Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
PL
Sektor energetyki wiatrowej w Polsce, jako wiodącej części odnawialnych źródeł energii elektrycznej przeżywa w ostatnich kilkunastu miesiącach dynamiczny rozwój. W niniejszym artykule podjęto rozważania dotyczące poprawy efektywności wykorzystania przyłącza energetycznego na przykładzie elektrowni wiatrowej ENERCON o mocy nominalnej 500 kW. Istotą proponowanej koncepcji poprawy efektywności wykorzystania przyłącza energetycznego dla pojedynczej elektrowni jest budowa drugiej elektrowni w bliskiej odległości oraz ograniczenie mocy maksymalnej dla obu jednostek. Taka konfiguracja powoduje korzyści dla okresów o słabej wietrzności ale jednocześnie straty produkcji dla okresów o dużej wietrzności. W artykule dokonano szczegółowej analizy bilansu zysków i strat na podstawie danych historycznych z okresu kilkunastu miesięcy dostępnych w systemie SCADA online oraz opartego na transmisji danych z wykorzystaniem GPRS. Przeprowadzono obliczenia bilansu dla symetrycznego ograniczenia mocy obu jednostek oraz różnych warunków wietrzności. Dokonano również próby analizy wpływu proponowanej konfiguracji na inne aspekty eksploatacji elektrowni wiatrowych.
EN
Wind energy sector in Poland, as the leading part of the renewable energy sources is experiencing in the last months a dynamic growth. One of the many factors which adversely affect the growth of the renewable energy sector are limited possibilities of connection to the medium voltage electrical grid, which in many parts of the country have almost running out. The main aim of the paper is to answer the question how to improve the efficiency of a grid connection of a single ENERCON wind turbine with a nominal power of 500 kW. The taken issue becomes especially important in areas with lower wind conditions, on which the grid connection degree of utilization is relatively low. The proposed idea to improve the efficiency of a grid connection is based on increasing the amount of operating wind turbine units, while limiting the maximum power produced by each of them. This article presents a detailed analysis of the balance of gains and losses based on historical data during several months of using the available on-line SCADA system based on the GPRS data transmission. Balance calculations were carried out for a symmetric output power limit of both units and the different wind conditions.
PL
Tematyka podejmowana w niniejszym artykule jest wynikiem cyklu prac badawczych dotyczących sygnału emisji akustycznej obserwowanej podczas kawitacji akustycznej w próbce czystego oleju izolacyjnego. W artykule przedstawiono wyniki analizy wpływu długiego oddziaływania zewnętrznego pola akustycznego na sygnał emisji akustycznej. Wyniki pracy dotyczą analizy widmowej oraz obserwowanych zmian w widmach rejestrowanych sygnałów. Artykuł przybliża również metodę wyznaczania niepewności pomiaru natężenia emisji akustycznej poprzez analizę statystyczną serii pomiarów. Wykreślone funkcje gęstości prawdopodobieństwa proponowanego wskaźnika intensywności kawitacji przy różnych parametrach źródłowego sygnału pokazują zaobserwowane różnice niepewności pomiaru.
EN
The subject area taken in this article is a result of a cycle of research work concerning the analysis of ultrasonic cavitation phenomenon in mineral insulating oils. The article includes an analysis of the impact of long measurement time for an acoustic emission signal generated during cavitation phenomenon. The study focuses on spectral analysis of acoustic emission signal and changes in the spectra of recorded signals. The paper introduces a method of evaluation of measurement uncertainty of acoustic emission intensity by the statistical analysis of series of observations. The drawn probability density functions of used cavitation intensity factor values at different generated source signal parameters show the differences of its uncertainty.
PL
Tematyka, jaka została podjęta w niniejszym artykule, dotyczy doskonalenia systemów komputerowych umożliwiających prowadzenie nadzoru on-line pracujących elektrowni wiatrowych, co w konsekwencji może przyczynić się do zwiększenia niezawodności ich pracy, wydłużenia okresów między kolejnymi przeglądami serwisowymi poprzez zdalną diagnostykę, wyeliminuje nieplanowane i długotrwałe przestoje wynikające z awarii układów sterujących oraz zespołów przetwarzających siłę wiatru w energię elektryczną. Ponadto na podstawie wyników analizy wartości parametrów charakteryzujących pracę instalacji wiatrowych oraz ich korelacji z warunkami atmosferycznymi będzie istniała możliwość zoptymalizowania algorytmów sterowania w celu zwiększenia ich wydajności, co w sposób bezpośredni przyniesie wymierne korzyści finansowe potencjalnym inwestorom i właścicielom elektrowni wiatrowych.
EN
Subject that has been taken in this paper concerns improvement of computer systems to enable on-line supervision of operating wind turbines, what in turn may help to increase the reliability of their work, will extend the intervals between servicing inspections through remote diagnostics, will eliminate unplanned and long-term downtimes arising from failures of the control systems and units converting the wind power into electricity. Moreover, based on the analysis results of parameters characterizing operation of wind power installations and their correlation with the atmospheric conditions, it will be possible to optimize the control algorithms in order to enhance their efficiency, what will bring directly measurable financial benefits to potential investors and owners of wind turbines.
PL
W artykule wykonano analizę porównawczą dwóch rozwiązań systemu SCADA, jakie mogą mieć zastosowanie dla turbin wiatrowych. Analizowanym rozwiązaniem w wersji off-line jest oprogramowanie VISUPROfessional firmy GE Wind Energy dedykowane dla elektrowni produkcji TACKE i GE. Rozwiązaniem typu on-line jest system oferowany jako gotowy produkt przez firmę Wind-Service.com Sp. z o.o. Należy podkreślić, że w pracach związanych z jego tworzeniem brali udział pracownicy naukowo-dydaktyczni i doktoranci Politechniki Opolskiej. W artykule dokonano analizy porównawczej obu rozwiązań z punktu widzenia ich zalet ale także ograniczeń, aspektów związanych bezpośrednio z ich eksploatacją ale przede wszystkim zwracając szczególną uwagę na wymierne korzyści z ich praktycznego zastosowania dla firm serwisujących inwestycje wiatrowe, a także zwiększenie korzyści ekonomicznych dla właścicieli i potencjalnych inwestorów elektrowni wiatrowych.
EN
Due to the large number of investments in wind power in recent years in Poland, the solutions of SCADA systems introduced in the article play an increasingly important role in this sector. Generally, from the point of view of available solutions, SCADA systems which can be used to diagnose the state of operation, and support the decision making and control of wind power plants can be divided into two solutions, off-line and on-line. This paper made a comparative analysis of the two solutions that may be applicable for wind turbines of the type Tacke TW600. The paper presents a comparative analysis of the two solutions of SCADA systems from the point of view of their benefits but also limitations directly related to aspects of their operation but also paying particular attention to the tangible benefits of their practical application to companies servicing wind investment and increase economic benefits for owners and potential investors of wind power.
PL
Technologia montażu części ciśnieniowej kotła energetycznego wymaga instalacji dużych konstrukcji mechanicznych [1-3, 5], za pomocą hydraulicznych siłowników linowych (rys. 1). Kluczowym problemem w tym procesie jest kontrola poziomu montowanych elementów z dużą dokładnością na poziomie pojedynczych milimetrów. W tym celu zaprojektowany, przetestowany i wykonany został innowacyjny, mikroprocesorowy, przemysłowy system kontroli poziomu wykorzystujący laserowy pomiar odległości (LIS – Level Indication System).
EN
The assembly technology of a power boiler pressure part requires installation of the so-called buckstays [1-3, 5]. The buckstays constitute a steel construction whose job is to stiffen screens of a combustion chamber. The buckstays are suspended on all four internal walls of the boiler support construction (Fig. 1) by means of strand jacks. In the corners of the boiler supporting construction the auxiliary equipment (e.g. burners) is installed and assembled with the buckstays subsystem. However, in spite of the fact that the procedure of suspending buckstays seems theoretically to be very simple, it is very inconvenient for the operating stuff. Thus, a key issue from the perspective of the boiler pressure part assembly process is to control the level of engineering structures during suspending processes with an accuracy of a single millimeter. Not uniform suspending of buckstays could lead to damage of the piping systems installed in the power boiler chamber. For this reason, there was designed, tested and implemented an innovative, microprocessor-based level control system using high precision laser distance measurement. This prototype solution supporting the assembly of power boiler subsystems is presented in this paper.
EN
Topics of this article concern the study of the fundamental nature of the sonoluminescence phenomenon occurring in liquids. At the Institute of Electrical Power Engineering at Opole University of Technology the interest in that phenomenon known as secondary phenomenon of cavitation caused by ultrasound became the genesis of a research project concerning acoustic cavitation in mineral insulation oils in which a number of additional experiments performed in the laboratory aimed to determine the influence of a number of acoustic parameters on the process of the studied phenomenona. The main purpose of scientific research subject undertaken was to determine the relationship between the generation of partial discharges in high-voltage power transformer insulation systems, the issue of gas bubbles in transformer oils and the generated acoustic emission signals. It should be noted that currently in the standard approach, the phenomenon of generation of acoustic waves accompanying the occurrence of partial discharges is generally treated as a secondary phenomenon, but it can also be a source of many other related phenomena. Based on our review of the literature data on those referred subjects taken, it must be noted, that this problem has not been clearly resolved, and the description of the relationship between these phenomena is still an open question. This study doesn’t prove all in line with the objective of the study, but can be an inspiration for new research project in the future in this topic. Solution of this problem could be a step forward in the diagnostics of insulation systems for electrical Power devices based on non-invasive acoustic emission method.
EN
The paper presents the research results on acoustic emission signal observed during acoustic cavitation in fresh insulating oil sample. The paper introduces a method of evaluation of measurement uncertainty of acoustic emission spectra by the statistical analysis of series of observations. The drawn probability density functions of used cavitation intensity factor values at different generated source signal parameters show the differences of its uncertainty.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów sygnału emisji akustycznej obserwowanej podczas kawitacji akustycznej w próbce czystego oleju izolacyjnego. Artykuł przybliża przede wszystkim metodę wyznaczania niepewności pomiaru widm emisji akustycznej poprzez analizę statystyczną serii pomiarów. Badania emisji akustycznej dokonano przy wzajemnych kombinacjach następujących wartości skutecznych sygnału: 200 V, 400 V, 600 V, 800 V, 1000 V, 1100 V; oraz jego częstotliwości: 100 kHz, 105 kHz, 110 kHz, 115 kHz. Wykreślone funkcje gęstości prawdopodobieństwa proponowanego wskaźnika intensywności kawitacji przy różnych parametrach źródłowego sygnału pokazują zaobserwowane różnice niepewności pomiaru. Wybór odpowiedniego punktu pracy układu do generacji kawitacji akustycznej pozwala na znaczne ograniczenie niepewności wyznaczania wartości przyjętego wskaźnika intensywności kawitacji poprzez minimalizację wpływu rezonansu naczynia kawitacyjnego.
PL
Tematyka podejmowana w artykule jest wynikiem cyklu prac badawczych dotyczących analizy zjawiska kawitacji ultradźwiękowej w mineralnych olejach izolacyjnych. Zawarta w artykule analiza wpływu własności starzeniowych mineralnych olejów izolacyjnych na sygnał emisji akustycznej generowanej zjawiskiem kawitacji ma na celu opracowanie podstawowych metod analizy i interpretacji danych pomiarowych umożliwiających oszacowanie stopnia zestarzenia oleju izolacyjnego. Postawiona w projekcie badawczym teza mówi o możliwości wyznaczenia stopnia zestarzenia oleju izolacyjnego na podstawie analizy widmowej sygnału emisji akustycznej towarzyszącej kawitacji. W celu sprawdzenia poprawności postawionej tezy przeprowadzono badania eksperymentalne zależności wskaźnika intensywności kawitacji PCAV od czasu starzenia próbki oleju izolacyjnego tst oraz określono charakter zmian wartości wskaźnika dla uzyskanych wyników pomiarów. Dokonano również odwzorowania zmian wskaźnika PCAV w zależności od parametrów sygnału źródłowego wykorzystywanego do generacji zjawiska kawitacji akustycznej w postaci dwuwymiarowych kolorowych wykresów konturowych
EN
The subject area of this paper is a result of a cycle of research work concerning the analysis of ultrasonic cavitation phenomenon in mineral insulating oils. The paper includes analysis of the impact of aging properties of mineral insulating oils on an acoustic emission signal generated during cavitation phenomenon. This study aims at developing the basic methods for analysis and interpretation of measurement data to estimate the degree of insulating oil aging. The study focuses on spectral analysis of the acoustic emission signal and changes in spectra of the recorded signals. There was investigated the acoustic emission of cavitation accompanying the forced signal frequencies ranging from 100 kHz to 140 kHz in steps of 200 Hz and rms values from 0 V to 1000 V in steps of 50 V. The sampling frequency of the acoustic emission signal was 1 MHz. The thesis in the research project talks about the possibility of estimating the degree of insulating oil aging on the basis of spectral analysis of acoustic emission signals accompanying cavitation phenomenon. In order to validate the hypothesis, experimental investigations of the dependency of the cavitation intensity factor PCAV on the insulating oil sample aging time tst were performed, as well as the factor changes according to the measurement results were determined. There were also determined the mapping changes of PCAV factor ratio depending on the parameters of a source signal used for generation of acoustic cavitation in the form of two-dimensional color contour plots. These plots allowed identifying the areas most suitable for the acoustic cavitation phenomena in insulating oils.
PL
Tematyka podejmowana w artykule jest wynikiem cyklu prac badawczych dotyczących analizy zjawiska kawitacji ultradźwiękowej w mineralnych olejach izolacyjnych. Temperatura jest czynnikiem, który w znaczący sposób wpływa na większość parametrów charakteryzujących oleje izolacyjne. W pracy wykazano, iż temperatura cieczy izolacyjnej również wpływa na powstawanie i dynamikę zjawisk kawitacyjnych w niej występujących. W pracy skupiono się na analizie widmowej sygnału emisji akustycznej i zmianach w widmach rejestrowanych sygnałów.
EN
The subject area of this paper is a result of research work concern-ing the analysis of ultrasonic cavitation phenomenon in mineral insulating oils. Temperature is a factor which influences significantly the majority of parameters characterizing insulating oils. This work shows that the insulating liquid temperature also affects formation and dynamics of cavitation phenomena generated in it. The study focuses on spectral analysis of the acoustic emission signal and changes in spectra of the recorded signals. There is also performed the assessment of changes in acoustic cavitation intensity factor as a function of the oil temperature. Before measurements the oil temperature was 85 oC. Then the acoustic emission accompanying cavitation was investigated for the following frequencies (100 kHz, 105 kHz, 110 kHz and 115 kHz) and RMS values (400 V, 600 V, 800 V) of the source signal. The used sampling rate was 1 MHz. During investigations of the temperature influence on the cavitation intensity factor values, characteristic step changes of the intensity factor values were observed. In spite of it, it is possible to observe the diminishing function temperature in the acoustic emission signal spectrum The changes were observed for different source signal frequencies and RMS values. This effect can be clearly visible in Fig. 5. The most probable reason for it are violent changes of the acoustic emission signal spectrum caused by rapid transition from cavitation phenomenon to pseudocavitation and vice versa.
PL
Artykuł przedstawia analizę statystyczną wyników pomiarów podstawowych parametrów pracy turbiny wiatrowej o mocy nominalnej równej 1,2 MW. Dokonano analizy pomiarów prędkości wiatru, prędkości obrotowej generatora oraz chwilowej mocy produkowanej przez turbinę. Poddano analizie wyniki obróbki statystycznej, dokonując próby opisania punktów charakterystycznych układu automatycznego sterowania. Zaproponowano kierunek prac zmierzających do poprawy efektywności układów sterowania turbin.
EN
In this paper the statistical analysis of the primary wind turbine parameters is presented. The measurements were acquired from a wind turbine of 1,2 MW nominal power. In this article wind speed, rotor speed and momentary power production measurements were analysed. The statistical analysis results enable to formulate characteristic points of automatic control system. The research directions of effectiveness improvement of wind turbine control systems were proposed.
PL
W artykule przedstawiono analizę statystyczną wyników pomiarowych opóźnień RTT z wykorzystaniem protokołu ICMP. Pomiarów dokonano w klasycznym systemie telemetrycznym zdalnego monitoringu z wykorzystaniem transmisji GPRS i usługi wydzielonego punktu dostępowego APN. Odseparowana sieć GPRS jest połączona z serwerem internetowym przez tunel IPSec. Przeprowadzono analizę uzyskanej oraz wymaganej jakości usług pakietowej transmisji danych GPRS w zastosowaniach przemysłowych.
EN
In this paper the statistical analysis of measured RTT delays of used Internet control management protocol (ICMP) is presented. The measurements were realised in a classic private APN based telemetry system of remote monitoring using GPRS. The separated GPRS network is connected with a central web server through a IPSec tunnel. A comparison between obtained and required quality of service of GPRS packet data transmission in industrial applications was carried out.
EN
The paper presents some spectral analysis results of acoustic emission observed during ultrasound driven round bottomed flask with fresh insulating oil inside. Collapsing bubbles were responsible for broadband noise included in acoustic emission signal spectra. To represent the cavitation intensity a simple cavitation indicator based on power spectral densities of acoustic emission signal was proposed.
PL
Zaproponowane zastosowanie pomiarów elektronicznych oraz systemu komputerowego podczas montażu konstrukcji kotła energetycznego ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa procesu montażowego. System FSS (Force Sensor System) monitorujący siły działające na stalowe cięgna podczas procedury tymczasowego wciągania "bandaży" daje możliwość weryfikacji obliczeń projektowych dla technologii montażu kotła. Dane zgromadzone przez system pozwolą w przyszłości na uniknięcie ewentualnych błędów, które mogą pojawić się w fazie projektowej. Dla zapewnienia wysokiej precyzji pomiaru wartości sił kalibrowane zostały kompletne głowice pomiarowe. Specjalnie w tym celu zaprojektowano, wykonano i przetestowano komputerowy system kalibrujący. System ten współpracuje z prasą hydrauliczną, posiadającą aktualną legalizację. Przeprowadzone badania systemu wykazały poprawność proponowanych rozwiązań technicznych a dokładność kalibracji spełnia postawione wymagania technologiczne.
EN
The main goal of using electronic measurements and a computer system during the power boiler erection is to ensure the highest process safety level. The FSS (Force Sensor System) applied to force monitoring allows designers to verify the computations carried out for the technology of the power boiler erection. The data acquisited by FSS will let designers avoid eventual faults in the future. In order to ensure the high precision of measurements, the authors decided that complete measurement units should be calibrated. For that purpose a special automatic calibration system for FSS measurement units was designed and realised. This system cooperates with a legalised hydraulic press. Numerous tests proved that the proposed solution is correct and the accuracy of calibration meets the technological requirements. The computer system (Fig. 1) of automatic calibration consists of: 1) a legalised hydraulic press of the range 1000 kN,a measurement interface of instant force values with a high precision linear displacement sensor (Fig. 3) and a communication unit; these components determine the system master value, 2) a computer system supervising the calibration process. This computer unit displays instantaneous master and slave values of the force, calculate and update the calibration parameters of an amplifier. The calibration system for FSS modules is characterized by the linear relation between the voltage across the strain gauge bridge of the range 0-15mV and the master value obtained from the press. For that reason the estimation of the measured value using a linear function was suggested (1). The automation of the calibration process is obtained as a result of the following procedure: a) sampling the master and measured values in discrete time instants with the frequency of 1Hz, b) the calibration time should be within the range of 1-2 min, c) determining the value of b parameter - corresponding to zero force, d) data selection for the estimation algorithm resulting from technological limits, e) determining the slope of the straight line factor a by means of the least square algorithm.
PL
Przedstawiono możliwości wykorzystania zjawiska sonoluminescencji do diagnostyki właściwości starzeniowych olejów izolacyjnych, umożliwiającej ocenę czasu pracy transformatora energetycznego.
EN
The paper presents possibility of utilization of sonoluminescence phenomenon in diagnostics of ageing characteristics of insulating oils that enables assessment of power transformer running time.
15
Content available remote Układ do pomiaru rozkładu gęstości prądu elektryzacji strumieniowej w rurce
PL
W artykule przedstawiono urządzenie, które umożliwia wyznaczenie rozkładu gęstości prądu w układzie przepływowym. Jako czujnik pomiarowy wykorzystano miniaturową kulistą sondę przesuwającą się wzdłuż promienia rurki. Sygnał prądowy jest mierzony przy użyciu elektrometru. W artykule przedstawiono ponadto kilka przykładowych rozkładów prądu zmierzonych w warunkach przepływu laminarnego oraz turbulentnego.
EN
This paper describes an appliance that makes it possible to determine the current distribution by using a shifting spherical electrode. Some streaming current distributions measured in an overflow system in both laminar and turbulent conditions are presented. Charge density distributions were determined in both cases. In the turbulent regime the volume charge density is distributed in the pipe more evenly compared with the laminar regime.
EN
In this paper the statistical analysis of measured delays of used frame based data exchange communication protocol is presented. The measurements were realised in a telemetry system of remote monitoring based on GPRS. A comparison between obtained and required quality of service of packet data transmission GPRS in industrial applications was carried out.
PL
Artykuł przedstawia analizę statystyczną wyników pomiarowych opóźnień w stosowanym protokole wymiany danych opartym na ramkach. Pomiarów dokonano w telemetrycznym systemie zdalnego monitoringu z wykorzystaniem transmisji GPRS. Przeprowadzono analizę uzyskanej oraz wymaganej jakości usług pakietowej transmisji danych GPRS w zastosowaniach przemysłowych.
17
EN
The energy-consumption of a pump-set depends on the efficiency of individual pumps however huge meaning has the way of steering and control of the whole set. The paper shows the analysis of 2 years measurements data acquired from a pump-set installed in a 70 thousandth people city. The algorithms of optimization of efficiency coefficient were proposed.
PL
Energochłoność zespołu pompowego zależy od sprawności poszczególnych pomp, jednak ogromne znaczenie ma również sposób sterowania i regulacji zespołu. W artykule przedstawiono wyniki analizy sprawności na bazie danych pomiarowych z 2 lat eksploatacji zespołu pompowego dla 70 tysięcznego miasta. Zaproponowano algorytm optymalizacji wskaźnika sprawności.
PL
Coraz bardziej popularną i często implementowaną metodą w nowoczesnych systemach ochrony i przesyłu informacji jest wykorzystanie cech biometrycznych osoby logującej się do danego systemu sieci informatycznej w procesie identyfikacji. W artykule poddano testom modułowy trójstopniowy system ochrony rozproszonej sieci informatycznej z wykorzystaniem silnego i alternatywnego uwierzytelnia w oparciu o biometrię. W czasie prowadzonych testów poddano analizie kilka z metod uwierzytelniania użytkowników w sieci.
EN
More and more popular and often implemented method in modern systems of protection and the utilization the features is the transfer of information the person s log in to given system of computer net in process of identification biometrics. It in article was designed and analysis was subjected the module three-stage system of protection distracted computer net from utilization strong and alternative it authenticates. The analysis was subjected in time projecting the system several of methods of authenticating in net the users.
19
Content available remote Dystrybucja prądu elektryzacji w warunkach przeładowania
PL
W artykule przedstawiono wyniki modelowania numerycznego rozkładu prądu w gładkich rurkach w przypadku występowania przeładowania warstwy podwójnej. Wykorzystano arbitralnie przyjęty rozkład gęstości ładunku zgodny z modelem Sterna. Przyjęto Poiseuilowski rozkład prędkości dla którego wyznaczono profile gęstości prądu oraz wartość prądu całkowitego dla różnych warunków przepływu. W wyniku obliczeń wykazano, że może pojawiać się zmiana znaku całkowitego prądu, która jest często obserwowana w rzeczywistych pomiarach.
EN
In this paper the distribution of electrification current inside smooth pipe for alternated charge allocation near surface was presented. An arbitrary distribution of charge density were assumed compatible to Stern theory. For assuming Poiseuille velocity distribution the current density can be obtained. The distribution of current density shows the changes of sign for different distance from the boundary that is often observed while experimental measurements.
20
Content available remote Badania kawitacji w olejach izolacyjnych
PL
W artykule zawarto wybrane wyniki analizy spektralnej sygnału emisji akustycznej obserwowanej podczas pobudzania ultradźwiękami szklanej okrąglo-dennej kolby wypełnionej nowym olejem izolacyjnym. Przy odpowiednich wartościach wartości skutecznej i częstotliwości sygnału zaobserwowano pęcherzyki kawitacyjne. Implodujące pęcherzyki są odpowiedzialne za występowanie szerokopasmowego szumu w widmie sygnału emisji akustycznej. Na podstawie wyznaczonych widm zaproponowano wskaźnik kawitacji reprezentujący intensywność zjawiska.
EN
The paper presents some spectral analysis results of acoustic emission observed during ultrasound driven round bottomed fiask with fresh insulating oil inside. At suitable value of signal rms value and freąuency many of cavitation bubbles were observed. Collapsing bubbles were responsible for broadband noise included In acoustic emission signal spectra. To represent the cavitation intensity a simple cavitation indicator based on power spectral densities of acoustic emission signal was proposed. (lnvestigation of cavitation in insulating oils).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.