Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Na podstawie przeprowadzonych w latach 1976-1981 na Polesiu Lubelskim badań krzywych pF, pomiarów lizymetrycznych ewapotranspiracji maksymalnej łąki na glebie MtIIbb w Sosnowicy oraz poziomów wody gruntowej i wilgotności w profilach gleb murszowatych właściwych Me11 i Me33 na obiekcie Żarnica określono optymalne głębokości wody gruntowej, zapewniające wilgotność warstwy korzeniowej odpowiadającą pF = 1,9; 1,7; 2,1 w kolejnych pokosach. Wilgotności takie ograniczają mineralizację substancji organicznej i umożliwiają uzyskanie maksymalnych plonów w warunkach oszczędnego zużycia wody. Podane w pracy optymalne głębokości wody gruntowej, zapewniające wysoką wilgotność gleby, odpowiadającą wartości pF od 1,7 do 2,1, różnicują się w zależności od rodzaju gleby i wielkości ewapotranspiracji. Głębokości te mogą być wykorzystane do sterowania nawadnianiem użytków zielonych na glebach murszowatych właściwych w celu uzyskania maksymalnych plonów i jednoczesnej ochrony tych gleb przed degradacją.
EN
Studies were carried out in Lublin Polesie in the years 1976-1981. Based on pF graphs, lysimetric measurements of the maximum meadow evapotranspiration in soil MtIIbb in Sosnowica and groundwater and moisture levels in the proper mucky soil profiles Me11 and Me33 in Żarnica, the optimum ground water level was determined that would provide rhizosphere moisture respective to pF = 1.9; 1.7; 2.1 in three consecutive swaths. Such moisture levels limit the mineralization of organic substances and allow to obtain maximum yields with economic amounts of water. The optimum ground water depths given in the present study which provide soil moisture respective to pF from 1.7 to 2.1, differed with respect to soil type and evapotranspiration. These depths can be used to control watering of grasslands on the proper mucky soils to ensure maximum yields and to protect these soils against degradation.
PL
Na podstawie badań przeprowadzonych na Polesiu Lubelskim na zmeliorowanych glebach torfowo-murszowych głębokich (gleba MtIbc) i płytkich (gleba MtIIb1), reprezentatywnych dla ekosystemów torfowiskowych słabo i średnio zmurszałych, stwierdzono, że optymalny poziom wody gruntowej, zapewniający wilgotność warstwy korzeniowej odpowiadającą pF = 1,7 w drugim, pF = 1,9 w pierwszym i pF = 2,1 w trzecim pokosie, skutecznie chroniącą gleby przed niekorzystnymi przemianami po odwodnieniu oraz powodującą uzyskanie maksymalnych plonów bez luksusowego zużycia wody, różnicuje się w zależności od rodzaju gleby i wielkości ewapotranspiracji. Podane w pracy optymalne głębokości zwierciadła wody gruntowej mogą być wykorzystane do sterowania nawadnianiem badanych ekosystemów w celu uzyskania maksymalnych plonów oraz skutecznej ochrony gleb przed degradacją.
EN
Based on a study carried out on meliorated peat-moorsh soils both deep (Mtlbc soil) and shallow (MtIIb1 soil) representative for peat ecosystems, the optimum ground water depths have been determined. The depths ensured soil moisture in the root zone respective to pF of 1.7 in the second swath, pF of 1.9 in the first swath and pF of 2.1 in the third swath. These levels effectively protecting soils against unfavourable transformations following dehydration and resulting in the maximum yields without excessive water consumption varied depending on the soil type and evapotranspiration. The optimum levels quoted in this study can be used for controlling irrigation of the studied ecosystems in order to obtain maximum yields and to effectively protect soils against degradation.
PL
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w warunkach gdy straty wody na parowanie są w całości pokrywane przez podsiąk kapilarny ze strefy nasyconej, optymalny dla badanej gleby poziom wody gruntowej oscyluje w pobliżu 70 cm, ciśnienie ssące w warstwie korzeniowej, wyrażone wartością pF, przyjmuje wartość stałą, niezależnie od wielkości ewapotranspiracji, a wartość tego ciśnienia różnicuje się w zależności od poziomu wody gruntowej. Charakterystyki liczbowe uzyskanych zależności, wykorzystane do oceny minimalnej i optymalnej głębokości odwodnienia, zapewniającej wilgotność warstwy korzeniowej, przy której uzyskuje się maksymalne plony bez luksusowego zużycia wody na ewapotranspirację oraz skuteczną ochronę gleby przed niekorzystnymi przemianami po odwodnieniu dowodzą, że minimalna i optymalna głębokość odwodnienia jako wskaźnik uwilgotnienia jest wielkością zmienną, zależną od ewapotranspiracji. Podane w pracy zależności mogą być podstawą sterowania nawadnianiem, a materiał empiryczny może być stosowany do kalibracji modeli symulujących udział podsiąku w pokrywaniu rozchodów wody na ewapotranspirację dla ustalonych i zmiennych warunków przepływu.
EN
Basing on performed measurements the authors found a diversification of moisture (pF) in the root zone layer, in dependence on soil water level and evapotranspiration. Soil water depth, as an indicator of moisture, varied depending on evapotranspiration; the optimum soil water level was about 70 cm. Numerical characteristics of obtained relationships, used to estimate the minimum water level depth that should provide maximum yield without the luxury water usage for evapotranspiration and efficient soil protection against unfavourable changes after dehydration, confirmed this thesis. Relationships presented in the paper can be a base for irrigation management and the empirical material for calibrating numerical models, which simulate the contribution of capillary uptake in covering evapotranspiration consumption at steady state and dynamic flow conditions.
EN
The knowledge of hydraulic conductivity in unsaturated zone K(h) has a great theoretical and practical importance for soil water balance. The existing measurement methods of that parameter are rather complicated, so increasing interest appears in alternative, calculation methods. The article presents the results of laboratory tests of hydraulic conductivity of selected samples of peat soils, by dried monoliths method, and their companson with calculated values obtained by Van Genuchten's formula with Mualem, Burdine and Brutsaert variation.
PL
Znajomość przewodności hydraulicznej K(h) w strefie aeracji ma istotne znaczenie teoretyczne i praktyczne dla gospodarki wodnej w glebie szczególnie przy dynamicznym ujmowaniu stosunków wodnych. Przewodność hydrauliczną można oznaczać zarówno w warunkach polowych jak i laboratoryjnych lub obliczać według formuł analitycznych podanych w literaturze. Należy podkreślić, że wyznaczanie parametru K(h) jest trudne, szczególnie w warunkach polowych gdzie występują częste zmiany wilgotności gleby. Dlatego na coraz większą uwagę zasługują metody obliczeniowe. Obecnie brak jest wyników pomiarowych K(h) na tyle by można było określić charakterystykę gleb organicznych pod kątem przewodności hydraulicznej w strefie aeracji. Praca przedstawia wyniki badań laboratoryjnych przewodności hydraulicznej w strefie aeracji dla wybranych gleb torfowo-murszowych MtIaa i MtIIbc określonych metodą osuszanych monolitów i porównanie ich z otrzymanymi wartościami obliczeniowymi według formuły van Genuchtena w odmianie Mualema, Burdine'a i Brutsaerta. Biorąc pod uwagę zaprezentowane w artykule wyniki i ich dyskusję autorzy sugerują, że w chwili obecnej nie można stwierdzić istnienia pojedynczej metody obliczeniowej współczynnika K(h) uniwersalnej dla rozpatrywanych typów gleb. Autorzy artykułu wskazują na konieczność opracowania wykazu rodzaju gleb organicznych i odpowiednich dla nich modeli obliczeniowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.