Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Badanie procesu nisko- i średniotemperaturowej karbonizacji biomasy
PL
Zaprezentowano wyniki badań procesu karbonizacji czterech rodzajów biomasy roślinnej (zrębek wierzby energetycznej, olchy, mieszaniny drewna iglastego i liściastego oraz łupiny olejowca gwinejskiego). Badania przeprowadzono w pilotowej instalacji o zdolności przerobowej surowca do 120 kg/h. Proces umożliwił poprawę zdolności przemiałowej i wartości opałowej biomasy, a także zmiany w jej składzie (obniżenie zawartości wilgoci i składników lotnych, wzrost zawartości węgla). Proces kompaktowania termicznie przetworzonej biomasy umożliwił uzyskanie paliwa formowanego o zadanym kształcie i wielkości oraz zwiększonej gęstości energetycznej w stosunku do surowej biomasy. W zależności od potrzeb i wymagań rynku możliwy jest dobór parametrów procesu zarówno pod kątem produkcji toryfikatu (biomasy toryfikowanej) do zastosowań energetycznych, jak i biowęgla (biokarbonizatu).
EN
Four biomass types (willow chips, alder chips, coniferous and deciduous wood chips, and palm kernel shells) were carbonized in pilot plant (capacity 120 kg/h) to yield products of improved grindability and calorific value. A decrease of moisture and volatile contents and an increase of C content were obsd. after carbonization. The pelletizing of carbonized biomass allowed to obtain formed fuel with a predetd. shape and size with increased energy d. when compared with raw biomass.
2
PL
W pracy przedstawiono wyniki testów mielenia koksiku do uziarnienia poniżej 0,2 mm w młynie bębnowym kulowym. Jako mielniki zastosowano polidyspersyjne złoże kul ceramicznych. Mielenie prowadzono w sposób periodyczny w czasie 15 godzin, pobierając w określonych odcinkach czasowych próbkę produktu mielenia. Surowiec wyjściowy i próbki produktu poddano analizie rozkładu ziarnowego. Stwierdzono, że możliwe jest zmielenie koksiku w stopniu zapewniającym uzyskanie ponad 90 % m/m w produkcie ziaren o rozmiarze poniżej 0,2 mm. Proces mielenia przebiegał najefektywniej w cią-gu pierwszych pięciu godzin procesu, wydłużenie czasu trwania procesu znacznie zmniejszyło efektywność procesu. Optymalnym rozwiązaniem w skali przemysłowej może być wykorzystanie młynów bębnowych w systemie mielenia wielozabiegowym, zamkniętym.
EN
The paper presents the results of coke breeze grinding tests for particle sizes below 0.2 mm in a ball drum mill. A polydispersed ceramic balls were used as a grinding aid. Grinding was carried out in a batch manner during 15 hours, collecting a sample of the grinding product at specified time intervals. The starting raw material and product samples were analyzed for grain size distribution. It was found that it is possible to grind the coke breeze to a degree that provides more than 90% m / m in grains with a size below 0.2 mm. The milling process was the most effective during the first five hours of the process, the longer process duration significantly reduced the efficiency of the process. An optimal solution on an industrial scale can be the use of drum mills in a multi-gear and closed grinding system.
3
Content available Compaction Studies of Torrefied Willow
EN
The article presents the results of studies of torrefied willow (Salix viminalis L.) compaction. Densification tests were performed using a hydraulic press with a maximum pressure of 216 MPa. The effect of basic parameters of the briquetting process (pressure and temperature) on mechanical parameters of manufactured briquettes were determined. On the basis of the research, it was found that the increase in pressure and temperature of the densification process increases the density and strength of pressed briquettes. The positive effect of temperature is particularly noticeable at lower pressing pressures (36 MPa – 72 MPa). In the case of a temperature of 300 C, the increase in a pressure from 144 MPa to 216 MPa resulted in the decrease in the density and strength of the briquette. It was also found that the briquettes manufactured at this temperature are characterized by lower density and strength than the briquettes obtained at a temperature of 200 oC.
EN
The paper presents the results of coal milling tests in the aspect of slurry fuel preparation. The tests were carried out with the use of vibrating mill with a working chamber of 47.5 dm3. The influence of milling time, amount and composition of grinding aids on the degree of fineness and particle size distribution have been investigated. It was found that the efficiency of the grinding process (in this type of milling device) depends primarily on the milling time and the share of grinding aids and – to a lesser extent – on their polydispersity. The study allows to conclude that the grinding time, composition and the share of used grinding aids enable to control the final grain size of coal, which has an impact on apparent viscosity of coal water slurry.
PL
Energetyczne wykorzystanie odpadów może przynieść wiele korzyści środowiskowych przy dodatnim efekcie finansowym. Głównymi wyzwaniami technologicznymi, związanymi z przeróbką odpadów na paliwo, są: odseparowanie frakcji niepalnych oraz wysoko chlorowanych, rozdrobnienie oraz homogenizacja. Wytworzone paliwo powinno charakteryzować się parametrami spełniającymi kryteria ustanowione przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). Technologia energetycznego wykorzystania paliwa typu SRF (Solid Recovered Fuel) determinuje wymogi dotyczące właściwości fizykochemicznych oraz użytkowych paliwa, a tym samym decyduje o wyborze technologii jego przygotowania.
EN
The paper presents the results of the test of wet grinding of coal with use of electromagnetic mill. The tests were carried out in a batch system at different initial grain sizes of raw material, various coal concentrations in the feed and the various milling times. Based on the multiple regression analysis of the obtained data, it can be concluded that the efficiency of coal grinding wit use of electromagnetic mill depends on the residence time of the particles in the mill working chamber and a solid phase concentration in the feed directed to the process.
6
Content available Testy peletyzacji odpadowego pyłu antracytowego
PL
W artykule zaprezentowano rezultaty testów peletyzacji odpadowego pyłu antracytowego z wykorzystaniem trzech rodzajów lepiszczy skrobiowych, przeprowadzone w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla. Surowcem stosowanym do badań peletyzowania była drobnoziarnista frakcja antracytu pochodząca z jednego z zakładów przemysłowych przetwarzających antracyt. Celem przeprowadzonych testów było określenie możliwości peletyzowania odpadowego pyłu antracytowego oraz określenie wpływu udziału stosowanego lepiszcza na parametry fizyko-mechaniczne wytworzonych peletów. Stwierdzono że aplikacja 2,5% lepiszcza skrobiowego umożliwia uzyskanie peletów o zadowalającej wytrzymałości mechanicznej.
EN
The results of pelletization tests of waste anthracite dust with three types of starch binder, which were performed at the Institute for Chemical Processing of Coal have been presented. The raw material used in pelletization tests was fine-grained anthracite fraction derived from one of the industrial plants processing anthracite. The aim of the research was to determine the possibilities of waste anthracite dust use in terms of its pelletization and determination of the influence of the binder amount on the physico-chemical properties of the obtained pellets. It was stated out that the application of 2.5% starch binder allows obtaining pellets with adequate mechanical strength.
EN
The density of the coal charge plays an important role in the coke quality. The increase of the bulk density usually improves the coke strength due to increased coal particle contact and increased coke density. There are a few possibilities to increase the coal charge bulk density: adjusting the grain size distribution or moisture content (drying), oil addition and mechanical treatment (e.g., partial briquetting or stamping). A renewed interest in stamp charging cokemaking technology has been observed in recent years, especially in Asia, but also in Europe (Poland, Germany and Ukraine). The paper presents the results of studies on the effects of selected factors on the coal cake density and mechanical strength i.e. stamping energy, coal type, water content and crushing fineness. There is possibility to influence these parameters in industrial conditions. The investigations were carried out with use of mechanical stamping apparatus and strength testing machine specially designed for this purpose.
PL
Parametrem opisującym zdolność przemiałową węgla, a tym samym pozwalającym zróżnicować węgle pod kątem ich zachowania w procesie mielenia (kruszenia), jest współczynnik przemiałowości Hardgrove’a (HGI). Im wyższa jego wartość tym łatwiej substancja węglowa poddaje się procesowi mielenia, co bezpośrednio prowadzi do zwiększenia jego wydajności. W niniejszej pracy zaprezentowano informacje na temat podatności przemiałowej polskich węgli koksowych, typu 34 i 35, szeroko wykorzystywanych w krajowym przemyśle koksowniczym do produkcji koksu metalurgicznego. Odnotowano wzrost podatności przemiałowej wraz ze wzrostem stopnia uwęglenia wyrażonego zawartością części lotnych Vdaf, zawartością węgla pierwiastkowego Cdaf oraz stosunku atomowego C/H. Otrzymano zależności regresyjne, na podstawie których, można z dość dużą dokładnością oszacować podatność przemiałową badanych węgli.
EN
Hardgrove grindability index (HGI) is the parameter describing the grindability of coal and thus allowing to diversify the coals for their behavior in the process of grinding (crushing). The higher HGI value, the better coal substance is subjected to a milling process which directly leads to increasing of its efficiency. The paper presents information about the grindability of Polish coking coals (type 34 and 35), widely used in the domestic coke industry to produce metallurgical coke. The increment of grindability with increase of coalification degree expressed by volatile matter contend Vdaf, carbon content Cdaf and C/H atomic ratio has been noted. Regression equations were obtained on the basis of which one can , with high accuracy , assess grindability of coals under investigation.
PL
Przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie wpływu parametrów technologicznych wsadu węglowego, takich jak: stopień rozdrobnienia (%<3,15mm) i zawartość wilgoci całkowitej (Wtr,%) na gęstość (ρ, kg/m3) i wytrzymałość mechaniczną (Sc, kPa) nabojów przygotowanych metodą prasowania hydraulicznego. Stwierdzono, że wzrost ciśnienia prasowania powoduje wzrost gęstości wsadu węglowego. Gęstości wsadu zbliżone do aktualnie stosowanych w przemyśle dla systemu ubijanego uzyskano stosując ciśnienie prasowania na poziomie ok. 3,0-4,7 MPa. Wzrost zawartości wilgoci we wsadzie od 4 do 12% powoduje wzrost gęstości wsadu o ok. 10%. Obniżenie stopnia rozdrobnienia z ok. 95 do 75%<3,15 mm skutkuje wzrostem gęstości wsadu o ok. 45-48 kg/m3 w przeliczeniu na stan suchy. Obniżenie stopnia rozdrobnienia powoduje spadek wytrzymałości mechanicznej wsadu na ściskanie. Optymalna zawartość wilgoci, dla której wsad węglowy osiąga najwyższą wytrzymałość mechaniczną na ściskanie wynosi 8%, niezależnie od stopnia rozdrobnienia.
EN
The influence of coal charge technological parameters (crushing fineness, moisture content) on pressed coal cake density and mechanical strength has been presented. An increase of compaction pressure increases the density of coal cake. The densities similar to stamp charging industrial practice are obtained for compaction pressure of 3,0-4,7 MPa. Increase in coal charge moisture content from 4 to 12% causes the wet density increase of c.a. 10%. Reduction of crushing fineness from 95 to 75% below 3,15 mm causes the dry density increase of 45-48 kg/m3 and deterioration of compressive strength. Despite of crushing fineness, the optimum moisture content in aspect of its maximum compressive strength is 8%.
10
Content available remote Wpływ wybranych technik przygotowania wsadu węglowego na jakość koksu
PL
Przedstawiono wpływ wybranych technik preparacji koksowniczego wsadu węglowego na jakość koksu oraz ocenę możliwości zastępowania drogich deficytowych węgli ortokoksowych tańszymi węglami gazowo-koksowymi przy zachowaniu stałej jakości koksu. Przedmiotem badań były mieszanki wsadowe skomponowane z polskich węgli koksowych wykorzystywanych w praktyce przemysłowej do produkcji koksu metalurgicznego. Stwierdzono, że wszystkie zastosowane techniki wpływają pozytywnie na jakość koksu. Największą poprawę wskaźników jakościowych koksu uzyskano dla metody ubijania mechanicznego oraz podsuszania wsadu węglowego. Wykazano, że zastosowanie wybranych technik preparacji wsadu umożliwia zwiększenie udziału tańszych węgli w mieszance wsadowej przy zachowaniu stałej jakości koksu.
EN
A review, with 48 refs., of methods for prepn. of coal charge for coking was given. Bituminous coals from 6 Polish coal mines (including coals with low coking properties) and a coke dust were used for prepn. of coal charges with varying d. changed by optimization of grain size distribution, drying, oiling, partial briquetting and mech. stamping. The charges were then coked at 950°C and the coke was studied for d., coke reactivity factor and coke strength after reaction with C02. The highest increase in the coke quality was achieved after mech. stamping the coal charge and preliminary drying of the coals.
PL
W ostatnich latach wobec trudnej sytuacji zarówno na krajowym jak i światowym rynku węgla koksowego obserwuje się wzrost zainteresowania i wdrożeń baterii koksowniczych wsadu ubijanego. W niniejszym artykule zaprezentowano krótką charakterystykę technologii koksowania węgla metodą wsadu ubijanego oraz wybrane aspekty jego przygotowania z punktu widzenia właściwej gęstości i wytrzymałości mechanicznej.
EN
In the face of difficult situation both in the domestic and global coking coal market a renewed interest of stamp charging cokemaking technology is observed. The paper presents short characteristic of stamp charging technology and some aspects of coal cake preparation in terms of proper density and mechanical strength.
PL
Przedstawiono wyniki testów przemysłowych, których celem było określenie wpływu gęstości ubitego naboju węglowego oraz zawartości w nim węgla typu 34 na wskaźniki jakości koksu (M40, M10, CRI i CSR). Testy przeprowadzono w skali skrzynkowej. Koksowano wsady czteroskładnikowe o zmiennej zawartości (20, 30 i 40 %) węgli typu 34 z KWK „Knurów” i KWK „Marcel”. Poszczególne wsady koksowano przy trzech gęstościach: 1000, 1050 i 1100 kg/m3 (st. roboczy). Wyniki badań wykazały, że: wzrost udziału we wsadzie węgla typu 34 powoduje obniżenie parametrów jakościowych koksu wyrażonych wskaźnikami CRI i CSR. Wyniki badań są podobne dla obydwu węgli typu 34. Nie odnotowano istotnego wpływu na wartość wskaźnika(M40 i M10. W badanym zakresie gęstości wsadu wystąpiła niewielka tendencja wzrostu wskaźnika CSR. Nie odnotowano istotnych zmian wskaźników CRI, M 40 i M40.
EN
The results of industrial test have been presented, the aim of which was the evaluation of the influence of coal charge density and semi soft coal content on coke quality parameters (M40, M10, CRI and CSR). The tests were conducted in a box scale. The object of the study were four-component coking blends with various content (20, 30, 40 %) of coal type 34 from “Knurów” and “Marcel” coal mines. Particular charges underwent coking process at three densities (1000, 1050 and 1100 kg/m3 – wet basis). The results of the studies have shown that increasing amount of type 34 (semi soft) coal in a blend leads to deterioration of coke quality parameters CRI and CSR The results of the studies are similar for both coals of type 34. No significant impact on the value of M40 and M10 indexes was observed. For the studied range of coal charge density a minor tendency of CSR index increase was observed. No essential changes in CRI, M40 and M10 indexes have been noted.
PL
Opierając się na przeprowadzonej optymalizacji opalania na jednej z najstarszych baterii koksowniczych przedstawiono szczegółowo praktyczny sposób jej realizacji dla jednostek znacznie wyeksploatowanych, o nieznanym rozkładzie elementów regulacyjnych. Wskazano trudności związane z prowadzeniem działań optymalizacyjnych na tego typu bateriach koksowniczych i możliwości oraz warunki ich praktycznego rozwiązania. Równocześnie przedstawiono metodykę postepowania oraz procedury doboru elementów regulacyjnych, a także regulacji rozkładu temperatur i ciśnień w systemie grzewczym poszczególnych ścian grzewczych takiej baterii koksowniczej. Omówiono szczegółowo poszczególne etapy prac przygotowawczych i właściwej optymalizacji parametrów hydrauliczno-temperaturowych układu grzewczego baterii koksowniczej oraz efekty ich prowadzenia. W podsumowaniu zaprezentowano ostateczne wyniki prowadzonych działań optymalizacyjnych zarówno eksploatacyjne, jak i ekologiczne.
EN
Based on the performed optimization of heating system on one of the oldest coke oven batteries a detailed, practical way of its implementation was presented to be used in significantly exploited units, with unknown status of adjustment elements. The difficulties in conducting of optimization measures for this type of coke oven batteries as well as the opportunities and conditions for their practical solution have been indicated. At the same time, the methodology of conduct and procedures for the selection of adjustment elements, as well as the adjustment of the temperature and pressure distribution in the heating system of each individual heating walls of such a coke oven battery were discussed. The various stages of the preparatory works and the proper optimization of the hydraulic-temperature parameters of a heating system of a coke oven battery and the effects of their conductance were discussed. In the summary the article presents the final results of conducted optimization measures, both operational and environmental ones.
PL
Przedstawiono wyniki przemysłowych testów kopirolizy stałych paliw wtórnych (SRF) z węglem kamiennym. Badania przeprowadzono w skali skrzynkowej w baterii koksowniczej stosującej system wsadu ubijanego. Koksowano 3 wsady koksownicze: bez dodatku SRF oraz z 2 i 4% udziałem SRF we wsadzie. Wyniki badań wykazały, że dodatek SRF do wsadu koksowniczego powoduje istotne pogorszenie parametrów jakościowych koksu w tym szczególnie jego wyt rzymałości mechanicznej określanej wg metody Micum
EN
The results of industrial tests of co-pyrolysis solid recovered fuels and hard coal have been presented. Investigation was carried out in stamp charged coke oven battery in box scale. Three coking blends were coking: coking blend without SRF additive, coking blend with 2% of SRF and coking blend with 4% of SRF. The investigation shows that SRF additives causes deterioration of coke quality parameters, particularly the mechanical strength based on Micum method.
PL
Scharakteryzowano strukturę depozytów węglowych odkładających się na wymurówce komór koksowniczych. Zbadano cztery próbki depozytów pobranych z różnych elementów wymurówki komory koksowniczej pracującej w ArcellorMittal oddział w Zdzieszowicach. Próbki pochodziły z: i) drzwi komory, ii) ściany komory, iii) sklepienia komory oraz iv) rury wznośnej. Ich struktura została określona z zastosowaniem: mikroskopii optycznej (OM), spektroskopii Ramana oraz dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD). Otrzymano wartości szeregu parametrów strukturalnych, które w sposób ilościowy i jakościowy opisują zarówno budowę depozytów jak też ich właściwości, np. reakcyjność. Problem reakcyjności depozytów jest bardzo istotny dla koksowników, ponieważ od niej zależy podatność tych obiektów na wypalanie. W niniejszym artykule przedyskutowano ponadto potencjalny wpływ właściwości węgli kamiennych na budowę depozytów.
EN
The structure of carbon deposits that accumulate on the coke oven ceramic brickwork was characterized. Four samples of carbon deposits were collected from different parts of coke oven chamber operating in "ArcellorMittal Poland -Zdzieszowice division" coking plant. The samples originated from: i) oven door, ii) oven wall, iii) oven roof and iv) ascension pipe. Their structure was determined by means of optical microscopy (OM), Raman spectroscopy and X-ray diffraction (XRD). As a result of our studies a set of structural parameters was determined which describe in a quantitative and qualitative manner the structure of deposits and their properties, e.g. reactivity . A problem of reactivity of deposits is very important for cokemakers because this feature strongly influences their ability for burning off which is the main method of its elimination. A potential influence of bituminous coal properties on carbon deposits' structure was also discussed in this paper.
PL
Formowanie się struktur grafitowych na obmurzach komór koksowniczych ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia eksploatacji baterii koksowniczych. Cienka warstwa grafitu wpływa pozytywnie na gazoszczelność masywu ceramicznego i zapobiega przedostawaniu się surowego gazu koksowniczego z komory koksowniczej do kanałów grzewczych, a także nadmiar grafitu przyczynia się do przedwczesnego zużycia elementów masywu, co w konsekwencji prowadzi do skrócenia żywotności baterii koksowniczych. W niniejszym artykule skupiono się na przedstawieniu procesu powstawania depozytów węglowych, a także opisano eksploatacyjne aspekty ich występowania na obmurzach komór koksowniczych oraz metody ich usuwania.
EN
Formation of graphite structure on coke oven ceramic brickwork is important from the perspective of coke oven battery operation. On the one hand thin layer of graphite has positive influence on gas-tightness of ceramic brickwork and prevents leakage of raw gas from chamber to heating flue, on the other hand excess graphite contributes to premature wear of brickwork which consequently leads to reduction of coke oven' lifetime. This paper presents process of carbon deposits formation, aspect of its presence on ceramic brickwork and methods of its removal.
PL
W ostatnich latach obserwuje się powrót zainteresowania ubijanym systemem obsadzania komór koksowniczych mieszanką węglową. Sytuacja ta spowodowana jest zmniejszającą się podażą i rosnącymi cenami węgli o bardzo dobrych właściwościach koksotwórczych. System ubijany pozwala znacząco zwiększyć gęstość wsadu węglowego, co w efekcie poprawia właściwości mechaniczne koksu, a tym samym pozwala zwiększyć udział w mieszance węglowej węgli o gorszych właściwościach. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu i perspektyw rozwoju technologii ubijanego systemu napełniania komór mieszanką węglową.
EN
In recent years renewed interest of stamp charging cokemaking technology observed. This situation is due to decreasing supply and increasing price of pri coking coals. Stamp charging system enables to increase bulk density of c charge. In consequence has positive influence on coke mechanical strength Ł allows to use higher amount of weaker coals in coking blend. The aim of t paper is to present „state of art" and development of stamp charging cokemak technology
PL
Przedstawiono wyniki badań prowadzonych w skali wielkolaboratoryjnej z wykorzystaniem instalacji KARBOTEST. Koksowano wsady czteroskładnikowe o zmiennej zawartości (20, 30 i 40 %) węgla typ 34 (kop. "Knurów" i "Marcel") przygotowane dla czterech gęstości wsadu (840, 1000, 1050 i 1100 kg/m3). Wsady zagęszczano metodą udarową. Uzyskane koksy poddano badaniom parametrów jakościowych CRI i CSR. Wykonano również badania właściwości optycznych matrycy koksowej. Stwierdzono, że optymalna gęstość wsadu koksowniczego, dla której obserwuje się poprawę badanych parametrów jakości koksu mieści się w zakresie 1000-1050 kg/m3 (stan roboczy).
EN
The results of investigations carried out on Karbotest installation have been presented. Object of the study were four-component coking blends with various content of T34 coal (Knurow Coal Mine, Marcel Coal Mine - semi soft coals) and various coal charge density (840, 1000, 1050 and 1100 kg/m3). The blends have been densified by means of mechanical stamping installation. Optical properties of coke and coke quality parameters (CRI, CSR) have been investigated. Optimum coal charge density in aspect of investigated parameters was found to be 1000-1050 kg/m3 as received.
PL
Omówiono uwarunkowania legislacyjne związane z wykorzystaniem mazutu i biomasy ciekłej jako substytutu ciężkiego oleju opałowego w zastosowaniach energetycznych. Przedstawiono wyniki analizy dostępności biomasy ciekłej na rynku krajowym i europejskim w perspektywie kilku najbliższych lat. Zaprezentowano potencjalne efekty ekonomiczne i ekologiczne zastąpienia mazutu biomasa ciekłą.
EN
Legislative conditions associated with the use of fuel oil and liquid biomass as a substitute for heavy oil in energy applications were discussed. The results were presented of the analysis of the availability of liquid biomass on home and European markets in the next few years. Potential economical and ecological effects of substitution of heavy fuel oil by liquid biomass were presented.
PL
Przedstawiono wyniki pomiaru gipsu syntetycznego przy pomocy dwóch przyrządów wykorzystujący różne optyczne metody pomiarowe. Do porównania użyto przyrządy firm KmK typu IPSA i firmy Malvern typu Mastersizer X. Wyniki porównano do różnych ziarnistości gipsu. Porównanie wyników pomiarów może być do podjęcia decyzji o zakupie przyrządu.
EN
The article designs comparison results to different optical of measurements method. One method use Fraunchoffer diffraction in instruments Mastersizer X and to method which use dispersion light in instrument IPSA. Comparison is making for synthetic gypsum.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.