Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 82

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki zrealizowanych badań z zastosowaniem obserwacji stanowiska pracy w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Celem ich była ocena efektywności organizacji pracy operatorów, zaproponowanie usprawnień, wdrożenie propozycji i finalna ocena wprowadzonych zmian. Publikacja zawiera szczegółowy opis procedury badawczej i implementacyjnej, która spełniać może oczekiwania praktyków jako przykład stosowania badań w sferze produkcyjnej.
EN
The study presents the results of completed research using the observation of a work station in a selected manufacturing enterprise. Their aim was to assess the effectiveness of the operator’s work organization, to propose improvements, to implement the proposals and to finally assess the changes introduced. The publication contains a detailed description of the research and implementation procedure that can meet the expectations of practitioners as an example of the use of research in the production sphere.
EN
In this study, binary Al–2.3wt%Li alloy, ternary Al–2.2wt%Li–0.1wt%Zr alloy and quaternary Al–2.2wt%Li–0.1wt%Zr–1.2wt%Cu alloy in the solution treated condition and additionally in aging condition were severely plastically deformed by rolling with cyclic movement of rolls (RCMR) method to produce ultrafine grained structure. Scanning transmission electron microscopy (STEM), scanning electron microscopy with EBSD detector (SEM/EBSD) were used for microstructural characterization and hardness test for a preliminary assessment of mechanical properties. The results shows, that the combination of aging treatments with RCMR deformation can effectively increase the hardness of Al–Li alloys. Second particles hinders the annihilation of dislocations in Al matrix during deformation leading to an increase of dislocation density. Significant amount of nanometric second particles in refined structure to ultrafine scale especially in Al–2.2wt%Li–0.1wt%Zr–1.2wt%Cu alloy effectively prevents the formation of high angle boundaries.
EN
The steam flow past a last stage (the eleventh stage) of the high pressure part of the TK120 steam turbine was investigated using computational fluid dynamics (CFD). The simulations are performed using the unsteady compressible Navier-Stokes equations. Viscous steam flow has been analyzed using the Spalart-Allmaras turbulence model. The paper presents distributions of instantaneous flow parameters around turbine blades as well as instantaneous aerodynamic blade loads. Flow parameters such as: velocity and static pressure are presented as contour maps whereas aerodynamic loads, axial and circumferential, are given as functions of time. Theoretical power of the examined turbine stage is 4.11 MW. Based on the numerical investigations the power of the analyzed stage is evaluated to be 3.5 MW. All presented in this paper results have been performed using the ANSYS Fluent solver.
EN
Tightness and material aspects of bolted flange connections with gaskets of nonlinear properties exposed to variable loads The paper presents the problems regarding bolted flange connections with gaskets used in chemical, petrochemical and energy industry. The aim of the research is to present state of knowledge regarding pipelines and apparatus in industrial installations and rules and regulations regarding flange connections tightness. Additionally a calculation example regarding flange connection according to ASME VIIIDIV 1 requirement and then detailed Finite Element Analysis presented; impact of nonlinear material properties (gasket loading unloading curves) on the connection tightness for complex loading programme is shown. It is finally concluded that in addition to usual design calculations more precise calculation is needed to fully verify behaviour of sealed connection at complex extreme variable loadings. Material aspect is very important at designing, testing, service and maintenance; taking it into consideration may avoid many problems related to safe exploitation.
EN
Experiments were conducted to investigate the development of an ultrafine grain structure during compression with oscillatory torsion processing of high-purity aluminum (99.9%) with an initial grain size of 75 μm. The samples were processed using different deformation parameters: torsion frequency (f) and compression rate (v). The samples were examined using a scanning electron microscope equipped with a field emission gun and an electron backscattered diffraction detector. The results suggest that for high-purity aluminum an ultrafine-grained microstructure was obtained after a total effective strain (ɛft) of 45 in samples deformed at f = 1.6 Hz and v = 0.04 mm/s. A quantitative study of the microstructural parameters showed that the area fraction of the ultrafine grains (<1 μm) (A1μm) was 44%, the fraction of high-angle boundaries was 53%, and the average diameter of the grains was about 600 nm. The yield stress and ultimate tensile stress reached 127 and 137 MPa, respectively, after deformation at a total effective strain of 45. When the total effective strain reached 120, the mechanical strength of the material decreased. This suggests that the decrease in strength is associated with the operation of the recovery mechanism that decreases the boundary volume.
EN
The paper presents a detailed analysis of the material damaging process due to lowcycle fatigue and subsequent crack growth under thermal shocks and high pressure. Finite Element Method (FEM) model of a high pressure (HP) by-pass valve body and a steam turbine rotor shaft (used in a coal power plant) is presented. The main damaging factor in both cases is fatigue due to cycles of rapid temperature changes. The crack initiation, occurring at a relatively low number of load cycles, depends on alternating or alternating-incremental changes in plastic strains. The crack propagation is determined by the classic fracture mechanics, based on finite element models and the most dangerous case of brittle fracture. This example shows the adaptation of the structure to work in the ultimate conditions of high pressure, thermal shocks and cracking.
PL
W pracy przedstawiono szczegółową analizę rozwoju pęknięć w wyniku niskocyklicznego zmęczenia materiału w warunkach szoków cieplnych i oddziaływania ustalonych obciążeń statycznych. Przeprowadzono analizę przebiegu procesu pękania na przykładzie korpusu zaworu redukcyjnego pary w elektrowni węglowej i wału wirnika turbiny parowej. Głównym czynnikiem w obydwu przypadkach są mniej lub bardziej gwałtowne powtarzalne cykle zmian temperatury .W przypadku inicjacji pęknięcia po stosunkowo małej liczbie cykli zmian obciążenia mechanizm zmęczenia zależy od naprzemiennej lub naprzemienno-przyrostowej zmiany odkształceń plastycznych. Propagację pęknięcia w głąb materiału wyznaczono metodami klasycznej mechaniki pękania na podstawie modeli MES i najbardziej niebezpiecznego modelu pękania kruchego. Przedstawiono przypadek przystosowania się konstrukcji do pracy w warunkach szoków cieplnych i pękania.
EN
This paper is concerned with the 1st stage of HP rotor blade assembly steam turbine TK 120. The methodology was focused on the selection of mechanical properties and the way of the rotor disc modeling and estimating the degree of damage caused by creep. Then the dynamic interference between the frequencies of excitation and the natural frequencies was assessed. Static calculations were performed for the cyclic sectors consisting of the disc, disc blades, spacers and shrouding, including loads as temperature, mass forces from the angular velocity and the pressure on the blades. Then, the creep analysis using a Norton’s model and the modal analysis were performed. Static analysis gave information concerning the distributions of displacements, stress and strain components. In the creep analysis, the creep displacements and stress relaxation versus time were determined and the estimated degree of damage caused by creep was evaluated at each part of the rotor disc. In the modal analysis, the natural frequencies and modes of vibrations corresponding to the nodal diameters were found. The results of modal analysis were shown in the SAFE graph. Numerical calculations have shown that the rotor disc was a well-designed structure and did not reveal any dynamic interference.
PL
Praca dotyczyła pierwszego stopnia wysokoprężnej części wirnika turbiny parowej TK 120. Przedstawiono metodykę doboru właściwości mechanicznych, sposobu modelowania wirnika, szacowania stopnia zużycia spowodowanego pełzaniem oraz oceny interferencji dynamicznych pomiędzy częstościami wymuszeń a częstościami drgań własnych. W obliczeniach statycznych modelu tarczy wirnika z łopatkami, przekładkami i bandażem wykorzystano cykliczną symetrię, z uwzględnieniem temperatury, sił masowych od wirowania i ciśnienia na łopatkach. Następnie przeprowadzono analizę pełzania według modelu Nortona oraz analizę modalną. W obliczeniach statycznych wyznaczono rozkłady przemieszczeń, odkształceń i naprężeń. W analizie pełzania wyznaczono przemieszczenia pełzania i relaksację naprężeń w czasie oraz oszacowano stopień zużycia ze wzgledu na pełzanie w poszczególnych częściach wirnika turbiny. W analizie dynamicznej wyznaczono częstości i postacie drgań własnych odpowiadajace poszczególnym średnicom węzłowym. Wyniki analizy modalnej przedstawiono na wykresie SAFE. Obliczenia numeryczne wykazały, że wirnik jest konstrukcją dobrze zaprojektowaną i nie wykazującą interferencji dynamicznych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i twardości stopu CuFe2 przeprowadzonych za pomocą metody walcowania z poosiowym, cyklicznym ruchem walców (RCMR). Badania przeprowadzono na przekrojach poprzecznych. Wyniki porównano z rezultatami otrzymanymi dla konwencjonalnego walcowania. Wykazano, że w początkowych przepustach dodatkowy ruch walców powoduje niejednorodność rozkładu twardości i struktury. Ze wzrostem odkształcenia mikrostruktura i rozkład twardości są bardziej jednorodne.
EN
In this article, the results of microstructure and hardness investigation performed on CuFe2 alloy processed by rolling with cyclic movement of rolls (RCMR) were presented. The investigations were focused on cross section planes of deformed samples. This results were compared with the ones obtained for samples after conventional rolling. It was shown that in the initial passes, the additional movement of rolls in RCMR method generate in material heterogeneous microstructure and hardness. With increase of deformation the microstructure and hardness distribution is more homogeneous.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę stanowiska badawczego i oprzyrządowania do realizacji odkształcenia w warunkach złożonego stanu obciążenia. Próby odkształcania przeprowadzono według odpowiednio dobranych wariantów odkształcenia, przy założeniu określonej wielkości odkształcenia pojedynczego i odkształcenia całkowitego. Proste próby odkształcania: rozciąganie, ściskanie i skręcanie realizowano w celu uzyskania danych stanowiących podstawę do określenia efektów w próbach złożonego odkształcania. Najkorzystniejsze efekty uzyskano dla odkształcania w procesie rewersyjnego skręcania i w procesie złożonym, łączącym rozciąganie lub ściskanie z równoczesnym rewersyjnym skręcaniem. Korzystne efekty tych procesów obejmują zmniejszenie wielkości maksymalnych naprężeń uplastyczniających oraz zwiększenie wielkości odkształceń granicznych.
EN
Features of the test stand and equipment for conducting deformation under complex load conditions have been presented in the paper. Tests were performed in selected deformation variants with the assumed individual and total strain values. Simple deformation tests, such as tension, compression and torsion, were conducted in order to achieve data that would be a base for estimation of the effects of complex deformation tests. The most favourable effects have been achieved when deformation were realized by reversible torsion or by complex loading that combines simultaneous tension or compression with reversible torsion. Advantages of such deformation techniques include decreasing the maximum flow stress values and increasing the limit deformation values.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę zmodernizowanego młota rotacyjnego oraz nowego, opartego na czujnikach tensometrycznych, systemu rejestracji danych pomiarowych, który pozwolił na poprawę jakości uzyskiwanych wyników pomiarów. Na stanowisku możliwa jest realizacja prób dynamicznego rozciągania i udarowego zginania w zakresie prędkości liniowej elementu wymuszającego od 5 m/s do 40 m/s. Wstępne badania dynamicznego odkształcania przeprowadzono dla wybranej grupy materiałów metalicznych. Badania strukturalne oraz identyfikacja przełomów pozwoliły na określenie korelacji „prędkość odkształcenia – odkształcenie  struktura”.
EN
Characteristics of a modernized flywheel machine has been presented in the paper. The laboratory stand enables to perform dynamic tensile tests and impact bending with a linear velocity of the enforcing element in the range of 5÷40 m/s. A new data acquisition system, based on the tensometric sensors, allows for significant qualitative improvement of registered signals. Some preliminary dynamic forming tests were performed for the selected group of metallic materials. Subsequent microstructural examinations and identification of the fracture type enabled to describe a correlation between strain rate, strain and microstructure.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę stanowiska badawczego i oprzyrządowania do realizacji odkształcenia w warunkach złożonego stanu obciążenia. Próby odkształcania przeprowadzono według odpowiednio dobranych wariantów odkształcenia, przy założeniu określonej wielkości odkształcenia pojedynczego i odkształcenia całkowitego. Proste próby odkształcania: rozciąganie, ściskanie i skręcanie realizowano w celu uzyskania danych stanowiących podstawę do określenia efektów w próbach złożonego odkształcania. Próby odkształcania: cyklicznego, sekwencyjnego i złożonego pozwoliły na dokonanie oceny wpływu zmiany orientacji osi głównych i wielkości składowych odkształceń głównych na wielkość naprężenia uplastyczniającego. Najkorzystniejsze efekty uzyskano dla odkształcania w procesie rewersyjnego skręcania i w procesie złożonym, łączącym rozciąganie lub ściskanie z równoczesnym rewersyjnym skręcaniem. Korzystne efekty tych procesów obejmują zmniejszenie wielkości maksymalnych naprężeń uplastyczniających oraz zwiększenie wielkości odkształceń granicznych. Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji prób w zakresie techniki realizacji złożonych stanów obciążania i odkształcania, jak również metodyki pomiarów i rejestracji wyników pozwoliły na opracowanie oryginalnej techniki badań materiałów w warunkach cyklicznie zmiennych, złożonych stanów obciążenia w zakresie dużych odkształceń plastycznych.
EN
Features of the test stand and equipment for conducting deformation under complex load conditions have been presented in the paper. Tests were performed in selected deformation variants with the assumed individual and total strain values. Simple deformation tests, such as tension, compression and torsion, were conducted in order to achieve data that would be a base for estimation of the effects of complex deformation tests. Cyclic, sequential and complex deformation tests allowed to assess the effect of the principal axis direction change as well as values of the principal strain components on the flow stress. The most favourable effects have been achieved when deformation were realized by reversible torsion or by complex loading that combines simultaneous tension or compression with reversible torsion. Advantages of such deformation techniques include decreasing the maximum flow stress values and increasing the limit deformation values. An extensive experience has been gained during research, both concerned with the technique for performing the deformation tests under complex loading conditions as well as the measurement and data acquisition techniques. On this basis, an original technique has been developed for material testing under cyclically varying, complex loading within large plastic strain range.
12
Content available Organizing a bus depot - selected aspects
EN
Urban transportation problems are particularly noticeable within cities of over 100 thousand inhabitants. In these cities buses are a primary means of transport, but lack of low-floor and poor interior design does not encourage passengers to use them. However, the qualities that give the most negative feedback on the public transpiration are the technical condition of buses, excessive noise and exhaust emission. Technical backsides of the bus depots that constantly maintain the technical readiness of the required number of vehicles play an important role to ensure high quality standards. New European Union legislation is very helpful in such. New laws and regulations deal with the safety issues and environmental protection matters, to which the urban transportation depots must be strictly adjusted. This article refers to these documents and presents depot technical stations, which equipment needs to be upgraded in the first place.
PL
Problemy transportu miejskiego zauważane są szczególnie w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Środkiem transportu są przede wszystkim autobusy, których wyposażenie wnętrza, brak niskiej podłogi i stylistyka nie zachęcają pasażerów do korzystania z tego rodzaju oferty. Jednak to stan techniczny autobusów, nadmierny hałas i emisja spalin budzą najwięcej negatywnych opinii na temat transportu zbiorowego. Ważne zadanie w zapewnieniu wysokich standardów jakościowych pojazdu wykonują zaplecza techniczne zajezdni autobusów, których celem jest stałe utrzymanie w gotowości technicznej wymaganej liczby pojazdów. Pomocne są w tym nowe przepisy prawne Unii Europejskiej. Dotyczą one przede wszystkim przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Bazy transportu miejskiego muszą się do nich bezwarunkowo dostosować. Artykuł, odwołując się do tych dokumentów UE, prezentuje stanowiska techniczne zaplecza, których wyposażenie powinno być zmodernizowane w pierwszej kolejności.
PL
Kształtowanie segmentowe jest innowacyjnym procesem objętościowej obróbki plastycznej, pozwalającym na wykonywanie elementów konstrukcyjnych charakteryzujących się dużą powierzchnią, małą grubością i stosunkowo wysokim użebrowaniem usztywniającym, czyli spełniających podstawowe wymagania stawiane lotniczym elementom integralnym. W artykule opisane zostało stanowisko badawcze, na którym wykonany został modelowy element integralny, oraz efekty uzyskane w pilotowej próbie prasowania. Określone zostały podstawowe problemy badawcze, jakie należy rozwiązać dla osiągnięcia stanu wiedzy niezbędnej do przemysłowego zastosowania tego sposobu kształtowania.
EN
Incremental forming with punch divided into a number of segments is the innovative bulk metal forming that allows for manufacturing structural parts having large area, small thickness and relatively high ribbing (meeting the principal demands of integral parts used in the aerospace industry). The paper describes the research stand and the results of the pilot incremental forming test. The principal research problems were determined that need to be solved in order to gain the knowledge necessary for industrial application of this metal forming method.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań dynamicznego rozciągania wysokomanganowej stali gatunku X30MnAlSi20-4-3. Badania przeprowadzono na młocie rotacyjnym, który posiada możliwość realizacji prób dynamicznego rozciągania w zakresie prędkości liniowej od 5÷40 m/s. Uzyskane wyniki badań porównano ze stalą o strukturze austenitycznej X3CrNi18-9 wyznaczając charakterystyki wytrzymałościowe. Badania strukturalne wykonano z wykorzystaniem techniki skaningowej mikroskopii elektronowej i skaningowej transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Przeanalizowano powierzchnie przełomów powstałych w miejscu zerwania podczas prób rozciągania, które wskazują na obecność przełomów transkrystalicznych ciągliwych. Przeprowadzone badania substruktury ujawniły obecność mechanizmu bliźniakowania mechanicznego indukowanego w warunkach dużych prędkości odkształcenia występującego w stali X30MnAlSi20-4-3.
EN
The paper presents results of initial investigations of dynamic tensile of the high-manganese X30MnAlSi20-4-3 steel. Research was carried out on a flywheel machine, which enables to perform of dynamic tensile tests and with a linear velocity of the enforcing element in the range of 5 ÷ 40 m/s The obtained results were compared with the austenitic steel X3CrNi18-9. Structural analysis were performed with the use of a scanning electron microscopy technique and scanning transmission electron microscopy. The surface of fractures that were created in the areas where the sample was torn were analyzed. Substructure studies revealed the presence of mechanical twinning induced in a high strain rate for the X30MnAlSi20-4-3 steel.
PL
W wyniku nowelizacji przepisów o transporcie kolejowym i o realizacji dróg publicznych wprowadzono wiele zasadniczych zmian w konstrukcji procesu inwestycyjnego. Przepisy określają zasady nabywania nieruchomości pod inwestycje. W założeniu zmiany te powinny przyspieszyć procesy modernizacji linii kolejowych i budowy dróg. Artykuł przedstawia różnice w zasadach przygotowania inwestycji drogowych i kolejowych.
EN
As a result of amendments in the railway transport and public roads performance regulations there are many significant changes in the structure of the investment process. Regulations specify the rules of the acquisition of real estates for investments. In assumption, these changes should speed up the railway lines upgrading and road building process. Differences between rules of the road and railway investments preparation are presented in this article.
PL
Usprawnieniu działań, związanych z realizacją inwestycji drogowych, sprzyja proces implementacji norm europejskich EN do zbioru Polskich Norm. Niektóre przepisy prawne wymagają modyfikacji wobec pojawiających się nieustannie nowych wyzwań techniczno-organizacyjnych. Artykuł przedstawia niektóre aspekty normalizacji i legislacji w procesie realizacji dróg.
EN
Process of European Standars (EN) implementation to Polish Standars (PN) archive results in improvement of actions connected with road investments performance. In the presence of constantly emerging new technical and organizing challenges some of regulations have to be modified. Several aspects of the standardization and legislation in the road building process are presented in this article.
EN
Article discusses general issues of the real estate expropriation for the transport roads investment. In assumption, changes in Polish regulations should speed up the road building process. As a result of several amendments in Act on Specific Rules of Preparation and Performance of the Public Roads’ Investments there are many significant changes in the structure of the road investment performance.
PL
W artykule omówiono problematykę związaną z pozyskiwaniem terenów przeznaczonych pod inwestycje dróg transportowych. Zmiany w polskich przepisach prawnych w założeniu powinny przyspieszyć proces budowy dróg. W wyniku przeprowadzonych nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wprowadzono wiele zasadniczych zmian w konstrukcji procesu inwestycyjnego w zakresie dróg publicznych.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę stanowiska badawczego do realizacji odkształcenia w warunkach monotonicznego i oscylacyjnie zmiennego obciążenia. Opisano metodykę badań pozwalającą na wyznaczenie wpływu cyklicznie zmiennych odkształceń plastycznych na wartości naprężenia uplastyczniającego i odkształcenie graniczne dla wybranych stopów tytanu i aluminium.
EN
Features of the test stand for conducting deformation under both monotonic and reversible loading conditions have been presented in the paper. Research method has been described that allows to determine the effect of large, cyclically varying plastic deformations on the flow stress and the limit deformation values for selected titanium and aluminum alloys.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę stanowiska badawczego i oprzyrządowania do realizacji odkształcenia w warunkach złożonego stanu obciążenia. Opisano metodykę badań pozwalającą na wyznaczenie wpływu dużych, cyklicznie zmiennych odkształceń plastycznych na wartość naprężenia uplastyczniającego. Określono wpływ cyklicznego skręcania oraz jednoczesnego cyklicznego skręcania z rozciąganiem lub ściskaniem na naprężenie uplastyczniające wybranych materiałów metalicznych.
EN
Features of the test stand and equipment for conducting deformation under complex load conditions have been presented in the paper. Research method has been described that allows to determine the effect of large, cyclically varying plastic strains on the flow stress values. The effects of cyclic torsion as well as simultaneous cyclic torsion and tension (or compression) on the flow stress of selected metals have been determined.
PL
W pracy przedstawiono nowy, oryginalny sposób kształtowania plastycznego, charakteryzujący się rozłożeniem nacisku narzędzia na pojedyncze powierzchnie segmentów, z których składa się narzędzie. Do realizacji takiego sposobu odkształcania skonstruowano specjalny przyrząd, który wprowadzono do przestrzeni roboczej prasy z wahającą matrycą. Wyniki prób kształtowania segmentowego na zimno stopu aluminium (PA38) oraz w podwyższonych temperaturach i na gorąco stopu tytanu (WT 3-1), potwierdziły słuszność przyjętych założeń konstrukcyjnych i są obiecujące z uwagi na możliwość zastosowania nowego sposobu kształtowania elementów integralnych dla potrzeb przemysłu lotniczego.
EN
A new, original metal forming technique has been presented in the paper. It consists in division of load between the specific die segments. A special device was constructed for realization of such a forming technique and it was located in the operating space of an orbital press. Incremental cold forging of PA38 aluminium alloy as well as incremental forging of WT 3-1 titanium alloy at elevated temperatures were conducted. The test results confirmed that the design assumptions were right and they are promising in terms of opportunity to apply the new forming technique in production of integral components for the aircraft industry.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.