Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule opisano algorytm opracowany do wyznaczania zmienności rytmu serca (tzw. sygnału HRV) na podstawie wartości chwilowych okresu sygnału PPG, który reprezentuje falę tętna obwodowego. Sygnał PPG został zarejestrowany podczas oddziaływania muzyki. Do wydzielenia składowych sygnału HRV (tj. fluktuacji i nieliniowego trendu) zastosowano dyskretną transformatę falkową. Do oceny wpływu muzyki na częstość pracy serca przyjęto parametry opisujące zarówno zmienność fluktuacji rytmu serca, jak i wolnozmiennego trendu.
EN
In this article, the algorithm developed for determination of HRV based on the PPG signal representing the peripheral pulse wave was described. The PPG signal was recorded under the influence of music. The components of HRV signal (i.e. a nonlinear trend and fluctuations) were extracted by using the DWT. The parameters representing variability of the HRV fluctuations as well as trend were applied to assessment of HRV.
PL
W artykule opisano metodę przetwarzania sygnału mowy, który reprezentuje wyizolowaną samogłoskę /a/ o maksymalnie przedłużonej fonacji. Do oceny zmęczenia głosu zaproponowano parametry opisujące zmienność amplitudy sygnału mowy (tj. Shimmer, APQ) oraz zmienność okresu tonu krtaniowego (tj. Jitta, Jitter, RAP, PPQ, a także SD1 i SD2 wyznaczone na podstawie wykresu Poincaré) z uwzględnieniem każdego cyklu pracy fałd głosowych.
EN
In this article, the parameterization method of speech signal representing the isolated maximally sustained vowel /a/ is described. For assessing vocal fatigue the parameters describing the variability of speech signal amplitude and pitch period with respect to each vocal folds cycle were proposed (i.e. Shimmer, APQ, Jitta, Jitter, RAP, PPQ, SD1 and SD2 determined form the Poincaré plot).
3
Content available remote Assessment of a hand tremor based on analysis of the accelerometer signal
EN
This paper presents the method developed for the assessment of a tremor based on analysis of the output signals from a 3-axis accelerometer placed on the index finger of the right hand. Firstly, the signal representing only acceleration caused by involuntary movement of the hand is determined. The tremor frequency is obtained as the dominant frequency of the PSD estimated for short segments of this signal by using the AR model. The presented method allows us to evaluate variability of tremor frequency in typical neurological tests.
PL
W artykule opisano metodę opracowaną do oceny drżenia na podstawie analizy sygnałów wyjściowych z trójosiowego akcelerometru, który został umieszczony na palcu wskazującym prawej ręki. Najpierw wyznaczany jest sygnał reprezentujący tylko przyśpieszenie wywołane mimowolnym ruchem ręki. Częstotliwość drżenia jest określana jako dominująca częstotliwość PSD estymowanej dla krótkich segmentów tego sygnału na podstawie modelu AR. Prezentowana metoda umożliwia ocenę zmienności częstotliwości drżenia w typowych testach neurologicznych.
4
Content available remote Ultrafiltration membranes made of: polyaniline, ionic liquid and cellulose
EN
The study determined the method of obtaining UF membranes from cellulose, polyaniline and ionic liquid as the gelling agent. The impact of the applied coagulation agent and the conducting polymer (polyaniline) on the transport and separation properties of the obtained membranes was examined.
PL
W artykule określono sposób otrzymywania membran ultrafiltracyjnych z surowców: celulozy, polianiliny oraz cieczy jonowej jako substancji żelującej. Zbadano, jaki wpływ na właściwości transportowe i separacyjne otrzymanych membran mają zastosowany koagulant oraz polimer przewodzący (polianilina).
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu azotowania nanokrystalicznego żelaza oraz redukcji uzyskanych nanokrystalicznych azotków żelaza mieszaninami azotującymi o różnym składzie chemicznym w temp. 300°C w stanach stacjonarnych. Stwierdzono istnienie histerezy zależności stopnia zaazotowania żelaza od potencjału azotującego stosowanej mieszaniny NH3+H2. Zaprezentowano przebieg zmian składu fazowego próbki podczas azotowania nanokrystalicznego żelaza i redukcji otrzymanych nanokrystalicznych azotków żelaza. Wykazano znaczne odstępstwa zachowania układu nanokrystaliczne żelazo-amoniak-wodór od otrzymanych przez Lehrera zależności dla materiałów grubokrystalicznych. W układzie nanokrystaliczne żelazo-amoniak-wodór stwierdzono występowanie mieszanin azotków żelaza i żelaza w szerokim zakresie potencjałów azotujących.
EN
Spent nanocryst. Fe catalyst for NH3 synthesis was nitrided and reduced with NH3+H2 mixt. at 300°C to a mixt. of nanocryst. α-Fe(N) + γ’-Fe4N and γ’-Fe4N + ε-Fe3-2N phases and a ternary α-Fe(N) + γ’-Fe4N + ε-Fe3-2N system. The chem. and phase compn. was confirmed by X-ray diffractometry and at. emission spectroscopy. The nitriding degree increased with increasing nitriding potential of the NH3+H2 mixt.
PL
Jednym z ważniejszych parametrów charakteryzujących źródło mowy dźwięcznej jest częstotliwość podstawowa tonu krtaniowego (F0), która odpowiada częstotliwości podstawowej drgań fałd głosowych. W artykule zaprezentowano metodę wyznaczania wartości chwilowych tej częstotliwości za pomocą analizy falkowej sygnału mowy. Metodę zastosowano do badania wyizolowanych głosek w celu oceny zmienności częstotliwości podstawowej tonu krtaniowego.
EN
One of the basic parameters characterizing voiced speech is the fundamental vocal frequency (pitch, F0), which corresponds to the rate of the vocal folds vibration. In this paper, a method based on wavelet analysis of speech signal for determining instantaneous fundamental frequency is presented. This method was applied to some isolated voiced vowels for assessment of pitch frequency variability.
PL
Przedstawiono organizację i merytoryczną działalność Ogólnokrajowej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych LABIOMEN. Stanowi ona istotną pozycję w dorobku Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, w obszarze współpracy nauka-przedsiębiorstwa. Jest doskonałym przykładem połączenia rozwoju i doskonalenia naukowego w obszarze analityki paliw stałych na cele energetyczne oraz potrzeb przemysłu energetycznego w obszarze kontroli jakościowej spalanych paliw kopalnych i biomasy, a także odpadów paleniskowych i mazutu. Działalność Sieci była nierozerwalnie związana z działalnością Instytutu w obszarze uwierzytelniania instalacji do produkcji oraz procedur rozliczeń energii odnawialnej wytwarzanej w procesach spalania i współspalania biomasy. Pierwsze w Polsce świadectwo pochodzenia energii wytworzonej z biomasy otrzymała Elektrownia Opole, dla której Instytut świadczył usługi doradcze w opisanym obszarze opiniowania instalacji i procedur rozliczeniowych. Doskonalenie wiedzy w obszarze parametrów jakościowych biomasy przyczyniło się do rozwoju wiedzy w zakresie oceny wpływu poszczególnych składników popiołu z biomasy na urządzenia i instalacje energetyczne, a także skali konsekwentnego potencjalnego niekorzystnego oddziaływania. Wykorzystując techniki ­termograwimetryczne ­sprzężone z analizą chromatograficzną poddawano rozkładowi termicznemu z analizą ilości i składu powstających gazów mieszanki węgli z różnymi rodzajami biomasy. Tak szeroki rozwój wiedzy analitycznej i eksperckiej związanej z wytwarzaniem energii z biomasy nie byłby możliwy bez praktycznych doświadczeń związanych z jej współspalaniem i spalaniem, a te z kolei nie miałby szans tak dynamicznego rozwoju bez stworzonego aparatu analitycznego umożliwiającego ocenę jakości biomasy dla celów rozliczeniowych. W artykule stwierdzono również, że jakiekolwiek będą dalsze losy spalania i współspalania biomasy, będące konsekwencją zmiany sposobu wsparcia wytwarzania energii z OZE, nabyte przez przedsiębiorstwa energetyczne bogactwo wielokierunkowych doświadczeń związanych z wykorzystaniem tego paliwa na cele energetyczne będzie z pewnością stanowiło trwały wkład Ogólnokrajowej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych LABIOMEN w rozwój części gospodarki związanej z wytwarzaniem, magazynowaniem, kontrolą jakości i aspektami bezpieczeństwa technologicznego wykorzystania biomasy na cele energetyczne.
EN
Presented is organization and substantive activity of the Supervised Countrywide Laboratory Network (SCLN) LABIOMEN which is one of significant attainments in the aquis of the Institute for Chemical Processing of Coal in the field of cooperation between science and industry. It makes a very good example of how to connect development and scientific excellence in the range of analysis of solid fuels used for energy generation and power industry needs, concerning quality control of combusted fossil fuels and biomass as well as of heavy oil and furnace refuses. The activity of the Network was inextricably linked with the Institute activities referring to authentication of generation installations and to settlement procedures for renewable energy produced in processes of biomass combustion and co-combustion. Elektrownia Opole was the first one in Poland to obtain the certificate of origin for electricity generated from biomass and it was the Institute that provided this company the above described advisory services in the range of giving opinions on installations and settlement procedures. Improvement of knowledge in the field of biomass quality parameters has contributed to better assessment of biomass ash components influence on power installations and the scale of its potential adverse impact. Gases generated during combustion of mixture of coal and various forms of biomass were subjected to thermal decomposition and further analysis of their quantity and chemical composition with the use of gravimetric techniques and the accompanying chromatography. Such large scale development of expert and analytical knowledge connected with biomass energy generation woud not be possible with no practical experience referring to biomass combustion and co-combustion while this would in turn have no chance for such dynamic development without the created analytical systems enabling biomass quality assessment for settlement procedures. Ascerteined is also that no matter what future of biomass combustion and co-combustion is, being the consequence of changes in supporting methods of renewable energy generation, the gained by power companies great wealth of multi-directional experience concerning application of this fuel for energy generation will surely make a permanent contribution of the SCLN LABIOMED to the development of this part of economy that deals with production, storage, quality control and safety aspects of technological biomass application for this purpose.
PL
Artykuł stanowi zbiór informacji na temat perowskitowych ogniw fotowoltaicznych i możliwości ich szerokiego zastosowania jako alternatywy dla ogniw pierwszej i drugiej generacji w Polsce. Zaproponowano w nim rozwiązanie naniesienia ogniw perowskitowych na materiale biodegradowalnym NaturFlex, nazywając je roboczo ogniwami perowskitowymi BIO. Ogniwa takie mogłyby być następnie przetworzone w lokalnej biogazowni, nie powodując degradacji środowiska trudnym do zagospodarowania ołowiem, który zawierają.
EN
The article is a collection of information about the perovskites photovoltaic cells and the possibility of their wide use as an alternative to the cells of the first and second generation in Poland. It proposes a solution to the application of perovskites cells on biodegradable material Naturflex, calling them perovskites BIO cell operatively. Such cells could then be processed in the local biogas plants without causing environmental degradation difficult to convert that contain lead.
PL
Badano procesy azotowania nanokrystalicznego żelaza oraz redukcji otrzymanych nanokrystalicznych azotków żelaza mieszaninami azotującymi o różnym składzie chemicznym w temp. 350°C w stanach kwazirównowagowych. Wykazano znaczne odstępstwa zachowania nanokrystalicznego układu Fe-NH3-H2 od otrzymanych przez Lehrera zależności dla materiałów grubokrystalicznych. Stwierdzono istnienie zjawiska histerezy dla zależności stopnia zaazotowania żelaza od potencjału azotującego w stałej temperaturze. Izoterma procesu redukcji nanokrystalicznych azotków żelaza przebiega powyżej izotermy procesu azotowania nanokrystalicznego żelaza w obszarze potencjałów azotujących, w których zachodzi reakcja chemiczna. W tych obszarach azotujących w procesach azotowania i redukcji trwale istnieją obok siebie dwie fazy stałe: α-Fe(N) + γ’-Fe4N lub γ’-Fe4N + ε-Fe3-2N. W redukcji nanokrystalicznego azotku żelaza w temp. 350°C w obszarze potencjałów azotujących 0,0036-0,0020 Pa-0,5 stwierdzono współistnienie 3 faz stałych: α-Fe(N) + γ’-Fe4N + ε-Fe3-2N.
EN
Com. Fe catalyst for NH3 synthesis was nitrided with NH3-H2 mixts. at 350°C. The nitriding resulted in formation of stable Fe(N), Fe4N and Fe2-3N phases. After redn., the area of the Fe2-3N phase was extended.
PL
W artykule opisano algorytm do wyznaczania częstości oddychania na podstawie analizy widmowej sygnału reprezentującego zmienność okresu fali tętna. Falę tętna zarejestrowano za pomocą czujnika fotopletyzmograficznego (tzw. PPG) umieszczonego na placu ręki. Do przetwarzania sygnału PPG zaproponowano zastosowanie analizy falkowej. Przeprowadzono także ocenę dokładności opracowanej metody wykorzystując sygnał referencyjny, który reprezentuje przepływ powietrza w czasie wydechu.
EN
The arterial pressure waveform contains valuable information regarding the respiratory rate. This paper describes the algorithm developed for estimating the respiratory rate by analyzing the period variability of the peripheral pulse wave. To record a pulse wave at the finger, a transmissiontype photoplethysmographic sensor was used. PPG signals were collected from 10 healthy subjects during free breathing, and breath holding over a period of 3-min using a data acquisition system (Fig. 1). The reference breathing rate was determined from the airflow signal recorded simultaneously with the PPG signal (Figs. 7 and 8). Firstly, the PPG signal was detrended and denoised using the wavelet transform (Fig. 2 and 3). Based on the locations of the maximum points, all periods were detected and the tachogram was constructed. The signal representing the period variability (PPV) was obtained by interpolating the envelope of the tachogram with a cubic polynomial function (Fig. 5). Then, fluctuations extracted by the DWT from the PPV signal were segmented into 10 s intervals. Using Burg’s method, the AR model based PSD was computed for each segment. Finally, the respiratory component was detected as the maximum in the frequency band of 0.150.4 Hz (Fig. 6). The obtained results show (Fig. 9) that the proposed method allows us to monitor the respiratory rate and to detect the induced apnea with the acceptable accuracy.
PL
W artykule przedstawiono analizę modeli do określania właściwości kalorycznych paliw stałych, w szczególności biomasy, pod kątem ich zastosowania w bilansowaniu obiektów energetyki zawodowej. Przeprowadzono studium procedur wyznaczania wartości kalorycznych oraz dokonano przeglądu najczęściej stosowanych modeli. Dokonano walidacji dostępnych modeli w oparciu o badania własne i zaproponowano korektę współczynników tych modeli.
EN
This paper presents the study of mathematical models for evaluation of solid fuels (biomass especially) calorific properties. The main goal of the models analysis is their application in energy balance of real-scale power plants. A short review of available models and fuel analysis procedures are presented. The models are validated by own-obtained fuel analysis and new coefficients of the models equations are proposed.
13
Content available remote Nowoczesne zastosowania mikroskopii optycznej w analizie paliw stałych
PL
Artykuł zawiera opis niestandardowych technik badawczych z zakresu analizy mikroskopowej i komputerowej analizy obrazowej wykorzystywanych do oceny jakości paliw stałych. Autorzy przybliżają, metodykę i przydatność analizy obrazowej w oparciu o przykłady zastosowań praktykowanych w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla. W pracy scharakteryzowano opis działania programu do automatycznej obrazowej analizy refleksyjności SARA v.1.0 i porównano jego skuteczność z klasyczną metodą fotometryczną. Przedstawiono problematykę wykorzystania analizy mikroskopowej do oceny jakości paliw stałych i stałych produktów ich przeróbki w postaci obrazowej analizy fazowej. Opisano przykład mikroskopowgo wykrywania paliw kopalnych w ligninocelulozie handlowej.
EN
This paper presents a description of the unique techniques for microscopic analysis and computer image processing which can be used in quality determination of solid fuels. Based on the solutions employed in the Institute for Chemical Processing of Coal, the authors outline the methodology and applicability of the image processing. In the study, the functioning of the computer program for automated reflectance processing, SARA v1.0, was described and its effectiveness compared with the efficiency of the classical photometric method. This article presents also the issue of the applicability of microscopic analysis for quality determination of solid fuels and solid carbon products in the form of phase analysis. An example of microscopic detection of fossil fuels in the commercial lignincellulose was presented.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania częstości oddychania na podstawie analizy górnej obwiedni amplitudowej sygnału PPG, który reprezentuje falę tętna obwodowego w palcu ręki. Obwiednię uzyskano w wyniku aproksymacji lokalnych maksimów splajnami. Opracowana metoda umożliwia określenie czasu trwania każdego cyklu oddechowego oraz pozwala wykryć bezdech. Do oceny dokładności tej metody wykorzystano sygnał referencyjny, który reprezentuje przepływ powietrza w czasie oddychania.
EN
This paper presents a novel method for the estimation of respiratory rate by analyzing the amplitude envelope of a peripheral pulse wave. To record a pulse wave at the finger of the hand a transmission-type photoplethysmographic (PPG) sensor was used. The PPG sensor is sensitive to variations in blood volume. Variations in blood volume are caused by cardiovascular regulation, thermoregulation and respiration. PPG signals show significant morphological differences under the normal and induced apnea conditions (Fig.2). The amplitude fluctuations of PPG were found to drop under apnea (Fig.3).The amplitude envelope of the PPG signal was obtained by interpolating every interval [maxi, maxi + 1] with a cubic polynomial function (Figs. 1 and 3). The breathing rate determined from the airflow signal recorded simultaneously with the PPG signal, served as a reference value (Fig. 5). The results show that the proposed method is a promising technique for detection of each respiratory period, for calculating a respiratory rate, and for detecting apnea (Fig. 5, Fig. 7).
PL
W artykule opisano wirtualny przyrząd opracowany do oceny sztywności ścian dużych tętnic na podstawie analizy sygnału PPG reprezentującego falę tętna obwodowego. Na podstawie lokalizacji charakterystycznych punktów fali tętna są wyznaczane wartości parametrów stosowanych do oceny sztywności tętnic: CT, PPT, RI, SI, IWD. Do detekcji wcięcia dykrotycznego wykorzystano rozwinięcie falkowe uzyskane za pomocą CWT. Trend sygnału PPG wydzielono na podstawie dekompozycji sygnału wg algorytmu Mallata.
EN
Arterial stiffness is recognized as a major determinant of cardiovascular risk. The arterial pressure waveform contains valuable information indicative of both aortic and systemic arterial stiffness. This paper describes a virtual instrument for assessment of arterial stiffness by analyzing the peripheral pulse waveform. The developed software (in LabVIEW) consists of a program for data acquisition and a program for peripheral pulse wave analysis. To record a peripheral pulse wave at a finger, a transmission-type photoplethysmographic (PPG) sensor was used. The PPG sensor is sensitive to variations in the blood volume. The PPG signal was amplified, acquired using a data acquisition system, and stored. Digital signal processing was then performed. Firstly, a non-linear trend and noise were removed from the PPG signal using the DWT (Fig. 1). Then the characteristic points of the pulse wave were detected using a peak detector (Fig. 2). For identification of an invisible dicrotic notch the CWT was successfully employed (Fig. 4). All the detected peaks were verified using the refractory period as a criterion for false detection. Based on the location of the characteristic points of the pulse wave, several parameters including CT, PPT, SI, RI, IWD were calculated to quantify the arterial stiffness (Tab. 1). This study proposes a simple and effective non-invasive method for assessing arterial stiffness to identify individuals with cardiovascular risk earlier and treat them preventively.
PL
Identyfikacja tonów Korotkowa (tj. dźwięków generowanych podczas turbulentnego przepływu krwi w zwężonej tętnicy) stanowi podstawę wyznaczania ciśnienia tętniczego krwi metodą osłuchową. W artykule omówiono metodę opracowaną do automatycznej detekcji tonów Korotkowa, która bazuje na cyfrowej rejestracji zjawisk osłuchowych i zmian ciśnienia w mankiecie okluzyjnym podczas deflacji. Do detekcji pierwszego tonu Korotkowa zaproponowano wykorzystanie sygnału reprezentującego falę tętna w palcu.
EN
Identification of the Korotkoff sounds (i.e. sounds generated by turbulent blood flow in narrowing artery) forms the basis for determination of arterial blood pressure in the auscultatory method. In this paper, a novel method for automatic detection of the Korotkoff sounds is described. This method is based on digital recording of the Korotkoff sounds and a cuff pressure during the deflation. To detect the first Korotkoff sound the finger pulse wave was applied.
17
Content available Metoda filtracji sygnału fonokardiograficznego
PL
Zakłócenia zewnętrzne (tj. sygnały akustyczne pochodzące z otoczenia), które występują podczas rejestracji tonów i szmerów serca (tzw. sygnału FKG) za pomocą stetoskopu z mikrofonem, znacznie utrudniają analizę zjawisk osłuchowych. W artykule przedstawiono metodę adaptacyjnej filtracji zakłóceń zewnętrznych. Jako sygnał wejściowy filtru LMS przyjęto aproksymację sygnału FKG uzyskaną na podstawie analizy falkowej zakłóconego FKG. Natomiast na wejście referencyjne filtru LMS podano zmodyfikowany sygnał reprezentujący zakłócenia zewnętrzne zarejestrowane drugim mikrofonem. Proponowana metoda daje lepsze rezultaty niż filtracja adaptacyjna przeprowadzona bezpośrednio na zarejestrowanych sygnałach.
EN
Auscultation is one of the most important non-invasive and simple diagnostic tools for detecting disorders of cardiac diseases. The intelligent stethoscope with microphone allows us to acquire and analyze heart sounds (produced by the mechanical action of the heart) objectively. In daily life various noise components, especially from a noisy environment, make the diagnostic evaluation of a phonocardiographic signal (i.e. FCG) difficult or in some cases even impossible. Heart sounds and additive external noises usually overlap in the frequency domain. This paper presents a novel wavelet-based adaptive denoising method for external noise cancellation from the FCG signal. Heart sounds and acoustic ambient noises were recorded separately by two microphones at the same time (Fig. 1). At first, the recorded signals are decomposed by DWT using "coif5" wavelet. The sum of the details at levels from 5 up to 8 gives an acceptable approximation of the FCG signal (Fig. 3) and it was used as the primary input of the LMS adaptive filter (Fig. 2). The reference signal required for the LMS filter was derived from the modified wavelet coefficients of the acquired noise signal (Fig. 5). This signal is highly correlated with artifacts in the FCG signal and it provides better results of adaptive noise cancellation than the raw signal corresponding to acoustic ambient noise. The comparison between the power of the FCG signal segments, including, and void of, external noise, and the power of the filtered signal can be used to measure the filtering effectiveness. The results show that the proposed method is a promising technique for external noise reduction in the FCG signal.
PL
Właściwości fizykochemiczne biomasy powodują, że jest ona paliwem trudnym technologicznie, znacznie różniącym się od węgla spalanego w kotłach energetycznych. W Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu od wielu lat prowadzone są badania dotyczące oceny właściwości różnego rodzaju biomasy stosowanej w krajowej energetyce. W artykule omówione zostaną parametry fizykochemiczne biomasy drzewnej, biomasy z upraw energetycznych oraz odpadów i pozostałości z produkcji rolnej (tzw. biomasy "agro" ).
EN
Biomass is a technologically difficult fuel due to its physical and chemical properties, significantly different from coal combusted in power plant boilers. At the Institute for Chemical Processing of Coal research, concerning determination of different properties of biomass used in power industry, has been carried out since many years. The paper discusses physical and chemical properties of wood biomass, biomass from energy crops as well as waste from farming (the so-called agricultural biomass ).
19
Content available remote Metody pozycjonowania stron internetowych i weryfikacja ich skuteczności
PL
W pracy przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące procesu pozycjonowania stron internetowych. Opisane metody pozycjonowania stron zastosowano w praktycznej realizacji oraz poddano weryfikacji. Wyniki badań wskazują na wysoką skuteczność prostych metod pozycjonowania na ranking w wynikach wyszukiwarek, co znacznie poprawia szybkość wyszukiwania informacji.
EN
The aim of this thesis is to present issues connected with web positioning, searching information on the Internet and implementation of web positioning. Methods of web positioning, description of a practical realization of a web page and verification of search results of a positioned website are presented in this work.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny sztywności naczyń tętniczych na podstawie analizy sygnału fotopletyzmograficznego (tzw. PPG) reprezentującego falę tętna obwodowego. Do rejestracji fali tętna zastosowano czujnik fotopletyzmograficzny (wariant prześwietleniowy) umieszczony na palcu. W pracy opisano algorytm opracowany do przetwarzania sygnału PPG, który umożliwia wyznaczenie parametrów przydatnych do oceny sztywności ścian tętnic. Omówiono także problemy detekcji charakterystycznych punktów fali tętna.
EN
Arterial stiffness is a well-known risk factor of cardiovascular dise-ase and a predictor of cardiovascular events. Recent studies have shown that the arterial pulse waveform provides a great deal of information on arterial stiffness. Vascular stiffness plays an important role in controlling the speed of aortic wave propagation. In young healthy subjects, the central aortic wave generated by left ventricular ejection is reflected from the periphery in diastole maintaining a normal coronary flow rate. When the wall stiffness of large arteries increases, the reflected wave appears earlier in the aorta, raising central aortic pressure during systole. In this paper the method for estimating arterial stiffness from the peripheral pulse waveform is described. Peripheral pulse waveforms were recorded at the finger using a transmission-type, photoplethysmographic sensor. Pho-toplethysmo-graphy is a non-invasive optical technique sensitive to variations in blood volume and perfusion in the tissue. Fig.1 shows a typical peripheral volume pulse wave shape represented by the AC component of the photoplethysmographic signal (the so-called PPG signal). The purpose of this study was to develop a simple and effective method for analysis of the PPG signal later used for extracting features for assessment of the arterial stiffness. The following parameters widely used to quantify the arterial stiffness were calculated (see Tab. 1): the crest time, the reflection index (RI), and the time between the systolic and diastolic peaks (related to the transit time of the pressure waves from the root of the aorta to the site of reflection and back). The crest time and the reflection index (RI) are related to the pulse wave velocity in large arteries. In this paper some problems of detection of the characteristic points from the PPG signal are also discussed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.