drive systems in the water pumping stations. In the article was presented a quantitative evaluation of the energy efficiency. There were also presented parameters describing energetic phenomenons which have main impact on the energy efficiency evaluation.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań i pomiarów efektywności energetycznej układu napędowego pompy obiegowej w pompowni sieci ciepłowniczej. Badany obiekt stanowi inteligentny układ napędowy z przemiennikiem częstotliwości średniego napięcia. Wyniki badań zostały porównane z badaniami podobnymi przeprowadzonymi na układzie napędowym stosowanym poprzednio do chwili modernizacji. Efekty tych badań porównano stosując ilościowy PIS efektywności energetycznej układu napędowego.
EN
The article presents results of research about circulating pump drive system in pumping station of Warsaw heat distribution network. This pumping station provides correct work of the heat distribution Network to 30% of the city. Energy efficiency was an aim of drive system researches. Mathematical description of the energy efficiency was made by basing on energy coefficients. Value of these coefficients was computed Rusing research results during pumping station exploitation. The drive system has been modernized two years ago but the pumping station was completely technically prepared In 2012/2013. The energy efficiency of modernized drive system was checked against energy efficiency of drive system applied until now. Results of both clearly showed that modernization was necessary.
PL
Krajowy system energetyczny w zdecydowanej większości opiera się o bloki energetyczne o mocach od 120 MW do 500 MW [1]. Liczbowo najwięcej (62 szt.) jest bloków energetycznych o mocy znamionowej 200 MW. Bloki te zainstalowane są w elektrowniach na węgiel kamienny lub brunatny. Sprawność energetyczna brutto tych bloków jest rzędu 37% i na początku XXI w. była o ok. 8% niższa niż w Unii Europejskiej [1]. Niska sprawność brutto wynika z zasady działania elektrowni cieplnych oraz ze zużycia wyprodukowanej energii elektrycznej na cele potrzeb własnych. Wśród potrzeb własnych najwięcej energii zużywają układy napędowe. Na rys. 1 została przedstawiona zależność zużycia mocy na potrzeby własne (PWA) bloku 200 MW oraz zużycie mocy przez napędy (PNA) największe (wentylatory i pompy) w funkcji mocy (PG) brutto bloku [2]. Z porównania tych przebiegów widać, że układy napędowe dużych mocy bloku 200 MW zużywają ok. 75% mocy potrzeb własnych. Z tych względów zmniejszenie zużycia mocy przez napędy potrzeb własnych polepsza efektywność energetyczną (sprawność energetyczną) bloku 200 MW.
EN
National energy system mainly based on power units with power from 120 MW to 500 MW [1]. The largest group (62 items) are power units with power rating 200 MW. These units are installed in power plants which are fed by coal or charcoal. Gross power efficiency is 37% and at the beginning of 2000 it was around 8% lower than in European Union [1]. Low gross efficiency is caused by rules of power plants’ work and by energy consumption which is produced for own needs. Between these needs, the most energy is consumed by drive systems. In the article were presented posibilites of power unit 200 MW energy efficiency enhancement by modernization high power drive systems. In national energy system most of power units 200 MW have to be, though, rebuilt their generation capacity because technic life of many of them is ending. In conclusion, this is a very good time to modernizate drive systems, though high power, in order to enhancement their energy efficiency and thanks to this energy consumption for own needs will be lower that it is now.
19
PL
Sieć wodociągowa składa się z kilku ważnych elementów oraz z wielu urządzeń, które dzięki współpracy umożliwiają transport wody od producenta (ujęcie wody, stacja uzdatniania wody) do konsumenta (użytkownika indywidualnego lub przemysłowego). Jednym z ważniejszych elementów tej sieci jest pompownia. Nowoczesna pompownia wymaga źródła energii elektrycznej dla wszystkich swoich odbiorników tego rodzaju energii. Praktycznie wszystkie napędy pomp (silniki napędowe), układy sterowania i monitorowania są odbiornikami energii elektrycznej. Zanik napięcia zasilającego pompownię lub nawet obniżenie jego wartości poniżej dopuszczalnej powoduje najczęściej wyłączenie większości odbiorników elektrycznych. Konsekwencją tego zjawiska jest wstrzymanie dostawy wody do odbiorców. W zależności od typu odbiorcy możliwe są różne dopuszczalne czasy przerw w pracy pompowni.
EN
Pumping stations needst to be fed by the electric energy. Quality of this energy is important factor of its correct work. In this article were presented factors that not allow its working correctly, because of this quality. The article also presents examples of changes this quality (voltage decay). Contemporary electrotechnics makes changing this quality possible. Application generator and UPS device makes pumping stations working correctly, although disruption of electricity supply may still exist.
PL
Elektrownie i elektrociepłownie produkują energię cieplną i elektryczną. Działanie tych obiektów wymaga pracy urządzeń obsługujących bloki energetyczne. W zależności od mocy tych bloków i metody wytwarzania energii wymagają mniej lub bardziej rozbudowanych urządzeń. Do podstawowych urządzeń niezbędnych do pracy bloku energetycznego należą pompy, wentylatory i młyny. Tego typu urządzenia są charakterystyczne dla obiektów, których energia pierwotna zawarta jest w paliwie spalanym w kotle. W krajowym systemie energetycznym istnieje ok. 60 bloków o mocy 200 MW każdy. Moc zainstalowanych układów napędowych w każdym takim bloku wynosi ponad 20 MW. Układy te napędzają w większości maszyny robocze typu przepływowego, a więc pompy, wentylatory i sprężarki. Największe moce jednostkowe tych układów napędowych sięgają wartości od 200 kW do 3150 kW i najczęściej ich napięcie znamionowe wynosi 6 kV.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.