Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badano wpływ krystalizacji in situ wiskerów Al18B4O33 w kompozytach z tlenku glinu na mikrostrukturę osnowy szklano-krystalicznej. Obecność fazy wiskerowej ma wpływ na procesy dyfuzyjne w granicy fazowej. W jej obszarze kształtuje się odmienna struktura w porównaniu do kompozytu, w którym osnowę stanowi tworzywo szklano-krystaliczne z główną, drobnodyspersyjną fazą ZnAl2O4 i wiskerami Al4B2O9. Na podstawie przeprowadzonej mikroanalizy rentgenowskiej stwierdzono istotne zmiany stężenia głównych pierwiastków tworzących osnowę w obszarze złącza dla poszczególnych kompozytów. W zależności od reakcji na granicy faz i udziału objętościowego wiskerów zmienia się hierarchia strukturalna osnowy w kierunku dominującej fazy Al18B4O33 i zmniejsza się udział MgAl11LaO9 w kompozycie. W zależności od składu fazowego kompozytu i wynikającej z niego mikrostruktury osnowy zmieniają się także właściwości mechaniczne.
EN
The influence of in situ crystallization of Al18B4O33 whiskers on microstructure of the glass-crystalline matrix of alumina composites was examined. The presence of whisker phases has effects on diffusion processes in phase boundaries. A different structure arises within their area in comparison with the composite composed of the glass-crystalline matrix containing the micro-dispersion ZnAl2O4 phase and Al4B2O9 whiskers. On the basis of X-ray microanalysis, significant changes were confirmed in the concentration of main elements constituting the matrix in the bond area for particular composites. Depending on the reaction occurring in the phase boundary and the volume content of whiskers, the structural hierarchy of the matrix changes in the direction of the dominant Al18B4O33 phase, and the content of MgAl11LaO9 decreases in the composite. The mechanical properties also change, depending on the phase composition of the composite and the resultant microstructure of the matrix.
PL
Przedmiotem badań były dwa rodzaje ceramicznych ściernic do szlifowania otworów, różniące się odmianą zastosowanego ścierniwa: GE cBN550 i GE cBN100. Badania eksploatacyjne ściernic prowadzono metodą szlifowania wgłębnego otworów pierścieni łożyskowych. Oceniano chropowatość powierzchni otworów oraz objętość zeszlifowanego materiału uzyskane przy zastosowaniu różnych prędkości posuwu promieniowego ściernicy. W zakresie przyjętych warunków procesu szlifowania stwierdzono, że wskaźniki eksploatacyjne badanych ściernic mają zbliżone wartości.
EN
The subject of research was two kinds of ceramic grinding wheels for machining of holes made of different kind of applied abrasive grains: GE cBN550 and GE cBN100. Operational properties of grinding wheels have been carried out using internal grinding method of holes of bearing rings. In the article the roughness parameters of holes and volume of machined material achieved in different speed of radial feed of grinding wheel has been depicted. It has been ascertained, that in range of applied conditions of grinding process, operational properties of investigated grinding wheels have had very similar values.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie kształtek ściernych wykonanych z ziarna ściernego SG™ ze spoiwem szklanokrystalicznym, zbrojonych dodatkowo fazą wiskerową. Badane próbki charakteryzowały się różnym udziałem objętościowym wygenerowanych wiskerów. Kompozycje, dla których uzyskano najwyższą wytrzymałość na rozciąganie, zostały poddane dalszym badaniom właściwości mechanicznych z wykorzystaniem analizy statystycznej Weibulla.
EN
This paper presents the results of tests of the mechanical tensile strength of the ceramic grinding wheels made from SG™ abrasive grains and a glass-ceramic binder containing a whisker phase. The samples are characterised by diversified volume fractions of whiskers generated. Those compositions for which the highest tensile strength was obtained underwent further tests of mechanical properties using the Weibull statistical analysis.
PL
Z udziałem tworzywa szklano-krystalicznego z układu ZnO-B2O3-Al2O3-SiO2 i mikrokrystalicznego tlenku glinu wykonano dwa rodzaje porowatych kompozytów ściernych bez (kompozyt A) i z udziałem fazy wiskerowej (kompozyt B). Po obróbce termicznej w 1050 °C przez 3 h w kompozycie A matrycę ceramiczną stanowiło tworzywo szklano-krystaliczne z drobnokrystaliczną fazą gahnitu, w kompozycie B dodatkową fazę w matrycy stanowiły wiskery Al4B2O9. Kompozyty B, z udziałem fazy wiskerowej, charakteryzują się bardzo równomiernym rozprowadzeniem spoiwa na ziarnach tlenku glinu, wynikającym ze zmiany struktury pozostałości amorficznej w porównaniu do pozostałości w kompozycie A. Metodą FTIR wykazano, że więźba glinokrzemianoborowego szkła resztkowego kompozytu A ulega przebudowie w kompozycie B. W wyniku krystalizacji wiskerów w pozostałości amorficznej matrycy dominują jednostki strukturalne [BO3], przez co temperatura mięknienia szkła resztkowego się obniża. Idealne rozprowadzenie cienkiej osnowy (matrycy) na ziarnach Al2O3 ma niewątpliwie dodatkowy, poza wiskerami, korzystny wpływ na wytrzymałość mechaniczną kompozytu.
EN
Two types (A and B) of porous abrasive composites were produced with the participation of glass crystal material from the system of ZnO-B2O3-Al2O3-SiO2 and microcrystalline alumina. After the thermal processing of the composites at 1050 °C for 3 h, glass crystal material with a fine crystalline gahnite phase constituted the ceramic matrix of composite A; in composite B, Al4B2O9 whiskers constituted an additional phase in the matrix. Composites B with the participation of the whisker phase are characterized by a very uniform positioning of the adhesive on alumina grains, which was the result of a change in the amorphous structure of the residue as compared to the residues in the composite A. It was demonstrated by the FTIR method that the framewark of boric aluminium silicate residue glass in the composite A underwent a reconstruction in the composite B. As a result of crystallization of whiskers, structural units [BO3] dominate in the amorphous residue of the matrix, resulting in lowering the residue glass temperature. An ideal distribution of a thin matrix on Al2O3 grains possesses undoubtedly an additional (apart from whiskers) positive impact on the mechanical strength of the composite.
PL
Zbadano wpływ przewodnictwa cieplnego, współczynnika rozszerzalności cieplnej i współczynnika odporności na kruche pękanie spoiw szklano krystalicznych na przebieg zużycia ściernic z polikrystalicznego cBN w procesie szlifowania stali 100Cr6. Zastosowanie spoiwa szklanokrystalicznego o wyższym współczynniku odporności na kruche pękanie, zawierającego fazę krystaliczną o wysokim przewodnictwie cieplnym powoduje, że przebieg procesu ścierania może odbywać się przy określonych warunkach, bez zużycia adhezyjnego, a prawie wyłącznie według mechanizmu polegającego na pękaniu międzyziarnowym i mikroodpryskiwaniu spoiwa i ziarna ściernego.
EN
The effects of the thermal conduction, the thermal expansion coefficient and the fracture toughness coefficient of glass-crystalline binders on wear of grinding wheels made of polycrystalline cBN in the process of grinding 100Cr6 steel were tested. The application of the glass crystalline binder with a higher fracture toughness coefficient, containing the crystalline phase with high thermal conductivity causes the process of wear may take place, under certain conditions, without adhesive wear, and almost exclusively with a mechanism involving the intercrystalline cracking and micro-chipping of the binder and abrasive grains.
6
Content available remote Efekt wzmocnienia kompozytów ściernych z tlenku glinu wiskerami Al4B2O9
PL
Przedstawiono koncepcję mikrostruktury spoiwa szkło-krystalicznego, zbrojonego wiskerami Al4B2O9, przeznaczonego do wiązania ziaren ściernych z mikrokrystalicznego tlenku glinu w kompozyt ścierny. Konsekwencją wygenerowania w szkło-krystalicznych mostkach, wiążących ziarna tlenku glinu, losowo zorientowanych wiskerów jest uruchomienie dodatkowych mechanizmów pochłaniających energię w procesie pękania kompozytu. Wytrzymałość mechaniczna na rozciąganie takich kompozytów wzrasta o 32,27% w porównaniu do kompozytów ze spoiwem szkło-krystalicznym z drobnokrystaliczną fazą gahnitu. Uzyskanie wymaganego poziomu wytrzymałości w takich układach, zwłaszcza o wysokiej porowatości, może być dokonywane zatem na drodze świadomego kształtowania mikrostruktury spoiw w jednym, ciągłym procesie obróbki termicznej kompozytów.
EN
A concept of glass-crystalline binder microstructure, reinforced with Al4B2O9 whiskers, intended to bond abrasive grains of microcrystalline alumina into an abrasive composite was presented. The consequence of generating the randomly oriented whiskers within glass-crystalline bonding bridges comprises launching additional mechanisms that absorb energy during cracking. The tensile strength of such composites increased by 32.27% compared to the composites with the glass-crystalline binder composed of the fine-crystalline gahnite phase. The obtainment of the required level of strength in such systems, especially of high porosity, can thus be made by creating the appropriate microstructure of binders in a single, continuous process of heat treatment of the composites.
7
Content available remote Using topological data analysis for diagnosis pulmonary embolism
EN
Pulmonary Embolism (PE) is a common and potentially lethal condition. Most patients die within the first few hours from the event. Despite diagnostic advances, delays and underdiagnosis in PE are common. Moreover, many investigations pursued in the suspect of PE result negative and no more than 10% of the pulmonary angio-CT scan performed to confirm PE confirm the suspected diagnosis. To increase the diagnostic performance in PE, current diagnostic work-up of patients with suspected acute pulmonary embolism usually starts with the assessment of clinical pretest probability using plasma d-Dimer measurement and clinical prediction rules. One of the most validated and widely used clinical decision rules are the Wells and Geneva Revised scores. However, both indices have limitations. We aimed to develop a new clinical prediction rule (CPR) for PE based on a new approach for features selection based on topological concepts and artificial neural network. Filter or wrapper methods for features reduction cannot be applied to our dataset: the application of these algorithms can only be performed on datasets without missing data. Alternatively, eliminating rows with null values in the dataset would reduce the sample size significantly and result in a covariance matrix that is singular. Instead, we applied Topological data analysis (TDA) to overcome the hurdle of processing datasets with null values missing data. A topological network was developed using the Ayasdi-Iris software (Ayasdi, Inc., Palo Alto). The PE patient topology identified two flares in the pathological group and hence two distinct clusters of PE patient populations. Additionally, the topological network detected several sub-groups among healthy patients that likely are affected with non-PE diseases. To be diagnosed properly even though they are not affected by PE, in a next study we will introduce also the survival curves for the patients. TDA was further utilized to identify key features which are best associated as diagnostic factors for PE and used this information to define the input space for a back-propagation artificial neural network (BP-ANN). It is shown that the area under curve (AUC) of BP-ANN is greater than the AUCs of the scores (Wells and revised Geneva) used among physicians. The results demonstrate topological data analysis and the BP-ANN, when used in combination, can produce better predictive models than Wells or revised Geneva scores system for the analyzed cohort. The new CPR can help physicians to predict the probability of PE.
EN
In the article the state of knowledge regarding the functions and supply methods of the cooling liquid into the grinding zone were presented. The new system for centrifugal supply of oil mist was described. The results of experimental investigations conducted into the internal cylindrical grinding process were given. The life of the wheel, machined surface roughness, grinding power and temperature in the machining zone were analyzed. Experimental results showed that compared to flood cooling, this new system provides double the lifespan of the wheel, significantly reducing the volume of wheel wear and enabling the slightly reduced roughness of machined surface and grinding power. Using a new coolant supply method caused an increase in the workpiece temperature, compared to the flood cooling.
PL
Badano wpływ rodzaju fazy krystalicznej na wybrane właściwości cieplne tworzyw szkło-krystalicznych z układu CaO-MgO-Al2O3-SiO2 i ZnO-B2O3-Al2O3-SiO2 projektowanych pod kątem zastosowania jako spoiwa do wiązania ziaren ściernych w narzędzie. Wykazano zmianę dyfuzyjności termicznej i przewodnictwa cieplnego w zależności od składu chemicznego tworzyw. Maksymalną wartość dyfuzyjności termicznej d = 0,73 mm2/s i przewodnictwa cieplnego λ = 3,36 W/(mźK) uzyskano dla tworzywa szkło-krystalicznego z udziałem fazy spinelu cynkowego.
EN
Effects of crystalline phases on selected thermal properties of glass-ceramics from the CaO-MgO-Al2O3-SiO2 and ZnO--B2O3-Al2O3-SiO2 systems, designed for binding abrasive grains in an abrasive tool, were studied. Changes in thermal diffusivity and thermal conductivity depending on the chemical composition of materials were shown. The maximum values of the thermal diffusivity of d = 0,73 mm2/s and the thermal conductivity of λ = 3,36 W/(mźK) were obtained for glass-ceramic material containing the zinc spinel phase.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastosowania tworzywa szkło-krystalicznego z układu CaO-MgO-ZnO-Al2O3-B2O3-SiO2, będącego modyfikacją układu CaO-MgO-Al2O3-SiO2, jako spoiwa do ziaren ściernych z mikrokrystalicznego tlenku glinu typu SG. W wyniku zmiany składu chemicznego tworzywa z układu Al0,54B0,9Mg0,05Zn0,38Ca0,12Si0,51O3 możliwa jest eliminacja podstawowych struktur krystalicznych z grupy krzemianów (diopsyd, augit) na korzyść fazy spinelowej (ZnAl2O4). Tworzywo szkło-krystaliczne z udziałem gahnitu oraz należącego do grupy krzemianów wyspowych wilemitu (Zn2SiO4), charakteryzuje się korzystniejszymi właściwościami mechanicznymi (KIc = 2,04 MPaźm1/2) w porównaniu do tworzyw z udziałem faz krzemianowych (KIc = 1,28 MPaźm1/2).
EN
The paper presents an attempt of application of glass-crystalline material, coming from the CaO-MgO-ZnO-Al2O3-B2O3-SiO2 system and being a modification of the CaO-MgO-Al2O3-SiO2 system, as a binder for abrasive grains of microcrystalline alumina of the SG type. The results indicate that a change of the chemical composition can eliminate crystal phases from a silicate group (diopside, augite) in the spinel phase (ZnAl2O4) favour. The glass-ceramic material containing crystal phases of gahnite (ZnAl2O4) and willemite (Zn2SiO4) has better mechanical properties (KIc = 2.04 MPaźm1/2) in comparison to the materials with the pyroxene phases (KIc = 1.28 MPaźm1/2).
EN
The goal of investigations presented in this paper was to change the microstructure of a glass-crystalline material in order to improve its thermal diffusivity. Thermal diffusivity is an important thermo-physical parameter, which determinates the diffusion of heat through a sample. The paper presents results of nondestructive photoacoustic (PA) studies of this parameter for investigated ceramic material. The thermal diffusivity values are evaluated by the fitting of amplitude and phase theoretical characteristics to experimental data in a proposed PA model. The analysis of the data shows that the change of the microstructure of a glass-crystalline material successfully changes the thermal parameters of investigated ceramic material.
PL
Celem badań przedstawionych w artykule było osiągnięcie zmiany mikrostruktury materiału szkło-krystalicznego poprawiającej jego dyfuzyjność cieplną. Dyfuzyjność cieplna jest ważnym parametrem termo-fizycznym, który charakteryzuje dyfuzję ciepła przez próbkę. Artykuł pokazuje wyniki nieniszczących badań fotoakustycznych (PA) tego parametru dla badanego materiału ceramicznego. Wartości dyfuzyjności cieplnej określane są w proponowanym modelu PA za pomocą dopasowania teoretycznych charakterystyk amplitudowej i fazowej do danych doświadczalnych. Analiza wyników pokazuje, że zmiana mikrostruktury materiału szkło-krystalicznego z powodzeniem zmienia właściwości parametrów cieplnych badanego materiału ceramicznego.
PL
Wykonano badania mające na celu określenie wpływu zjawisk zachodzących w granicy fazowej podczas procesu spiekania mikrokrystalicznego cBN z dwoma rodzajami spoiw: niskotopliwym spoiwem amorficznym i spoiwem szklanokrystalicznym. Wytrzymałość takich układów związana jest głównie z właściwościami granicy faz cBN- stopione krzemiany oraz ostateczną strukturą fazy wiążącej. Zbadano skład chemiczny granicy fazowej odpowiadający właściwej temperaturze obróbki kompozytów. Stwierdzono, że niski kąt zwilżania w układzie cBN-stopione krzemiany i wysoka praca adhezji nie mają jednoznacznego przełożenia na wysoką wartość modułu sprężystości, E, badanych kompozytów ściernych.
EN
Experimental investigations aimed to determine the effects of phenomena proceeding in an interface during the process of sintering the microcrystalline cBN with two types of binders i.e. fusible amorphous and glass-crystalline silicate materials were carried out. Strength of these materials is mainly bounded up with properties of the cBN-molten silicates interfaces and the final structure of a bonding phase. The chemical composition of the interface corresponding to the characteristic temperature of composite treatment was tested. It was found that a Iow wetting angle in the cBN-molten silicates system and high work of adhesion had not the explicit connection with a high value of Young's modulus of the abrasive composites.
PL
Systemy logistyczne w usługach turystycznych mogą przyjmować różną postać w zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa, w którym jest wykorzystywane. Informatyka, systemy informacyjne i Internet mogą służyć do rezerwacji, sprzedaży i dystrybucji biletów. Do zgromadzenia wszelkich informacji o potencjale turystycznym gminy, w tym przypadku Pszczyny, może posłużyć stworzenie Centrum Usług Turystycznych, z wykorzystaniem komputerowego systemu rezerwacji.
EN
Logistic systems used in travel services appear in various forms depending on specificity of company. Information Technologies, Computer Systems, Information Systems, Internet may be used for reservation, sale and ticket distribution. As an example of good practice in municipal travel promotion is creating of potential Travel Service Centre with Computerized Reservation System in use. This TSC may be data-gathering and organizing system with all information on municipal travel subject.
EN
This paper presents a new generation of zonal diversified structure grinding wheels with micro-crystalline aluminum oxide grains (SG) and glass-crystalline bond. New grinding wheels were examined in a single-pass internal cylindrical grinding process. An influence of the grinding wheel peripheral speed vs, the workpiece peripheral speed vw, the working engagement ae and the axial table feed speed vfa on roughness of grinding surface and the grinding power was determined.
PL
W pracy przedstawiono nową generację narzędzi ściernych o strefowo zróżnicowanej budowie, skonstruowanych na osnowie korundu spiekanego (SC) i spoiwa szklanokrystalicznego. Ściernice te badano w procesie jednoprzejściowego szlifowania walcowych powierzchni wewnętrznych. Wyznaczony został wpływ prędkości szlifowania vs, prędkości przedmiotu obrabianego vw, prędkości posuwu osiowego stołu vfa i wielkości styku roboczego ae na chropowatość powierzchni obrobionej oraz moc szlifowania.
PL
Ocena reologicznych (lepkościowych) właściwości współczesnych olejów smarowych wymaga stosowania wyspecjalizowanej aparatury pozwalającej przewidywać zachowanie danego oleju w zróżnicowanych warunkach użytkowania.
PL
Śledzenie zmiany właściwości reologicznych oleju w trakcie eksploatacji dostarcza użytkownikowi cennych informacji dotyczących prawidłowego doboru tego oleju, przebiegu jego starzenia, a także może być sygnałem nieprawidłowego stanu smarowanych urządzeń.
PL
Scharakteryzowano różne typy stosowanych dodatków lepkościowych oraz omówiono mechanizm ich działania. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań właściwości reologicznych olejów zawierających wytypowane dodatki lepkościowe. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano porównania oraz oceny skuteczności działania różnych typów dodatków lepkościowych stosowanych do uszlachetnienia oleju bazowego.
EN
Different types of viscosity modifiers are characterized and the mechanism of their performance is discussed. The results of testing the rheological properties of oils containing choosen viscosity modifiers are presented. Based on these results the comperison and the evaluation of the effectiveness of different types of base oil viscosity modifiers are performed.
PL
Przedstawiono metody oceny niskotemperaturowych właściwości olejów silnikowych. Scharakteryzowano trzy strefy silnika mające wpływ na pompowalność olejów w niskich temperaturach. Szczególną uwagę poświecono zagadnieniu żelowania olejów smarowych oraz metodzie wyznaczania parametrów określających zdolność olejów do tworzenia żelowatej struktury, tj. wskaźnika żelowania i temperatury żelowania.
EN
The paper presents the evaluation methods of the low temperature performance (characteristics) of engine oils. Three zones affecting engine oil pumpability at low temperature were characterized. Special attention was paid to the issue of engine oils and to the method of establishing parameters determining the ability of oils to form a gel structure, i.e. the gelation index and gelation temperature.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.