Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Increasing complexity as a challenge for contemporary organizations
EN
In the article, which is literature review highlighted the phenomenon of increasing of complexity in organization. It was presented the prerequisites and implications of the rising complexity. There was indicated also of need for action to reduce the complexity (of both the strategic and operational dimensions of the organization). The most important conclusions are following: - the essence of complexity comes down to a multitude of elements that influence each other, increasing their interdependence and their diversity, - performance of an organization the conditions necessarily leads to an increase in the complexity, - striving for simplicity, not allowing the uncontrolled rise of complexity becomes a major imperative for the management of contemporary organization.
PL
W artykule będącym przeglądem literatury zwrócono uwagę na zjawisko narastania złożoności organizacji. Przedstawiono przesłanki i oraz implikacje zwiększania się złożoności wskazując na potrzebę intencyjnych działań zmierzających do ograniczania złożoności, zarówno w strategicznym jak i operacyjnym wymiarze działania organizacji.
EN
This article provides chosen results of wider studies on the model of changes in the organization. We concentrated on the impact, the multitude of changes and its pace may have on the management of preparatory and implementation stage and also on the effect of experience. There were some trials to to analyze the impact of changes on occurring obstacles and the forms of resistance. The phenomenon of change overburden was also taken under consideration.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki szerszych badań dotyczących zmian w organizacji. Skoncentrowano się na wpływie mnogości zmian w organizacji, będącej następstwem rosnącego tempa zmian na opanowywanie procesów przygotowywania i wdrażania zmian oraz na możliwości wykorzystania efektu doświadczenia. Próbowano rozpoznać także oddziaływanie mnogości zmian na poziom oporu wobec zmian i formy jego przejawiania się. Przedmiotem zainteresowania było także nowe zjawisko tj. przeciążenia zmianami.
3
Content available remote Selected ways of building and implementing flexibility in the organization
EN
Analysing the subject literature and looking for methods and conditions of creativity and flexibility as a desired attribute of modern organization, two spreading tendencies have been pointed out i.e. process management and network structures. It has been noticed that they encompass natural mechanism aiding flexibility in the organization.
PL
Dokonując przeglądu literatury w poszukiwaniu sposobów, uwarunkowań zapewniających kreowanie i osiąganie elastyczności jako pożądanego atrybutu współczesnej organizacji wskazano na dwie upowszechniające się tendencje tj. zarządzanie procesowe i sieciowe struktury organizacyjne. Zauważono, że w ich istotę wpisany jest naturalny mechanizm wspomagania elastyczności organizacji.
4
Content available remote Building flexibility of an organization-review of methodological approaches
EN
In this article there are presented some models (concepts, algorithms) which can be used in order to create and implement flexibility in firm.
PL
W artykule zaprezentowano w oparciu o wyniki badań literaturowych modele (koncepcje, algorytmy), które można wykorzystać do tworzenia i wdrażania elastyczności w firmie.
5
Content available remote Flexibility of organization - results of the preliminary survey
EN
This article summarizes the results of the pilot survey on organizational flexibility. They were presented against the theoretical review background of conceptual framework of flexibility. The survey was conducted with 34 top managers of Polish companies.
PL
Niniejsze opracowanie stanowi prezentację wyników pilotażowych badań ankietowych dotyczących elastyczności organizacji. Badania zostały przeprowadzone z udziałem przedstawicieli najwyższego kierownictwa 34 polskich firm.
EN
This article attempts to examine the relationship between the fIexibility of organization and the flexibility of its fundamental resource, i.e. people. For this purpose, the nature of flexibility has been defined in the light of the literature on the subject, and the model of its formation has been presented. Moreover, the flexibility of human resources has been demonstrated as a constituent of this model.
PL
Artykuł podejmuje próbę zbadania relacji między elastycznością organizacji a elastycznością jej podstawowego zasobu jakim są ludzie. W tym celu zidentyfikowano naturę elastyczności w świetle literatury przedmiotu oraz przedstawiono model do jej kształtowania, a następnie zaprezentowano elastyczność zasobów ludzkich jako składową tego modelu.
7
Content available remote Financial flexibility as a prerequiste for firm's flexibility
EN
The article starts from the review of the literature on the concept of organizational flexibility. Futher on the authors are attempting the application of those concepts in the field of corporate finance. The definition of financial flexibility is developed and the flexibility features of different sources of firm's liquidity are discussed.
PL
W artykule dokonano przeglądu litaratury odnoszącej się do przesłanek i istory elastyczności organizacji aby podjąć próbę przeniesienia tej koncepcji na grunt finansów przedsiębiorstwa. Rozwijając definicje elastyczności finansowej firmy autorzy omawiają także cechy elastyczności dla poszczególnych źródeł płynności firmy.
8
Content available remote Efemeryczność sukcesu organizacji a jej elastyczność
PL
W artykule podjęto rozważania dotyczące sukcesu jako naturalnego dążenia firmy. Zaprezentowano wyniki badań identyfikujących źródła sukcesu. W świetle tych badań nasuwa się wniosek o ulotności, efemeryczności sukcesu. Obecnie sukces firmy zdeterminowany jest jej elastycznością, tj. zdolnością tworzenia stabilnych warunków dla dokonywania ciągłych zmian.
EN
Being a success is a natural desire of each firm. This paper presents the sources of success which were identified in various research of this problem. In the light of resuIts these research: success of firm is ephemeral (short-lived). At present firm's success is determined of flexibIe of firm e.g. its ability to create of stable conditions for making continuous changes.
9
Content available remote Pomiar a ujawnianie informacji o kapitale intelektualnym firmy
PL
W artykule przedstawiono kapitał intelektualny jako czynnik determinujący przyszłość firmy. Wskazano na konieczność identyfikacji struktury tego kapitału i potrzebę mierzenia jego stanu. Jednocześnie zwrócono uwagę na dylematy związane z ujawnianiem informacji o tym kapitale.
EN
This paper presents IC (Intellectual Capital) as resources of firm that are very important condition of its success in future. For that reason it is necessary both to identify the structure of IC and to measure its condition. But there are some dilemmas connected with disclosure of firm's information about IC.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.