Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W referacie dokonano analizy wpływu estymacji obciążeń sieci średniego napięcia na rozmieszczenie źródeł mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych. W celu estymacji obciążeń sieci SN wykorzystywana jest informacja o całkowitym obciążeniu linii SN zarejestrowanym w stacji zasilającej. Pierwsza metoda zakłada rozdział obciążenia, zarejestrowanego w stacji zasilającej, pomiędzy stacje SN/nn proporcjonalnie do mocy znamionowych ich transformatorów. Druga metoda zakłada losowy rozdział obciążenia pomiędzy poszczególne stacje SN/nn. Obliczenia wykonano z zastosowaniem programu komputerowego dedykowanego do iteracyjnych obliczeń rozpływowych. W referacie ponadto omawia się wyniki obliczeń oraz przeprowadza analizę celowości stosowania przyjętych metod obliczeniowych.
EN
The paper concerns the effect of load estimation of location reactive power sources in MV distribution networks. In order to estimate the MV network load, information about the total load of the MV line registered in the power station is used. The first method assumes the distribution of the load, registered in the power station, between the MV / LV stations in proportion to the rated power of their transformers. The second method assumes the random distribution of the load between individual MV / LV stations. Additionally, the balancing of the supply node (the sum of load power and losses on network elements is equal to the power flows into the network) is used in described methods. The calculations were performed using the dedicated computer programme for iterative flow computations. The paper also discusses the results of calculations and the analysis of the desirability of using the applied calculation methods is performed.
PL
W układach elektroenergetycznych elementami najbardziej narażonymi na wyładowania atmosferyczne, ze względu na swoją rozległość, są linie napowietrzne. Przy analizie tego typu narażeń linii elektroenergetycznych rozważa się m.in. uderzenie bezpośrednie pioruna w przewód fazowy. W tym przypadku opierając się jedynie na geometrii zawieszenia przewodów (fazowych i odgromowych) na analizowanej konstrukcji wsporczej można określić maksymalną wartość szczytową prądu pioruna, który może uderzyć w przewód fazowy. W referacie umieszczono wyniki analizy zawodności ochrony odgromowej dla sylwetek konstrukcji wsporczych, typu przelotowego, stosowanych w liniach o napięciu znamionowym 110 kV: serii B2 i serii SL24. W przeprowadzonych analizach uwzględniono różne podejścia wiążące wartość szczytową prądu wyładowania atmosferycznego z odległością do elementów konstrukcji wsporczej, jak i do powierzchni ziemi.
EN
In the electrical power systems, the most exposed to atmospheric discharges, due to their size, are overhead lines. When analyzing this type of electricity line exposure, consideration is direct lightning strike into the phase conductor. In this case, based only on the wire suspension geometry (phases and grounding) on the analyzed support structure, it is possible to determine the maximum peak value of the lightning current that can hit the phase conductor. The paper presents the results of the analysis of the shielding failure for profiles of support structures, used in lines with a rated voltage of 110 kV: series B2 and series SL24. The analyzes carried out took into account various approaches binding the peak value of the atmospheric discharge with the distance to the structural elements of the supporting structure as well as to the surface of the ground.
PL
Dokładne wyznaczenie strat mocy wymaga przeprowadzenia iteracyjnych obliczeń rozpływowych. Dane do obliczeń obejmują m.in. wartości obciążeń węzłów odbiorczych sieci. W przypadku sieci rozdzielczych średnich napięć te dane nie są znane i niezbędne jest zastosowanie metod umożliwiających ich estymację. W referacie przedstawia się dwie metody estymacji obciążeń sieci średniego napięcia. Pierwsza metoda zakłada rozdział obciążenia, zarejestrowanego w stacji zasilającej, pomiędzy stacje SN/nn proporcjonalnie do mocy znamionowych ich transformatorów. Druga metoda zakłada losowy rozdział obciążenia pomiędzy poszczególne stacje SN/nn. Dla testowej sieci rozdzielczej wykonano obliczenia z zastosowaniem opisanych metod oraz przedstawiono i omówiono wyniki obliczeń.
EN
The calculation of power losses usually requires iterative flow calculations. Data for calculation include, among other things, load values of the network receiving nodes. In the case of medium voltage (MV) distribution networks, these data are known not known and estimation methods are necessary. Two methods of estimating MV network loads are presented in the paper: The first method involves distribution of the total load, measured in the power supply station, between MV/LV stations in proportion to the rated power of their transformers. The second method assumes a random distribution of the total load between MV/LV transformer stations. The paper presents the results of calculations for the test distribution network (IEEE69).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i numerycznych tytanowych rusztowań do hodowli komórkowych. W badaniach strukturalnych z wykorzystaniem mikroskopii skaningowej analizowano wpływ technologii przyrostowej i parametrów procesu technologicznego na kształt i wielkość projektowanych porów. Zaprojektowane konstrukcje o różnej wielkości i kształcie porów zweryfikowano pod kątem wytrzymałości przez symulacje numeryczne metodą elementów skończonych (MES).
EN
The article presents the results of experimental and numerical studies of titanium scaffolds for cell cultures. In structural studies using scanning microscopy, the influence of incremental technology and technological process parameters on the shape and the size of the designed pores was analyzed. The designed constructions of various sizes and pore shapes were verified for strength using numerical simulations by the finite element method (FEM).
PL
W pracy sformułowano nowe równanie konstytutywne dla gąbczastej tkanki kostnej człowieka. Zapostulowano funkcję energii odkształcenia, która opisuje sprężystą odpowiedź tkanki na obciążenie. W modelu konstytutywnym uwzględniono także nieliniową lepkosprężystość. Stałe materiałowe w równaniu konstytutywnym zidentyfikowano na podstawie wyników testów relaksacji naprężeń i monotonicznego ściskania metodą dopasowania krzywych. Wykorzystano tutaj algorytm Levenberga-Marquardta metody najmniejszych kwadratów. Na podstawie testów relaksacji zidentyfikowano wartości czasów relaksacji, natomiast na podstawie testów monotonicznego ściskania określono stałe sprężyste i lepkosprężyste. Testy były wykonane w temperaturze pokojowej na prostopadłościennych próbkach kości gąbczastej uzyskanych z główek kości udowej podczas operacji wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego.
EN
In the paper a new constitutive equation for human cancellous bone tissue was formulated. A strain energy function was postulate, which describes the elastic response of the tissue to the load. The nonlinear viscoelasticity was also taken into account in the constitutive model. The material constants in the constitutive equation were identified on the basis of the results of stress relaxation tests and monotonic compression tests using the curve fitting method. The Levenberg-Marquardt algorithm of the least square method was used here. On the basis of the relaxation tests, the values of relaxation times were identified, while the elastic and viscoelastic constants were determined on the basis of monotonic compression tests. The tests were performed at room temperature. On the cuboidal samples of cancellous bone obtained from femoral heads during the surgeries of hip joint prosthesis implantation.
6
Content available remote Badanie kompozytów polimerowych z grafenem i ceramiką metodą DSI
PL
Przedstawiono metodykę wytwarzania kompozytów polimerowych z grafenem i ceramiką jako fazą dyspersyjną. Przeprowadzone badania pozwoliły na otrzymanie nowych kompozytów z osnową poliamidową (PA) i fazą dyspersyjną: ceramika (Al₂O₃), grafen (Gn) oraz kompozyt hybrydowy PA-Gn-Al₂O₃. Wyjściowe materiały były konsolidowane termicznie w temperaturze zbliżonej do temperatury topnienia osnowy polimerowej. Przeprowadzono charakterystykę struktury składników oraz wytworzonych materiałów kompozytowych. Właściwości mechaniczne badano na poziomie mikrostrukturalnym metodą DSI. Oceniano moduł sprężystości i mikrotwardość oraz pracę odkształcenia sprężystego, niesprężystego i całkowitą. Przeprowadzone badania wykazały większą o 62% mikrotwardość i prawie dwukrotne zwiększenie elastyczności kompozytów z udziałem 1% mas. grafenu w stosunku do polimeru. Kompozyt PA-Gn charakteryzował się też najmniejszą spośród badanych materiałów pracą odkształcenia niesprężystego w procesie obciążania. Badania wskazują, że metoda indentacji jest efektywna w ocenie właściwości kompozytów.
EN
Al₂O₃ and graphene (1% by mass) and their mixts. were added sep. to powdered polyamide and then heated at 180°C under load 60 kN. Modulus of elasticity, microhardness, elastic, non-elastic and total work deformation of the composites as well as of polyamide matrix were detd. by using depth indentation method. The composite with graphene showed the best mech. properties.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zmian zachodzących w porowatej strukturze ludzkiej kości gąbczastej poddanej obciążeniom ściskającym. Do oceny zmian wykorzystano maszynę wytrzymałościową MTS Bionix oraz mikrotomograf SkyScan. Dzięki wykonywaniu projekcji mikrotomograficznych przed próbą ściskania kości i po niej zarejestrowano nie tylko charakterystyki naprężeniowo-odkształceniowe i zmianę sztywności kości, ale również ewolucję mikrostruktury (zmianę geometrii porów, przesunięcia, rotację, odkształcenia i pękanie beleczek kostnych), co w dalszych badaniach pozwoli dokładniej opisać mechanizmy odkształceń biologicznych materiałów porowatych.
EN
The paper presents the results of studies on the changes of the porous structure of human cancellous bone obtained in the arthroplasty surgery of the pathologically altered hip joints. The MTS Bionix testing machine and SkyScan Micro tomograph were used in the assessment. By performing a microtomographic projection before attempting to compress the bone and afterwards not only were the stress-strain characteristics and change in stiffness of the bone recorded, but also the evolution of the microstructure (change in pore geometry, displacement, rotation, deformation and fracture of bone beams). This in further research will allow to more accurately describe mechanisms of biological deformation of porous materials.
PL
Praca dotyczy testowych badań gąbczastej tkanki kostnej, uzyskanej z resekowanej główki kości udowej, przeprowadzonych za pomocą metody cyfrowej korelacji obrazu (ang. Digital Image Correlation) - DIC. Za pomocą aparatury DIC O-400 zarejestrowano zmiany w odkształceniach próbki podczas ściskania na maszynie wytrzymałościowej. Uzyskany wykres naprężeni e-odkształcenie zestawiono z obrazami uzyskanymi za pomocą DIC i na lej podstawie oceniono użyteczność tej metody badawczej.
EN
This work concerns test studies of a cancellous bone tissue resected from a femoral head, conducted using the method o of digital image correlation (DIC). The strain changes of the sample were registered during a compression test on a strength test machine by means of the DIC Q-400 apparatus. The resulting stress-strain graph was compared with the images obtained by means of DIC and on this basis the utility of this test method was assessed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu parametrów kulowania kompozytu poliamid-grafen (1% wag.) wytwarzanego w technice szybkiego prototypowania – Selective Laser Sintering – na właściwości mechaniczne warstwy wierzchniej materiału kompozytowego na poziomie mikrostrukturalnym. Ich oceny dokonywano metodą nanoindentacji. W przeprowadzonym eksperymencie stosowano różne wielkości śrutu (0,4; 0,8 i 1,2 mm), ciśnienia powietrza (0,1; 0,25 i 0,35 MPa), a także czasy śrutowania (180 i 240 s). Badania prowadzono przy stałej odległości dyszy od powierzchni. Dzięki przeprowadzeniu procesu kulowania śrutem o średnicy 0,4 mm przy ciśnieniu p = 0,35 MPa przez 180 s uzyskano największą poprawę twardości w stosunku do materiału tylko po procesie selektywnego spiekania laserowego.
EN
The article presents the results of the experimental studies concerning the effect of the shot peening parameters of the polyamide-graphene composite (1% by weight), manufactured by the rapid prototyping technique – Selective Laser Sintering – on the mechanical properties of the top layer of the composite material at the level of microstructure. Their evaluation was carried out using the nanoindentation method. In the experiment, different shot sizes (0.4, 0.8 and 1.2 mm), air pressure (0.1, 0.25 and 0.35 MPa) and also shot peening times (180 and 240 s) were used. The tests were carried out at a constant nozzle distance from the surface. Due to conducting the process of shot peening with the 0.4 mm-diameter shot, at the pressure p = 0.35 MPa, for 180 s, the greatest improvement of hardness in relation to the material was obtained only after the process of selective laser sintering.
EN
In the paper a relation between stress and strain for trabecular bone is presented. The relation is based on the results of depth sensing indentation (DSI) tests which were performed with a spherical indenter. The DSI technique allowed also to determine three measures of hardness, i.e. Martens hardness (HM), nanohardness (HIT), Vickers hardness (HV) and Young modulus EIT of the trabecular bone tissue. The bone samples were harvested from human femoral heads during orthopaedical procedures of hip joint implantation. In the research the Hertzian approach is undertaken. The constitutive relation is then formulated in the elastic domain. The values of hardness and the Young modulus obtained from the DSI tests are in good agreement with those found in literature. The stress–strain relation is formulated to implement it in the future in finite element analyses of trabecular bone. Such simulations allow to take into account the microstructural mechanical proper- ties of the trabecular tissue as well as remodelling phenomenon. This will make it possible to analyse the stress and strain states in bone for engineering and medical purposes.
EN
Purpose: Purpose of this paper is to present the possibilities of the application of the two methods: Digital Image Correlation and nanoindentation in porous bone tissues testing. Firstly, as a tool in the evaluation process of material parameters for porous microstructures, such as bone tissues or other foams and, secondly, as validation and verification tools for finite element analysis of bone or foams structures. Those methods are helpful when the high accuracy of the mechanical parameters of porous microstructures is required. Design/methodology/approach: Two methods: Digital Image Correlation (DIC) and nanoindentation are used as an efficient approach in the evaluation process of material parameters or constitutive relationship of porous structures like bone tissues. Digital image correlation enlarges the accuracy of classical mechanical tests and the nanoindentation allows to look inside the microstructure. Findings: The proposed methods were found to be effective in experimental testing and material parameters evaluation process of some special materials. Among them are porous structures, such as bone tissue. Additionally, the DIC is an excellent tool for finite element model validation and results verification. Practical implications: The presented method based on the combination of the Digital Image Correlation and nanoindentation presents new possibilities in material testing fields, material behavior and parameters evaluation. They have great advantages, among others, in the field of testing of porous bone structure or determining the mechanical parameters of bone tissue. Originality/value: The paper presents methods for testing the complicated porous bone structures: evaluating mechanical behavior of the whole structure and evaluating mechanical properties of the single element of the structure. The mechanical parameters of human cancellous bone structures are presented as the preliminary research results.
EN
The area of Kadzielnia in Kielce is one of the best known cave areas in the region. Part of the caves (the group Jaskinia Odkrywców – Prochownia – Szczelina) has been made available to tourists. This requires proper protection of a tourist route; in the caves there is a possibility of threats in the form of rock falls, cracks, depressions, etc. Therefore, the state of the caves requires monitoring, including surveying methods. For this reason, an inventory of four selected parts of said group of caves was conducted with the use of modern surveying techniques. The measurement was performed with the use of scanning tacheometry, complemented with digital images of the monitored fragments. The results are presented in the form of spatial models (in AutoCAD Civil 3D and Surfer) and compiled with the taken pictures. Presented results are initiating a broader study on the state of the Kadzielnia caves.
PL
Przedstawiono wyniki badań materiałowych i wytrzymałościowych kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego (ABS) z różną zawartością pigmentu, formowanego w procesie wytłocznego osadzania przetopionego materiału FDM (fused deposition modelling). Metoda DSI (depth sensing indentation) pozwoliła określić wpływ rodzaju pigmentu na mikrotwardość warstw nakładanego przyrostowo materiału w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Badania przeprowadzono przy stałej prędkości, czasie przetrzymania i maksymalnej sile obciążania. Ich celem była ocena właściwości materiałowych kopolimeru ABS z różną zawartością pigmentu stosowanego w technologii FDM, uwzględniając energetyczne aspekty krzywej (obciążenie-głębokość wnikania wgłębnika) otrzymanej w cyklu obejmującym obciążenie niesprężyste (plastyczne, lepko-sprężyste) i odciążenie sprężyste. Wartości modułu sprężystości wyznaczone w metodzie DSI zestawiono z wartościami wyznaczonymi w próbie jednoosiowego rozciągania próbek budowanych przyrostowo w dwóch różnych orientacjach w przestrzeni roboczej urządzenia FDM.
EN
Acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer samples were pigmented and studied by depth indentation method to det. an influence of the pigment type on sample microhardness in longitudinal and transverse directions of the material layers at const. velocity, hold time and max. loading force. The load-indentation depth curves were detd. during inelastic load and elastic unload cycles. The addn. of Mg, Ti, S and Ca-contg. pigments resulted in increasing the surface microhardness, while the addn. of Ce, Fe, Na and N-contg. pigments showed a negative effect.
EN
The addition of a new source of active power to an electric power distribution network alters its operation conditions. The effect of such changes depends on the power of the additional source, its location in the network as well as its type. In the paper the influence of the active power source on the selected parameters of the operations of the distribution network – such as the active power losses and voltage levels – is presented. Also, the influence of the level of power of the additional source and the level of the network’s load on the location of tie points is considered.
PL
Instalacja dodatkowego źródła mocy czynnej w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej zmienia warunki jej pracy. Efekt zmian zależy od mocy dodatkowego źródła, miejsca jego lokalizacji w sieci oraz rodzaju przyłączanego źródła. W pracy analizuje się wpływ źródła mocy czynnej na wybrane parametry pracy sieci dystrybucyjnej takie jak straty mocy czynnej i poziomy napięć. Dokonano analizy wpływu mocy przyłączanego źródła i poziomu obciążenia sieci na lokalizację stałych punktów podziału sieci.
15
Content available remote Graphene as the Disperse Phase in the Polyamide Matrix
EN
This paper presents the results of investigations into the development of a new composite material with polyamide matrix and multilayer graphene as the disperse phase. Consolidation of the new material was preceded by the selection of appropriate parameters of the proces of preparation of powders (elements of composite material). Mechanical and structural properties of the new composite in form of PA-G strips were assessed at the microstructural level using nanoindentation test, optical techniques (3D microscope), X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). The results of the tests showed that adopted technologies of production allow to obtain material with improved mechanical properties and homogeneous deployment of strengthening phase in the soft polyamide matrix. These features allow to apply new material in special constructions, especially in regard to load-bearing elements of small arms, butt and additional equipment.
PL
W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań nad opracowaniem nowego materiału kompozytowego z osnową poliamidową i proszkiem wolframu jako fazą dyspersyjną. Konsolidacja nowego materiału została poprzedzona doborem odpowiednich parametrów procesu przygotowania składników materiału kompozytowego. Zbadano wpływ wartości docisku płyt grzejnych (siły ściskającej i nacisku jednostkowego) oraz objętościowego udziału procentowego proszku wolframu WPC w nowym proszku kompozytowym o poliamidowej osnowie na średnią grubość próbki taśmy kompozytowej. Właściwości strukturalne nowego kompozytu w postaci taśm PA-W zostały poddane ocenie na poziomie mikrostrukturalnym z wykorzystaniem badań optycznych.
EN
The paper presents the preliminary results of research on the development of a new composite material with polyamide matrix and tungsten powder as the disperse phase. The consolidation of the new material was preceded by the selection of appropriate parameters of the preparation process of the composite material components. The influence of the pressure value of the heating panels (compression force and unit pressure) and of the volumetric percentage part of WPC tungsten powder in the new composite powder with polyamide matrix on the average thickness of the composite tape sample was examined. The structural properties of the new composite in the form of PA-W tapes were assessed at the level of the microstructure with the use of optical studies.
PL
W pracy przedstawiono proces projektowania i wytwarzania rusztowań tytanowych technologią selektywnego stapiania laserowego pod hodowle chondrocytów na potrzeby chirurgii rekonstrukcyjnej. Przy wykorzystaniu technik CAD opracowano 4 warianty modeli geometrycznych zróżnicowane kształtowo (2 siatkowe o wymiarach porów 450 µm i 600 µm oraz 2 heksagonalne o porach w kształcie sześciokąta wpisanego w okrąg o średnicy 1097 µm i 1386 µm). Każdy z nich został wykonany w technologii selektywnego stapiania laserowego z proszku tytanu Grade 4 przy większej (40 W) i mniejszej mocy lasera (35 W), a następnie poddany procesowi polerowania chemicznego. Przy wykorzystaniu badań makro- i mikroskopowych zweryfikowano dokładność wymiarową i jakość powierzchni wykonanych prototypów rusztowań, co pozwoliło wskazać najkorzystniejsze parametry procesu wytwarzania rusztowań tytanowych wiernie odwzorowujących modele CAD.
EN
The paper presents the process of design and 3D printing of titanium scaffolds for the culture of chondrocytes for the purpose of reconstructive surgery. Using CAD techniques, 4 variants of geometric models were developed which were diversified in internal architecture (2 net-like ones with the pore size of 450 μm and 600 μm, and 2 hexagonal ones with the pores in the shape of a hexagon inscribed in a circle with a diameter of 1097 μm and 1386 μm). Each of them was made in the technology of selective laser melting of titanium powder Grade 4 with larger (40 W) and smaller (35 W) laser power, and then subjected to the process of chemical polishing. Dimensional accuracy and surface quality of the produced prototypes of scaffolds were verified macro- and microscopically. The studies allowed to identify optimal process parameters for the manufacturing titanium scaffolds with the best representation of the CAD geometrical models.
EN
The article presents the algorithm for geometric modelling of bone structures. The images obtained during a microtomography test (fiCT) and the specialist engineering software allow to make 3D models of these structures and their application in further studies using the finite element method. Conducting the appropriate treatment of the derived models it is possible to improve the quality of the finite element mesh and to reduce the number of elements of which it is composed. This simplifies and accelerates the further numerical analysis conducted on bone models.
PL
Artykuł przedstawia algorytm postępowania przy modelowaniu geometrycznym struktur kostnych. Obrazy uzyskane podczas badania mikrotomografem oraz specjalistyczne oprogramowanie inżynierskie umożliwiają wykonywanie modeli 3D tychże struktur oraz wykorzystanie ich w dalszych badaniach z użyciem metody elementów skończonych. Przeprowadzając odpowiednią obróbkę uzyskanych modeli możliwa jest poprawa jakości siatki elementów skończonych oraz zmniejszenie liczby elementów, z których się składa. Ułatwia to i przyśpiesza dalszą analizę numeryczną prowadzoną na modelach kości.
EN
This work undertakes the problem of the possibility of assessing the ability to strengthen of the materials with very different hardness, i.e. copper, ordinary steel, silicon carbide and zirconium oxide. Measurements of parameters of hardness and elasticity by means of the DSI method were conducted under constant conditions of the indentation process of Vickers indenter into the sample material. On the basis of the curves of power P-h (loading/unloading power as the function of depth) the work of elastic, inelastic and total deformation was determined, and then the coefficient k, which is postulated in Oliver Pharr's works as a measure of the ability of materials to strengthen, was determined.
PL
W pracy podjęto problem możliwości oceny zdolności do umocnienia materiałów o bardzo zróżnicowanej twardości, tj. miedzi, stali zwyklej, węglika krzemu i tlenku cyrkonu. Wykonano pomiary parametrów twardości i sprężystości metodą DSI przy stałych warunkach procesu zagłębiania się wgłębnika Vickersa w próbki materiału. Na podstawie krzywych energetycznych P-h (silą obciążania/odciążania w funkcji głębokości) wyznaczono pracę odkształcenia sprężystego, niesprężystego, całkowitego, a następnie wyznaczono wskaźnik k, który jest postulowany w pracach Oliviera-Pharra jako miara zdolności do umocnienia materiałów.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy konstrukcji elementów układu adaptacyjnego magnetoreologicznego zespołu tłumienia drgań uniwersalnego modułu uzbrojenia z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES). Badania przeprowadzono na numerycznym modelu obliczeniowym układu z tłumikami MR umieszczonymi w podstawie. Opracowany model geometryczny został poddany wieloaspektowym badaniom z uwzględnieniem zmian materiałowych i konstrukcyjnych (wymiarowo-kształtowych). Przeprowadzone analizy pozwoliły określić najbardziej obciążone miejsca układu. W przypadku kluczowych – pod kątem wytrzymałościowym - elementów przeprowadzono analizę kształtowo-geometryczną, co pozwoliło ponaddwukrotnie zmniejszyć wartość naprężeń w układzie.
EN
In the paper was shown the analysis process of the design elements of an adaptive magnetorheological damping system of a universal armament module using Finite Element Method (FEM). The study was conducted on a numerical model of the MR dampers system placed at the base. On the developed model has conducting multifaceted geometric tests taking into account changes in materials, construction, (dimension and shape), and technology. Performed analyzes allowed to determine the most burdened places of the system. For the strength of key components was made geometrical-shape analysis, that allow to reduce the amount of stress in the system more than doubled.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.