Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule został przedstawiony aktualny stan prac w obszarze międzynarodowego standardu waveformu szerokopasmowego (WBWF). Zostały opisane podstawowe cechy dwóch obecnie rozwijanych standardów, COALWNW i ESSOR HDRWF. Opisano podstawowe parametry radiostacji R-450C opracowanej w oparciu o standard COALWNW. W kolejnym kroku opisano układ badawczy pozwalający na pomiar efektywności implementowanych w radiostacji R-450C mechanizmów optymalizujących transmisję w kanale radiowym (dobór modulacji i kodów korekcyjnych FEC) podczas realizacji usługi transmisji obrazu wideo w czasie rzeczywistym i usługi fonicznej. Przedstawiono progowe wartości stosunku S/N implementowanych rodzajów modulacji. Na zakończenie przedstawiono wnioski z przeprowadzonych badań, które mogą być istotne dla osób organizujących łączność radiową z wykorzystaniem radiostacji szerokopasmowych.
EN
This article presents the current state of work on the development of the international standards on broadband waveforms (WBWF). The basic features of the two currently developed COALWNW and ESSOR HDRWF standards have been described. The basic parameters of the radio R-450C, which implementation is based on the international COALWNW standard, have been described. The next step describes the test system to measure the performance of the optimized radio channel (modulation, FEC correction codes) during real-time video and audio services. The modulation thresholds depended on the level of S/N ratio have been presented. Finally, the conclusions from test results were presented.
PL
W artykule syntetycznie przedstawiono potencjalne elementy kompleksowego systemu wsparcia produkcji wraz z podstawowymi wymaganiami funkcjonalnymi i technicznymi. Zdefiniowano podstawowe zadania oraz założenia warunkujące istnienie informatycznego systemu wsparcia produkcji wraz z opisem korzyści wynikających z implementacji wybranych elementów systemu.
EN
The article synthetically presents the potential elements of a comprehensive production support system, together with the basic functional and technical requirements. It defined the basic tasks and assumptions conditioning the operation of the production support information system together with a description of the benefits resulting from the implementation of selected elements of the system.
PL
W artykule podjęto problematykę oceny pracy kompleksów ścianowych. W tym celu przedstawiono propozycje karty miar efektywności, która może być podstawą szybkiej i miarodajnej oceny przebiegu eksploatacji zmechanizowanych systemów wydobywczych. Zastosowanie opisanego narzędzia umożliwia wielokryterialne porównanie poszczególnych przodków ścianowych oraz identyfikację kluczowych obszarów strat skutkujących ograniczeniem produkcji. Wzór budowy karty rozszerzony został o opis uzupełniających technik analizy danych. Jak starano się dowieść, zaproponowane narzędzia oceny efektywności mogą być z powodzeniem wykorzystane w celach optymalizacyjnych, stanowiąc wymierne wsparcie w obszarze zarządzania produkcją przedsiębiorstw górniczych.
EN
The paper presents the issues of assess the performance of longwall systems. For this purpose, puts forward proposals of performance measures card, which may be useful for a rapid and reliable assessment of progress exploitation of mechanized mining systems. The use of the described tool enables multi-criteria comparisons between longwalls and identify key areas of loss resulting reduction in production. Conception of the card was extended by a description of additional data analysis techniques. Proposed assessment tools can be successfully used for the purposes of optimization, providing support in the area of production management in mining companies.
4
Content available remote Network reliability with use of various transmission media
EN
The article refers to the impact of damage and dynamic variables on operation of routing protocols and consequently to the whole network (Technical Object - TO) determining its reliability and effectiveness. On this purpose, there was introduced the characteristic of the routing protocols and both an internal and an exterior gateway. Then, it was built the network architecture based on the TCP/ IP stack. In the stack, there were created three autonomous systems and one of them was the backbone of the network. What is more, reliability tests, which have been performed, consisted of a resistance to physical damage to the network and dynamically changing parameters of the network as well as performance test.
PL
Artykuł przedstawia tematykę wpływu uszkodzeń i zmiennych dynamicznych na funkcjonowanie protokołów routingu i w konsekwencji warunkujących docelową niezawodność i efektywność sieci (Obiektu Technicznego - TO). W tym celu przeanalizowano charakterystyki trasowania strumieni danych oraz protokoły wewnątrz i między domenowe. Następnie zbudowano architekturę sieciową opartą o stos protokołów TCP/IP, w której utworzono trzy systemy autonomiczne, z wyróżnieniem szkieletu sieci. Wykonano testy niezawodnościowe polegające na sprawdzeniu poprawności działania sieci w obliczu narażeni fizycznych sieci i zmian dynamicznych paramentów sieciowych oraz testy wydajnościowe.
5
Content available remote Propozycje usprawnień systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego
PL
Artykuł przedstawia analizę organizacji i funkcjonowania systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP. W opracowaniu skupiono się przede wszystkim na obszarach, które wpływają na sprawność tego systemu, z punktu widzenia czasu, zakresu i efektywności ekonomicznej wdrażanych programów uzbrojenia. Przedstawiono propozycje modyfikacji istniejących rozwiązań na podstawie analizy wybranych przykładów praktycznych. Wojskowa Akademia Techniczna od kilku lat aktywnie uczestniczy w kształtowaniu systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP, w ramach prowadzonych kursów doskonalących, studiów podyplomowych i projektów badawczych.
EN
The article presents an analysis of the organization and functioning of the system of acquiring military equipment for the Polish Armed Forces. The study focuses primarily on the areas that affect the efficiency of the system, in terms of time, scope and economic efficiency of the implemented programs of weapons. Proposals for the modification of existing solutions based on analysis of selected practical examples . Military University of Technology, for several years actively involved in shaping the system of acquiring military equipment for the Armed Forces, in the framework of improvement courses, postgraduate and research projects.
6
Content available remote Cyfrowe wyzwania logistyki
PL
Artykuł przedstawia wybrane rozważania w zakresie cyfrowych wyzwań w obszarze szeroko rozumianej logistyki, w tym także w aspekcie - dedykowanych i wspomagających - informatycznych rozwiązań. W obszarze rozważań zakreślonych tematem, omówione zostały takie pojęcia, jak: informacja, cyberprzestrzeń, system informacyjny i cyfrowe zagrożenia. Przedstawione ponadto zostały rodzaje cyberzagrożeń - wraz z wybranymi przykładami, systemy informatyczne wspierające szeroko rozumianą logistykę wraz z ich klasyfikacją oraz poszczególnymi funkcjonalnościami.
EN
The article presents chosen considerations in the field of digital challenges in the area of widely understood logistics - dedicated and supportive - IT solutions. In the papper such concepts as: information, cyberspace, information system and digital threats have been analyzed. The article also presents the types of cyber threats - together with selected examples, information systems supporting logistics with their classification and the various functionalities.
PL
Rachunek kosztów cyklu życia (LCC, ang. Life Cycle Cost) coraz szerzej znajduje zastosowanie jako alternatywa tradycyjnego kryterium decyzyjnego w aspekcie rozważanych inwestycji, obejmującego wyłącznie koszt nabycia aktywów. W artykule podjęto problematykę realizacji szacunku kosztów cyklu życia maszyn i urządzeń górniczych, posługując się przykładem kompleksu ścianowego. Silnie zróżnicowane warunki eksploatacji podstawowego majątku produkcyjnego kopalń jednoznacznie przemawiają za prowadzeniem tej kalkulacji w sposób dynamiczny. W tym celu opracowano podstawowe założenia względem analitycznego modelu kosztów, który umożliwia odwzorowanie biznesowych aspektów działalności poprzez koncentrację na produktywności majątku. Jak starano się dowieść, podejście to umożliwia wiarygodną interpretację strat finansowych stanowiących konsekwencję bezpośredniego wpływu lub interakcji czynników skutkujących ograniczeniem produkcji. Specyfika takiego rozwiązania przemawia za szerokim wykorzystaniem przeszłych doświadczeń eksploatacyjnych, co zostało zrealizowane poprzez zaadoptowanie elementów strategii ukierunkowanej na produktywność (TPM, ang. Total Productive Maintenance). Zdaniem autora analiza kluczowych miar efektywności w aspekcie warunków środowiska pracy i metod organizacji produkcji, umożliwia znacznie bardziej wiarygodną predykcję przebiegu procesów eksploatacji wyposażenia niż hipotetyczne założenia. Wyniki pracy wprost przemawiają za praktycznym wykorzystaniem tego rodzaju szacunków i analiz. Pozwala to przypuszczać, że przedstawiony model stanowić może przydatne narzędzie wsparcia, w aspekcie kluczowych decyzji obejmujących cały cykl życia wyposażenia służącego realizacji zadań produkcyjnych.
EN
Life-cycle costing is more often used as an attractive alternative to traditional decision criterion including only the cost for acquisition of the asset. The article discusses the implementation of the life-cycle cost method for mining machinery and equipment using the example of the longwall system. Diversified operating conditions of main production assets in mines suggest making this calculation in a dynamic way. For this purpose, an analytical model was developed in the scope of work, allowing for the mapping of the aspects of business by focusing on productive aspects. In an attempt to prove this approach, a reliable interpretation of the financial losses is provided, losses which are a consequence of many factors relating with the machinery. The specificity of this approach is supported by the extensive use of operating experience, which has been achieved by adopting elements of the Total Productive Maintenance strategy. The author's analysis of the key performance measures in terms of environmental conditions and methods of organization of production allows for a more reliable prediction of equipment operational processes than hypothetical assumptions. This suggests that the featured model can be useful as a support tool for key decisions in the life cycle of the mining equipment directly associated with the production.
8
Content available remote Niezawodność protokołów routingu
PL
Artykuł porusza tematykę wpływu uszkodzeń i zmiennych dynamicznych na działanie protokołów routingu i w konsekwencji całej sieci. W tym celu zapoznano się z charakterystyką routingu oraz protokołów wewnątrz i międzydomenowych. Następnie zbudowano architekturę sieciową opartą o stos protokołów TCP/IP, w której utworzono trzy systemy autonomiczne, z wyróżnieniem szkieletu sieci. Wykonano testy niezawodnościowe polegające na odporności na narażenia fizyczne sieci i zmiany dynamiczne paramentów sieciowych oraz testy wydajnościowe.
EN
The article refers to the impact of damage and dynamic variables on operation of routing protocols and consequently to the whole network. On this purpose, there was introduced the characteristic of the routing protocols and both an internal and an exterior gateway. Then, it was built the network architecture based on the TCP / IP stack. In the stack, there were created three autonomous systems and one of them was the backbone of the network. What is more, reliability tests, which have been performed, consisted of a resistance to physical damage to the network and dynamically changing parameters of the network as well as performance tests.
PL
Artykuł prezentuje wybrane problemy funkcjonowania narodowego przemysłu zbrojeniowego, w tym proces jego konsolidacji. Przedstawia korelację procesów produkcji specjalnej z systemem planowania i realizacji priorytetowych programów zbrojenia. Sformułowano w nim wnioski, które być może pozwolą uruchomić mechanizmy wspierające narodowy przemysł zbrojeniowy w implementacji innowacyjnych technologii na rzecz Sił Zbrojnych RP i gospodarki cywilnej oraz zwiększą ich dotychczasowy udział w realizacji usług logistycznych w obszarze zaopatrywania jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej wykonujących zadania w kraju i poza jego granicami.
EN
This article presents selected operating issues of the national arms industry, including the process of its consolidation. It shows a correlation between special production processes and the planning and implementation system of the priority armament programs. The conclusions drawn in the article may allow to initiate mechanisms supporting national arms industry in the implementation of innovative technologies for the national Armed Forces and civilian economy as well as increase their previous participation in delivery of logistics support in the area of procurement for the organizational unites of the Ministry of National Defence, performing tasks within the country and abroad.
10
Content available remote Międzynarodowe łańcuchy dostaw w logistyce wojskowej
PL
Artykuł przedstawia analizę organizacji i funkcjonowania łańcuchów dostaw w ujęciu ogólnym, głównie w wymiarze międzynarodowym oraz szczegółowe odniesienia w tym względzie do problematyki wojskowej. W opracowaniu skupiono się przede wszystkim na obszarach, które wpływają na jakość zabezpieczenia logistycznego kontyngentów czasowo wykonywujących zadania poza granicami Państwa. Wojskowa Akademia Techniczna, od kilku lat aktywnie uczestniczy w kształtowaniu systemu pozyskiwania wyrobów obronnych dla Sił Zbrojnych RP, w ramach prowadzonych kursów doskonalących, studiów podyplomowych i projektów badawczych.
EN
The article presents general analysis of organization and functioning of supply chains, primarily concerning international dimension and specific references in regard to military issues. Study focuses mainly on the areas which have influence on the quality of logistic backup of contingents temporarily operating abroad. Military University of Technology since a few years is actively participating in the shaping of the system of defense equipment acquisition for Polish Armed Forces, within the training courses, postgraduate studies and research projects.
PL
Podstawowe miary efektywności strategii TPM (ang. Total Productive Maintenance) mogą mieć potencjalnie zastosowanie w ocenie efektywności wykorzystania wyposażenia stosowanego w kopalniach węgla kamiennego. By to jednak było możliwe, niezbędne jest dopasowanie istniejących miar do specyficznych uwarunkowań cechujących działalność górniczą. W artykule zaproponowano podstawowe metody analizy danych oraz przeprowadzono adaptację zunifikowanych miar tworzących wskaźnik OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness). W drodze analizy statystycznej w sposób empiryczny określono korelacje i rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych parametrów opisujących przebieg eksploatacji. Na bazie przyjętego modelu informacyjnego, opisującego przebieg procesów produkcji, dokonano przykładowej analizy przodków ścianowych. Szczegółowo opisano stosowane w tym celu metody analizy danych. Wstępnie zweryfikowano przydatność tego typu analiz oraz przedstawiono propozycje strukturalizacji danych dotyczących głównych kategorii strat produkcyjnych. W wyniku realizacji pracy zaproponowano strukturę zgodną z modelem OLAP (ang. OLAP cube), umożliwiającą analizę danych za pośrednictwem narzędzi klasy BI (ang. Business Intelligence). Budowa jednolitego standardu informacyjnego w zakresie oceny efektywności wykorzystania podstawowych środków produkcji kopalń stanowi punkt wyjścia do budowy modelu, umożliwiającego dynamiczny szacunek kosztów cyklu życia tegoż wyposażenia.
EN
Key performance indicators of TPM (Total Productive Maintenance) strategy may potentially be of use in evaluating the effectiveness of the primary equipment employed in underground coal mines. However, to make this possible, it is necessary to match the existing TPM measures to specific conditions which are characteristic forthe mining industry. This article proposes basic methods of data analysis and includes adaptation of unified measures constituting the OEE (Overall Equipment Effectiveness).Through the application of statistical analysis, the correlations and probability distributions of variable parameters describing the production process were determined. Analysis of example longwall systems was conducted based on the adopted information model describing the production processes. The article also describes the data analysis methods used for that purpose, and presents a structure model for the main categories of production losses. The study verified the usefulness of custom analysis. As a result of this work, a structure compliant with the OLAP cube (allowing for data analysis using Business Intelligence tools) has been proposed. Building an information standard in assessing the effectiveness of primary production equipment is a starting point for the construction of a dynamic model which will allow the estimation of life cycle costs.
PL
W artykule, na bazie przykładów zastosowań, podjęto próbę oceny potencjału związanego z wykorzystaniem inteligentnych technik przetwarzania danych, m.in. indukcyjnych metod wnioskowania w eksploracji danych. Uwagę poświęcono metodologicznym i technicznym aspektom systemowego przetwarzania danych. Podjęto również problematykę standaryzacji architektury podstawowych układów kontrolno-pomiarowych i systemów technicznych realizujących funkcje akwizycji i przetwarzania danych, istotnych z perspektywy działania inteligentnych systemów informacyjnych.
EN
The article, based on examples of applications, conducted an attempt to assess the potential related to the use of intelligent data processing techniques, including, among others, inductive methods of reasoning in data exploration. Attention was paid to methodological and technical aspects of data processing system. Also the subject matter of standardization of the architecture of basic of control and measurement systems was taken under consideration, and technical systems performing functions of data acquisition and processing, being essential from the perspective of operation of the intelligent information systems.
13
Content available remote Biomasa i biogaz jako źródło energii w hybrydowych siłowniach geotermalnych
PL
Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobowiązana do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. W pracy podano ogólne wiadomości o biomasie i energii geotermalnej jako odnawialnych źródłach energii oraz przedstawiono koncepcję połączenia ich wykorzystania w systemie hybrydowym. Omówiono również projekty hybrydowych siłowni geotermalnych wspomaganych biomasą i biogazem znajdujące się w fazie realizacji. Rozwiązania tego rodzaju przyczynią się do zrównoważonego rozwoju, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i poprawy stanu środowiska naturalnego.
EN
Projects of geothermal hybrid power plants based on biomass and biogas were presented and analyzed from economic point of view.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję budowy i podstawowe uwarunkowania praktycznego opracowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym w górnictwie podziemnym. Szczególną uwagę poświęcono problematyce integracji istniejących płaszczyzn informacyjnych oraz oceny efektywności przedsięwzięć podejmowanych w dziedzinie zarządzania parkiem maszynowym. W rezultacie zidentyfikowano istotne grupy czynników rzutujących na efektywność docelowego rozwiązania oraz kluczowe aspekty funkcjonalne systemu realizującego kompleksowy nadzór nad cyklem życia podstawowych środków produkcji.
EN
The article features a development concept and basic conditions of an integrated system for the management of industrial property of underground mining companies. Special focus was put on the integration of the existing information layers and the efficiency assessment of projects undertaken in the realm of machinery stock management. As a result of that, important factors were identified which determine the efficiency of a target solution, along with functional aspects of the system for complex monitoring of life cycles of the basic manufacturing stock.
15
Content available remote Analiza i ocena zadań logistycznych w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego
PL
Artykuł przedstawia analizę obecnego systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego, ze szczególnym uwzględnieniem zadań logistycznych, wraz z ich oceną i propozycjami modyfikacji. W opracowaniu skupiono się przede wszystkim na obszarach, które wpływają na jakość zabezpieczenia logistycznego wdrażanego do sił zbrojnych sprzętu wojskowego. Przedstawiono również perspektywy funkcjonowania systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego, jakich można oczekiwać po wprowadzeniu zmian w systemie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Wojskowa Akademia Techniczna, od kilku lat aktywnie uczestniczy w kształtowaniu systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego, w ramach prowadzonych kursów doskonalących, studiów podyplomowych i projektów badawczych.
EN
This article presents an analysis of the current system of armament procurement, with particular emphasis of logistical tasks, as well as its evaluation and modification proposals. The study focuses mainly on the areas that affect the quality of logistic support of implemented armament. It also presents the perspective of the armament acquisition system, expected after changes in the command the Armed Forces system. Military University of Technology, from many years actively participates in the development of armament acquisition system, in the framework of courses, postgraduate studies and research projects.
PL
W pracy przeprowadzono analizę możliwości odzyskiwania i magazynowania energii cieplnej z instalacji chłodniczej fluidyzacyjnego tunelu zamrażalniczego a następnie jej magazynowania. Do odzysku ciepła wykorzystano płytowy wymiennik ciepła umieszczony za sekcją sprężarek a podgrzana woda opuszczająca wymiennik przekazywała ciepło poprzez wężownicę do zasobnika ciepła. Wyznaczono ilość ciepła możliwego do odzyskania z instalacji chłodniczej w zależności od obciążenia tunelu chłodniczego i zmiany temperatury wody w zasobniku w trakcie trwania procesu.
EN
The paper presents the analysis of possibilities of recovering and storing thermal energy from a cooling installation of the fluidization tunnel freezer and then its storing. A plate heat exchanger placed behind a section of compressors was used for heat recovery and the heated water that leaves the exchanger transferred heat through a pipe coil to the heat dispenser. The amount of heat possible to be recovered from cooling installation in relation to burdening of the cooling tunnel and the change of water temperature in a dispenser during the process was determined.
PL
Prowadzone badania wskazały na potrzebę budowy narzędzia realizującego funkcje kontrolne efektywności eksploatacji podstawowych środków produkcji. Niezwykle ważny jest fakt, iż narzędzie to nie powinno zostać w żadnym przypadku ograniczone do rozwiązania umożliwiającego wyłącznie porównanie wielkości kosztowych. Docelowo wykorzystanie opisanego w artykule narzędzia powinno umożliwić określenie przyczyn ponoszonych strat oraz stanowić wsparcie w zakresie planowanych rozwiązań problemów zidentyfikowanych wcześniej.
EN
Surveys conducted indicated a need to build a tool implementing the control functions of the operational effectiveness of basic production means. Extremely important is the fact that this tool should not be in any case limited only to a solution enabling comparison of the costs. Ultimately, the use of the tool, described in the article, should help to identify the causes of the occurring losses, and provide a support with regard to planned solutions of the problems identified earlier.
PL
W pracy określono wpływ blanszowania wodnego papryki w zakresie od 1 do 3 minut oraz warunków konwekcyjnego i sublimacyjnego suszenia na kinetykę procesu suszenia oraz zawartość karotenoidów w suszu z papryki. Wzrost temperatury powietrza suszącego i półek grzejnych liofilizatora oraz przedłużenie czasu blanszowania wodnego papryki od 1 do 3 minut, wpłynęły na skrócenie czasu trwania sublimacyjnego i konwekcyjnego suszenia i zmniejszenie zawartości karotenoidów w suszu. Najlepszą metodą utrwalania, z uwagi na zachowanie karotenoidów w suszu z papryki, okazało się suszenie sublimacyjne przy najniższej temperaturze półki liofilizatora, bez zastosowania obróbki wstępnej.
EN
The work involved determination of water blanching of paprika within the range 1 to 3 minutes and freeze and convective drying conditions on the process kinetics and total carotene contents in dried paprika. Extending the duration of blanching of paprika from 1 to 3 minutes and increasing the drying temperature result in shortening of the duration of the freeze drying and convective dryling process as well as a reduction of total carotene contents in dried paprika. The most favourable dryling method, in terms of retaining the carotene contents in dried paprika, turned out to be freeze drying in the lowest of temperature heating plates without any pretreatment.
PL
Celem pracy była identyfikacja wpływu parametrów liofilizacji na retencję olejków eterycznych w liściach selera zwyczajnego (Apium graveolens L.). Badania prowadzono w zakresie temperatur 20°C-70°C dla wartości ciśnienia: 30 Pa, 63 Pa, 125 Pa, 198 Pa. Liście selera zamrażano w całości w warunkach konwekcji swobodnej, w temperaturze -30°c. Liofilizację prze-prowadzano w liofilizatorze Alpha 1-4. Zawartość olejku eterycznego w badanym materiale oznaczano zgodnie z FP VI (2002). Analizę jakościową wyekstrahowanych olejków przeprowadzono metodą GC/MS. W wyniku badań wykazano istot-ność wpływu temperatury i ciśnienia traktowanych jako zmienne niezależne oraz istotność ich jednoczesnego wpływu na retencję olejków eterycznych w badanych liofilizatach. Najlepszymi warunki realizacji procesu z uwagi na zachowanie olejku eterycznego w liściach selera okazały się: temperatura płyt grzejnych 50°C i ciśnienie w komorze liofilizatora 30 Pa.
EN
The objective of the work was to identify the influence of the lyophilisation parameters on the retention of essential oils in celery leaves (Apium graveolens L.). The research was conducted within the temperature range of 20°C-70°C for pressure values: 30 Pa, 63 Pa, 125 Pa, 198 Pa. Celery leaves were frozen as a whole under conditions of natural convection, at a temperature of -30°c. The lyophilisation was performed in a lyophilising chamber Alpha 1-4. The content of essential oil in the examined material was determined according to FP VI [the Polish Pharmacopoeia - the sixth edition] (2002). A qualitative analysis of the extracted oils was carried out with GC/MS method. As a result of the research, a significant influence of temperature and pressure, treated as independent variabies, was proved, as well as the significance of their concurrent impact on the retention of essential oils in the analysed lyophilising chambers. The most favourable conditions for the process execution, in terms of retaining the essential oils in celery leaves, turned out to be as follows: the heating plates temperature of 50°C and the pressure in the lyophilising chamber equalling to 30 Pa.
PL
Za cel pracy przyjęto ocenę wpływu parametrów liofilizacji na degradację barwników chlorofilowych i karotenoidowych w liściach lubczyka ogrodowego (Levisticum officinale Koch.). Badania prowadzono na czterech poziomach ciśnienia: 30 Pa, 63 Pa, 125 Pa, 198 Pa w zakresie temperatury od 20°C do 70°C. Wstępnie zamrażane liście (w temperaturze -30°C) liofilizowano w aparacie Alphal-4. Zawartość chlorofili oraz sumy karotenoidów w badanym materiale oznaczano metodą spektrofotometryczną, wykorzystując absorpcyjny spektrofotometr typu Diode Array (Hewlett-Packard). Sposób wykonania oznaczenia oparto na metodzie Lichtenthalera. Wykazano istotny wpływ zmiennych niezależnych (ciśnienie, temperatura) na zawartość wybranych barwników w liofilizowanych liściach.
EN
The objective of the study was evaluation of influence of some lyophilisation parameters on chlorophyll and carotene pigments degradation rate in lovage leafs (Levisticum officinale Koch.). The study was carried out at four distinct pressure levels 30 Pa, 63 Pa, 125 Pa, and 198 Pa, in temperature range from 20°C to 70°C. Initially frozen leafs (at-30°C) were subsequently lyophilised in an Alpha 1-4 apparatus. For the estimation of chlorophyll and total carotene contents a spectrophotometric method was used and a Diode Array spectrophotometer was applied, according to the Lichtenthaler procedure. Both, temperature and pressure significant influence on the amount of analyzed pigments in lovage leafs bas been proved.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.