Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The execution of medical orders is a special e-service provided in hospitals. The results of studies carried out so far prove that the implementation of IT solutions does not al-ways lead to improved patient service. The purpose of the study was to define the role of the process-based approach and advantages resulting from the use of process analysis in the execution of medical orders. Process analysis and process mapping was carried out with the use of the BPMN standard and iGrafx software. The studies carried out confirmed the problem consisting in the absence of a detailed preimplementation analysis and proved how significant, in terms of shaping the logistics of e-services in hospitals, the role of modelling the process related to the execution of medical orders is. The studies led to the identification of limitations in the ‘AS IS’ process and to the definition of possible changes.
PL
Szczególną e-usługą świadczoną w szpitalu jest realizacja zlecenia lekarskiego. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań pokazują, iż wdrożenie rozwiązań informatycznych nie zawsze skutkuje poprawą poziomu obsługi pacjenta. Celem badań było określenie roli podejścia procesowego i korzyści wynikających z zastosowania analizy procesowej w zakresie realizacji zlecenia lekarskiego. Analiza procesowa i mapowanie procesów zostało wykonane przy użyciu standardu BPMN z wykorzystaniem oprogramowania i Grafx. Przeprowadzone badania potwierdziły problem polegający na braku wnikliwej analizy przedwdrożeniowej oraz wykazały, jak ważną rolę na gruncie kształtowania logistyki e-usług w szpitalu odgrywa modelowanie procesu związanego z realizacją zlecenia lekarskiego. Badania doprowadziły do identyfikacji ograniczeń w obecnie funkcjonującym procesie oraz określenia możliwych do uzyskania zmian.
PL
Jednym z wyzwań, z jakimi boryka się branża farmaceutyczna, jest zjawisko związane z fałszowaniem produktów leczniczych na szeroką skalę. Konsekwencji tego zjawiska jest bardzo wiele, a kluczowym jest zagrożenie bezpieczeństwa produktów i – w rezultacie – zagrożenie zdrowia i życia pacjentów. Według Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organization) wartość rynku sfałszowanych produktów leczniczych na świecie sięgnęła 430 mld USD rocznie. Nielegalne leki są bolączką zarówno krajów rozwijających się, jak i tych wysoko rozwiniętych, gdzie podrabia się również leki związane ze stylem życia. Ponadto, jak pokazują dane Światowej Organizacji Zdrowia oraz Interpolu, 30% leków konfiskowanych w Unii Europejskiej pochodzi z Indii, a kolejne 30% ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
PL
Podsumowując należy stwierdzić, iż podjęcie przez polskie podmioty lecznicze próby realizacji założeń tzw. dyrektywy fałszywkowej może skutkować zarówno wsparciem procesu leczenia i większym bezpieczeństwem pacjenta, ale również poprawą efektywności wybranych wewnątrzszpitalnych procesów logistycznych. Zastosowanie standardowych kodów kreskowych i zmiany w systemach teleinformatycznych pozwolą na uzyskanie wyższego poziomu bezpieczeństwa pacjenta, przy jednoczesnej racjonalizacji wybranych procesów szpitalnych. Badania wykazują jednak, że dzięki zastosowaniu sprawdzonych w innych branżach rozwiązań i nowoczesnych technologii możliwe jest osiągnięcie daleko idących korzyści finansowych. Racjonalizacja kosztów za pomocą dostępnych metod i narzędzi może przyczynić się do lepszej efektywności ekonomicznej realizowanych procesów, a dodatkowo poprawić bezpieczeństwo pacjenta.
4
Content available remote The efficiency of the aeration process in airlift reactors with moving beds
EN
The current work consisted of performing tests on the prototype airlift reactor, examining the efficiency of oxygenation in an airlift reactor equipped with an airlift pump and an additional nozzle to aerate and mix water in the tank. In particular, the objective was to find the optimal submergence of the nozzle which would allow achieving the best possible oxygenation of water with adequate lift efficiency. The testing was performed in two series: with a tank fully filled with water; with a tank filled with 80% water and 20% moving bed. The use of a moving bed with a high specific surface area significantly improved aeration conditions and decreased mixture flow velocity thus causing an increase of gas and liquid contact time. The research has shown the effect of nozzle position on the aeration and circulation conditions in the reactor.
PL
Praca polegała na wykonaniu serii doświadczeń na modelu fizycznym prototypowego reaktora barbotażowego. Badano skuteczność natleniania wody w reaktorze barbotażowym wyposażonym w podnośnik powietrzny, zaopatrzony w dodatkowy króciec napowietrzający i powodujący cyrkulację cieczy w zbiorniku. Celem było znalezienie optymalnego zagłębienia króćca, które pozwoliłoby na osiągnięcie jak najlepszego natlenienia cieczy przy odpowiedniej wydajności podnośnika. Badania wykonano w dwóch seriach: dla zbiornika napełnionego wyłącznie wodą i dla zbiornika wypełnionego w 20% objętości złożem ruchomym. Zastosowanie złoża o dużej powierzchni właściwej znacznie poprawiło warunki napowietrzania, zmniejszyło prędkość cyrkulacji mieszaniny, co pozwoliło zwiększyć czas kontaktu cieczy i gazu. Badania wykazały wpływ położenia króćca na warunki tlenowe i cyrkulację mieszaniny w reaktorze.
PL
Z uwagi na coraz większą mobilność Europejczyków, liczne podróże i częste zmiany miejsca pobytu, kluczowego nowego wymiaru nabrało świadczenie usług medycznych w ujęciu transgranicznym, w tym możliwość wystawiania i realizacji recept przez pacjentów za granicą. Kwestie z tym związane są uregulowane prawnie i umożliwiają wystawianie recept w postaci papierowej. Wśród przedstawicieli branży ochrony zdrowia na poziomie Unii Europejskiej zarysowuje się dążenie do wypracowania rozwiązania w zakresie elektronizacji tej procedury.
EN
Background: Pharmacotherapy, or treatment using medicinal products is one of the therapies used as a treatment method in hospitals. According to estimates, an average hospital in Poland manages ca. 130 thousand medicinal products and these products make second biggest – after salaries – cost intensive element in operation of a hospital. Taking into consideration the need to ensure an adequate patient service level, especially in the field of patient safety regarding pharmacotherapy, medicinal products inventory management is a key area of hospital processes. The aim of the article is to present assumptions of modelling medicinal products inventory management process in hospitals using a methodology based on the BPMN standard concentrated on process efficiency improvement. Methods: The research was conducted in three hospitals in the Wielkopolska Province between January 2015 and December 2015. As part of the applied methodology, process approach was used exploiting complex identification of business roles, activities and events in the analysed processes. The research was concentrated on medicinal products inventory management processes in hospitals. Results: In the article, modelling medicinal products inventory management process using a methodology based on the BPMN standard has been presented and described. The authors present process approach in the analysis of the problem regarding streamlining of inventory management process, with a special focus on real-time access to data concerning: type, location and level of medicinal products inventory. Conclusions: Medicinal products inventory management in a hospital is a complex and multi-layered process, also due to the large number of legal requirements in the field in question. The conducted research proved usefulness of process approach using a methodology based on the BPMN standard in the field of streamlining of medicinal products inventory management process. The authors recognise the necessity of practical verification of obtained results through implementation of recommended changes by hospitals.
PL
Wstęp: Jedną z terapii wykorzystywanych w procesie leczenia w szpitalu jest farmakoterapia, czyli leczenie za pomocą produktów leczniczych. Według danych szacunkowych przeciętny szpital w Polsce zarządza ok. 130 tys. produktów leczniczych, a leki stanowią drugi – po wynagrodzeniach – element kosztochłonny funkcjonowania szpital. Biorąc również aspekt związany z koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi pacjenta, a w głównej mierze jego bezpieczeństwa, zwłaszcza na gruncie farmakoterapii, zarządzanie zapasami produktów leczniczych w szpitalu stanowi niezwykle istotny obszar funkcjonowania szpitala. Celem artykułu jest przedstawienie założeń modelowania procesu zarządzania zapasami produktów leczniczych w szpitalach z wykorzystaniem metodyki poprawy efektywności procesów opartej o standard BPMN. Metody: Badanie zostało przeprowadzone w trzech szpitalach na terenie woj. wielkopolskiego w okresie od stycznia 2015 do grudnia 2015. W ramach zastosowanej metodyki posłużono się podejściem procesowym, zakładającym kompleksową identyfikację ról biznesowych, czynności i zdarzeń w badanych procesach. Przedmiotem badania były procesy związane z zarządzaniem zapasami produktów leczniczych szpitalach. Wyniki: W artykule opisano sposób modelowania procesu zarządzania zapasami produktów leczniczych w szpitalach z wykorzystaniem metodyki opartej o standard BPMN. Autorzy przedstawiają zastosowanie podejścia procesowego w badaniu problemu związanego z racjonalizacją procesu zarządzania zapasami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość uzyskania dostępu w czasie rzeczywistym do danych na temat: rodzaju, lokalizacji i poziomu produktów leczniczych. Wnioski: Zarządzanie zapasami produktów leczniczych w szpitalu jest procesem złożonym i wielowątkowym, również z uwagi na dużą liczbę regulacji prawnym w przedmiotowym obszarze. Przeprowadzone badania wykazały przydatność podejścia procesowego z wykorzystaniem metodyki opartej o standard BPMN w zakresie racjonalizacji zarządzania zapasami produktów leczniczych. Autorzy dostrzegają konieczność praktycznej weryfikacji uzyskanych danych na drodze implementacji proponowanych zmian przez szpitale.
PL
Każdy hospitalizowany pacjent oczekuje, że jego prawa podczas pobytu w szpitalu będą zagwarantowane. Innymi słowy, każdy pacjent zakłada, że w przypadku zleconej farmakoterapii otrzyma on właściwe leki, we właściwej dawce, we właściwej postaci, o właściwym czasie, podane we właściwy sposób, przez właściwy personel medyczny. Tymczasem wyniki badań prowadzonych na całym świecie pokazują, jak duży problem w dzisiejszych czasach stanowią błędy związane z niewłaściwym podaniem leku. Skala problemu jest ogromna i świadczy o tym, iż mimo ogromnego postępu w obszarze diagnostyki, techniki i technologii, życie pacjenta jest nadal zagrożone.
EN
In recent years there is a trend in industry to limit the usage of chemical compounds. Natural polymers are new promising materials that possess important properties like biodegrability or lack of toxicity. Radiation processing of natural occurring polymers is an area of current research for development of new applications. The aim of this study was to determine the impact of ionizing radiation modification on bioactivity of a natural polysaccharide. Chitosan with different molecular weights was investigated as a biostimulator – a biologically active substance that stimulates some growth processes in plants. Chitosan in solid state was irradiated with electron beam from an electron beam accelerator Elektronika 10-10 with a dose range from 50 to 300 kGy. The effects of irradiation on the molecular weight of chitosan were investigated by viscosity and GPC measurements. Non-irradiated and irradiated chitosan at concentrations 0.001, 0.01, 0.1 and 1 g/dm3 were used for greenhouse tests of its activity for growth promotion of Salix viminalis L. var. gigantea plant. Uniform rooted cuttings (20 per combination) were selected for the test and cultivated in aerated hydroponics culture containing Hoagland’s nutrient solutions plus respective amounts of chitosan. After six weeks of plant exposure to chitosan, data of selected parameters of plant growth were collected. In most cases, except the highest concentration, both forms of chitosan had stimulatory effect on leaf area, length of roots and of newly developed shoots. Also fresh and dry weights of these organs were greater in chitosan treated plants. The highest concentration of chitosan was stimulatory only for a number of roots and newly developed shoots while for other parameters was inhibitory. In comparable concentrations the stimulatory effect was greater for chitosan irradiated in comparison with the non-irradiated one.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.